У Обрасцу ППП-ПО за 2020. годину се исказују подаци о одложеном порезу и доприносима у складу са Уредбом и Закључком

Министарство финансија је дало мишљење у вези са исказивањем у Обрасцу ППП-ПО за 2020. годину пореза и доприноса који су одложени у складу са Уредбом о фискалним погодностима и директним давањима… и Уредбом о поступку и начину одлагања плаћања…

У наставку преносимо део мишљења број 011-00-24/21-04 од 18.1.2021. године:

„Имајући у виду наведено, сматрамо да се у Обрасцу ППП-ПО – Потврда о плаћеним порезима и доприносима по одбитку за 2020. годину, у делу 3. Подаци о опорезивим приходима из којих је исплатилац обуставио и платио порезе и доприносе по одбитку, у колонама под ред. бр. 3.5, 3.6. и 3.7. исказују подаци о порезу и доприносима по основу зараде, који подаци у себи садрже и износ пореза и доприноса за које је привредни субјект (исплатилац прихода) остварио право на одлагање доспелости за плаћање и право на одлагање плаћања у прописаним роковима, сагласно Уредби и Уредби о поступку и начину одлагања плаћања.“

У мишљењу министарства финансија се не спомиње Закључак Владе, на основу којег је такође било могуће извршити одлагање доспелости одређених пореза и доприноса. Претпостављамо да је разлог томе што вероватно у самом захтеву упућеном министарству није споменут и Закључак. Сматрамо да се подразумева да се ово мишљење министарства односи и на одложени порез и доприносе у складу са Закључком.

Подсећамо читаоце да је овим мишљењем потврђен став који је Необилтен објавио у коментару од 10. јануара 2021. године у вези са овим питањем.

С обзиром да смо сматрали крајње нелогичним да се ово мишљење објави тек у билтену Министарства финансија крајем фебруара, јуче смо се обратили министарству са захтевом да се мишљење објави на њиховом сајту:

Министарство је данас на сајту објавило део мишљења у форми вести:

Обавештење о исказивању података о порезу и доприносима које исплатилац прихода уноси у образац ППП-ПО, за 2020. годину

Поделите: