Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
(važi do 17.05.2018.)

„Službeni glasnik RS“, broj 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017 i 114/2017

Prečišćen tekst propisa

 

1. Osnovne odredbe

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se računi za uplatu javnih prihoda na koje se uplaćuju javni prihodi i primanja, kao podračuni sistema konsolidovanog računa trezora (u daljem tekstu: računi za uplatu javnih prihoda), uslovi i način vođenja računa za uplatu javnih prihoda, kao i raspored sredstava sa tih računa, kod Uprave za trezor.

Član 2.

Računi za uplatu javnih prihoda propisuju se na osnovu zahteva nadležnog organa, odnosno organizacije za obavezno socijalno osiguranje, u kojem je naveden zakon, odnosno drugi propis, kojim se uvode javni prihodi i primanja.

Javni prihodi i primanja uplaćuju se isključivo preko računa za uplatu javnih prihoda propisanih ovim pravilnikom.

Član 3.

Javni prihodi i primanja, za čiju su uplatu propisani računi ovim pravilnikom, raspoređuju se u budžet Republike, odnosno budžet lokalne vlasti, organizacijama za obavezno socijalno osiguranje i drugim korisnicima koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora.

Član 4.

Računi za uplatu javnih prihoda vode se prema Planu računa za uplatu javnih prihoda, u okviru konsolidovanog računa trezora.

Plan računa za uplatu javnih prihoda iz stava 1. ovog člana odštampan je kao Prilog 1 uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

2. Struktura broja računa za uplatu javnih prihoda

Član 5.

Broj računa za uplatu javnog prihoda sastoji se iz tri dela, odvojena crticama, i to:

1) trocifreni broj Uprave za trezor kod Narodne banke Srbije (u daljem tekstu: NBS) – 840, kao pružaoca platnih usluga, iz kolone 1 Priloga 1;

2) trinaestocifreni broj računa (maksimalno sa vodećim nulama), koji ima sledeću strukturu:

(1) 2.1. šestocifreni broj ekonomske klasifikacije (konto) iz kolone 2 Priloga 1,

(2) 2.2. trocifreni broj oznake računa za uplatu javnih prihoda – 843, iz kolone 3 Priloga 1;

3) dvocifreni kontrolni broj po standardu ISO – 7064, MODUL 97 iz kolone 4 Priloga 1 (u daljem tekstu: model 97).

Na primer, broj računa za uplatu poreza na zarade se upisuje na sledeći način: 840-711111843-52.

Kod elektronskog zapisa, račun iz stava 2. ovog člana popunjava se obavezno sa vodećim nulama u nizu (bez crtica, odnosno razmaka), i glasi: 840000071111184352.

3. Obavezni elementi na obrascima platnih naloga

Član 6.

Prilikom uplate na obrascima platnih naloga (nalog za uplatu ili nalog za prenos) obavezno se popunjavaju sledeći elementi: naziv platioca, naziv primaoca plaćanja, broj tekućeg računa platioca (kod naloga za prenos), šifra plaćanja, broj tekućeg računa primaoca plaćanja, iznos, poziv na broj odobrenja po modelu 97, mesto i datum prijema, pečat i potpis platioca/primaoca (overa).

Član 7.

U element šifra plaćanja upisuje se numerički podatak od tri cifre, i to tako što se najpre unosi klasifikacija prema obliku plaćanja (gotovinski – 1, bezgotovinski – 2 ili obračunski – 3), a zatim klasifikacija prema osnovu plaćanja (kolona 6 Priloga 1).

Član 8.

U element broj tekućeg računa primaoca plaćanja unosi se broj računa za uplatu javnog prihoda iz člana 5. ovog pravilnika.

Član 9.

Pružalac platnih usluga, prilikom izvršavanja platnih naloga u obavezi je da bez korekcije obuhvati sve opisne i numeričke podatke upisane na elementima iz platnog naloga.

Pružalac platnih usluga neće izvršiti platni nalog, ako nalog nije popunjen u skladu sa ovim pravilnikom.

Pružalac platnih usluga, obaveštava korisnika platnih usluga o odbijanju izvršenja platnog naloga, u skladu sa članom 36. st. 2. i 3. Zakona o platnim uslugama („Službeni glasnik RS”, broj 139/14).

4. Nivo uplate javnih prihoda i primanja

Član 10.

Uplata javnih prihoda i primanja vrši se po nivoima, u skladu sa oznakama iz kolone 7 Priloga 1, za koje su ovim pravilnikom propisane šifre u Prilogu 3 – Spisak opština, gradova, autonomnih pokrajina i Republike sa šiframa trezora i nadležnim organizacionim jedinicama Uprave za trezor, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo:

1) oznaka 1 – na nivou opštine, sa šifrom opštine;

2) oznaka 1/g – na nivou grada, sa šifrom grada;

3) oznaka 2 – na nivou grada (posebna oznaka trezora grada koja se razlikuje od šifara gradskih opština – zbirni trezor), sa šifrom grada;

4) oznaka 3 – na nivou autonomne pokrajine, sa šifrom autonomne pokrajine;

5) oznaka 4 – na nivou Republike, sa šifrom Republike.

5. Struktura poziva na broj odobrenja računa za uplatu
javnih prihoda

Član 11.

U element broj modela poziva na broj odobrenja unosi se 97.

Struktura elementa poziv na broj odobrenja, po modelu 97, sadržana je u Prilogu 2, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Poziv na broj odobrenja kod modela 97 sastoji se iz tri dela, i to:

1) dvocifreni kontrolni broj po modelu 97;

2) trocifreni broj opštine, grada, autonomne pokrajine ili Republike iz kolone 3 Priloga 3;

3) obeležje za identifikaciju obveznika javnog prihoda (poreski identifikacioni broj, jedinstveni matični broj građana, šifra poreskog obveznika i drugo).

Član 12.

Kod računa za uplatu javnih prihoda za koje analitiku uplata vodi Poreska uprava i lokalna poreska administracija, u koloni 8 Priloga 1 upisana reč: „PU” (Poreska uprava), odnosno „LPA” (lokalna poreska administracija), označava da je obavezno popunjavanje obeležja za identifikaciju obveznika javnog prihoda.

Ako je u koloni 8 Priloga 1 upisana reč: „PU”, u element – poziv na broj odobrenja, obavezno se unosi dvocifreni kontrolni broj, šifra opštine, grada ili Republike, iz kolone 3 Priloga 3 i obeležje za identifikaciju obveznika (poreski identifikacioni broj – PIB, jedinstveni matični broj građana – JMBG, broj rešenja, broj ugovora, redni broj ili sličan dokument na osnovu kojeg se može vršiti identifikacija obveznika, a može imati od jedne do 15 cifara).

Ako je u koloni 8 Priloga 1 upisana reč: „LPA”, a nadležni organ utvrdi obavezu unošenja obeležja za identifikaciju obveznika lokalnih javnih prihoda, u element – poziv na broj odobrenja upisuje se: dvocifreni kontrolni broj, šifra opštine ili grada iz kolone 3 Priloga 3 i obeležje za identifikaciju obveznika lokalnog javnog prihoda.

Obeležje za identifikaciju može da bude PIB, JMBG, broj rešenja, broj ugovora, redni broj ili sličan dokument na osnovu kojeg se može vršiti identifikacija obveznika, a može imati od jedne do 15 cifara.

Ako u koloni 8 Priloga 1 nije upisana reč: „PU” ili „LPA”, a nadležni organ nije utvrdio obavezu unošenja obeležja za identifikaciju obveznika javnog prihoda, odnosno lokalnog javnog prihoda, u element – poziv na broj odobrenja, obavezno se unosi kontrolni broj i šifra opštine, grada, autonomne pokrajine ili Republike, iz kolone 4 Priloga 3.

Kod uplate poreza na dodatu vrednost, za promet dobara sa teritorije AP Kosovo i Metohija na teritoriju Republike Srbije van teritorije AP Kosovo i Metohija, u poziv na broj odobrenja unosi se poreski identifikacioni broj poreskog obveznika – primaoca dobara.

Član 13.

Struktura elementa poziv na broj odobrenja kod uplate novčanih kazni po prekršajnom nalogu i kazni izrečenih u upravnom postupku sastoji se iz šest delova, i to:

1) dvocifreni kontrolni broj po modelu 97;

2) trocifreni broj opštine, grada, autonomne pokrajine ili Republike iz kolone 3 Priloga 3;

3) petocifreni jedinstveni broj korisnika javnih sredstava (JB KJS);

4) dvocifreni broj podnosioca zahteva koji bliže određuje organizacionu jedinicu korisnika javnih sredstava;

5) jednocifreni broj godine;

6) šestocifreni serijski broj prekršajnog naloga.

Pregled računa za uplatu novčanih kazni po prekršajnom nalogu i kazni izrečenih u upravnom postupku, na koje se primenjuje stav 1. ovog člana, sadržan je u Prilogu 6, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 14.

Struktura elementa poziv na broj odobrenja za uplatu javnih prihoda utvrđenih rešenjem o prinudnoj naplati sastoji se iz pet delova, i to:

1) dvocifreni kontrolni broj po modelu 97;

2) trocifreni broj opštine, grada, autonomne pokrajine ili Republike iz kolone 3 Priloga 3;

3) poreski identifikacioni broj ili šifra poreskog obveznika;

4) petocifreni broj ekonomske klasifikacije iz kolone 2 Priloga 1, i to počev od druge do šeste cifre;

5) slovna oznaka za način izmirenja obaveze u skladu sa aktom Poreske uprave.

6. Uplata javnih prihoda na evidencione račune i račune
za objedinjenu naplatu prihoda za posebne namene

Član 15.

Izuzetno od čl. 5, 8. i 11. ovog pravilnika, radi obezbeđivanja posebnih evidencija i objedinjavanja naplate prihoda, određeni javni prihodi uplaćuju se na račune sa oznakom 845 – evidencioni računi prihoda organa i drugih korisnika javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora, i oznakom 848 – računi za objedinjenu naplatu prihoda za posebne namene.

Sa računa iz stava 1. ovog člana sredstva se prenose na odgovarajuće račune za uplatu javnih prihoda – računi 843.

Član 16.

Na račun 845 – evidencioni računi prihoda organa i drugih korisnika javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora, uplaćuju se:

1) (brisana)

2) prihodi koje organi uprave i pravosudni organi ostvare obavljanjem svoje delatnosti;

3) prihodi od carina i drugih uvoznih dažbina, akciza i poreza na dodatu vrednost pri uvozu, kao i drugi prihodi koje naplati Uprava carina, osim akciza i poreza na dodatu vrednost pri uvozu reklamnog materijala i uzoraka koji se besplatno primaju iz inostranstva;

4) prihodi direktnih korisnika budžetskih sredstava Republike Srbije;

5) donacije, pomoći i transferi u korist nivoa Republike Srbije;

6) javni prihodi naplaćeni u postupku prinudne naplate;

7) sredstva ostvarena od prodaje kapitala u postupku privatizacije;

8) sredstva ostvarena od prodaje akcija Akcionarskog fonda;

9) prihodi ustanova kulture;

10) prihodi zavoda za izvršenje krivičnih sankcija.

Prihodi od administrativnih i sudskih taksi u celosti se raspoređuju na račune 843 – Republička administrativna taksa, odnosno Republička sudska taksa.

Sredstva ostvarena od prodaje kapitala u postupku privatizacije i sredstva ostvarena od prodaje akcija Akcionarskog fonda sa evidencionih računa – 845, raspoređuje Uprava za trezor, po dobijanju obaveštenja od ministarstva nadležnog za poslove privrede.

Član 17.

Na račun 848 – računi za objedinjenu naplatu prihoda za posebne namene, uplaćuju se objedinjeno javni prihodi za određene namene. Raspoređivanje objedinjene naplate prihoda za posebne namene vrši se po elementima koje zadaje nadležni organ, na osnovu popunjenog poziva na broj zaduženja po modelu 97 sa kontrolnim brojem.

7. Struktura broja evidencionog računa i računa
za objedinjenu naplatu prihoda za posebne namene

Član 18.

Broj računa za uplatu prihoda iz člana 16. ovog pravilnika sastoji se iz tri dela, odvojena crticama, i to:

1) trocifreni broj Uprave za trezor kod NBS – 840, kao pružaoca platnih usluga, iz kolone 1 Priloga 1;

2) trinaestocifreni broj računa (maksimalno sa vodećim nulama), koji ima sledeću strukturu:

(1) 2.1. numerička oznaka (maksimalno deset mesta) iz kolone 2 Priloga 1,

(2) 2.2. trocifreni broj oznake evidencionih računa javnih prihoda – 845, iz kolone 3 Priloga 1;

3) dvocifreni kontrolni broj po modelu 97.

Javni prihodi koje obračunava i naplaćuje Uprava carina, osim akciza i poreza na dodatu vrednost pri uvozu reklamnog materijala i uzoraka koji se besplatno primaju iz inostranstva, uplaćuju se na račun broj: 840-955845-10 ili za elektronsko plaćanje 840000000095584510.

Donacije, pomoći i transferi u korist nivoa Republike Srbije uplaćuju se na račun broj: 840-29550845-64 ili za elektronsko plaćanje 840000002955084564.

Javni prihodi naplaćeni u postupku prinudne naplate uplaćuju se na račun broj: 840-1700845-84 ili za elektronsko plaćanje 840000000170084584.

Sredstva ostvarena od prodaje kapitala u postupku privatizacije uplaćuju se na račun broj: 840-1817845-30 ili za elektronsko plaćanje 840000000181784530.

Sredstva ostvarena od prodaje akcija Akcionarskog fonda uplaćuju se na račun broj: 840-19541845-35 ili za elektronsko plaćanje 840000001954184535.

Prihodi ustanova kulture uplaćuju se na račun broj: 840-31120845-93 ili za elektronsko plaćanje 840000003112084593.

Prihodi zavoda za izvršenje krivičnih sankcija uplaćuju se na račun broj: 840-31121845-03 ili za elektronsko plaćanje 840000003112184503.

Član 19.

Broj računa za uplatu prihoda iz člana 17. ovog pravilnika sastoji se iz tri dela, odvojena crticama, i to:

1) trocifreni broj Uprave za trezor kod NBS – 840, kao pružaoca platnih usluga, iz kolone 1 Priloga 1;

2) trinaestocifreni broj računa (maksimalno sa vodećim nulama), koji ima sledeću strukturu:

(1) 2.1. numerička oznaka (maksimalno deset mesta) iz kolone 2 Priloga 1,

(2) 2.2. trocifreni broj oznake računa za uplatu javnih prihoda – 848, iz kolone 3 Priloga 1;

3) dvocifreni kontrolni broj po modelu 97.

Sredstva objedinjene naplate za registraciju motornih vozila uplaćuju se na račun broj: 840-1848-16 ili za elektronsko plaćanje 840000000000184816.

Sredstva objedinjene naplate poreza i doprinosa po odbitku i samooporezivanjem, osim na prihode od samostalnih delatnosti, uplaćuju se na račun broj: 840-4848-37 ili za elektronsko plaćanje 840000000000484837.

8. Struktura poziva na broj odobrenja kod uplate javnih
prihoda na evidencione račune i račune za objedinjenu
naplatu prihoda za posebne namene

Član 20.

(Brisan)

Član 21.

Struktura elementa poziv na broj odobrenja kod uplate javnih prihoda koje naplaćuje Uprava carina, osim javnih prihoda naplaćenih u carinskom postupku u putničkom prometu i poštanskom saobraćaju, sastoji se iz četiri dela, i to:

1) dvocifreni kontrolni broj po modelu 97;

2) petocifreni broj carinarnice, odnosno njene organizacione jedinice (šifra), iz kolone 2 Priloga 4;

3) četvorocifreni broj za identifikaciju carinskog dokumenta;

4) šestocifreni broj jedinstvene carinske isprave (JCI).

Spisak carinarnica i njihovih organizacionih jedinica i šifre za popunjavanje isprava u carinskom postupku, sadržani su u Prilogu 4, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 21a

Struktura elementa poziv na broj odobrenja kod uplate javnih prihoda koje naplaćuje Uprava carina u carinskom postupku u putničkom prometu i poštanskom saobraćaju, sastoji se iz tri dela, i to:

1) dvocifreni kontrolni broj po modelu 97;

2) petocifreni broj carinarnice, odnosno njene organizacione jedinice (šifra), iz kolone 2 Priloga 4;

3) jedanaestocifreni broj za identifikaciju carinskog dokumenta (CPD).

Član 22.

Struktura elementa poziv na broj odobrenja za uplate donacija, pomoći i transfera u korist nivoa Republike Srbije, sastoji se iz šest delova, i to:

1) dvocifreni kontrolni broj po modelu 97;

2) petocifreni jedinstveni broj korisnika javnih sredstava (JB KJS);

3) dvocifreni broj izvora finansiranja;

4) dvocifreni broj podizvora finansiranja;

5) šestocifreni broj prihoda po ekonomskoj klasifikaciji;

6) dvocifreni broj podekonomske klasifikacije.

Član 23.

Struktura elementa poziv na broj odobrenja za uplatu sredstava ostvarenih od prodaje kapitala u postupku privatizacije i od prodaje akcija Akcionarskog fonda, sastoji se iz dva dela, i to:

1) dvocifreni kontrolni broj po modelu 97;

2) trocifreni broj Republike, iz kolone 3 Priloga 3.

Član 23a

Struktura elementa poziv na broj odobrenja za uplate prihoda ustanova kulture i zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, sastoji se iz šest delova, i to:

1) dvocifreni kontrolni broj po modelu 97;

2) petocifreni jedinstveni broj korisnika javnih sredstava (JB KJS);

3) dvocifreni broj izvora finansiranja;

4) dvocifreni broj podizvora finansiranja;

5) šestocifreni broj prihoda po ekonomskoj klasifikaciji;

6) dvocifreni broj podekonomske klasifikacije.

Član 24.

Struktura elementa poziv na broj odobrenja kod objedinjene naplate za registraciju motornih vozila, sastoji se iz pet delova, i to:

1) dvocifreni kontrolni broj po modelu 97;

2) oznaka vrste servisa – dužine dva slovna karaktera koji označavaju vrstu servisa;

3) identifikacija – podatak dužine četrnaest alfanumeričkih karaktera;

4) G – fiksna oznaka – latinično slovo G;

5) redni broj – dužine jedan alfanumerički karakter (0-9, posle broja 9 se koriste velika slova abecede, a kada se iskoriste sva slova ponovo se prelazi na cifre).

Član 25.

Struktura elementa poziv na broj odobrenja kod objedinjene naplate poreza i doprinosa po odbitku i samooporezivanjem, osim na prihode od samostalnih delatnosti, sastoji se iz četiri dela, i to:

1) dvocifreni kontrolni broj po modelu 97;

2) jednocifreni prefiks;

3) šesnaestocifreni referentni broj dodeljen od strane Poreske uprave;

4) jedna slovna oznaka dodeljena od strane Poreske uprave.

9. Uplata doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje

Član 26.

Doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje zaposlenih (na teret zaposlenog i na teret poslodavca) uplaćuje se na propisane račune prema opštini, odnosno gradu u kojoj zaposleni ima prebivalište.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, doprinos za zdravstveno osiguranje za zaposlene koji imaju prebivalište na teritoriji grada Beograda i grada Niša, može se uplatiti i na propisane račune prema gradskoj opštini na čijoj teritoriji je sedište poslodavca.

10. Raspored javnih prihoda i primanja

Član 27.

Uprava za trezor vrši raspored i prenos sredstava sa računa za uplatu javnih prihoda na račune korisnika javnih prihoda i primanja.

Uplaćeni javni prihodi i primanja raspoređuju se korisnicima javnih prihoda i primanja, u skladu sa zakonom, odnosno prema pripadnosti i propisanim stopama učešća pojedinih korisnika u rasporedu tih prihoda i primanja.

Raspored javnih prihoda i primanja prema pripadnosti sadržan je u koloni 9 Priloga 1:

1) oznaka 1 – prihodi i primanja koji pripadaju opštini;

2) oznaka 2 – prihodi i primanja koji pripadaju gradu;

3) oznaka 2/o – prihodi koji pripadaju filijali organizacije za obavezno socijalno osiguranje;

4) oznaka 3 – prihodi i primanja koji pripadaju autonomnoj pokrajini;

5) oznaka 4 – prihodi i primanja koji pripadaju Republici;

6) oznaka 4/o – prihodi i primanja koji pripadaju organizacijama za obavezno socijalno osiguranje;

7) oznaka 4/p – prihodi koji pripadaju Javnom preduzeću „Putevi Srbije”.

Uplaćeni javni prihodi i primanja raspoređuju se korisnicima svakog radnog dana.

Korisnici javnih prihoda i primanja mogu, u saradnji sa Upravom za trezor, utvrditi i druge rokove za raspored uplaćenih javnih prihoda i primanja.

11. Povraćaj javnih prihoda

Član 28.

Povraćaj više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda obveznika, vrši Uprava za trezor na teret računa za uplatu javnih prihoda, u skladu sa članom 60. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon i 103/15).

Povraćaj javnih prihoda iz stava 1. ovog člana, Uprava za trezor vrši na osnovu rešenja Poreske uprave, lokalne poreske administracije, odnosno drugog akta nadležnog organa.

Za sve više ili pogrešno uplaćene javne prihode obveznika, za koje u koloni 8 Priloga 1 nije upisana reč: „PU” ili „LPA”, odnosno za koje analitiku uplata ne vodi Poreska uprava ili lokalna poreska administracija, nadležni organ po čijem nalogu je ivršeno plaćanje izdaje potvrdu obvezniku da sredstva nisu, odnosno neće biti iskorišćena po svojoj nameni. Obveznik dostavlja original potvrdu, original naloga za uplatu ili izvod – kao dokaz o izvršenoj uplati, i zahtev za povraćaj više ili pogrešno uplaćenog javnog prihoda Poreskoj upravi – nadležnoj filijali, odnosno lokalnoj poreskoj administraciji.

Na osnovu navedene dokumentacije Poreska uprava – nadležna filijala, odnosno lokalna poreska administracija donosi rešenje za povraćaj više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda, i isto dostavlja Upravi za trezor na izvršenje.

12. Izveštavanje o naplaćenim i raspoređenim javnim
prihodima i primanjima

Član 29.

Uprava za trezor, izveštava nadležni organ Republike, autonomne pokrajine, opštine, grada i organizacije za obavezno socijalno osiguranje, o uplatama i rasporedu javnih prihoda i primanja, odnosno dostavlja izveštaj o bruto naplati, povraćaju i rasporedu javnih prihoda i primanja.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana, Uprava za trezor dostavlja nadležnim organima i organizacijama za obavezno socijalno osiguranje, najkasnije do trećeg radnog dana u mesecu za prethodni mesec, prema pripadnosti javnog prihoda i primanja.

Član 30.

Uprava za trezor dostavlja nadležnom poreskom organu pojedinačne dnevne podatke o prometu računa za uplatu javnih prihoda.

Uprava za trezor može na zahtev korisnika javnih prihoda i primanja, dostavljati izveštaje o stanju i promenama na računima javnih prihoda.

13. Ukidanje računa za uplatu javnih prihoda

Član 31.

Računi za uplatu javnih prihoda ukidaju se na osnovu zakona ili drugog propisa uz pisani zahtev nadležnog organa, odnosno organizacije za obavezno socijalno osiguranje.

Uprava za trezor može ukidati račune za uplatu javnih prihoda i ukoliko na njima nije bilo prometa više od tri godine, uz pisanu saglasnost nadležnog organa, odnosno organizacije za obavezno socijalno osiguranje.

14. Završne odredbe

Član 32.

Uporedni pregled starih i novih računa za uplatu javnih prihoda koji nisu uplaćeni po propisima koji su prestali da važe, sadržan je u Prilogu 5, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 33.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Službeni glasnik RS”, br. 104/11, 10/12, 18/12, 95/12, 99/12, 22/13, 48/13, 61/13, 106/13, 120/13, 20/14, 64/14, 66/14 – ispravka, 81/14, 117/14, 128/14, 131/14, 32/15, 59/15, 63/15, 97/15 i 105/15).

Član 34.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. marta 2016. godine.

 

Odredbe koje nisu unete u „prečišćen tekst“ propisa

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa: „Sl. glasnik RS“, br. 49/2016

Član 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa: „Sl. glasnik RS“, br. 107/2016

Član 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2017. godine.

Pravilnik o izmenama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa: „Sl. glasnik RS“, br. 46/2017

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Pravilnik o izmenama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa: „Sl. glasnik RS“, br. 114/2017

Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2018. godine.

Prilog 1 – Plan računa za uplatu javnih prihoda
Prilog 2 – Struktura elemenata poziv na broj odobrenja
Prilog 3 – Spisak opština, gradova, autonomnih pokrajina i Republike sa šiframa trezora i nadležnim organizacionim jedinicama uprave za trezor
Prilog 4 – Spisak carinarnica i njihovih organizacionih jedinica
Prilog 5 – Uporedni pregled starih i novih računa za uplatu javnih prihoda koji nisu uplaćeni po propisima koji su prestali da važe
Prilog 6 – Pregled računa za uplatu novčanih kazni po prekršajnom nalogu i kazni izrečenih u upravnom postupku

Podelite: