Објављен „Службени гласник РС“ број 88 од 28.10.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 88 од 28.10.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
 • УРЕДБА о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
 • УРЕДБА о утврђивању Државног програма хитних санационих радова за заштиту насеља и индустријске зоне у насељу Драганићи, општина Рашка, од великих вода реке Рашке
 • УРЕДБА о утврђивању Државног програма хитних радова на санацији оштећења водних објеката за заштиту насеља и индустријске зоне у Лучанима од великих вода реке Бјелице и њених притока
 • ОДЛУКА о промени правне форме Јавног предузећа „Електромрежа Србије”, Београд
 • ОДЛУКА о изменама и допунама оснивачког акта Јавног предузећа „Електромрежа Србије”, Београд
 • ОДЛУКА о утврђивању висине накнаде за испитивање и за додатно испитивање сорте пољопривредног биља
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за обезбеђивање услова за преузимање Регистра запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава од стране Централног регистра обавезног социјалног осигурања
 • ОДЛУКА о допунама Одлуке о оснивању Координационог тела за деоницу ауто-пута Е-763, Сурчин–Обреновац
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о обазовању Одбора за реализацију, праћење и унапеђивање Стратегије развоја водног саобраћаја Републике Србије од 2015. до 2025. године за период до 2020. године
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије за школску 2016/2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора — главног Управног инспектора у Министарству државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца — заступника Републике Србије пред Европским судом за људска права
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Централног регистра обавезног социјалног осигурања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Средњобанатског управног округа са седиштем у Зрењанину
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Заједничког комитета са Републиком Турском
 • РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Заједничког одбора за спровођење и подстицање економске сарадње са Републиком Хрватском и контролу спровођења Споразума
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Заједничког одбора за спровођење и подстицање економске сарадње са Републиком Хрватском и контролу спровођења Споразума
 • РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Мешовите комисије за економску сарадњу са Републиком Пољском
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Мешовите комисије за економску сарадњу са Републиком Пољском
 • РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Мешовитог комитета са Чешком Републиком
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Мешовитог комитета са Чешком Републиком
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Музеја на отвореном „Старо Село” Сирогојно
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Музеја на отвореном „Старо Село” Сирогојно
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу и именовању члана српског дела Заједничког одбора за спровођење Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе у контексту приступања Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Надзорног одбора Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу шефа Кабинета првог потпредседника Владе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Темишвару, Румунија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу генералног конзула Републике Србије у Темишвару, Румунија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу генералног конзула Републике Србије у Хамбургу, Савезна Република Немачка
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10030/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10106/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10266/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10298/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10299/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10301/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10320/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10322/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10330/2016
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Димитровград, Република Србија и општине Асеновград, Република Бугарска
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру Карате федерације Србије за организовање 53. Европског сениорског карате шампионата
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о расподели добити „ЈУП истраживање и развој” д.о.о. Београд за 2015. годину
 • СТАТУТ Акционарског друштва „Електромрежа Србије” Београд
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о документацији која се доставља овлашћеној контролној организацији ради издавања потврде, као и о условима и начину продаје органских производа
 • ПРАВИЛНИК о програму и начину спровођења испита за инспектора
 • ПРАВИЛНИК о усклађеним износима оствареног укупног месечног прихода домаћинства, као услова за стицање статуса енергетски угроженог купца
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о избору програма од јавног интереса у области развоја информационог друштва које реализују удружења
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о обуци у руковању ватреним оружјем, условима за бављење поправљањем и преправљањем оружја и прометом оружја и муниције
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о систему извршења буџета Републике Србије
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о испитивању возила
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о службеној легитимацији и службеној значки у Управи за извршење кривичних санкција
 • ДОПУНА ЛИСТЕ одлука о сврставању робе које је донео Комитет за Хармонизовани систем на свом 56. заседању (септембар 2015. година)
 • СПИСАК овлашћених контролних организација за обављање послова контроле и сертификације у органској производњи за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар политичких странака
 • РЕШЕЊЕ о образовању Комисије за давање сагласности на инвестициони план уз предлог мера за реализацију закупа у поступку остваривања права првенства закупа пољопривредног земљишта
 • РЕШЕЊЕ о номиналним износима новчане социјалне помоћи
 • ИЗНОС најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-296/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-349/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Новом Саду
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Новом Пазару
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Великој Плани
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о катастарском премеру и катастру непокретности
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника Повереника за заштиту равноправности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу помоћника Повереника за заштиту равноправности
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац”, Чачак
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак”, Чачак
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Привредног друштва за развој пољопривреде „Златиборски Еко-Аграр” д.о.о. Чајетина
ОГЛАСИ

Поделите: