U Obrascu PPP-PO za 2020. godinu se iskazuju podaci o odloženom porezu i doprinosima u skladu sa Uredbom i Zaključkom

Ministarstvo finansija je dalo mišljenje u vezi sa iskazivanjem u Obrascu PPP-PO za 2020. godinu poreza i doprinosa koji su odloženi u skladu sa Uredbom o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima… i Uredbom o postupku i načinu odlaganja plaćanja…

U nastavku prenosimo deo mišljenja broj 011-00-24/21-04 od 18.1.2021. godine:

„Imajući u vidu navedeno, smatramo da se u Obrascu PPP-PO – Potvrda o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku za 2020. godinu, u delu 3. Podaci o oporezivim prihodima iz kojih je isplatilac obustavio i platio poreze i doprinose po odbitku, u kolonama pod red. br. 3.5, 3.6. i 3.7. iskazuju podaci o porezu i doprinosima po osnovu zarade, koji podaci u sebi sadrže i iznos poreza i doprinosa za koje je privredni subjekt (isplatilac prihoda) ostvario pravo na odlaganje dospelosti za plaćanje i pravo na odlaganje plaćanja u propisanim rokovima, saglasno Uredbi i Uredbi o postupku i načinu odlaganja plaćanja.“

U mišljenju ministarstva finansija se ne spominje Zaključak Vlade, na osnovu kojeg je takođe bilo moguće izvršiti odlaganje dospelosti određenih poreza i doprinosa. Pretpostavljamo da je razlog tome što verovatno u samom zahtevu upućenom ministarstvu nije spomenut i Zaključak. Smatramo da se podrazumeva da se ovo mišljenje ministarstva odnosi i na odloženi porez i doprinose u skladu sa Zaključkom.

Podsećamo čitaoce da je ovim mišljenjem potvrđen stav koji je Neobilten objavio u komentaru od 10. januara 2021. godine u vezi sa ovim pitanjem.

S obzirom da smo smatrali krajnje nelogičnim da se ovo mišljenje objavi tek u biltenu Ministarstva finansija krajem februara, juče smo se obratili ministarstvu sa zahtevom da se mišljenje objavi na njihovom sajtu:

Ministarstvo je danas na sajtu objavilo deo mišljenja u formi vesti:

Obaveštenje o iskazivanju podataka o porezu i doprinosima koje isplatilac prihoda unosi u obrazac PPP-PO, za 2020. godinu

Podelite: