Правилник о документацији која се доставља овлашћеној контролној организацији ради издавања потврде, као и о условима и начину продаје органских производа

„Службени гласник РС“, број 88/2016
 
Члан 1.

Овим правилником ближе се прописује документација која се доставља овлашћеној контролној организацији ради издавања потврде о томе да је сертификовани органски производ који се увози произведен у складу са законом којим се уређује органска производња и прописима донетим на основу тог закона (у даљем тексту: потврда), као и услови и начин продаје органских производа који се могу продавати заједно са производима из конвенционалне производње само ако су упаковани.

Члан 2.

Ради издавања потврде, која важи у складу са роком трајања увезеног производа, увозник овлашћеној контролној организацији доставља:

1) пријаву за увоз органских производа;

2) копију сертификата за органскe производe који се увозe;

3) копију фактуре за органске производе који се увозе;

4) копију оверене јединствене царинске исправе за увезене огранске производе, издате у складу са законом којим се уређује царински поступак.

Ако пошиљка која се увози садржи више врста органских производа који су у сертификату из става 1. тачка 2) овог члана груписани заједно (под ознаком „воће”, „поврће” и сл.), контролној организацији доставља се и документ са појединачно наведеним органским производима који се увозе.

Члан 3.

Пријава за увоз органских производа садржи податке о:

1) имену и адреси, односно пословном имену и седишту увозника;

2) адреси објеката и просторија које увозник користи за складиштење увезених органских производа;

3) органским производима који се увозе, и то:

(1) називу и количини органских производа,

(2) земљи порекла органских производа (назив земљe у којој је произведен органски производ) и земљи из које је органски производ увезен;

4) имену и адреси, односно пословном имену и седишту извозника органских производа;

5) контролном телу или контролном органу који је сертификовао органске производе, а који се налази на листи Европске комисије (Листа контролних тела и контролних органа у сектору органске производње, Листа признатих контролних тела и контролних органа у сврху еквивалентности, Листа препознатих земаља са еквивалентним правилима органске производње и контролним системом).

Члан 4.

Органски производи могу да се продају заједно са производима из конвенционалне производње само ако су упаковани у паковања која су намењена крајњем потрошачу.

Ако органски производи нису упаковани на начин из става 1. овог члана, продају се одвојено од производа из конвенционалне производње, на јасно обележеном месту.

Сертификовани органски производи продају се одвојено од производа из периода конверзије, на начин да се спречи њихово мешање.

Члан 5.

Органски производи који се стављају у промет обележавају се и декларишу у складу са посебним прописима којима се уређује органска производња и декларисање, означавање и рекламирање хране.

Члан 6.

Произвођач води евиденцију о продаји органских производа за сваки месец, о датуму продаје органских производа, врсти и количини продатих органских производа са збирним количинама, као и о подацима о купцу органских производа, осим података о крајњем потрошачу у смислу закона којим се уређује безбедност хране.

Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2017. године.

Поделите: