Уредба о начину издавања уверења и оверавању исправа које прате робу при извозу или увозу за чије издавање или оверу није прописана надлежност

„Службени гласник РС“, број 7/2010

 

Члан 1.

Овом уредбом прописују се начин издавања и овере исправа за које је уговором, домаћим или страним прописом или потврђеним међународним уговором предвиђено да прате робу у извозу, односно увозу и транзиту, а надлежност за издавање или оверу тих исправа није прописана.

Члан 2.

Привредна комора Србије (у даљем тексту: Комора), на захтев заинтересованог лица, на начин који утврди својим актом, издаје уверење у вези са подацима којима располаже.

Члан 3.

Комора на захтев заинтересованог лица, на начин који утврди својим актом, оверава фактуре и друге исправе које прате робу при извозу или увозу.

Члан 4.

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о начину издавања и оверавања исправа које прате робу при извозу или увозу за чије издавање није прописана надлежност („Службени гласник РС“, бр. 106/05, 111/05 и 86/06).

Члан 5.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Поделите: