Правилник о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај

Садржај

Службени гласник РС“, број 83/2016 и 30/2017

Пречишћен текст прописа

 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником прописују се стандарди за категоризацију угоститељског објекта за смештај врсте хотел, мотел, туристичко насеље, камп, пансион, кућа, апартман, соба, сеоско туристичко домаћинство и подврсте гарни хотел и апарт хотел, посебни стандарди за специјализацију хотела, категорије, као и начин стицања и промене категорије угоститељског објекта.

Члан 2.

Стандарди за категоризацију угоститељског објекта садрже обавезне елементе означене знаком ,,М” и изборне елементе на основу којих се одређује број бодова утврђених за одређену категорију, у складу са овим правилником.

Изборни елементи су део критеријума за одређивање категорије и односе се на услуге и пратеће садржаје угоститељског објекта, а изражавају се одређеним бројем бодова. За сваку категорију потребно је испунити одређен број бодова по основу изборних елемената на два начина и то: уколико угоститељски објекат поседује оне елементе који су означени знаком ,,М” предвиђене за вишу категорију од тражене, као и бодове за елементе који нису обавеза ни за једну категорију у погледу садржаја, услуга и погодности за госте.

II. СТАНДАРДИ ЗА ПОЈЕДИНЕ ВРСТЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА

Хотел

Члан 3.

Угоститељски објекат за смештај врсте хотел разврстава се у категорију у складу са стандардима утврђеним у Прилогу 1 Стандарди за разврставање хотела у категорије, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Гарни хотел

Члан 4.

Угоститељски објекат подврсте гарни хотел разврстава се у категорију у складу са стандардима утврђеним у Прилогу 2 Стандарди за разврставање гарни хотела у категорије, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Апарт хотел

Члан 5.

Угоститељски објекат подврсте апарт хотел разврстава се у категорију у складу са стандардима утврђеним у Прилогу 3 Стандарди за разврставање апарт хотела у категорије, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Мотел

Члан 6.

Угоститељски објекат за смештај врсте мотел разврстава се у категорију у складу са стандардима утврђеним у Прилогу 4 Стандарди за разврставање мотела у категорије, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Туристичко насеље

Члан 7.

Угоститељски објекат за смештај врсте туристичко насеље разврстава се у категорију у складу са стандардима утврђеним у Прилогу 5 Стандарди за разврставање туристичког насеља у категорије, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Камп

Члан 8.

Угоститељски објекат за смештај врсте камп разврстава се у категорију у складу са стандардима утврђеним у Прилогу 6 Стандарди за разврставање кампа у категорије, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Пансион

Члан 9.

Угоститељски објекат за смештај врсте пансион разврстава се у категорију у складу са стандардима утврђеним у Прилогу 7 Стандарди за разврставање пансиона у категорије, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Кућа

Члан 10.

Угоститељски објекат за смештај врсте кућа разврстава се у категорију у складу са стандардима утврђеним у Прилогу 8 Стандарди за разврставање куће у категорије, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Апартман

Члан 11.

Угоститељски објекат за смештај врсте апартман разврстава се у категорију у складу са стандардима утврђеним у Прилогу 9 Стандарди за разврставање апартмана у категорије, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Соба

Члан 12.

Угоститељски објекат за смештај врсте соба разврстава се у категорију у складу са стандардима утврђеним у Прилогу 10 Стандарди за разврставање соба у категорије, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Сеоско туристичко домаћинство

Члан 13.

Угоститељски објекат за смештај врсте сеоско туристичко домаћинство разврстава се у категорију у складу са стандардима утврђеним у Прилогу 11 Стандарди за разврставање сеоског туристичког домаћинства у категорије, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Депанданс

Члан 14.

Депанданс у саставу угоститељског објекта врсте хотел, мотел и пансион и подврсте гарни хотел и апарт хотел разврстава се у исту или у једну категорију ниже у односу на главни објекат, о чему гост мора да буде обавештен.

Депанданс се разврстaва у категорију у складу са стандардима прописаним за угоститељске објекта из става 1. овог члана.

Члан 15.

У саставу угоститељског објекта за смештај врсте хотел, мотел, туристичко насеље и пансион и подврсте гарни хотел и апарт хотел не могу постојати собе и апартмани који су актом јединице локалне самоуправе разврстани у категорију.

Члан 16.

У угоститељском објекту за смештај врсте хотел, мотел, туристичко насеље и пансион и подврсте гарни хотел и апарт хотел могу бити и делови објекта у власништву других правних и физичких лица, који као смештајне јединице, односно други садржаји угоститељског објекта, функционално (организационо и техничко-технолошки) чине саставни део угоститељског објекта.

У случају из става 1. овог члана, приликом подношења захтева за разврставање угоститељског објекта за смештај у категорију, угоститељ доставља одговарајуће доказе о међусобно регулисаним правима и обавезама.

У угоститељском објекту за смештај из става 1. овог члана може бити и део објекта намењен становању угоститеља.

III. ПОСЕБНИ СТАНДАРДИ ЗА ПОЈЕДИНЕ ВРСТЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА

Члан 17.

Угоститељски објекат врсте хотел који је категорисан са три и више звездица може да се специјализује и по посебним стандардима за специјализацију хотела у зависности од услуга које пружа.

Угоститељски објекат из става 1. овог члана може се специјализовати у хотеле специјализоване као: пословни хотел, конгресни хотел, породични хотел, спортски хотел и spa-wellness хотел у складу са стандардима утврђеним у Прилогу 12 Стандарди за специјализацију хотела који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

IV. КАТЕГОРИЈА УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА

Члан 18.

Категорија угоститељског објекта означава се одговарајућим бројем звездица на следећи начин:

1) категорија 5 звездица;

2) категорија 4 звездице;

3) категорија 3 звездице;

4) категорија 2 звездице;

5) категорија 1 звездица.

Члан 19.

Угоститељски објекат врсте хотел разврстава се у категорију на следећи начин:

1) категорија 5 звездица ако испуњава обавезне елементе за ову категорију означене знаком „М” и има најмање 120 бодова по основу изборних елемената;

2) категорија 4 звездице ако испуњава обавезне елементе за ову категорију означене знаком „М” и има најмање 100 бодова по основу изборних елемената;

3) категорија 3 звездице ако испуњава обавезне елементе за ову категорију означене знаком „М” и има најмање 80 бодова по основу изборних елемената;

4) категорија 2 звездице ако испуњава обавезне елементе за ову категорију означене знаком „М” и има најмање 60 бодова по основу изборних елемената;

5) категорија 1 звездица ако испуњава обавезне елементе за ову категорију означене знаком „М” и има најмање 40 бодова по основу изборних елемената.

Члан 20.

Угоститељски објекат подврсте гарни хотел разврстава се у категорију на следећи начин:

1) категорија 5 звездица ако испуњава обавезне елементе за ову категорију означене знаком „М” и има најмање 110 бодова по основу изборних елемената;

2) категорија 4 звездице ако испуњава обавезне елементе за ову категорију означене знаком „М” и има најмање 90 бодова по основу изборних елемената;

3) категорија 3 звездице ако испуњава обавезне елементе за ову категорију означене знаком „М” и има најмање 70 бодова по основу изборних елемената;

4) категорија 2 звездице ако испуњава обавезне елементе за ову категорију означене знаком „М” и има најмање 55 бодова по основу изборних елемената;

5) категорија 1 звездица ако испуњава обавезне елементе за ову категорију означене знаком „М” и има најмање 35 бодова по основу изборних елемената.

Члан 21.

Угоститељски објекат подврсте апарт хотел разврстава се у категорију на следећи начин:

1) категорија 5 звездица ако испуњава обавезне елементе за ову категорију означене знаком „М” и има најмање 100 бодова по основу изборних елемената;

2) категорија 4 звездице ако испуњава обавезне елементе за ову категорију означене знаком „М” и има најмање 80 бодова по основу изборних елемената;

3) категорија 3 звездице ако испуњава обавезне елементе за ову категорију означене знаком „М” и има најмање 70 бодова по основу изборних елемената;

4) категорија 2 звездице ако испуњава обавезне елементе за ову категорију означене знаком „М” и има најмање 55 бодова по основу изборних елемената;

5) категорија 1 звездица ако испуњава обавезне елементе за ову категорију означене знаком „М” и има најмање 35 бодова по основу изборних елемената.

Члан 22.

Угоститељски објекат врсте мотел разврстава се у категорију на следећи начин:

1) категорија 4 звездице ако испуњава обавезне елементе за ову категорију означене знаком „М” и има најмање 70 бодова по основу изборних елемената;

2) категорија 3 звездице ако испуњава обавезне елементе за ову категорију означене знаком „М” и има најмање 50 бодова по основу изборних елемената;

3) категорија 2 звездице ако испуњава обавезне елементе за ову категорију означене знаком „М” и има најмање 30 бодова по основу изборних елемената;

4) категорија 1 звездица ако испуњава обавезне елементе за ову категорију означене знаком „М” и има најмање 15 бодова по основу изборних елемената.

Члан 23.

Угоститељски објекат врсте туристичко насеље разврстава се у категорију на следећи начин:

1) категорија 5 звездица ако испуњава обавезне елементе за ову категорију означене знаком „М” и има најмање 120 бодова по основу изборних елемената;

2) категорија 4 звездице ако испуњава обавезне елементе за ову категорију означене знаком „М” и има најмање 100 бодова по основу изборних елемената;

3) категорија 3 звездице ако испуњава обавезне елементе за ову категорију означене знаком „М” и има најмање 80 бодова по основу изборних елемената;

4) категорија 2 звездице ако испуњава обавезне елементе за ову категорију означене знаком „М” и има најмање 60 бодова по основу изборних елемената;

5) категорија 1 звездица ако испуњава обавезне елементе за ову категорију означене знаком „М” и има најмање 40 бодова по основу изборних елемената.

Члан 24.

Угоститељски објекат врсте камп разврстава се у категорију на следећи начин:

1) категорија 4 звездице ако испуњава обавезне елементе за ову категорију означене знаком „М” и има најмање 50 бодова по основу изборних елемената;

2) категорија 3 звездице ако испуњава обавезне елементе за ову категорију означене знаком „М” и има најмање 45 бодова по основу изборних елемената;

3) категорија 2 звездице ако испуњава обавезне елементе за ову категорију означене знаком „М” и има најмање 40 бодова по основу изборних елемената;

4) категорија 1 звездица ако испуњава обавезне елементе за ову категорију означене знаком „М” и има најмање 35 бодова по основу изборних елемената.

Члан 25.

Угоститељски објекат врсте пансион разврстава се у категорију на следећи начин:

1) категорија 3 звездице ако испуњава обавезне елементе за ову категорију означене знаком „М” и има најмање 80 бодова по основу изборних елемената;

2) категорија 2 звездице ако испуњава обавезне елементе за ову категорију означене знаком „М” и има најмање 60 бодова по основу изборних елемената;

3) категорија 1 звездица ако испуњава обавезне елементе за ову категорију означене знаком „М” и има најмање 40 бодова по основу изборних елемената.

Члан 26.

Угоститељски објекат врсте кућа разврстава се у категорију на следећи начин:

1) категорија 4 звездице ако испуњава обавезне елементе за ову категорију означене знаком „М” и има најмање 50 бодова по основу изборних елемената;

2) категорија 3 звездице ако испуњава обавезне елементе за ову категорију означене знаком „М” и има најмање 40 бодова по основу изборних елемената;

3) категорија 2 звездице ако испуњава обавезне елементе за ову категорију означене знаком „М” и има најмање 30 бодова по основу изборних елемената;

4) категорија 1 звездица ако испуњава обавезне елементе за ову категорију означене знаком „М” и има најмање 20 бодова по основу изборних елемената.

Члан 27.

Угоститељски објекат врсте апартман разврстава се у категорију на следећи начин:

1) категорија 4 звездице ако испуњава обавезне елементе за ову категорију означене знаком „М” и има најмање 45 бодова по основу изборних елемената;

2) категорија 3 звездице ако испуњава обавезне елементе за ову категорију означене знаком „М” и има најмање 35 бодова по основу изборних елемената;

3) категорија 2 звездице ако испуњава обавезне елементе за ову категорију означене знаком „М” и има најмање 25 бодова по основу изборних елемената;

4) категорија 1 звездица ако испуњава обавезне елементе за ову категорију означене знаком „М” и има најмање 15 бодова по основу изборних елемената.

Члан 28.

Угоститељски објекат врсте соба разврстава се у категорију на следећи начин:

1) категорија 4 звездице ако испуњава обавезне елементе за ову категорију означене знаком „М” и има најмање 40 бодова по основу изборних елемената;

2) категорија 3 звездице ако испуњава обавезне елементе за ову категорију означене знаком „М” и има најмање 30 бодова по основу изборних елемената;

3) категорија 2 звездице ако испуњава обавезне елементе за ову категорију означене знаком „М” и има најмање 20 бодова по основу изборних елемената;

4) категорија 1 звездица ако испуњава обавезне елементе за ову категорију означене знаком „М” и има најмање 10 бодова по основу изборних елемената.

Члан 29.

Угоститељски објекат врсте сеоско туристичко домаћинство разврстава се у категорију на следећи начин:

1) категорија 4 звездице ако испуњава обавезне елементе за ову категорију означене знаком „М” и има најмање 50 бодова по основу изборних елемената;

2) категорија 3 звездице ако испуњава обавезне елементе за ову категорију означене знаком „М” и има најмање 40 бодова по основу изборних елемената;

3) категорија 2 звездице ако испуњава обавезне елементе за ову категорију означене знаком „М” и има најмање 30 бодова по основу изборних елемената;

4) категорија 1 звездица ако испуњава обавезне елементе за ову категорију означене знаком „М” и има најмање 20 бодова по основу изборних елемената.

Члан 30.

Категорија угоститељског објекта врсте хотел, гарни хотел, апарт хотел, мотел, туристичко насеље, камп и пансион означава се таблом петоугаоног облика са заобљеним угловима која садржи у горњем делу уцртане шестокраке звезде, чији број означава категорију објекта, а у доњем делу исписан назив врсте објекта на српском језику, ћириличким писмом и на енглеском језику.

Категорија угоститељског објекта врсте кућа, апартман и соба означава се налепницом петоугаоног облика са заобљеним угловима која садржи у горњем делу уцртане шестокраке звезде, чији број означава категорију објекта, а у доњем делу исписан назив врсте објекта на српском језику, ћириличким писмом и на енглеском језику.

Категорија угоститељског објекта врсте сеоско туристичко домаћинство означава се налепницом петоугаоног облика са заобљеним угловима која садржи у горњем делу уцртане шестокраке звезде, чији број означава категорију објекта, а у доњем делу исписан назив врсте објекта на српском језику ћириличким писмом.

Табла из става 1. овог члана има димензије ширине 30 центиметара и висине 28 центиметара.

Налепница из ст. 2. и 3. овог члана има димензије ширине 16 центиметара и висине 15 центиметара.

Специјализација хотела означава се на правоугаоној табли са заобљеним угловима, у горњем делу табле исписан је назив специјализације хотела на српском језику, ћириличким писмом, а у доњем делу на енглеском језику.

Специјализација spa-wellness хотела исписана је на средини табле само на енглеском језику.

Табла за означавање специјализације има димензије ширине 30 центиметара и висине 15 центиметара.

Подлога ознаке врсте и категорије угоститељског објекта је тамно плаве боје, а оквирна линија, звезде, слова и симболи су жуте боје.

Ознака категорије за хотел, гарни хотел, апарт хотел, мотел, камп, пансион и туристичко насеље, поставља се са спољне стране на главном улазу у објекат, осим у случају када се објекат налази у згради под заштитом као културно добро, где се ознака може поставити унутар главног улаза у објекат.

Ознака специјализације хотела поставља се непосредно испод ознаке категорије хотела.

Ознака за кућу, апартман, собу и сеоско туристичко домаћинство поставља се на вратима са спољне стране врата или на другом видном месту унутар објекта.

Изглед ознаке специјализације хотела садржани су у Прилогу 13 Изглед ознаке специјализације хотела, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Изглед ознаке врсте и категорије угоститељског објекта садржани су у Прилогу 14 Изглед ознаке врсте и категорије угоститељских објеката, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 31.

Ознаку категорије хотела, гарни хотела, апарт хотела, мотела, туристичког насеља, кампа, пансиона и специјализације хотела, угоститељу издаје изабрани произвођач на основу решења министра о разврставању угоститељског објекта у категорију.

На основу јавног позива, избор произвођача ознака из става 1. овог члана врши министарство надлежно за послове туризма (у даљем тексту: министарство).

Ознаку категорије (налепнице) из члана 30. ст. 2. и 3. издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе.

Трошкове издавања ознаке из ст. 1. и 3. овог члана сноси подносилац захтева за одређивање категорије објекта.

V. НАЧИН СТИЦАЊА И ПРОМЕНЕ КАТЕГОРИЈЕ УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА

Члан 32.

Угоститељ министарству подноси захтев за разврставање угоститељског објекта за смештај у категорију.

Захтев из става 1. овог члана садржи:

1) податке о угоститељу (пословно име, односно назив за правна лица – име и презиме за физичка лица, скраћено пословно име, односно назив – само за правна лица, адресу седишта, пословне јединице или огранка, матични број – за правна лица, јединствени матични број – за физичка лица, ПИБ, регистрациони број, податке о директору, податке о лицу овлашћеном за заступање, податке о контакту);

2) податке о угоститељском објекту (назив и адреса угоститељског објекта, врста и категорија угоститељског објекта, специјализација за хотел, година изградње, година последње адаптације, односно реконструкције, временски оквир пословања – током целе године или сезонски, капацитет објекта: структура и број смештајних јединица).

Уз захтев из става 1. овог члана подносе се докази којима се потврђују одређени подаци садржани у захтеву, као и изјава са подацима о испуњености стандарда прописаних за одређену врсту и категорију угоститељског објекта, изјава о испуњености минимално техничких услова и изјава о испуњености санитарно-хигијенских услова.

Уз захтев за објекте из члана 16. овог правилника, подноси се и копија уговора о јединственом управљању објектом од стране угоститеља, који се односи на јединствено функционисање објекта, укључујући и период комерцијалног коришћења смештајних јединица.

Члан 33.

Захтев за разврставање у категорије хотела, гарни хотела, апарт хотела, мотела, туристичког насеља, кампа и пансиона, као и за одређивање специјализације хотела (у даљем тексту: захтев) угоститељ подноси министарству, у складу са законом.

Испуњеност прописаних услова за разврставање угоститељскoг објекта за смештај из става 1. овог члана у категорију, као и за одређивање специјализације хотела утврђује и проверава комисија за категоризацију угоститељског објекта (у даљем тексту: Комисија), коју образуjе министар.

Комисија припрема предлог за разврставање угоститељскoг објеката за смештај из става 1. у одговарајућу категорију у форми записника.

Записник садржи и:

1) основне податке о подносиоцу захтева;

2) податке о испуњености услова за одговарајућу категорију угоститељског објекта;

3) предлог за разврставање угоститељског објекта у одговарајућу категорију.

Захтев за одређивање категорије куће, апартмана, собе и сеоског туристичког домаћинства угоститељ, односно физичко лице подноси надлежном органу јединице локалне самоуправе, за сваки објекат појединачно, у складу са законом.

Члан 34.

Ако у току периода за који је издато решење о разврставању угоститељског објекта за смештај у одређену категорију, угоститељски објекат испуни услове за вишу категорију или одступи од прописаних стандарда за категорију која му је одређена, министарство, односно надлежни орган јединице локалне самоуправе, на захтев угоститеља доноси решење о промени категорије, у складу са законом.

Ако се у току периода за који је издато решење о разврставању угоститељског објекта за смештај врсте хотел, мотел, туристичко насеље и пансион и подврсте гарни хотел и апарт хотел повећа број смештајних јединица, угоститељ подноси нови захтев за одређивање категорије.

Поступак промене категорије исти је као и за њено одређивање.

Угоститељ 60 дана пре истека рока утврђеног решењем из става 1. овог члана подноси захтев за поновно одређивање категорије.

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 35.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај („Службени гласник РС”, бр. 41/10, 103/10 и 99/12).

Члан 36.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 15. децембра 2016. године, с тим што ће се одредбе овог правилника за угоститељске објекте за које је до дана ступања на снагу овог правилника издат акт о разврставању у категорију примењивати од дана истека рока важности акта о одређивању категорије.

ПРИЛОЗИ

Поделите: