Исплата субвенција за подршку раду угоститељске и туристичке привреде у јулу и августу

Пореска управа је објавила да ће средства субвенција за подршку раду угоститељске и туристичке привреде бити исплаћена у јулу и августу 2021. године.

Подсећамо на коментаре које смо објавили у вези са овом темом:

Нове субвенције за подршку раду угоститељске и туристичке привреде

Још једна месечна субвенција за угоститељску и туристичку привреду

У наставку преносимо у целости обавештење Пореске управе:

„Средства утврђена Програмом распореда и коришћења субвенција за подршку раду угоститељске и туристичке привреде због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (у даљем тексту: Програм) додељују се бесповратно.

Исплату средстава привредним субјектима вршиће министарство надлежно за послове туризма (у даљем тексту: Министарство).

Средства се додељују у периоду од два узастопна месеца (јул и август), за сваки месец у висини од 30.900,24 динара по сваком запосленом за кога је привредни субјект исплатио зараду за месец децембар 2020. године и поднео одговарајућу пореску пријаву.

Право на бесповратна средства могу да остваре привредни субјекти који су код Агенције за привредне регистре, као претежну делатност, регистровали:

– 5610 – делатности ресторана и покретних угоститељских објеката;
– 5621 – кетеринг;
– 5629 – остале услуге припремања и послуживања хране;
– 5630 – услуге припремања и услуживања пића;
– 5510 – хотели и сличан смештај;
– 5520 – одмаралишта и слични објекти за краћи боравак;
– 5530 – делатности кампова, ауто-кампова и кампова за туристичке приколице;
– 5590 – остали смештај;
– 7911 – делатност путничких агенција;
– 7912 – делатност тур-оператора;
– 7990 – остале услуге резервације и делатности повезане са њима;
– 7711 – изнајмљивање и лизинг аутомобила и лаких моторних возила.

Одобрена средства субвенција уплаћиваће се корисницима на посебне наменске динарске рачуне које ће Управа за трезор отворити за ове потребе.

Министарство финансија – Пореска управа сачиниће Списак привредних субјеката који су, као претежну делатност, регистровали једну од делатности из става 1. овог одељка, који садржи податке о њиховом ПИБ-у и МБ, називу и адреси (улица и број, место и поштански број), као и податке о броју запослених за које су привредни субјекти исплатили зараду за месец децембар 2020. године и поднели одговарајућу пореску пријаву (у даљем тексту: Списак). Списак ће се објавити на интернет страницама Министарства финансија – Пореске управе и Министарства.

Привредни субјекти са Списка биће обавештени о отварању наменских динарских рачуна достављањем обавештења у електронско пореско сандуче на порталу еПорези.

Привредни субјект прихвата сва права и обавезе из Програма у тренутку коришћења средстава са посебног наменског рачуна на који ће бити уплаћена средства по овом програму.

Привредни субјект губи право на коришћење субвенцијe уколико смањи број запослених за више од 10% у периоду од дана ступања на снагу Програма закључно са истеком периода од три месеца након исплаћене помоћи, не рачунајући запослене који су са привредним субјектом закључили уговор о раду на одређено време пре дана ступања на снагу ове уредбе за период који се завршава од дана ступања на снагу ове уредбе до истека периода од три месеца након исплаћене помоћи, односно уколико додељена бесповратна средства до истека периода од три месеца након исплаћене помоћи у потпуности или делимично не искористи искључиво за зараде запослених.

Проверу овог услова за доделу вршиће Министарство финансија, о чему ће, у случају неиспуњења, обавестити Министарство, које ће, захтевати повраћај одобрених бесповратних средстава од привредног субјекта. Уколико се утврди да је привредни субјект смањио број запослених више од броја прописаног претходним ставом или да је ненаменски користио додељена бесповратна средства, привредни субјект је дужан да, најкасније у року од 30 дана од дана пријема захтева Министарства изврши повраћај искоришћених субвенција са каматом обрачунатом по стопи по којој се врши обрачун камате за кашњење у исплати пореских обавеза, почев од дана када је искористио средства до дана када врши повраћај.

Велики привредни субјекти који су у стечају или у поступку ликвидације, односно привредни субјекти који су се налазили у тешкоћама пре 31. децембра 2020. године, дужни су да изврше повраћај одобрених средстава.

Привредни субјект исплаћена средства може искористи до истека периода од три месеца након  последње исплаћене помоћи, након чега ће наменски рачуни бити затворени, а неискоришћена средства бити пренета у буџет Републике Србије.

Списак привредних субјеката који су остварили право на субвенције можете прoнаћи на следећем линку: Списак.“

Поделите: