Објављен „Службени гласник РС“ број 11 од 12.2.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о утврђивању Програма директних давања из буџета Републике Србије привредним субјектима у приватном сектору у циљу ублажавања економских последица проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2
 • УРЕДБА о утврђивању Програма распореда и коришћења субвенција за подршку раду угоститељске и туристичке привреде због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2
 • ЗАКЉУЧАК Владе 05 број 131-1206/2021
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ акциза из члана 9. став 1. тачка 1), тачка 2) алинеја трећа, тачка 3) алинеја четврта, тачка 4), тачка 5) алинеја четврта, тачка 6) и тачка 7) алинеја трећа, члана 9. став 5. тачка 1) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (4) алинеја прва, подтач. (5) и (6), тачка 2), тачка 3) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (2) алинеја прва, подтачка (3), тач. 4), 5) и 6), члана 12а, члана 14. и члана 40г Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2020. години
 • УСКЛАЂЕНИ ИЗНОСИ накнада из члана 25д став 3, члана 32. став 3, члана 40. став 3, члана 45. став 1. тачка 4), члана 54. став 3. и члана 64б став 2. тачка 4) Закона о дувану
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 11 од 12.2.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ одредбе члана 2. став 1. тачке 3) Закона о спречавању корупције („Службени гласник РС”, бр. 35/19 и 88/19)
 • АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ одредбе члана 64. став 1. Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 67/19 и 6/20 – др. закони)
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Програма директних давања из буџета Републике Србије привредним субјектима у приватном сектору у циљу ублажавања економских последица проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2
 • УРЕДБА о утврђивању Програма распореда и коришћења субвенција за подршку раду угоститељске и туристичке привреде због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о утврђивању Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава и града у јуну 2019. године
 • УРЕДБА о утврђивању Програма управљања водама у 2021. години
 • УРЕДБА о издавању доплатне поштанске марке „КРОВ 2021”
 • УРЕДБА о утврђивању Листе категорија квалитета ваздуха по зонама и агломерацијама на територији Републике Србије за 2019. годину
 • УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о основима и мерилима за увећање плате и друга новчана примања професионалног припадника Војске Србије за време рада у иностранству
 • УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о војној легитимацији
 • ОДЛУКА о распореду и коришћењу средстава за реализацију пројеката Националног инвестиционог плана утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о проглашењу елементарне непогоде
 • ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Алањи, Република Турска
 • ОДЛУКА о утврђивању пописа станишта од националног и међународног значаја за популације миграторних птица водених станишта у Републици Србији
 • ОДЛУКА о оснивању Клиничко-болничког центра Приштина
 • ОДЛУКУ о оснивању Клиничко-болничког центра Косовска Митровица
 • ОДЛУКА о оснивању Завода за јавно здравље Косовска Митровица
 • ОДЛУКА о оснивању Апотекарске установе Косовска Митровица
 • ОДЛУКА о оснивању Здравственог центра Алексинац
 • ОДЛУКА о оснивању Здравственог центра Аранђеловац
 • ОДЛУКА о оснивању Здравственог центра Бор
 • ОДЛУКА о оснивању Здравственог центра Ваљево
 • ОДЛУКА о оснивању Здравственог центра Врање
 • ОДЛУКА о оснивању Здравственог центра Гњилане
 • ОДЛУКА о оснивању Здравственог центра Горњи Милановац
 • ОДЛУКА о оснивању Здравственог центра Зајечар
 • ОДЛУКА о оснивању Здравственог центра Јагодина
 • ОДЛУКА о оснивању Здравственог центра Кладово
 • ОДЛУКА о оснивању Здравственог центра Књажевац
 • ОДЛУКА о оснивању Здравственог центра Краљево
 • ОДЛУКА о оснивању Здравственог центра Крушевац
 • ОДЛУКА о оснивању Здравственог центра Лесковац
 • ОДЛУКА о оснивању Здравственог центра Лозница
 • ОДЛУКА о оснивању Здравственог центра Мајданпек
 • ОДЛУКА о оснивању Здравственог центра Неготин
 • ОДЛУКА о оснивању Здравственог центра Нови Пазар
 • ОДЛУКА о оснивању Здравственог центра Параћин
 • ОДЛУКА о оснивању Здравственог центра Петровац на Млави
 • ОДЛУКА о оснивању Здравственог центра Пирот
 • ОДЛУКА о оснивању Здравственог центра Пожаревац
 • ОДЛУКА о оснивању Здравственог центра Прибој
 • ОДЛУКА о оснивању Здравственог центра Пријепоље
 • ОДЛУКА о оснивању Здравственог центра Прокупље
 • ОДЛУКА о оснивању Здравственог центра Смедерево
 • ОДЛУКА о оснивању Здравственог центра Смедеревска Паланка
 • ОДЛУКА о оснивању Здравственог центра Сурдулица
 • ОДЛУКА о оснивању Здравственог центра Ћуприја
 • ОДЛУКА о оснивању Здравственог центра Ужице
 • ОДЛУКА о оснивању Здравственог центра Чачак
 • ОДЛУКА о оснивању Здравственог центра Шабац
 • ОДЛУКА о оснивању Дома здравља Пећ
 • ОДЛУКА о оснивању Дома здравља Сурчин
 • ОДЛУКА о оснивању Дома здравља Штрпце
 • ОДЛУКА о образовању Међуресорне радне групе за праћење и реализацију пројекта „Обнова и пренамена зграде бивше Ложионице Старе железничке станице у Београду”
 • ОДЛУКА о образовању Међуресорне радне групе за праћење реализације пројекта „Пресељење Музеја Николе Тесле у објекат Термоелектране – Снага и светлост”
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за праћење реализације пројекта „Национална концертна дворана у Београду” (Радни назив)
 • ОДЛУКА о образовању Комисије за разматрање питања у вези спорова пред међународним арбитражама
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Комисије за израду предлога о утврђивању права на исплату девизне штедње
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Алањи, Република Турска
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за управљање лукама за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за управљање лукама за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Комисије за заштиту конкуренције за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд за период 2020–2022. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Емисиона техника и везе” за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања „Железнице Србије” а.д. за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања са финансијским планом Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије – АМРЕС” за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи реч „Serbia”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Европског парског првенства у гоу, у Нишу 2021. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Првенства света у рвању за сениоре, у Београду 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Светског првенства у асаут саватеу за јуниоре, у Руми 2021. године
 • РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде, 05 број 404-1151/2021
 • РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде, 05 број 404-1152/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности
 • ЗАКЉУЧАК Владе 05 број 131-1206/2021
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ акциза из члана 9. став 1. тачка 1), тачка 2) алинеја трећа, тачка 3) алинеја четврта, тачка 4), тачка 5) алинеја четврта, тачка 6) и тачка 7) алинеја трећа, члана 9. став 5. тачка 1) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (4) алинеја прва, подтач. (5) и (6), тачка 2), тачка 3) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (2) алинеја прва, подтачка (3), тач. 4), 5) и 6), члана 12а, члана 14. и члана 40г Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2020. години
 • УСКЛАЂЕНИ ИЗНОСИ накнада из члана 25д став 3, члана 32. став 3, члана 40. став 3, члана 45. став 1. тачка 4), члана 54. став 3. и члана 64б став 2. тачка 4) Закона о дувану
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о начину и садржају извештавања о извршеним расходима за плате код директних и индиректних корисника буџета Републике Србије у 2021. години
 • ПРАВИЛНИК о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за плате у буџетима локалне власти у 2021. години
 • ПРАВИЛНИК о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности Републике Србије и критеријумима за изузимање од обавезе вршења енергетског прегледа
 • ПРАВИЛНИК о условима за кандидовање организација у области спорта за организовање великог међународног спортског такмичења на територији Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа
Правосуђе
 • ОДЛУКА о именовању заменика Дисциплинског тужиоца Високог савета судства
 • ОДЛУКА о именовању члана Дисциплинске комисије Високог савета судства, број 119-05-98/2021-01
 • ОДЛУКА о именовању члана Дисциплинске комисије Високог савета судства, број 119-05-99/2021-01
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА o изменама и допунама Одлуке о подацима које давалац лизинга доставља Народној банци Србије и о начину и роковима достављања тих података
Републичка изборна комисија
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњених места у Националном савету ашкалијске националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету бошњачке националне мањине
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре
 • ЛИСТА аката о издавању, суспензији или стављању ван снаге оперативних дозвола у 2020. години
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Монус д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „HEDON LIFE” д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „HEDON LIFE” д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „HEDON LIFE” д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje а.д.
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина”, Нови Сад
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Други – октобар”, Вршац
ОГЛАСИ

Поделите: