Уредба о утврђивању Програма распореда и коришћења субвенција за подршку раду угоститељске и туристичке привреде због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2
(важи до 16.04.2021.)

„Службени гласник РС“, број 11/2021 и 23/2021

Пречишћен текст прописа

 

Члан 1.

Овом уредбом утврђује се Програм распореда и коришћења субвенција за подршку раду угоститељске и туристичке привреде због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 2.

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о утврђивању Програма распореда и коришћења субвенција за подршку раду угоститељске и туристичке привреде због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 („Службени гласник РС”, брoj 146/20).

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Одредбе које нису унете у „пречишћен текст“ прописа

Уредба о изменама Уредбе о утврђивању Програма распореда и коришћења субвенција за подршку раду угоститељске и туристичке привреде због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2: „Сл. гласник РС“, бр. 23/2021

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

ПРОГРАМ РАСПОРЕДА И КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОДРШКУ РАДУ УГОСТИТЕЉСКЕ И ТУРИСТИЧКЕ ПРИВРЕДЕ ЗБОГ ПОТЕШКОЋА У ПОСЛОВАЊУ ПРОУЗРОКОВАНИХ ЕПИДЕМИЈОМ БОЛЕСТИ COVID-19 ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ SARS-CоV-2

 

I. ПРЕДМЕТ

Програмом распореда и коришћења субвенција за подршку раду угоститељске и туристичке привреде због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (у даљем тексту: Програм), утврђује се распоред и коришћење субвенција за подршку раду угоститељске и туристичке привреде због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

II. ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА

Основни циљеви Програма су:

1) очување угоститељске делатности Републике Србије;

2) очување других привредних грана повезаних са угоститељством;

3) очување запослености у угоститељству;

4) очување туристичке индустрије Републике Србије;

5) очување других привредних грана повезаних са туризмом;

6) очување запослености у агенцијском пословању у области туризма;

7) обезбеђење услова за опоравак и планирање туристичке индустрије за следећу сезону као покретачког механизма за остале повезане привредне гране.

III. НАЧИН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

Средства утврђена Програмом додељују се бесповратно.

Исплату средстава привредним субјектима вршиће министарство надлежно за послове туризма (у даљем тексту: Министарство).

Средства се додељују у висини од 30.900,24 динара по сваком запосленом за кога је привредни субјект исплатио зараду за месец децембар 2020. године и поднео одговарајућу пореску пријаву.

Министарство ће извршити пренос средстава на посебан наменски рачун за подршку у раду угоститељске и туристичке привреде отворен код Министарства финансија – Управе за трезор, са ког рачуна ће се извршити пренос средстава корисницима субвенције, на посебне наменске динарске рачуне већ отворене код Министарства финансија – Управе за трезор. Корисницима субвенција који немају отворен посебни наменски динарски рачун, Министарство финансија – Управа за трезор ће, на њихов захтев, отворити посебни наменски динарски рачун за наведену намену.

Након отварања посебних наменских динарских рачуна, Управа за трезор доставиће Министарству Списак привредних субјеката из одељка 2. Услови за доделу бесповратних средстава, став 2. ове главе Програма, допуњен бројевима тих рачуна.

1. Право на коришћење бесповратних средстава

Право на коришћење бесповратних средстава имају привредни субјекти у приватном сектору – сви привредни субјекти који нису обухваћени Правилником о Списку корисника јавних средстава („Службени гласник РСˮ, број 160/20 – у даљем тексту: привредни субјекти), и то:

– резидентна правна лица у смислу закона којим се уређује опорезивање добити правних лица;

– резидентни предузетници у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана;

– представништва страних правних лица.

2. Услови за доделу бесповратних средстава

Право на бесповратна средства могу да остваре привредни субјекти који су у Агенцији за привредне регистре, као претежну делатност, регистровали:

− 5610 – делатности ресторана и покретних угоститељских објеката;

− 5621 – кетеринг;

− 5629 – остале услуге припремања и послуживања хране;

− 5630 – услуге припремања и услуживања пића;

− 5510 – хотели и сличан смештај;

− 5520 – одмаралишта и слични објекти за краћи боравак;

− 5530 – делатности кампова, ауто-кампова и кампова за туристичке приколице;

− 5590 – остали смештај;

− 7911 – делатност путничких агенција;

− 7912 – делатност тур-оператора;

− 7990 – остале услуге резервације и делатности повезане са њима;

− 7711 – изнајмљивање и лизинг аутомобила и лаких моторних возила.

Министарство финансија – Пореска управа сачиниће Списак привредних субјеката који су, као претежну делатност, регистровали једну од делатности из става 1. овог одељка, који садржи податке о њиховом ПИБ-у и МБ, називу и адреси (улица и број, место и поштански број), као и податке о броју запослених за које су привредни субјекти исплатили зараду за месец децембар 2020. године и поднели одговарајућу пореску пријаву (у даљем тексту: Списак). Списак ће се објавити на интернет страницама Министарства финансија – Пореске управе и Министарства.

Привредни субјект прихвата права и обавезе из Програма коришћењем средстава са посебног наменског рачуна на који ће бити уплаћена средства по Програму.

Привредни субјект губи право на коришћење субвенцијe уколико смањи број запослених за више од 10% у периоду од дана ступања на снагу ове уредбе закључно са истеком периода од три месеца након исплаћене помоћи, не рачунајући запослене који су са привредним субјектом закључили уговор о раду на одређено време пре дана ступања на снагу ове уредбе за период који се завршава од дана ступања на снагу ове уредбе до истека периода од три месеца након исплаћене помоћи, односно уколико додељена бесповратна средства до истека периода од три месеца након исплаћене помоћи у потпуности или делимично не искористи искључиво за зараде запослених. Проверу овог услова за доделу вршиће Министарство финансија, о чему ће, у случају неиспуњења, обавестити Министарство, које ће, захтевати повраћај одобрених бесповратних средстава од привредног субјекта.

Уколико се утврди да је привредни субјект смањио број запослених више од броја прописаног ставом 4. овог одељка или да је ненаменски користио додељена бесповратна средства, привредни субјект је дужан да, најкасније у року од 30 дана од дана пријема захтева Министарства изврши повраћај искоришћених субвенција са каматом обрачунатом по стопи по којој се врши обрачун камате за кашњење у исплати пореских обавеза, почев од дана када је искористио средства до дана када врши повраћај.

Велики привредни субјекти који су у стечају или у поступку ликвидације, односно привредни субјекти који су се налазили у тешкоћама пре 31. децембра 2020. године, дужни су да изврше повраћај одобрених средстава.

3. Исплата бесповратних средстава

Исплата бесповратних средстава извршиће се на посебне наменске динарске рачуне привредних субјеката наведених у Списку.

Привредни субјекти са Списка биће обавештени о отварању наменских динарских рачуна достављањем обавештења у електронско пореско сандуче на порталу еПорези.

Привредни субјект исплаћена средства може искористи до истека периода од три месеца након исплаћене помоћи, након чега ће наменски рачуни бити затворени, а неискоришћена средства бити пренета у буџет Републике Србије.

Министарство је дужно да води евиденцију о додељеној државној помоћи по основу Програма и да извештај о додељеној државној помоћи достави Комисији за контролу државне помоћи.

Поделите: