Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 30 od 31.3.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 30 od 31.3.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Ministarstva
 • PRAVILNIK o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda
 • PRAVILNIK o uslovima koje treba da ispuni kontrolna organizacija, kao i načinu i postupku rada kontrolne organizacije
 • PRAVILNIK o uslovima za razvrstavanje i utvrđivanje kvaliteta sredstava za ishranu bilja, odstupanjima sadržaja hranljivih materija i minimalnim i maksimalnim vrednostima dozvoljenog odstupanja sadržaja hranljivih materija i o sadržini deklaracije i načinu obeležavanja sredstava za ishranu bilja
 • PRAVILNIK o određivanju slučajeva u kojima je potrebno pribaviti vodnu dozvolu
 • PRAVILNIK o sadržini i načinu sprovođenja Godišnjeg programa monitoringa kvaliteta derivata nafte i biogoriva za 2017. godinu
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarilose i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 201-2/17
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 201-3/17
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 201-4/17
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 201-5/17
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 201-6/17
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 201-7/17
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 156-2/17
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 156-3/17
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUo-235/2016
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije
Narodna banka Srbije
 • REŠENJE o davanju dozvole za pružanje platnih usluga, IO NBS broj 35
 • REŠENJE o davanju dozvole za pružanje platnih usluga, IO NBS broj 36
 • REŠENJE o davanju dozvole za pružanje platnih usluga, IO NBS broj 37
Republička izborna komisija
 • ODLUKA o utvrđivanju i objavljivanju konačnog broja birača u Republici Srbiji
 • REŠENJE o izmenama Dopunskog rešenja o određivanju biračkih mesta za glasanje na izborima za predsednika Republike, raspisanim za 2. april 2017. godine
Drugi državni organi i državne organizacije
 • REŠENJE o izdavanju Operativne dozvole broj 012
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JT International a.d. Senta
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih proizvoda, „Dinamic Tobacco” d.o.o. Beograd
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan”, Novi Sad
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javno komunalnog preduzeća „Bioktoš”, Užice
OGLASI

Podelite: