Објављен „Службени гласник РС“ број 30 од 31.3.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 30 од 31.3.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о здравственој исправности базенских вода
 • ПРАВИЛНИК о условима које треба да испуни контролна организација, као и начину и поступку рада контролне организације
 • ПРАВИЛНИК о условима за разврставање и утврђивање квалитета средстава за исхрану биља, одступањима садржаја хранљивих материја и минималним и максималним вредностима дозвољеног одступања садржаја хранљивих материја и о садржини декларације и начину обележавања средстава за исхрану биља
 • ПРАВИЛНИК о одређивању случајева у којима је потребно прибавити водну дозволу
 • ПРАВИЛНИК о садржини и начину спровођења Годишњег програма мониторинга квалитета деривата нафте и биогорива за 2017. годину
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 201-2/17
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 201-3/17
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 201-4/17
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 201-5/17
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 201-6/17
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 201-7/17
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 156-2/17
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 156-3/17
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-235/2016
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције
Народна банка Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању дозволе за пружање платних услуга, ИО НБС број 35
 • РЕШЕЊЕ о давању дозволе за пружање платних услуга, ИО НБС број 36
 • РЕШЕЊЕ о давању дозволе за пружање платних услуга, ИО НБС број 37
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о утврђивању и објављивању коначног броја бирача у Републици Србији
 • РЕШЕЊЕ о изменама Допунског решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за председника Републике, расписаним за 2. април 2017. године
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ о издавању Оперативне дозволе број 012
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских производа, „Dinamic Tobacco” д.o.o. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан”, Нови Сад
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавно комуналног предузећа „Биоктош”, Ужице
ОГЛАСИ

Поделите: