Правилник о порезу на додату вредност
(важи до 28.02.2023.)

Садржај

„Службени гласник РС“, број 37/2021, 64/2021, 127/2021, 49/2022, 59/2022 и 7/2023

Пречишћен текст прописа

 

I. УВОДНА ОДРЕДБА

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређују одређена питања, решења, односно појмови из Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 – исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, 153/20 и 138/22 – у даљем тексту: Закон), а нарочито:

1) критеријуми на основу којих се одређује када се предаја добара на основу уговора о лизингу, односно закупу сматра прометом добара из члана 4. став 3. тачка 2а) Закона;

2) узимање добара која су део пословне имовине пореског обвезника и сваки други промет без накнаде из члана 4. став 4. Закона;

3) употреба добара и пружање услуга из члана 5. став 4. Закона;

4) пренос целокупне или дела имовине, са или без накнаде, или као улог из члана 6. став 1. тачка 1) Закона;

5) поступак замене добара у гарантном року из члана 6. став 1. тачка 2) Закона;

6) уобичајене количине пословних узорака из члана 6. став 1. тачка 3) Закона;

7) рекламни материјал и други поклони мање вредности из члана 6. став 1. тачка 4) Закона;

8) секундарне сировине и услуге које су непосредно повезане са секундарним сировинама из члана 10. став 2. тачка 1) Закона;

9) добра и услуге из области грађевинарства из члана 10. став 2. тачка 3) Закона;

10) начин и поступак одобравања пореског пуномоћства из члана 10а Закона;

11) услуге у вези са непокретностима из члана 12. став 6. тачка 1) Закона;

12) услуге предаје јела и пића за конзумацију на лицу места из члана 12. став 6. тачка 4) подтачка (5) Закона;

13) превозна средства из члана 12. став 6. тач. 5), 6) и тачка 7) подтачка (8) Закона;

14) услуге телекомуникација из члана 12. став 6. тачка 7) подтачка (10) Закона;

15) услуге пружене електронским путем из члана 12. став 6. тачка 7) подтачка (12) Закона;

16) критеријум и претпоставке за одређивање места седишта, сталне пословне јединице, пребивалишта или боравишта примаоца услуга из члана 12. став 13. Закона и начин њихове примене;

17) начин утврђивања пореске основице код промета који се врши уз накнаду из члана 17. Закона;

18) начин утврђивања пореске основице за превоз путника аутобусима који врши лице које нема место стварне управе у Републици Србији из члана 18. став 4. Закона;

19) начин измене пореске основице из члана 21. Закона;

20) добра и услуге из члана 23. став 2. тач. 1), 2) 2а), 4)–11) и 15–21) Закона;

21) начин и поступак остваривања пореских ослобођења са правом на одбитак претходног пореза из члана 24. ст. 1. и 2. Закона;

22) лични пртљаг и докази да је путник отпремио добра у иностранство из члана 24. став 1. тачка 4) Закона;

23) начин и поступак враћања ПДВ из члана 24. став 10. Закона;

24) добра и услуге из члана 25. став 2. тач. 3), 7), 11), 12), 13), 14), 15) и 18) Закона;

25) начин утврђивања и исправка сразмерног пореског одбитка из члана 30. Закона;

26) начин исправке одбитка претходног пореза код измене основице из члана 31. Закона;

27) опрема и објекти за вршење делатности и улагања у те објекте и начин спровођења исправке одбитка претходног пореза из члана 32. Закона;

28) начин утврђивања дела претходног пореза за опрему, објекте за вршење делатности и улагање у те објекте за који се накнадно може стећи право на одбитак претходног пореза из члана 32а Закона;

29) половна добра, уметничка дела, колекционарска добра и антиквитети из члана 36. Закона;

30) наплата потраживања за сврху настанка пореске обавезе из члана 36а Закона;

31) начин и поступак достављања обавештења о опредељењу за обрачунавање ПДВ за промет инвестиционог злата, садржина рачуна и евиденције из члана 36б Закона;

32) евиденциона пријава и поступак евидентирања и брисања из евиденције обвезника ПДВ из чл. 38. и 38а Закона;

33) садржина пописне листе коју сачињава обвезник ПДВ који је поднео захтев за брисање из евиденције за ПДВ из члана 40. став 3. Закона;

34) случајеви у којима нема обавезе издавања рачуна или могу да се изоставе поједини подаци у рачуну, односно да се предвиде додатна поједностављења у вези са издавањем рачуна из члана 42. Закона;

35) облик, садржина и начин вођења евиденције из члана 46. став 1. Закона;

36) облик и садржина прегледа обрачуна ПДВ из члана 46. став 1. Закона;

37) облик и садржина пореске пријаве из члана 50. став 1. Закона;

38) поступак остваривања права на повраћај ПДВ из члана 52. став 1. Закона;

39) поступак и услови за повраћај ПДВ уместо пореског кредита из члана 52. став 3. Закона;

40) начин и поступак рефакције и рефундације ПДВ из чл. 53–56а Закона;

41) добра и услуге непосредно повезане са верском делатношћу из члана 55. Закона.

II. КРИТЕРИЈУМИ НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ОДРЕЂУЈЕ КАДА СЕ ПРЕДАЈА ДОБАРА НА ОСНОВУ УГОВОРА О ЛИЗИНГУ, ОДНОСНО ЗАКУПУ СМАТРА ПРОМЕТОМ ДОБАРА

Члан 2.

Предаја добара на основу уговора о лизингу или закупу (у даљем тексту: уговор о лизингу), закљученог на одређени период, за покретне или непокретне ствари, када ниједна од уговорних страна не може једнострано раскинути уговор или одустати од даљег извршења уговора ако се стране придржавају уговорних обавеза, сматра се прометом добара из члана 4. став 3. тачка 2а) Закона ако се предаја добара врши на основу уговора који се, у смислу овог правилника, сматра уговором о лизингу.

Непокретним стварима из става 1. овог члана сматрају се земљиште, објекти и економски дељиве целине у оквиру објеката.

Члан 3.

Уговор о лизингу, у смислу члана 2. овог правилника, је:

1) уговор о лизингу покретних, односно непокретних ствари којим је уговорена потпуна исплата;

2) уговор о лизингу покретних ствари којим је уговорена делимична исплата, ако је у моменту закључења тог уговора испуњен најмање један од следећих услова:

(1) да прималац лизинга има право откупа предмета лизинга, а основни период трајања уговора је дужи од 80% од уобичајеног века трајања предмета лизинга;

(2) да је основни период трајања уговора једнак или мањи од 80% од уобичајеног века трајања предмета лизинга, а прималац лизинга има право откупа предмета лизинга по цени нижој од неотписаног дела вредности предмета лизинга;

(3) да прималац лизинга има право да продужи уговор, а основни период трајања уговора је дужи од 80% од уобичајеног века трајања предмета лизинга;

3) уговор о лизингу непокретних ствари – објеката и економски дељивих целина у оквиру објеката којим је уговорена делимична исплата ако је у моменту закључења тог уговора испуњен најмање један од следећих услова:

(1) да прималац лизинга има могућност да откупи предмет лизинга, а основни период трајања уговора је дужи од 80% од уобичајеног века трајања предмета лизинга;

(2) да прималац лизинга има право откупа предмета лизинга, а цена по којој би се откупио предмет лизинга је нижа од неотписаног дела вредности предмета лизинга;

(3) да прималац лизинга има право да продужи уговор, а основни период трајања уговора је дужи од 80% од уобичајеног века трајања предмета лизинга;

(4) да прималац лизинга има право откупа предмета лизинга или право да продужи трајање уговора, ако је испуњен најмање један од следећих услова:

– да се ризик од пропасти предмета лизинга преноси на примаоца лизинга и да ће, у случају пропасти предмета лизинга, прималац лизинга наставити са плаћањем у складу са уговором о лизингу;

– да у случају квара, односно оштећења предмета лизинга за који, у смислу овог правилника, није одговоран прималац лизинга, прималац лизинга има обавезу довођења предмета лизинга у пређашње стање о сопственом трошку, као и да ће наставити са плаћањем у складу са уговором о лизингу;

– да прималац лизинга наставља са плаћањем у складу са уговором о лизингу иако предмет уговора не може да се користи, без обзира да ли је за то одговоран.

Прималац лизинга из става 1. тачка 3) подтачка (4) алинеја друга овог члана одговоран је за квар, односно оштећење предмета лизинга ако је до квара, односно оштећења предмета лизинга дошло употребом предмета лизинга противно уговору или његовој намени, без обзира на то да ли је предмет лизинга употребљавао прималац лизинга или друго лице коме је прималац лизинга омогућио употребу предмета лизинга.

Члан 4.

Уговор о лизингу којим је уговорена потпуна исплата из члана 3. став 1. тачка 1) овог правилника је уговор код којег је на почетку лизинга садашња вредност минималних плаћања за лизинг већа или једнака укупној фер вредности предмета лизинга.

Уговор о лизингу којим је уговорена делимична исплата из члана 3. став 1. тач. 2) и 3) овог правилника је уговор код којег је на почетку лизинга садашња вредност минималних плаћања за лизинг мања од укупне фер вредности предмета лизинга.

Укупном фер вредношћу предмета лизинга из ст. 1. и 2. овог члана сматра се вредност која би се постигла у трансакцији између лица која се не сматрају повезаним лицима у складу са законом којим се уређује порез на добит правних лица.

Ако су у вредност минималних плаћања за лизинг урачунати и додатни трошкови (нпр. по основу осигурања, сервиса, регистрације и др.), износ тих трошкова не узима се у обзир при одређивању да ли је реч о уговору о лизингу којим је уговорена потпуна исплата или о уговору о лизингу којим је уговорена делимична исплата.

Члан 5.

Право откупа предмета лизинга, у смислу овог правилника, је право примаоца лизинга да након истека основног периода трајања уговора стекне право располагања на предмету лизинга.

Основни период трајања уговора, у смислу овог правилника, је период у којем ниједна од уговорних страна не може једнострано раскинути уговор или одустати од даљег извршења уговора ако се стране придржавају уговорних обавеза.

Право на продужење уговора, у смислу овог правилника, је право примаоца лизинга да након истека основног периода трајања уговора продужи трајање уговора на одређено или неодређено време.

Члан 6.

Неотписани део вредности предмета лизинга, у смислу овог правилника, је део вредности предмета лизинга утврђен применом линеарног метода амортизације на вредност предмета лизинга.

Вредност предмета лизинга, у смислу овог правилника, је износ трошкова које има давалац лизинга по основу набавке предмета лизинга (набавна ценa предмета лизинга, укључујући и све споредне трошкове набавке предмета лизинга).

Члан 7.

Уобичајени век трајања предмета лизинга, у смислу овог правилника, је:

1) 50 година – за пословне зграде;

2) 50 година – за стамбене зграде;

3) 40 година – за зграде хотела;

4) 25 година – за друге објекте (нпр. фабрике, гараже);

5) 25 година – за локал, стан и гаражу у објекту;

6) шест година – за камионе, аутобусе, тракторе, комбајне, жетелице, вршалице, производне и грађевинске машине и другу опрему, осим за електронску опрему;

7) пет година – за путничке аутомобиле и друга путничка возила;

8) четири године – за телевизоре, компјутере и другу електронску опрему.

III. УЗИМАЊЕ И УПОТРЕБА ДОБАРА И ДРУГИ ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА, БЕЗ НАКНАДЕ

1. Узимање добара и сваки други промет добара без накнаде

Члан 8.

Узимањем добара, у смислу члана 4. став 4. тачка 1) Закона, сматра се узимање добара која су део пословне имовине обвезника ПДВ за личне потребе оснивача, власника, запослених или других лица (у даљем тексту: сопствена потрошња).

Сопственом потрошњом сматра се и мањак добара, осим мањка који се сматра расходом на који се не плаћа ПДВ у складу са Законом и мањка који се може правдати вишом силом или другим оправданим разлогом (елементарна непогода, крађа, саобраћајни удес и др.), који се доказује актом надлежног органа, односно организације.

Сопственом потрошњом не сматра се узимање добара која су део пословне имовине обвезника ПДВ за пословне сврхе тог обвезника ПДВ.

Члан 9.

Сваким другим прометом добара без накнаде, у смислу члана 4. став 4. тачка 2) Закона, сматра се свако друго располагање добрима без накнаде, осим бесплатног давања каталога, брошура, лифлета, флајера и сличних добара намењених информисању купаца или потенцијалних купаца о обављању делатности обвезника ПДВ.

2. Употреба добара и друго пружање услуга без накнаде

Члан 10.

Употребом добара, у смислу члана 5. став 4. тачка 1) Закона, сматра се употреба добара која су део пословне имовине обвезника ПДВ:

1) за личне потребе оснивача, власника, запослених или других лица;

2) у непословне сврхе обвезника ПДВ.

Употребом добара из става 1. тачка 2) овог члана сматра се употреба добара која се не врши у циљу повећања прихода, односно смањења расхода обвезника ПДВ који врши промет те услуге.

Члан 11.

Пружањем услуга, у смислу члана 5. став 4. тачка 2) Закона, сматра се пружање услуга без накнаде, осим употребе добара из члана 10. овог правилника, које обвезник ПДВ изврши:

1) за личне потребе оснивача, власника, запослених или других лица;

2) у непословне сврхе обвезника ПДВ.

Пружањем услуга из става 1. тачка 2) овог члана сматра се пружање услуга које се не врши у циљу повећања прихода, односно смањења расхода обвезника ПДВ који врши промет те услуге.

Члан 11а

Одредбе чл. 10. и 11. овог правилника не односе се на промет услуга који страно лице које није обвезник ПДВ врши без накнаде у Републици Србији, већ порески дужник на сваки промет услуга без накнаде тог лица обрачунава ПДВ по прописаној пореској стопи и плаћа обрачунати ПДВ у складу са Законом.

IV. ПРЕНОС ЦЕЛОКУПНЕ ИЛИ ДЕЛА ИМОВИНЕ

Члан 12.

Пренос целокупне имовине код којег се, у смислу члана 6. став 1. тачка 1) Закона, сматра да промет добара и услуга није извршен је пренос целокупне имовине код:

1) статусне промене привредног друштва, у складу са законом којим се уређују привредна друштва;

2) наставка обављања делатности предузетника у форми привредног друштва, у складу са законом којим се уређују привредна друштва;

3) продаје, улагања, односно бестеретног давања;

4) наслеђивања.

Промена правне форме привредног друштва, у складу са законом којим се уређују привредна друштва, не сматра се преносом целокупне имовине у смислу члана 6. став 1. тачка 1) Закона.

Члан 13.

Пренос дела имовине код којег се, у смислу члана 6. став 1. тачка 1) Закона, сматра да промет добара и услуга није извршен је пренос дела имовине као пословне целине код:

1) статусне промене привредног друштва, у складу са законом којим се уређују привредна друштва;

2) продаје, улагања, односно бестеретног давања;

3) наслеђивања.

Пословном целином, у смислу става 1. овог члана, сматра се целина чијим се преносом стицаоцу омогућава самостално обављање делатности коју је обављао преносилац.

Члан 14.

Код преноса целокупне имовине из члана 12. став 1. тачка 3) овог правилника, односно дела имовине из члана 13. став 1. тачка 2) овог правилника продајом, улагањем, односно бестеретним давањем, сматра се да промет добара и услуга није извршен, независно од тога да ли се имовина или њен део преноси у периоду редовног пословања или у току ликвидације, односно стечаја обвезника ПДВ.

V. ЗАМЕНА ДОБАРА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Члан 15.

Замена добара у гарантном року код које се, у смислу члана 6. став 1. тачка 2) Закона, сматра да промет добара није извршен, јесте замена добара у гарантном року, у складу са условима из гаранције, која се врши без накнаде.

Заменом добара у гарантном року из става 1. овог члана не сматра се замена резервних делова и слично у оквиру поправке, односно сервиса одређеног добра.

Члан 16.

Ако се у складу са условима из гаранције имаоцу гаранције врши замена добара у гарантном року уз обавезу плаћања дела накнаде, обвезник ПДВ дужан је да на тај део накнаде обрачуна ПДВ у складу са Законом.

VI. УОБИЧАЈЕНА КОЛИЧИНА ПОСЛОВНИХ УЗОРАКА, РЕКЛАМНИ МАТЕРИЈАЛ И ДРУГИ ПОКЛОНИ МАЊЕ ВРЕДНОСТИ

1. Уобичајена количина пословних узорака

Члан 17.

Уобичајеном количином пословних узорака, у смислу члана 6. став 1. тачка 3) Закона, који се без накнаде дају купцима или потенцијалним купцима, сматра се она количина пословних узорака која је потребна да се купци или потенцијални купци упознају са карактеристикама одређеног добра.

Пословним узорцима из става 1. овог члана сматрају се добра која нису намењена промету, а која су резултат пословања обвезника ПДВ или која су непосредно повезана са обављањем његове делатности, без обзира да ли је на тим добрима утиснут логотип обвезника ПДВ.

Добра која се дају као пословни узорци морају бити обележена као таква, а ако не могу бити обележена као пословни узорци, морају бити у облику и паковању различитом од облика или паковања тих добара намењених промету.

Члан 18.

Уобичајеном количином пословних узорака, у смислу члана 6. став 1. тачка 3) Закона, који се дају за потребе анализе на основу акта надлежног органа, сматра се количина добара одређена актом надлежног органа.

Пословним узорцима из става 1. овог члана сматрају се добра која су резултат пословања обвезника ПДВ или која су непосредно повезана са обављањем његове делатности, независно од тога да ли су као таква намењена промету.

2. Рекламни материјал и други поклони мање вредности

Члан 19.

Рекламним материјалом, у смислу члана 6. став 1. тачка 4) Закона, сматрају се добра на којима је одштампан или утиснут логотип обвезника ПДВ, односно визуелно испољавање бренда који је у вези са делатношћу обвезника ПДВ, а која тај обвезник ПДВ, непосредно или посредством трећих лица, бесплатно даје различитим лицима.

Рекламним материјалом из става 1. овог члана сматрају се оловке, роковници, календари, нотеси, привесци, качкети, мајице, комбинезони, кецеље, ранчеви, торбе, упаљачи, отварачи за флаше, подметачи, послужавници, чаше, шоље, бокали, пепељаре, кесе и друга добра чија је појединачна тржишна вредност мања од 2.000 динара, без ПДВ.

Члан 20.

Поклоном мање вредности, у смислу члана 6. став 1. тачка 4) Закона, сматра се добро појединачне тржишне вредности мање од 2.000 динара, без ПДВ, осим добра које се сматра рекламним материјалом у складу са чланом 19. овог правилника, које обвезник даје повремено различитим лицима (пословним партнерима, потенцијалним пословним партнерима, представницима пословних партнера и др.), а да за то не постоји правна обавеза.

Члан 21.

Укупна вредност рекламног материјала и других поклона мање вредности из чл. 19. и 20. овог правилника у пореском периоду не може бити већа од 0,25% укупног промета обвезника ПДВ у том пореском периоду.

Укупним прометом из става 1. овог члана сматра се промет добара и услуга са и без права на одбитак претходног пореза, извршен на територији Републике Србије и у иностранству, без ПДВ.

У укупан промет из става 2. овог члана не урачунава се промет опреме и објеката за вршење делатности, укључујући и улагања у објекте за вршење делатности за која обвезник ПДВ наплаћује накнаду, без ПДВ.

VII. СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ И УСЛУГЕ НЕПОСРЕДНО ПОВЕЗАНЕ СА СЕКУНДАРНИМ СИРОВИНАМА

1. Секундарне сировине

Члан 22.

Секундарним сировинама, у смислу члана 10. став 2. тачка 1) Закона, сматрају се:

1) отпаци и остаци од метала и њихових легура, осим од племенитих метала и њихових легура;

2) згура, укључујући и гранулисану, коварина и остали отпаци при производњи гвожђа или челика;

3) згура, пепео и остаци који садрже метале, арсен или једињења метала и арсена, који не настају при производњи гвожђа и челика;

4) грануле и прах, од сировог гвожђа, мангановог огледаластог гвожђа, гвожђа или челика;

5) отпаци и остаци од племенитих метала, метала платираних племенитим металом и остали остаци и отпаци који садрже племените метале;

6) отпаци и остаци хартије или картона за поновну прераду;

7) стаклени крш и остали отпаци од стакла;

8) отпаци, струготине и остаци од пластичних маса;

9) отпаци, струготине и остаци од гуме (осим тврде гуме), прах и грануле добијене од тих производа;

10) отпаци од текстила, коже, имитације коже и крзна.

Секундарним сировинама, у смислу члана 10. став 2. тачка 1) Закона, сматрају се и добра која се претежно састоје од једног или више материјала из става 1. овог члана, а која су неупотребљива због лома, резања, цепања или другог начина оштећења, односно добра неупотребљива због истрошености (нпр. акумулатори, батерије, аутомобилске гуме, амбалажни отпад, електрична и електронска опрема која представља отпад у складу са законом којим се уређује управљање отпадом, укључујући и све саставне делове, склопове и потрошни материјал који су део добра које се одбацује).

Племенитим металима из става 1. тачка 5) овог члана сматрају се злато, сребро, платина, иридијум, родијум и паладијум.

2. Услуге које су непосредно повезане са секундарним сировинама

Члан 23.

Услугама које су непосредно повезане са секундарним сировинама, у смислу члана 10. став 2. тачка 1) Закона, сматрају се услуге сортирања, сечења, растављања на делове, чишћења, полирања и пресовања секундарних сировина из члана 22. овог правилника.

VIII. ДОБРА И УСЛУГЕ ИЗ ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНАРСТВА

Члан 24.

Добрима и услугама из области грађевинарства, у смислу члана 10. став 2. тачка 3) Закона, сматрају се добра и услуге чији се промет врши у складу са чланом 4. став 1. и став 3. тачка 6) и чланом 5. став 1. и став 3. тачка 3) Закона, у оквиру обављања делатности из следећих група Класификације делатности које су прописане Уредбом о класификацији делатности („Службени гласник РС”, број 54/10), у вредности већој од 500.000 динара, без ПДВ, и то:

1) 41.20 Изградња стамбених и нестамбених зграда;

2) 42.11 Изградња путева и аутопутева;

3) 42.12 Изградња железничких пруга и подземних железница;

4) 42.13 Изградња мостова и тунела;

5) 42.21 Изградња цевовода;

6) 42.22 Изградња електричних и телекомуникационих водова;

7) 42.91 Изградња хидротехничких објеката;

8) 42.99 Изградња осталих непоменутих грађевина;

9) 43.11 Рушење објеката;

10) 43.12 Припрема градилишта;

11) 43.21 Постављање електричних инсталација;

12) 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система;

13) 43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству;

14) 43.31 Малтерисање;

15) 43.32 Уградња столарије;

16) 43.33 Постављање подних и зидних облога;

17) 43.34 Бојење и застакљивање;

18) 43.91 Кровни радови;

19) 43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови.

Када обвезник ПДВ обавља активности из става 1. овог члана, независно од тога да ли је регистрован за обављање тих активности у складу са законом, по налогу наручиоца, од сопственог материјала, под условом да се не ради само о додацима или другим споредним материјалима, сматра се да обвезник ПДВ, у складу са чланом 4. став 1. и став 3. тачка 6) Закона, врши промет добара из области грађевинарства из члана 10. став 2. тачка 3) Закона.

Када обвезник ПДВ обавља активности из става 1. овог члана, независно од тога да ли је регистрован за обављање тих активности у складу са законом, по налогу наручиоца, од материјала наручиоца, сматра се да обвезник ПДВ, у складу са чланом 5. став 1. и став 3. тачка 3) Закона, врши промет услуга из области грађевинарства из члана 10. став 2. тачка 3) Закона.

Вредност промета из става 1. овог члана одређује се на дан тог промета.

Повећање, односно смањење вредности промета добара и услуга из става 1. овог члана нема утицај на одређивање да ли се тај промет сматра прометом добара и услуга из области грађевинарства из члана 10. став 2. тачка 3) Закона.

Вредност промета из става 1. овог члана односи се и на делимичну испоруку добара, односно пружање услуга.

Члан 25.

Изузетно од члана 24. овог правилника, добрима и услугама из области грађевинарства, у смислу члана 10. став 2. тачка 3) Закона, независно од вредности, не сматрају се:

1) поправка опреме која чини саставни део објекта, укључујући и поправку делова те опреме;

2) поправка инсталација и делова инсталација из члана 24. став 1. тачка 12) овог правилника;

3) испорука са уградњом, односно уградња елемената за кухиње и купатила (нпр. судопера, радна плоча, висећи елемент, туш кабина, лавабо и др.), као и ормана, полица, библиотека и другог намештаја у објектима;

4) испорука са уградњом, односно уградња уређаја за грејање, односно хлађење;

5) испорука са уградњом, односно уградња система за заливање, односно наводњавање, као и појединих делова тих система;

6) испорука добара и пружање услуга у оквиру уређења зелених површина, укључујући и уређење зелених површина у објектима, односно на објектима.

Уређајима за грејање, односно хлађење из става 1. тачка 4) овог члана сматрају се појединачна добра за грејање, односно хлађење (нпр. клима уређај, расхладна витрина и др.), а не системи за грејање, односно хлађење (централни климатизациони систем, систем за етажно грејање и др.).

Системима за заливање, односно наводњавање из става 1. тачка 5) овог члана сматра се скуп добара који чине тај систем, а нарочито црева, распрскивачи, вентили, пумпе и филтери.

Члан 26.

Ако се уз промет добара и услуга из области грађевинарства, у смислу члана 10. став 2. тачка 3) Закона, врши споредан промет добара, односно услуга, сматра се да је извршен само промет добара и услуга из области грађевинарства, у смислу члана 10. став 2. тачка 3) Закона.

Ако се уз промет добара и услуга који се не сматра прометом добара и услуга из области грађевинарства у смислу члана 10. став 2. тачка 3) Закона, врши споредан промет добара, односно услуга који се сматра прометом добара и услуга из области грађевинарства у смислу члана 10. став 2. тачка 3) Закона, сматра се да је извршен само промет добара и услуга који се не сматра прометом добара и услуга из области грађевинарства у смислу члана 10. став 2. тачка 3) Закона.

IX. НАЧИН И ПОСТУПАК ОДОБРАВАЊА ПОРЕСКОГ ПУНОМОЋСТВА

Члан 27.

Порески пуномоћник страног лица може бити физичко лице, укључујући и предузетника, односно правно лице које испуњава следеће услове, и то:

1) да има пребивалиште, односно седиште у Републици Србији;

2) да је обвезник ПДВ;

3) да је од датума подношења евиденционе пријаве до датума подношења захтева за одобравање пореског пуномоћства протекло најмање 12 месеци;

4) да на дан подношења захтева нема доспеле, а неплаћене обавезе за јавне приходе по основу обављања делатности које утврђује Пореска управа;

5) да није правоснажно осуђено за пореско кривично дело;

6) да му је страно лице дало пуномоћје којим га овлашћује за обављање свих послова у вези са испуњавањем обавеза и остваривањем права које страно лице у складу Законом има као обвезник ПДВ.

Пуномоћје из става 1. тачка 6) овог члана мора бити оверено од стране лица надлежног за оверу (суд, јавни бележник и др.).

Члан 28.

Лице из члана 27. став 1. овог правилника подноси захтев за одобравање пореског пуномоћства Пореској управи – Централи, на Обрасцу ЗOПППДВ – Захтев за одобравање пореског пуномоћства за порез на додату вредност, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Захтев из става 1. овог члана садржи нарочито податке о:

1) називу, односно имену и презимену и ПИБ-у, односно ЕБС-у страног лица;

2) имену и презимену одговорног лица у страном правном лицу;

3) адреси седишта, односно пребивалишта страног лица;

4) броју под којим је страно лице евидентирано за обавезу плаћања ПДВ, односно другог облика пореза на потрошњу у држави у којој има седиште, односно пребивалиште и називу надлежног органа;

5) називу, односно имену и презимену пуномоћника;

6) имену и презимену одговорног лица у правном лицу – пуномоћнику;

7) адреси седишта, односно пребивалишта пуномоћника;

8) ПИБ-у, односно ЈМБГ-у пуномоћника;

9) ЈМБГ-у, а у недостатку ЈМБГ-а броју пасоша одговорног лица у правном лицу – пуномоћнику;

10) месту и датуму подношења захтева.

Уз захтев из става 1. овог члана подноси се:

1) доказ о пребивалишту, односно седишту лица којем је страно лице дало пуномоћје из члана 27. став 1. тачка 6) овог правилника;

2) доказ о неосуђиваности за пореско кривично дело;

3) документ којим се потврђује да је страно лице обвезник ПДВ, односно другог облика пореза на потрошњу у држави у којој има седиште, односно пребивалиште;

4) пуномоћје из члана 27. став 1. тачка 6) овог правилника.

Пореска управа – Централа решењем одлучује о захтеву за одобравање пореског пуномоћства у року од 15 дана од дана подношења захтева.

Члан 29.

У случају опозива, односно отказа пуномоћја, лице чије је пуномоћство престало опозивом, односно отказом доставља надлежном пореском органу обавештење о опозиву, односно отказу пуномоћја.

Обавештење из става 1. овог члана доставља се на Обрасцу ООПППДВ – Обавештење о опозиву, односно отказу пореског пуномоћства за порез на додату вредност, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Обавештење из става 1. овог члана садржи нарочито податке о:

1) престанку пореског пуномоћства – опозиву или отказу;

2) називу, односно имену и презимену и ПИБ-у, односно ЕБС-у страног лица;

3) имену и презимену одговорног лица у страном правном лицу;

4) адреси седишта, односно пребивалишта страног лица;

5) броју под којим је страно лице евидентирано за обавезу плаћања ПДВ, односно другог облика пореза на потрошњу у држави у којој има седиште, односно пребивалиште и називу надлежног органа;

6) називу, односно имену и презимену пуномоћника;

7) имену и презимену одговорног лица у правном лицу – пуномоћнику;

8) адреси седишта, односно пребивалишта пуномоћника;

9) ПИБ-у, односно ЈМБГ-у пуномоћника;

10) ЈМБГ-у, а у недостатку ЈМБГ-а броју пасоша одговорног лица у правном лицу – пуномоћнику;

11) месту и датуму.

Уз обавештење из става 1. овог члана доставља се и доказ о опозиву, односно отказу пуномоћја.

Даном када је надлежни порески орган примио обавештење из става 1. овог члана престаје пореско пуномоћство.

Ако страно лице у року од 15 дана од дана престанка пореског пуномоћства не одреди другог пуномоћника и у истом року тај пуномоћник не поднесе захтев за одобравање пореског пуномоћства надлежном пореском органу, односно ако надлежни порески орган не одобри пореско пуномоћство том пуномоћнику, надлежни порески орган спроводи поступак брисања из евиденције за ПДВ страног лица у складу са Законом и овим правилником.

Члан 30.

Пореска управа – Централа води регистар пореских пуномоћника и на својој интернет страни објављује податке о:

1) називу, односно имену и презимену пореског пуномоћника;

2) адреси седишта, односно пребивалишта пореског пуномоћника;

3) ПИБ-у, односно ЈМБГ-у пореског пуномоћника;

4) датуму доношења решења којим је одобрено пореско пуномоћство;

5) називу, односно имену и презимену страног лица које има пореског пуномоћника;

6) датуму престанка пореског пуномоћства.

X. УСЛУГЕ У ВЕЗИ СА НЕПОКРЕТНОСТИМА

Члан 31.

Услугама у вези са непокретностима, у смислу члана 12. став 6. тачка 1) Закона, сматрају се само оне услуге које су непосредно повезане са непокретностима.

Сматра се да су услуге непосредно повезане са непокретностима у следећим случајевима:

1) ако се пружају помоћу непокретности у смислу да је непокретност кључна и нужна за пружање услуге;

2) ако се пружају на непокретности или су усмерене ка непокретности, а за циљ имају промену која се односи на непокретност (правну или физичку).

Члан 32.

Услугама из члана 31. овог правилника сматрају се:

1) геодетске услуге;

2) израда пројеката за изградњу објеката или делова објеката на одређеним (унапред познатим) земљишним парцелама, односно за реконструкцију или адаптацију објеката или делова објеката;

3) изградња, реконструкција, адаптација, поправка, одржавање, чишћење и рушење објеката;

4) надзор над извођењем грађевинских радова;

5) надзор, односно обезбеђивање градилишта или објекта у циљу заштите од крађе или штете, коришћењем техничких уређаја или особља;

6) радови на земљишту (нпр. равнање земљишта, уређење и одржавање башти, вртова и других зелених површина), укључујући и услуге из области пољопривреде и шумарства (нпр. орање, сејање, сађење, заливање и ђубрење);

7) процена ризика, односно стања или својстава непокретности (нпр. у циљу процене енергетске ефикасности или погодности за изградњу);

8) процена тржишне вредности непокретности (нпр. за сврху куповине, продаје, осигурања, кредита, зајма, решавања спорова, као и израде анализа пословања, односно имовине субјекта у случају када је процена вредности непокретности претежна у односу на друге активности које се врше у оквиру те анализе);

9) изнајмљивање, односно давање на коришћење непокретности;

10) складиштење, односно смештање добара у случају када је непокретност, односно конкретни део непокретности искључиво намењен за складиштење, односно смештање добара одређеног примаоца услуге;

11) смештај у хотелима, мотелима, камповима и другим угоститељским објектима за смештај, као и право боравка на одређеном месту које произлази из конверзије сувласничког права на временски одређено коришћење непокретности (time-sharing);

12) пренос, уступање, односно одрицање од права да се непокретност употребљава, односно користи, у потпуности или делом, осим из тач. 9), 10) и 11) овог става, укључујући и давање дозвола за лов и риболов, коришћење путева и др;

13) инсталирање или монтажа машина или друге опреме која се после инсталирања или монтаже сматра саставним делом непокретности;

14) одржавање, поправка, контрола и надзор над машинама или другом опремом која је саставни део непокретности;

15) управљање непокретностима (пословним простором, становима и др.) које врши власник или лице које је ангажовао власник;

16) посредовање код продаје, давања у лизинг или изнајмљивања непокретности, као и код успостављања, односно преноса одређених користи од непокретности или стварних права на непокретности (материјалних или нематеријалних), осим посредовања из члана 33. став 1. тачка 4) овог правилника;

17) правне услуге сачињавања одговарајућих докумената – јавнобележничких записа, уговора и др, чији је предмет пренос права располагања на непокретности, изнајмљивање непокретности, успостављање, односно пренос одређених користи од непокретности или стварних права на непокретности (материјалних или нематеријалних), укључујући и грађење, независно од реализације правног посла;

18) друге услуге које су непосредно повезане са непокретношћу у смислу члана 31. овог правилника.

Машинама и другом опремом из става 1. тач. 13) и 14) овог члана сматрају се добра која се инсталирањем или монтажом уграђују у непокретност, а која се не могу одвојити од непокретности без тежег оштећења, знатне физичке промене или мењања природе те непокретности.

Управљање непокретностима из става 1. тачка 15) овог члана је услуга која подразумева обезбеђивање несметане и адекватне употребе, односно коришћења и одржавања непокретности, најчешће као координација надзора, чишћења и другог начина одржавања непокретности, прикупљања закупнине, вођења евиденције о текућим трошковима, оглашавања, учешћа у решавању сукоба између власника и закупаца и др.

Члан 33.

Услугама из члана 31. овог правилника не сматрају се:

1) израда пројеката за изградњу објеката или делова објеката у случају када за изградњу није одређена (унапред позната) земљишна парцела;

2) складиштење, односно смештање добара, осим складиштења, односно смештања добара из члана 32. став 1. тачка 10) овог правилника;

3) оглашавање, укључујући и оглашавање које се врши коришћењем непокретности (билборда, крова или зида зграде и др.);

4) посредовање код смештаја у хотелима, мотелима, камповима и другим угоститељским објектима за смештај;

5) омогућавање приказивања добара или услуга излагачу у одређеном простору (нпр. штанд, тезга и др.) за време одржавања сајмова, односно изложби заједно са другим повезаним услугама (нпр. дизајнирање и уређивање простора, превоз добара, постављање електричних каблова, обезбеђивање уређаја за репродукцију звука или слике, оглашавање и др.);

6) инсталирање или монтажа машина или друге опреме која се после инсталирања или монтаже не сматра саставним делом непокретности;

7) одржавање, поправка, контрола и надзор над машинама или другом опремом која није саставни део непокретности;

8) управљање портфолиом инвестирања у непокретности;

9) правне услуге у вези са непокретностима, осим услуга из члана 32. став 1. тачка 17) овог правилника;

10) друге услуге које нису непосредно повезане са непокретношћу у смислу члана 31. овог правилника.

Правним услугама из става 1. тачка 9) овог члана сматрају се услуге правног саветовања које се односе на сагледавање правних последица уговора чији је предмет пренос права располагања на непокретности, извршавање тог уговора, доказивање постојања таквог уговора, судске спорове у вези непокретности, опорезивање непокретности, укључујући и опорезивање преноса права располагања и других права на непокретности, хипотеку, поступак стечаја, односно ликвидације и друге правне услуге које нису непосредно повезане са непокретношћу у смислу члана 31. овог правилника.

XI. УСЛУГЕ ПРЕДАЈЕ ЈЕЛА И ПИЋА ЗА КОНЗУМАЦИЈУ НА ЛИЦУ МЕСТА

Члан 34.

Услугама предаје јела и пића за конзумацију на лицу места, у смислу члана 12. став 6. тачка 4) подтачка (5) Закона, сматрају се услуге предаје припремљене или неприпремљене хране, пића или хране и пића, за људску потрошњу, уз додатне услуге које омогућавају њихову тренутну потрошњу (сервирање, послуживање и др.), независно од тога да ли се конзумација врши у угоститељском објекту у којем је храна припремљена, у угоститељском објекту у којем храна није припремљена, у пословном или стамбеном простору примаоца услуга или на другом месту.

Предаја хране, пића, или хране и пића, са или без превоза, али без додатних услуга које омогућавају њихову тренутну потрошњу, не сматра се услугом предаје јела и пића за конзумацију на лицу места из става 1. овог члана, већ се сматра испоруком добара.

Додатним услугама које омогућавају тренутну потрошњу хране и пића, у смислу ст. 1. и 2. овог члана, не сматрају се услуге сервирања и послуживања хране и пића у објекту пекаре.

XII. ПРЕВОЗНА СРЕДСТВА

Члан 35.

Превозним средствима, у смислу члана 12. став 6. тач. 5), 6) и тачка 7) подтачка (8) Закона, сматрају се возила и друга добра намењена превозу лица или ствари, са или без мотора.

Превозним средствима из става 1. овог члана сматрају се нарочито:

1) друмска возила, и то: аутобус, минибус, камион, возило за комбиновани превоз лица и ствари, путнички аутомобил, мопед, мотоцикл, трицикл, четвороцикл, бицикл, камп кућица и камп приколица;

2) приколице и полуприколице;

3) железнички вагони;

4) пловила, и то: брод, јахта, чамац, баржа и скела;

5) ваздухоплови, и то: авион, хеликоптер и једрилица, укључујући параглајдер и балон;

6) возила посебно намењена превозу болесних и повређених лица;

7) трактори и мотокултиватори;

8) инвалидска колица.

Возила која нису намењена превозу лица или ствари (нпр. железничко вучно возило, брод тегљач, брод потискивач, покретни кран, виљушкар, багер, комбајн, тркачки аутомобили и др.), као и контејнери, палете и сл., не сматрају се превозним средствима из става 1. овог члана.

XIII. УСЛУГЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА, УСЛУГЕ ПРУЖЕНЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ, КРИТЕРИЈУМ И ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ МЕСТА СЕДИШТА, СТАЛНЕ ПОСЛОВНЕ ЈЕДИНИЦЕ, ПРЕБИВАЛИШТА ИЛИ БОРАВИШТА ПРИМАОЦА УСЛУГА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА, РАДИЈСКОГ И ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ЕМИТОВАЊА И УСЛУГА ПРУЖЕНИХ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ

1. Услуге телекомуникација

Члан 36.

Услугама телекомуникација, у смислу члана 12. став 6. тачка 7) подтачка (10) Закона, сматрају се услуге које се односе на пренос, емитовање или пријем сигнала, речи, слика и звукова или информација било које врсте путем жице, радија, оптичких или других електромагнетних система, укључујући и с тим повезан пренос или уступање права коришћења капацитета за такав пренос, емитовање или пријем, као и услуге омогућавања приступа глобалним информационим мрежама.

2. Услуге пружене електронским путем

Члан 37.

Услугама пруженим електронским путем, у смислу члана 12. став 6. тачка 7) подтачка (12) Закона, сматрају се услуге које су пружене посредством интернета или електронске мреже, чије је пружање аутоматизовано уз минимално људско ангажовање и које не би било могуће без постојања информационе технологије, а нарочито:

1) испорука веб страна, чување и одржавање веб страна;

2) испорука програма и њихово ажурирање, даљинско одржавање програма и рачунарске опреме;

3) испорука слика, текстова, и информација и омогућавање приступа базама података, као и архивирања база података;

4) испорука аудио и видео записа, као и испорука игара, укључујући и игре на срећу;

5) испорука политичких, културних, уметничких, спортских, научних, образовних и забавних емисија и догађаја, у току или након снимања;

6) услуге из области учења на даљину.

Услугама пруженим електронским путем, у смислу члана 12. став 6. тачка 7) подтачка (12) Закона, не сматра се испорука дневних новина и монографских и серијских публикација из члана 23. став 2. тач. 8) и 9) Закона.

Ако пружалац и прималац услуга комуницирају путем електронске поште, та комуникација не сматра се прометом услуга пружених електронским путем.

3. Критеријум и претпоставке за одређивање места седишта, сталне пословне јединице, пребивалишта или боравишта примаоца услуга телекомуникација, радијског и телевизијског емитовања и услуга пружених електронским путем, као и начин њихове примене

Члан 38.

Критеријумом за одређивање места седишта, сталне пословне јединице, пребивалишта или боравишта примаоца услуга телекомуникација, радијског и телевизијског емитовања и услуга пружених електронским путем из члана 12. став 13. Закона сматра се физичко присуство примаоца тих услуга на одређеној локацији пружаоца услуга.

Члан 39.

Ако је физичко присуство примаоца услуге – пореског обвезника или лица које није порески обвезник у смислу члана 12. Закона неопходно на одређеној локацији пружаоца услуге да би му услуга била пружена (нпр. телефонска говорница, бежично приступно место, интернет кафе и др.), сматра се да прималац услуге има седиште, сталну пословну јединицу, пребивалиште или боравиште на тој локацији.

Ако се локација из става 1. овог члана налази на броду, летилици, односно возу који врши превоз лица, сматра се да се та локација налази у месту поласка брода, летилице, односно воза.

Члан 40.

Ако физичко присуство примаоца услуге – лица које није порески обвезник у смислу члана 12. Закона није неопходно на одређеној локацији пружаоца услуге да би му услуга била пружена, сматра се да прималац услуге има седиште, пребивалиште или боравиште у:

1) месту где се налази прикључак за фиксну мрежу – за услуге које се пружају преко фиксне мреже;

2) држави која је идентификована путем националног позивног броја SIM картице која се користи за пријем услуга – за услуге које се пружају преко мобилне мреже;

3) месту где се налази декодер или сличан уређај, а ако то место није познато, у месту у које је послат читач картице неопходан за гледање садржаја са циљем да тамо буде коришћен, под условом да се у том месту не користи фиксна мрежа;

4) месту које је одредио пружалац услуга на основу најмање два непротивречна доказа, осим за услуге из тач. 1), 2) и 3) овог става.

Доказима из става 1. тачка 4) овог члана сматрају се нарочито:

1) адреса примаоца услуга за пријем рачуна;

2) интернет протокол (IP) адреса уређаја коришћеног од стране примаоца услуга или место утврђено геолокацијом;

3) банковни подаци (податак о месту у којем је отворен банковни рачун који се користи за плаћање услуга или адреса примаоца услуга за пријем рачуна која је достављена банци);

4) мобилни код земље (MCC) интернационалног идентификационог броја корисника (IMSI) који се налази на SIM картици примаоца услуге;

5) место прикључка фиксне мреже примаоца услуга путем које се услуга пружа;

6) друге информације од значаја за обављање промета (нпр. јединствени механизми плаћања, раније трансакције примаоца услуга, место продаје поклон ваучера, поклон ваучери везани за земљу издавања, документација трећег лица пружаоца платних услуга, потврда издата од стране самог примаоца услуга и др.).

Више других информација из става 2. тачка 6) овог члана сматра се једним доказом у смислу овог правилника.

Члан 41.

Изузетно од члана 39. и члана 40. став 1. тач. 1), 2) и 3) овог правилника, ако пружалац услуга поседује најмање три непротивречна доказа из члана 40. став 2. овог правилника, који указују да се местом у којем прималац услуга има седиште, сталну пословну јединицу, пребивалиште или боравиште сматра друго место у односу на место утврђено у складу са чланом 39. и чланом 40. став 1. тач. 1), 2) и 3) овог правилника, пружалац услуга може сматрати да је место промета услуга из члана 39. и члана 40. став 1. тач. 1), 2) и 3) овог правилника место утврђено на основу тих доказа.

XIV. НАЧИН УТВРЂИВАЊА ПОРЕСКЕ ОСНОВИЦЕ КОД ПРОМЕТА КОЈИ СЕ ВРШИ УЗ НАКНАДУ

Члан 42.

Пореска основица (у даљем тексту: основица) код промета добара или услуга јесте износ накнаде (у новцу, стварима или услугама) коју обвезник ПДВ прима или треба да прими за испоручена добра или пружене услуге од примаоца добара или услуга или трећег лица, у коју није укључен ПДВ.

Члан 43.

У износ накнаде из члана 42. овог правилника урачунавају се и субвенције и друга примања (у даљем тексту: субвенције), која Република Србија, аутономна покрајина или локална самоуправа преноси обвезнику ПДВ, директно или индиректно, а која чине накнаду, односно део накнаде за промет добара или услуга, осим новчаних средстава која се исплаћују на име подстицаја у функцији остваривања циљева одређене политике у складу са законом.

У основицу се урачунавају акцизе, царине, друге увозне дажбине, као и остали јавни приходи, са изузетком ПДВ, као и сви споредни трошкови обвезника ПДВ које зарачунава примаоцу добара или услуга.

Порез по одбитку, као јавни приход из става 2. овог члана, урачунава се у основицу за промет добара или услуга, независно од тога да ли је на дан настанка пореске обавезе за промет добара или услуга настала и обавеза обрачунавања и плаћања пореза по одбитку у складу са законом којим се уређује порез по одбитку.

Члан 44.

Основица садржи вредност амбалаже, и то:

1) неповратне (једнократне) амбалаже;

2) повратне амбалаже коју обвезник ПДВ зарачунава примаоцу добара.

Повратном амбалажом из става 1. тачка 2) овог члана сматра се амбалажа која се, после враћања, поново употребљава за исту намену.

Ако се повратна амбалажа не врати у уговореном року, сматра се да је истеком тог рока дошло до промета повратне амбалаже, а не до измене основице у смислу члана 21. Закона.

Члан 45.

Основица не садржи:

1) попусте и друга умањења цене, који се примаоцу добара или услуга одобравају у моменту тог промета добара или услуга, односно у моменту издавања рачуна за тај промет;

2) износе које обвезник ПДВ наплаћује у име и за рачун другог, ако те износе преноси лицу у чије име и за чији рачун је извршио наплату и ако су ти износи посебно евидентирани;

3) износе које обвезник ПДВ потражује за издатке које је платио у име и за рачун примаоца добара или услуга, ако су ти износи посебно евидентирани.

Обвезник ПДВ посебно евидентира износе из става 1. тач. 2) и 3) овог члана тако што у својој евиденцији прописаној овим правилником обезбеђује податке о тим износима.

У рачуну који обвезник ПДВ издаје за промет добара или услуга посебно се исказују износи из става 1. тач. 2) и 3) овог члана.

Члан 46.

Ако за промет добара или услуга, за који је прималац добара или услуга порески дужник, није познат износ основице на дан настанка пореске обавезе, у складу са Законом, порески дужник утврђује основицу проценом (нпр. на основу података о истим или сличним прометима добара или услугама извршених у претходном периоду, на основу елемената из уговора и др.).

Ако се утврђена основица из става 1. овог члана разликује од основице на дан настанка пореске обавезе, сматра се да је дошло до измене основице у смислу члана 21. Закона.

Члан 47.

Ако се накнада не остварује у новцу, већ у добрима или услугама, основицом се сматра тржишна вредност добара или услуга који се добијају на име накнаде на дан њиховог промета, у коју није укључен ПДВ.

Ако се накнада остварује делом у новцу, а делом у добрима или услугама, основицом се сматра збир новчаног износа и тржишне вредности добара или услуга који се добијају на име дела накнаде на дан њиховог промета, у који није укључен ПДВ.

Ако за промет добара или услуга на дан настанка пореске обавезе у складу са Законом није позната тржишна вредност добара или услуга који се добијају на име накнаде или дела накнаде, основица за обрачунавање ПДВ за промет добара или услуга утврђује се као тржишна вредност добара или услуга које ће, као накнаду или део накнаде, обвезник ПДВ остварити за свој промет, у коју није укључен ПДВ, на дан настанка пореске обавезе за тај промет.

Ако се тржишна вредност добара или услуга из става 3. овог члана разликује од тржишне вредности добара или услуга на дан њихове испоруке, сматра се да је дошло до измене основице у смислу члана 21. Закона.

Члан 47а

Тржишном вредношћу на основу које се утврђује основица за обрачунавање ПДВ за промет добара и услуга из члана 17. ст. 5. и 6. и члана 17б Закона сматра се укупни износ који би купац добара, односно прималац услуга платио у тренутку промета добара, односно услуга независном добављачу за промет у Републици Србији.

Независним добављачем из става 1. овог члана сматра се лице које није повезано лице у смислу члана 17б став 2. Закона са лицем које врши промет добара, односно услуга из става 1. овог члана.

Ако се за конкретна добра, односно услуге не може утврдити тржишна вредност, тржишна вредност утврђује се за слична добра или услуге.

Сличним добрима, односно услугама из става 3. овог члана сматрају се она добра, односно услуге које припадају истој врсти добара, односно услуга за које се не може утврдити тржишна вредност и чије су карактеристике битне за одређивање тржишне вредности истоветне карактеристикама добара, односно услуга за које се не може утврдити тржишна вредност.

Ако се тржишна вредност не може утврдити ни за слична добра, односно услуге, тржишном вредношћу сматра се:

1) за промет добара, износ који није нижи од набавне цене тих или сличних добара, а ако је та цена непозната, укупан износ утврђених трошкова у тренутку испоруке;

2) за промет услуга, износ који није нижи од укупног износа утврђених трошкова пружања услуге које сноси порески обвезник.

Укупним износом утврђених трошкова за промет добара, односно услуга из става 5. овог члана сматра се цена коштања тих или сличних добара, односно услуга.

XV. НАЧИН УТВРЂИВАЊА ПОРЕСКЕ ОСНОВИЦЕ У СЛУЧАЈУ ПРЕВОЗА ПУТНИКА АУТОБУСИМА КОЈИ ВРШИ СТРАНИ ПРЕВОЗНИК

Члан 48.

Основица за обрачунавање ПДВ у случају превоза путника аутобусима који врши лице које нема место стварне управе у Републици Србији (у даљем тексту: страни превозник) утврђује се као просечна накнада превоза за сваки појединачни превоз аутобусом, сагласно члану 18. став 4. Закона, у складу са овим правилником.

Аутобусом из става 1. овог члана, сматра се аутобус, минибус и комби возило.

Члан 49.

Просечна накнада превоза из члана 48. став 1. овог правилника утврђује се тако што се просечан износ вредности km/путник од 0,045 евра помножи са бројем путника који путују аутобусом и бројем километара који аутобус прелази преко територије Републике Србије.

Члан 50.

Просечну накнаду превоза утврђује надлежни царински орган приликом уласка аутобуса на територију Републике Србије, о чему издаје потврду.

Потврда из става 1. овог члана садржи податке о називу страног превозника, земљи регистрације и регистарској ознаци, броју путника, броју километара које аутобус прелази на територији Републике Србије, износу накнаде, као и износу обрачунатог и плаћеног ПДВ.

Копију потврде из става 1. овог члана надлежни царински орган задржава за своје потребе.

Просечна накнада из става 1. овог члана утврђује се и приликом напуштања аутобуса територије Републике Србије ако страни превозник надлежном царинском органу не стави на увид оригинал потврде става 1. овог члана издате за превоз у току.

XVI. НАЧИН ИЗМЕНЕ ПОРЕСКЕ ОСНОВИЦЕ

Члан 51.

Обвезник ПДВ мења, односно може да измени основицу за извршени промет добара или услуга у складу са Законом.

Измена основице врши се у пореском периоду у којем је наступила измена.

Члан 52.

Ако се основица за опорезиви промет добара или услуга накнадно повећа, обвезник ПДВ који је извршио промет добара или услуга, односно други порески дужник у складу са Законом, дужан је да обрачуна ПДВ на износ за који је повећана основица.

Члан 53.

Ако се основица за опорезиви промет добара или услуга накнадно смањи, обвезник ПДВ који је извршио промет добара или услуга, а који је порески дужник за тај промет у складу са Законом, може да смањи износ обрачунатог ПДВ ако поседује обавештење обвезника ПДВ којем је извршио промет добара или услуга да је извршио исправку одбитка претходног пореза, односно да обрачунати ПДВ није користио као претходни порез.

Ако је промет добара или услуга из става 1. овог члана извршен обвезнику ПДВ, односно другом лицу које нема право на одбитак претходног пореза, обвезник ПДВ може да смањи основицу и износ обрачунатог ПДВ ако поседује документ о смањењу основице издат у складу са овим правилником, односно други документ о смањењу накнаде за промет добара или услуга издат од стране обвезника ПДВ који је извршио промет добара или услуга, а потврђен од стране примаоца добара или услуга.

Члан 54.

Ако се основица за опорезиви промет добара или услуга који је извршио обвезник ПДВ накнадно смањи, прималац добара или услуга који је порески дужник за тај промет, може да смањи износ обрачунатог ПДВ ако је исправио одбитак претходног пореза и ако му је обвезник ПДВ који је извршио тај промет доставио документ о смањењу основице у складу са овим правилником.

Ако се основица за опорезиви промет добара или услуга који је извршило страно лице које није обвезник ПДВ у Републици Србији накнадно смањи, прималац добара или услуга који је порески дужник за тај промет, може да смањи износ обрачунатог ПДВ ако је исправио одбитак претходног пореза и ако поседује документ којим се потврђује да је смањена накнада за промет добара или услуга.

Услов који се односи на исправку одбитка претходног пореза из ст. 1. и 2. овог члана не примењује се у случају када порески дужник није користио обрачунати ПДВ као претходни порез.

Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, прималац добара или услуга који је порески дужник за промет добара или услуга, а који нема право на одбитак претходног пореза по основу тог промета, може да смањи износ обрачунатог ПДВ ако поседује документ о смањењу основице у складу са овим правилником, односно други документ којим се потврђује да је смањена накнада за промет добара или услуга издат од стране лица које је извршило промет добара или услуга – обвезника ПДВ или страног лица које није обвезник ПДВ у Републици Србији, а потврђен од стране примаоца добара или услуга.

Члан 55.

До измене основице нарочито долази због:

1) накнадног зарачунавања трошкова који се односе на извршени промет добара или услуга;

2) накнадног попуста у цени за извршени промет добара или услуга;

3) враћања добара:

(1) којима је период уобичајене употребе протекао (ремитенда), односно којима је истекао или истиче рок трајања одређен од стране произвођача,

(2) које се врши у складу са законом којим се уређује заштита потрошача,

(3) због рекламације, односно раскида уговора у складу са законом, под условом да обвезник ПДВ који је извршио промет добара поседује о томе неспорне доказе,

(4) која се у складу са чланом 44. овог правилника сматрају повратном амбалажом, а чија је вредност била зарачуната примаоцу добара;

4) накнадног испуњавања услова за остваривање пореског ослобођења са правом на одбитак претходног пореза за промет из члана 24. став 1. тач. 2), 3) и 4) Закона;

5) разлике између износа основице утврђеног проценом и износа основице у смислу члана 46. овог правилника;

6) разлике између тржишне вредности добара и услуга који се добијају на име накнаде за промет добара и услуга на дан тог промета и тржишне вредности тих добара и услуга на дан њихове испоруке у смислу члана 47. овог правилника;

7) измене по основу смањења или непостојања пореза по одбитку због накнадног стицања права на примену уговора о избегавању двоструког опорезивања важећег на дан настанка пореске обавезе за ПДВ, који је урачунат у основицу.

Добрима којима истиче рок трајања из става 1. тачка 3) подтачка (1) овог члана сматрају се добра којима је истекло најмање две трећине рока трајања, а до истека рока трајања је остало још највише два месеца.

Члан 56.

До измене основице нарочито не долази:

1) у случају када је накнада за промет добара или услуга изражена у страној валути а вредност динара у односу на страну валуту на дан настанка пореске обавезе у складу са Законом се разликује од вредности динара у односу на страну валуту на дан плаћања те накнаде, под условом да је при утврђивању основице и обрачунатог ПДВ и наплати накнаде примењена иста врста курса динара (куповни, средњи или продајни) исте банке;

2) ако се вредност динара у односу на страну валуту на дан настанка пореске обавезе у складу са Законом разликује од вредности динара у односу на страну валуту на дан настанка обавезе плаћања пореза по одбитку у складу са законом којим се уређује порез по одбитку;

3) ако се накнадно смањи новчани износ накнаде за извршени промет добара или услуга на име противчинидбе извршене од стране примаоца добара или услуга, односно трећег лица (нпр. позиционирање добара, преузимање обавезе да се изврши превоз туђе робе, преузимање обавезе да се добра набављају од одређеног лица).

Члан 57.

Измена основице за увоз добара, који се опорезује ПДВ, врши се у складу са царинским прописима на основу правноснажног решења царинског органа.

XVII. ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА И УВОЗ ДОБАРА КОЈИ СЕ ОПОРЕЗУЈЕ ПО ПОСЕБНОЈ СТОПИ ПДВ

Члан 58.

Хлебом, у смислу члана 23. став 2. тачка 1) Закона, сматрају се све врсте хлеба, независно од назива, облика, тежине и паковања, укључујући и тост хлеб.

Пекарским производима, у смислу члана 23. став 2. тачка 1) Закона, сматрају се све врсте пецива, укључујући и пуњена пецива, бурек – пита, симит, погачице, крофне и слични производи, мекике и слични производи, переце и ђевреци, грисини, пењерлије, коре за питу и коре за гибаницу.

Ако се производи из става 2. овог члана, стављају у промет у оригиналном паковању, сматрају се пекарским производима ако им је рок трајања до седам дана.

Пекарским производима сматрају се и производи из ст. 2. и 3. овог члана када се стављају у промет у смрзнутом стању, независно од рока трајања.

Млеком, у смислу члана 23. став 2. тачка 1) Закона, сматра се кравље, овчије, козје и бивоље млеко, које се у промет ставља као термички необрађено, термички обрађено пастеризовано или стерилизовано, кондензовано млеко, млеко у праху и млеко за одојчад.

Млечним производима, у смислу члана 23. став 2. тачка 1) Закона, сматрају се ферментисани производи од млека који се у промет стављају као јогурт, кисело млеко, ферментисани производи од млека са пробиотским бактеријама, кефир, остали ферментисани производи од млека и ферментисани млечни напици, као и млечни напици, у смислу прописа којима се уређује квалитет производа од млека и стартер култура.

Брашном, у смислу члана 23. став 2. тачка 1) Закона, сматра се брашно од пшенице или наполице, ражи, кукуруза, јечма, овса, хељде, проса, пиринча, као и безглутенско брашно.

Шећером, у смислу члана 23. став 2. тачка 1) Закона, сматра се шећер од шећерне репе, односно шећерне трске који се ставља у промет као кристални, обликовани (коцка или други облици), шећер у праху (млевени) и шећер у течном облику.

Јестивим масноћама животињског и биљног порекла, у смислу члана 23. став 2. тачка 1) Закона, сматрају се јестива свињска маст, живинска масноћа, масноћа од говеда, оваца и коза, као и масти и уља од риба и морских сисара и биљне масти.

Медом, у смислу члана 23. став 2. тачка 1) Закона, сматра се природни мед.

Члан 59.

Свежим, расхлађеним и смрзнутим месом, у смислу члана 23. став 2. тачка 2) Закона, сматра се свеже, расхлађено и смрзнуто месо од говеда, коња, свиња, оваца, коза, живине и домаћих зечева (кунића).

Члан 60.

Житарицама, у смислу члана 23. став 2. тачка 2а) Закона, сматрају се пшеница и наполица, раж, јечам, овас, кукуруз, пиринач, хељда и просо, у зрну, независно од тога да ли је зрно ових житарица неољуштено, ољуштено или на други начин обрађено.

Сунцокретом, у смислу члана 23. став 2. тачка 2а) Закона, сматра се семе (зрно) сунцокрета, неољуштено, ољуштено, ломљено или дробљено.

Сојом, у смислу члана 23. став 2. тачка 2а) Закона, сматра се соја у зрну, укључујући ломљену или дробљену.

Шећерном репом, у смислу члана 23. став 2. тачка 2а) Закона, сматра се шећерна репа која је свежа, осушена, млевена, немлевена и др.

Уљаном репицом, у смислу члана 23. став 2. тачка 2а) Закона, сматра се семе уљане репице, укључујући ломљено или дробљено.

Члан 61.

Ортотичким и протетичким средствима, у смислу члана 23. став 2. тачка 4) Закона, сматрају се:

1) протезе за удове:

(1) протеза након делимичне ампутације стопала,

(2) протеза након ампутације стопала,

(3) потколена протеза – привремена,

(4) потколена протеза – пластична,

(5) потколена протеза – дрвена,

(6) потколена протеза – скелетна,

(7) потколена протеза за купање,

(8) протеза након дезартикулације зглоба колена,

(9) натколена протеза – привремена,

(10) натколена протеза – пластична,

(11) натколена протеза – дрвена,

(12) натколена протеза – скелетна,

(13) натколена протеза – након дезартикулације зглоба кука,

(14) протеза након делимичне ампутације прстију,

(15) протеза за парцијалну ампутацију шаке,

(16) подлакатна протеза функционална – механичка,

(17) подлакатна протеза функционална – миоелектрична,

(18) протеза након дезартикулације зглоба лакта,

(19) надлактна протеза – естетска (скелетна),

(20) надлактна протеза – функционална механичка,

(21) надлактна протеза – функционална хибридна,

(22) механичка протеза након дезартикулације зглоба рамена;

2) естетске протезе:

(1) протеза за лице – (епитеза),

(2) протеза за нос – (епитеза),

(3) протеза за ухо (епитеза),

(4) протеза после ампутације дојке, као и ортопедски грудњак за грудну протезу,

(5) медицинске перике;

3) ортозе:

(1) ортоза за вратну кичму,

(2) ортоза за грудну кичму и за грудни појас,

(3) ортоза за вратну, грудну, слабинско-крсну кичму (корективна),

(4) ортоза за грудну и слабинско-крсну кичму,

(5) ортоза за слабинско-крсну кичму,

(6) ортоза за раме,

(7) ортоза за раме и лакат,

(8) ортоза за лакат, раме и ручни зглоб,

(9) ортоза за лакат,

(10) ортоза за ручни зглоб, шаку и прсте (функционална),

(11) ортоза за шаку,

(12) ортоза за кук,

(13) ортоза за кук, колено, глежањ и стопало,

(14) ортоза за колено, глежањ и стопало,

(15) ортоза за глежањ и стопало,

(16) ортоза за глежањ,

(17) штитник за колено,

(18) орто-протеза за изједначавање дужине доњих удова;

4) ортопедска обућа и улошци:

(1) ортопедске ципеле,

(2) ципеле за особе оболеле од шећерне болести,

(3) ортопедски улошци;

5) инвалидска колица и остала помагала за кретање, стајање и седење:

(1) собна колица,

(2) тоалетна колица,

(3) теренска колица,

(4) колица за децу,

(5) колица за активне особе,

(6) колица за погон са једном руком,

(7) колица са посебним додацима,

(8) колица на електромоторни погон,

(9) колица на моторни погон,

(10) делови за инвалидска колица,

(11) акумулатор и пуњач акумулатора за електромоторна колица,

(12) трицикл за особе са хендикепом, децу и одрасле,

(13) преносно посебно седиште са колицима,

(14) обичан сталак,

(15) штаке,

(16) ортопедски штап,

(17) ортопедски штап са кривином,

(18) штап са три ослонца,

(19) штап са четири ослонца,

(20) гуме за штаке, штапове, сталак и дубак,

(21) дубак или сталак за ходање – обичан,

(22) дубак или сталак за ходање – са точковима,

(23) столица за моторично оштећену децу,

(24) терапеутски ваљак за моторично оштећено дете до 15 година старости,

(25) терапеутска лопта за моторично оштећено дете до 15 година старости,

(26) терапеутска даска за разгибавање за моторично оштећено дете до 15 година старости,

(27) терапеутски подметач за моторично оштећено дете до 15 година старости,

(28) постеља за неговање са улошком,

(29) трапез за окретање,

(30) болнички кревет,

(31) болнички кревет са трапезом,

(32) сигурносна ограда за постељу (за једну страну),

(33) сточић за болесничку постељу,

(34) преносиви настављиви наслон за леђа,

(35) собна дизалица,

(36) хидраулична дизалица за непокретне;

6) електрични стимулатори и остали апарати:

(1) функционални електрични стимулатор – једноканални,

(2) функционални електрични стимулатор – двоканални,

(3) електрични стимулатор – континентични,

(4) распршивач ваздуха – инхалатор (електрични),

(5) мерач протока ваздуха,

(6) концентратор кисеоника или други извори кисеоника,

(7) апарат за одржавање сталног притиска у дисајним путевима (СРАР);

7) санитарна помагала:

(1) дизалица за купатило,

(2) седиште за купатило и за туш кабину,

(3) наставак за тоалетну шкољку;

8) подлоге против декубитиса:

(1) антидекубитус душек,

(2) подметач за постељу,

(3) подметач за седиште,

(4) антидекубитни јастук,

(5) подметач за удове;

9) појасеви за килу:

(1) појас за трбушну килу,

(2) појас за труднице,

(3) суспензоријум,

(4) утега у случају настајања умбиликалне, ингвиналне или феморалне киле;

10) помагала код вештачки изведених црева:

(1) кеса за стому,

(2) кеса за стому са уграђеном диск подлогом,

(3) појас за стому,

(4) пресвлака за сабирну кесу,

(5) запушач за стому,

(6) иригациони систем,

(7) диск подлоге за стому,

(8) паста и прах за негу стоме,

(9) ректикон;

11) помагала код тешкоћа са мокрењем:

(1) урин кесе,

(2) диск подлога за стому,

(3) скупљач мокраће (уринал),

(4) уринрецептор,

(5) урин кеса са уграђеном диск подлогом,

(6) самолепиви уринални кондом,

(7) стални урин катетер или ПВЦ урин катетер за једнократну употребу,

(8) папирне пелене и улошци за одрасле,

(9) вагикон;

12) помагала за лечење шећерне и других болести:

(1) апарати за одређивање шећера у крви,

(2) механички ињектор,

(3) аутоматски шприц са иглама за инсулин,

(4) пластични шприцеви и игле за једнократну употребу,

(5) дијагностичке траке,

(6) опружна (еластична) направа,

(7) ланцета,

(8) шприц за ињекције, касета и пинцета,

(9) пулсативна пумпа са потрошним материјалом за употребу;

13) каниле:

(1) ендотрахеална канила метална или пластична за једнократну или вишекратну употребу,

(2) транстрахеални катетер назални или бизални за једнократну или вишекратну употребу,

(3) пластични тубуси;

14) остала техничка помагала:

(1) рукавице за вожњу колица (пар),

(2) еластичне рукавице,

(3) естетске рукавице,

(4) навлака за патрљак,

(5) еластични завој,

(6) гумене или еластичне чарапе;

15) помагала за слепе и слабовидне:

(1) стакла за корекцију,

(2) млечна стакла,

(3) лентикуларна стакла,

(4) мултифокална – вишежаришна стакла,

(5) органска стакла – пластика,

(6) стакло за повећање – лупа,

(7) систем сочива – телескопске наочаре,

(8) призматична стакла,

(9) затамњена стакла,

(10) оквир за наочаре,

(11) контактна сочива – тврда,

(12) контактна сочива – полутврда (гаспермеабилна),

(13) контактна сочива – мека,

(14) терапијска контактна сочива,

(15) тамне наочаре са бочним штитницима,

(16) Брајева писаћа машина,

(17) ултразвучни штап за слепе,

(18) бели штап за слепе,

(19) пуна очна протеза од акрилата,

(20) пуна очна протеза од стакла,

(21) љуспаста очна протеза,

(22) делимична љуспаста протеза,

(23) орбитална очна протеза,

(24) мобилна орбитална очна протеза,

(25) очна протеза са уграђеним магнетом,

(26) репродуктор,

(27) Брајев сат за слепе (ручни или џепни);

16) слушни апарати:

(1) слушни апарат – иза уха,

(2) слушни апарат – у уху,

(3) слушни апарат који проводи звук кроз кост,

(4) џепни слушни апарат,

(5) апарат за боље споразумевање,

(6) апарат за омогућавање гласа и говора,

(7) апарат за допуну (алтернативно) споразумевање,

(8) олива за слушни апарат;

17) стоматолошке надокнаде:

(1) ортодонски апарат,

(2) протезе (парцијалне и тоталне) покретне и непокретне,

(3) стоматолошке надокнаде код урођених и стечених аномалија орофацијалног система,

(4) парадентална шина од метала.

Члан 62.

Медицинским средствима – производима који се хируршки уграђују у организам, у смислу члана 23. став 2. тачка 4) Закона, сматрају се:

1) имплантати:

(1) имплантати у ортопедији,

(2) имплантати у општој и пластичној хирургији,

(3) имплантати у кардиологији и кардиохирургији,

(4) имплантати у неурологији и неурохирургији,

(5) имплантати у офталмологији,

(6) имплантати у оториноларингологији,

(7) имплантати у радиологији,

(8) имплантати у гинекологији,

(9) имплантати у стоматологији,

(10) имплантати у васкуларној хирургији,

(11) имплантати у максилофацијалној хирургији;

2) пачеви (замена за људско ткиво);

3) клипсеви;

4) пуденси (пумпице);

5) аерационе цевчице;

6) хируршки шавни материјал;

7) сонде и тубуси;

8) катетери и дренови;

9) кесе за крв;

10) оксигенатори.

Члан 63.

Материјалом за дијализу, у смислу члана 23. став 2. тачка 5) Закона, сматрају се:

1) апарати за дијализу;

2) дијализатори;

3) AV линија за дијализу;

4) раствори за дијализу;

5) игле за дијализу;

6) систем за инфузију;

7) средства за дезинфекцију апарата, материјала, коже и руку;

8) филтери за високо пречишћену воду и други филтери неопходни за рад дијализне машине;

9) формалдехид;

10) таблетирана со (NaCl);

11) кесе са раствором за перитонеумску дијализу;

12) линије за повезивање са празном кесом;

13) међукатетер;

14) клеме (штипаљка);

15) реинфузиона линија и течност;

16) систем за кружно испирање дијализатора;

17) стерилне заштитне капице за искључење са перитонеумске дијализе.

Члан 64.

Ђубривима, у смислу члана 23. став 2. тачка 6) Закона, сматрају се ђубрива животињског или биљног порекла, непомешана или међусобно помешана или хемијски обрађена, ђубрива добијена мешањем или хемијском обрадом производа животињског или биљног порекла, минерална и хемијска ђубрива (азотна, фосфорна, калијумова и др.), као и микробиолошка ђубрива.

Средствима за заштиту биља, у смислу члана 23. став 2. тачка 6) Закона, сматрају се, хемијска и биолошка средства којима се спречава појава или сузбијају биљне болести и штеточине и корови.

Семеном за репродукцију, у смислу члана 23. став 2. тачка 6) Закона, сматра се семе за репродукцију биљака и животиња.

Потпуном смешом за исхрану стоке, у смислу члана 23. став 2. тачка 6) Закона, сматра се смеша за исхрану стоке која служи за подмирење свих потреба животиња у хранљивим материјама, у складу са прописима којима се уређује квалитет хране за животиње.

Допунском смешом за исхрану стоке, у смислу члана 23. став 2. тачка 6) Закона, сматра се смеша за исхрану стоке која својим хранљивим материјама треба да употпуни хранива са којима се меша, у складу са прописима којима се уређује квалитет хране за животиње.

Живом стоком, у смислу члана 23. став 2. тачка 6) Закона, сматрају се говеда, коњи, свиње, овце, козе, живина, домаћи зечеви (кунићи), риба и пчеле.

Члан 65.

Уџбеницима, у смислу члана 23. став 2. тачка 7) Закона, сматрају се:

1) књиге које су основно наставно средство за употребу у основној и средњој школи, чији је садржај утврђен наставним планом и програмом и планом уџбеника, а које су, у складу са законом којим се уређују уџбеници и друга наставна средства (у даљем тексту: Закон о уџбеницима) и у складу са законом којим се уређују основи система образовања и васпитања, одобрене за употребу као уџбеници;

2) књиге које су, у складу са Законом о уџбеницима, одобрене за употребу у вишој школи, факултету и универзитету, као основни или помоћни уџбеници.

Издавач, односно продавац уџбеника из става 1. овог члана дужан је да обезбеди доказ на основу којег је књига одобрена као уџбеник.

Члан 66.

Наставним средствима, у смислу члана 23. став 2. тачка 7) Закона, сматрају се лектира, збирке задатака, приручници и практикуми, речници, школски глобуси и школске зидне карте, географски и историјски атласи, дијапозитиви, графички прикази (графофолије, схеме, скице и сл.), ако су у складу са Законом о уџбеницима, одобрени за употребу у основној и средњој школи.

Наставним средствима, у смислу члана 23. став 2. тачка 7) Закона, сматрају се и:

1) дијапројектори;

2) графоскопи;

3) пластелини;

4) креде;

5) боје (дрвене, воштане, водене и темпере);

6) шестари, лењири, троугаоници и угломери;

7) цртаћи столови за ученике;

8) школске свеске до највише 60 листова, укоричене или неукоричене;

9) графитне оловке без механизма.

Издавач, односно продавац наставних средстава из става 1. овог члана дужан је да обезбеди доказ на основу којег је наставно средство одобрено за употребу у основној и средњој школи.

Члан 67.

Дневним новинама, у смислу члана 23. став 2. тачка 8) Закона, сматрају се све врсте дневне и повремене штампе, у папирној и електронској форми, као и агенцијски сервиси вести.

Члан 68.

Монографским публикацијама, у смислу члана 23. став 2. тачка 9) Закона, сматрају се публикације у текстуалној или илустративној форми на штампаном или електронском медију, у једном или више делова, чије је издавање унапред утврђено и ограничено, а које имају CIP запис (Cataloguing In Publication), укључујући међународни књижни број ISBN (International Standard Book Number) као његов саставни део.

Серијским публикацијама, у смислу члана 23. став 2. тачка 9) Закона, сматрају се часописи, билтени, годишњаци, зборници радова и слична грађа, које се објављују сукцесивно, у одређеним временским интервалима, на штампаном или електронском медију, са нумеричким и хронолошким ознакама чије издавање може да траје неограничено, а које имају CIP запис (Cataloguing In Publication), укључујући међународни књижни број ISSN (International Standard Serial Number) као његов саставни део и који је одштампан на сваком броју публикације.

Члан 69.

Огревним дрветом, у смислу члана 23. став 2. тачка 10) Закона, сматра се дрво за огрев у облицама, цепаницама, гранама, сноповима или сличним облицима, независно од намене за коју се користи.

Брикетима и пелетом, у смислу члана 23. став 2. тачка 10) Закона, сматрају се добра добијена агломерацијом струготине, пиљевине, иверја и других остатака, односно отпадака од дрвне биомасе, директно под притиском или додавањем везивног средства.

Другим сличним добрима од дрвне биомасе, у смислу члана 23. став 2. тачка 10) Закона, сматрају се струготина, пиљевина, иверје, сечка и сл.

Члан 70.

Посебна стопа од 10% примењује се и код увоза добара из чл. 58–69. овог правилника, ако су та добра у истоветном називу разврстана, односно обухваћена прописом којим се уређује царинска тарифа.

Члан 71.

Услугом смештаја у угоститељским објектима за смештај у складу са законом којим се уређује туризам, у смислу члана 23. став 2. тачка 11) Закона, сматра се услуга преноћишта у хотелима, мотелима, туристичким насељима, камповима, пансионима, хостелима, преноћиштима, одмаралиштима, апартманима, собама, сеоским туристичким домаћинствима, ловачким вилама, кућама, колибама и другим објектима за пружање услуга смештаја у складу са законом којим се уређује туризам.

Ако се уз услугу смештаја из става 1. овог члана пружа и услуга конзумације јела и пића на лицу места (ноћење са доручком, полупансион, пансион и сл.), посебна стопа примењује се само на услугу смештаја (преноћишта).

У случају из става 2. овог члана, обвезник је дужан да у рачуну посебно искаже накнаду за услугу смештаја, а посебно накнаду за услугу конзумације јела и пића на лицу места.

Члан 72.

Услугама које претходе испоруци воде за пиће водоводном мрежом, у смислу члана 23. став 2. тачка 15) Закона, сматрају се захватање, пречишћавање и прерада воде.

Члан 73.

Пречишћавањем и одвођењем атмосферских и отпадних вода, у смислу члана 23. став 2. тачка 16) Закона, сматра се сакупљање, одвођење, пречишћавање и испуштање отпадних, атмосферских и површинских вода са површина јавне намене, односно од прикључка корисника на уличну канализациону мрежу, третман отпадних вода у постројењу за пречишћавање, црпљење, одвоз и третирање фекалија из септичких јама.

Члан 74.

Управљањем комуналним отпадом, у смислу члана 23. став 2. тачка 17) Закона, сматра се сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање, укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекција секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман.

Члан 75.

Одржавањем чистоће на површинама јавне намене, у смислу члана 23. став 2. тачка 18) Закона, сматра се чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене, као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета.

Члан 76.

Одржавањем јавних зелених површина и приобаља, у смислу члана 23. став 2. тачка 19) Закона, сматра се текуће и инвестиционо одржавање и санација јавних зелених површина (рекреативних и других) и приобаља.

Члан 77.

Превозом путника и њиховог пратећег пртљага, у смислу члана 23. став 2. тачка 20) Закона, сматра се превоз путника и њиховог пратећег пртљага у градском, приградском, међумесном и међународном саобраћају, независно од врсте превозног средства, осим превоза за који је у складу са Законом прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза.

Члан 78.

Управљањем гробљима и погребним услугама, у смислу члана 23. став 2. тачка 21) Закона, сматра се одржавање гробаља и објеката који се налазе у склопу гробаља (мртвачница, капела и крематоријума), сахрањивање или кремирање, одржавање пасивних гробаља и спомен обележја, као и превоз посмртних остатака умрлог од места смрти до гробља, односно до објекта који се налази у склопу гробља (мртвачнице, капеле или крематоријума).

XVIII. НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПОРЕСКИХ ОСЛОБОЂЕЊА КОД ПДВ СА ПРАВОМ НА ОДБИТАК ПРЕТХОДНОГ ПОРЕЗА

1. Услуге повезане са увозом добара

Члан 79.

Пореско ослобођење из члана 24. став 1. тачка 1) Закона за превозне и остале услуге које су повезане са увозом добара, а које се сматрају споредним трошковима из члана 19. став 2. тачка 2) Закона, обвезник ПДВ, односно други порески дужник може да оствари ако је вредност тих услуга садржана у основици за обрачунавање ПДВ при увозу добара.

Услугом превоза која је повезана са увозом добара из члана 24. став 1. тачка 1) Закона, а која се пружа:

1) пореском обвезнику у смислу члана 12. Закона, сматра се услуга превоза добара која се врши на релацији од места првог утовара ван Републике Србије до првог одредишта у Републици Србији из члана 19. став 3. Закона, независно од тога да ли превоз добара врши једно или више лица;

2) лицу које није порески обвезник у смислу члана 12. Закона, сматра се услуга превоза добара од државне границе до првог одредишта у Републици Србији из члана 19. став 3. Закона.

У рачуну који обвезник ПДВ издаје за услугу превоза добара из става 2. тачка 1) овог члана исказује се податак о укупном износу накнаде за услугу превоза, док се за услугу превоза добара из става 2. тачка 2) овог члана посебно исказује податак о износу накнаде за превоз извршен ван Републике Србије и износу накнаде за превоз извршен на територији Републике Србије.

Лицем које врши услуге превоза добара, у смислу овог правилника, сматра се лице које фактички врши превоз добара, као и свако друго лице које се обавезало да ће извршити превоз добара.

У накнаду за услугу превоза, у смислу овог правилника, укључују се сви износи које превозник зарачунава по основу пружања ове услуге (нпр. путарина, мостарина, дангубнина, односно лежарина и др.).

Сматра се да је вредност превозних услуга повезаних са увозом добара садржана у основици за обрачунавање ПДВ при увозу добара ако се на увоз тих добара обрачунава ПДВ у складу са Законом, под условом да обвезник ПДВ, односно други порески дужник поседује:

1) документ о извршеној услузи превоза (CMR, CIM, манифест и др.);

2) рачун или други документ који служи као рачун, издат у складу са Законом, ако је услугу пружио обвезник ПДВ, односно рачун ако је услугу пружило страно лице које у Републици Србији није обвезник ПДВ.

Сматра се да је вредност других услуга повезаних са увозом добара садржана у основици за обрачунавање ПДВ при увозу добара ако се на тај увоз добара обрачунава ПДВ у складу са Законом и ако обвезник ПДВ, односно други порески дужник поседује рачун или други документ који служи као рачун, издат у складу са Законом, ако је услугу пружио обвезник ПДВ, односно рачун ако је услугу пружило страно лице које у Републици Србији није обвезник ПДВ.

Ако после извршене превозне или друге услуге повезане са увозом добара дође до повећања накнаде за ту услугу, на износ повећања накнаде не примењује се пореско ослобођење из члана 24. став 1. тачка 1) Закона.

Ако је накнада, односно део накнаде наплаћен пре извршеног промета превозних и осталих услуга које су повезане са увозом добара, обвезник ПДВ – пружалац услуге може да оствари пореско ослобођење ако је издао рачун о авансном плаћању у складу са Законом.

Ако је накнада, односно део накнаде плаћен пре извршеног промета превозних и осталих услуга које су повезане са увозом добара, прималац услуге као порески дужник за промет страног лица може да оствари пореско ослобођење без поседовања рачуна и друге документације.

2. Слање или отпремање добара у иностранство

Члан 80.

Пореско ослобођење из члана 24. став 1. тач. 2) и 3) Закона за добра која се шаљу или отпремају у иностранство (у даљем тексту: извоз добара), обвезник ПДВ може да оствари ако поседује извозну декларацију која садржи потврду да су добра иступила са територије Републике Србије (у даљем тексту: извозна декларација) у електронском облику, односно оверену копију извозне декларације у папирном облику, о извршеном извозу добара издату у складу са царинским прописима.

Ако је у једном пореском периоду започето отпремање добара, односно започето отпремање добара и извршено извозно царињење добара, а иступ добара потврђен од стране надлежног царинског органа у пореском периоду који следи том пореском периоду, пореско ослобођење из члана 24. став 1. тач. 2) и 3) Закона обвезник ПДВ може да оствари за порески период у којем поседује извозну декларацију. За порески период у којем је започето отпремање добара, односно започето отпремање добара и извршено извозно царињење добара обвезник ПДВ нема обавезу да обрачуна ПДВ.

Ако је у једном пореском периоду започето отпремање добара, односно започето отпремање добара и извршено извозно царињење добара, а иступ добара није потврђен од стране надлежног царинског органа у пореском периоду који следи том пореском периоду, обвезник ПДВ је дужан да обрачуна ПДВ за порески период у којем је започето отпремање добара, односно започето отпремање добара и извршено извозно царињење добара.

Ако је обвезник ПДВ обрачунао ПДВ за порески период у којем је започето отпремање добара, односно започето отпремање добара и извршено извозно царињење добара у складу са ст. 2. и 3. овог члана, има право да за порески период у којем поседује извозну декларацију смањи износ основице и износ обрачунатог ПДВ и да оствари пореско ослобођење из члана 24. став 1. тач. 2) и 3) Закона.

Ако је у складу са царинским прописима одобрен поједностављени поступак извоза добара, пореско ослобођење из става 1. овог члана, а до издавања декларације у складу са царинским прописима, обвезник ПДВ може да оствари ако поседује рачуне, укључујући и одштампане примерке електронских фактура издатих у складу са законом којим се уређује електронско фактурисање (спољни приказ) и потврђених потписом, односно печатом од стране лица које их је издало у складу са законом којим се уређује електронски документ, или отпремнице, оверене од стране надлежног царинског органа.

Изузетно од ст. 1. и 5. овог члана, у случајевима у којима се извоз добара врши без подношења извозне декларације, односно декларације из става 5. овог члана, доказ о извршеном извозу добара је одобрење надлежног царинског органа издато у складу са царинским прописима и потврда надлежног царинског органа о извршеном извозу добара.

Потврда из става 6. овог члана издаје се на обрасцу ПИИ – Потврда о извршеном извозу, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Надлежни царински орган издаје и оверава потврду из става 6. овог члана на захтев декларанта.

Копију потврде из става 7. овог члана надлежни царински орган задржава за своје потребе.

Ако је накнада, односно део накнаде наплаћен пре извршеног извоза добара, до добијања доказа из ст. 1, 5. и 6. овог члана обвезник ПДВ може да оствари пореско ослобођење ако је издао рачун о авансном плаћању у складу са Законом.

Члан 81.

Када се добра шаљу у иностранство поштом или брзом поштом, пореско ослобођење из члана 24. став 1. тач. 2) и 3) Закона обвезник ПДВ може да оствари ако поседује извозну декларацију издату у складу са царинским прописима.

Изузетно од става 1. овог члана, када се добра шаљу у иностранство поштом или брзом поштом без подношења извозне декларације, пореско ослобођење обвезник ПДВ може да оствари ако поседује документ оверен од стране надлежног царинског органа на основу којег се може утврдити да су добра послата у иностранство поштом или брзом поштом.

Документ из става 2. овог члана садржи најмање следеће податке:

1) назив и адресу, односно фирму и седиште, као и ПИБ обвезника (извозника);

2) уобичајени трговачки назив, количину и вредност добара;

3) место и датум када су добра послата у иностранство;

4) назив и адресу, односно фирму примаоца добара у иностранству;

5) потпис и печат надлежног царинског органа који је оверио документ.

Ако је накнада, односно део накнаде наплаћен пре извршеног слања добара у иностранство, до добијања доказа из ст. 1. и 2. овог члана обвезник може да оствари пореско ослобођење ако је издао рачун о авансном плаћању у складу са Законом.

Члан 82.

Пореско ослобођење из члана 24. став 1. тачка 4) Закона, обвезник ПДВ може да оствари у пореском периоду у којем поседује доказе да је путник отпремио добра у иностранство у складу са овим правилником.

У пореској пријави за порески период у којем обвезник ПДВ поседује доказе да је путник отпремио добра у иностранство, обвезник ПДВ умањује износ основице и износ обрачунатог ПДВ за промет добара и услуга за који је порески дужник у складу са Законом за износ основице и износ обрачунатог ПДВ за промет добара који је извршио путнику, а износ накнаде за испоруку добара путнику исказује као пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза.

Члан 83.

Купац – путник који у Републици Србији нема пребивалиште ни боравиште (у даљем тексту: путник), а који купљена добра у Републици Србији отпрема у иностранство у личном пртљагу, за некомерцијалне сврхе, има право на повраћај ПДВ за купљена добра у складу са Законом, ако:

1) се добра отпремају пре истека три календарска месеца по истеку календарског месеца у којем је извршен промет добара;

2) је укупна вредност испоручених добара једнака или већа од 6.000 динара, укључујући ПДВ;

3) поседује доказе да их је отпремио у иностранство.

Личним пртљагом из става 1. овог члана сматра се пртљаг у којем се налазе добра намењена личној употреби путника, његовој породици или домаћинству, односно ствари намењене поклањању (у даљем тексту: лични пртљаг), а који путник отпрема са собом у иностранство без превозног средства, у сопственим превозном средству или у превозном средству возара којим се превози и путник, односно који путник отпрема у иностранство у превозном средству возара којим се не превози и путник, а које напушта царинску територију Републике Србије у време када је напушта и путник, ако је при напуштању царинске територије Републике Србије пријавио надлежном царинском органу да се његов лични пртљаг налази у том превозном средству.

Добрима за некомерцијалне сврхе из става 1. овог члана сматрају се добра која је путник купио у Републици Србији за његове личне потребе, потребе његове породице или домаћинства, односно добра намењена поклањању, а која путник износи повремено из Републике Србије. Врста и количина добара не смеју бити такви да указују да је реч о добрима за комерцијалне сврхе.

Укупна вредност испоручених добара из става 1. тачка 2) овог члана је вредност добара исказана у једном рачуну или у више рачуна истог продавца издатих у временском периоду почев од дана издавања првог рачуна закључно са истеком три календарска месеца који следе календарском месецу у којем је издат први рачун.

У укупну вредност добара из става 4. овог члана урачунава се вредност добара за чији промет постоји обавеза обрачунавања ПДВ, а за која путник може да оствари право на повраћај ПДВ, у складу са Законом, као и вредност добара за чији промет не постоји обавеза обрачунавања ПДВ у складу са Законом.

Путник има право на повраћај ПДВ ако је добра купио у објекту продавца (продавница или друго физички одређено место) у којем продавац обавља делатност продаје добара.

Доказима да је путник отпремио добра у иностранство из става 1. тачка 3) овог члана сматрају се:

1) захтев путника за повраћај ПДВ у папирном или електронском облику издат у складу са овим правилником, који је оверио царински орган;

2) рачун за испоручена добра.

Члан 84.

За испоруку добара у Републици Србији продавац издаје путнику рачун за испоручена добра и, на захтев путника који купује добра, попуњава и издаје, односно израђује (у даљем тексту: издаје) захтев за повраћај ПДВ.

Рачуном из става 1. овог члана сматра се документ издат у складу са Законом, као и фискални исечак, односно фискални рачун издат у складу са законом којим се уређују фискалне касе, односно фискални рачун издат у складу са законом којим се уређује фискализација.

Захтев из става 1. овог члана издаје се на Обрасцу ЗПППДВ – Захтев путника за повраћај ПДВ, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, или на документу оператора којег је продавац пре продаје добара овластио за повраћај ПДВ путнику, под условом да тај документ садржи све податке које садржи Образац ЗПППДВ (у даљем тексту: захтев путника за повраћај ПДВ), ако овим правилником није друкчије одређено.

Захтев путника за повраћај ПДВ у папирном облику издаје се у три примерка, од којих оригинал и једну копију продавац даје купцу, а другу копију задржава у својој документацији. У том случају, рачун и захтев путника за повраћај ПДВ морају бити потписани од стране продавца.

Ако се захтев путника за повраћај ПДВ издаје у електронском облику, продавац даје купцу један примерак одштампаног захтева.

Захтев путника за повраћај ПДВ издат у електронском облику, примерак одштампаног захтева и рачун не морају да садрже потпис продавца.

Продавац наплаћује од купца укупну вредност испоручених добара са ПДВ.

Оператором из става 3. овог члана, у смислу овог правилника, сматра се лице које поседује потпуни систем за непосредно спровођење поступка за повраћај ПДВ путнику у електронском облику.

Члан 85.

Приликом напуштања царинске територије Републике Србије, путник даје на увид царинском органу купљена добра, као и рачун, односно рачуне и оригинал и копију захтева путника за повраћај ПДВ који је издат у папирном облику, а ако је захтев путника за повраћај ПДВ издат у електронском облику, царински орган врши увид у тај захтев у свом информационом систему, односно увид у одштампани примерак захтева путника за повраћај ПДВ ако је у том моменту дошло до прекида у функционисању информационог система.

Пре потврђивања испуњености услова за повраћај ПДВ путнику, царински орган дужан је да утврди да ли:

1) подаци из пасоша или друге путне исправе, односно исправе за прелазак државне границе одговарају подацима из захтева путника за повраћај ПДВ;

2) добра дата на увид одговарају добрима из захтева путника за повраћај ПДВ и из рачуна, као и да та добра нису коришћена;

3) захтев путника за повраћај ПДВ и рачун, односно рачуни садрже потпис продавца, ако је захтев путника за повраћај ПДВ издат у папирном облику;

4) је укупна вредност добара са ПДВ исказана у захтеву путника за повраћај ПДВ једнака или већа од 6.000 динара;

5) се добра отпремају пре истека три календарска месеца по истеку календарског месеца у којем је извршен промет тих добара.

Ако су испуњени услови из става 2. овог члана, царински орган:

1) оверава оригинал захтева путника за повраћај ПДВ и приложене рачуне потписом и печатом, ако је захтев путника за повраћај ПДВ издат у папирном облику;

2) оверава захтев путника за повраћај ПДВ електронским печатом у информационом систему, ако је захтев путника за повраћај ПДВ издат у електронском облику, односно оверава одштампани примерак захтева путника за повраћај ПДВ потписом и печатом, ако постоји прекид у функционисању информационог система.

Електронским печатом из става 3. тачка 2) овог члана сматра се електронски запис који садржи све потребне податке који се односе на отпремање добара у иностранство и дигитални потпис.

Ако царински орган утврди да нису испуњени услови из става 2. овог члана, у захтев путника за повраћај ПДВ уноси датум и разлоге за одбијање захтева и исти потписује.

Ако је захтев путника за повраћај ПДВ издат у папирном облику, царински орган враћа путнику оригинал, односно оригинале рачуна и захтева путника за повраћај ПДВ, а копију захтева путника за повраћај ПДВ задржава за своје потребе.

Ако је захтев путника за повраћај ПДВ издат у електронском облику, царински орган враћа путнику рачун, односно рачуне, а ако је у моменту провере испуњености услова из става 2. овог члана царински орган, услед прекида функционисања информационог система, оверио потписом и печатом одштампани примерак захтева путника за повраћај ПДВ, царински орган поред рачуна враћа путнику и оверени примерак одштампаног захтева путника за повраћај ПДВ.

Члан 86.

Путнику или другом подносиоцу захтева плаћени ПДВ се враћа ако у року од 12 месеци од дана отпремања добара у иностранство достави продавцу од којег су купљена добра или оператору документацију на којој је царински орган потврдио да су испуњени услови за повраћај ПДВ у складу са овим правилником.

Достављањем документације из става 1. овог члана сматра се да је поднет захтев путника за повраћај ПДВ.

Захтев путника за повраћај ПДВ може да се поднесе лично, поштом или преко другог лица. Ако се захтев путника за повраћај ПДВ подноси поштом, путник мора да наведе рачун на који ће му се извршити повраћај ПДВ.

Ако је захтев путника за повраћај ПДВ поднет продавцу, продавац враћа путнику укупан износ ПДВ који је плаћен као део накнаде за купљена добра у Републици Србији (у даљем тексту: укупан износ ПДВ), умањен или без умањења за накнаду (провизију) продавца. Повраћај ПДВ врши се у динарима, готовинском исплатом или уплатом на рачун који је наведен у захтеву путника за повраћај ПДВ поднетог поштом. Исплата у готовини врши се одмах, а исплата на рачун у року од 15 дана од дана пријема захтева путника за повраћај ПДВ.

Ако је захтев путника за повраћај ПДВ поднет оператору, оператор има право да по том основу од путника наплати накнаду (провизију), тако да путнику враћа укупан износ ПДВ умањен за износ накнаде (провизију) оператора, у динарима, готовинском исплатом која се врши одмах, односно исплатом на рачун који је наведен у захтеву путника за повраћај ПДВ у року од 15 дана од дана пријема захтева путника за повраћај ПДВ ако је тај захтев поднет поштом.

Путник, односно друго лице преко којег је путник поднео продавцу или оператору захтев путника за повраћај ПДВ, на оригиналу захтева путника за повраћај ПДВ потписом потврђује да му је враћен ПДВ у готовини, а ако је захтев путника за повраћај ПДВ издат у електронском облику одговарајућом потврдом у информационом систему.

У случају из става 5. овог члана, оператор доставља продавцу потврду да је путнику извршио повраћај ПДВ, а продавац оператору врши повраћај укупног износа ПДВ на рачун у банци.

3. Слободне зоне, царинско складиштење и слободне царинске продавнице

Члан 87.

Пореско ослобођење из члана 24. став 1. тачка 5) Закона, за унос добара у слободну зону који се врши обвезнику ПДВ – кориснику слободне зоне, обвезник ПДВ који врши промет добара може да оствари ако поседује:

1) документ предузећа које управља слободном зоном (у даљем тексту: предузеће) којим се потврђује да између предузећа и корисника слободне зоне – примаоца добара постоји важећи уговор о коришћењу слободне зоне;

2) рачун испоручиоца домаћих добара која се уносе у слободну зону оверен од стране надлежног царинског органа, односно декларацију у електронском облику или оверену копију декларације у папирном облику, којом се доказује да су добра унета у слободну зону, у складу са царинским прописима;

3) изјаву корисника зоне – примаоца добара да се ради о добрима за која би имао право на одбитак претходног пореза када би та добра набављао за потребе обављања делатности ван слободне зоне.

Изузетно од става 1. овог члана, ако је за промет из тог става корисник слободне зоне – прималац добара порески дужник у складу са Законом, пореско ослобођење може да оствари ако поседује:

1) документ предузећа којим се потврђује да између предузећа и корисника слободне зоне – примаоца добара постоји важећи уговор о коришћењу слободне зоне;

2) рачун испоручиоца домаћих добара која се уносе у слободну зону оверен од стране надлежног царинског органа, односно декларацију у електронском облику или оверену копију декларације у папирном облику, којом се доказује да су добра унета у слободну зону, у складу са царинским прописима.

Изузетно од става 1. овог члана, за промет електричне енергије, природног гаса, мазута и угља, пореско ослобођење обвезник ПДВ може да оствари ако поседује:

1) документ предузећа којим се потврђује да између предузећа и корисника слободне зоне – примаоца добара постоји важећи уговор о коришћењу слободне зоне;

2) рачун испоручиоца домаћих добара, односно декларацију у електронском облику или оверену копију декларације у папирном облику, којом се доказује да су добра унета у слободну зону, у складу са царинским прописима;

3) изјаву корисника зоне – примаоца добара да се ради о добрима за која би имао право на одбитак претходног пореза када би та добра набављао за потребе обављања делатности ван слободне зоне.

Ако је накнада, односно део накнаде наплаћен пре извршеног уноса добара у слободну зону, обвезник ПДВ који врши промет добара може да оствари пореско ослобођење ако поседује доказе из става 1. тач. 1) и 3), односно става 3. тач. 1) и 3) овог члана, као и рачун издат у складу са Законом.

Ако је накнада, односно део накнаде плаћен пре извршеног уноса добара у слободну зону, корисник слободне зоне – прималац добара који је за тај промет порески дужник у складу са Законом може да оствари пореско ослобођење ако поседује доказ из става 2. тачка 1) овог члана.

Члан 88.

Пореско ослобођење из члана 24. став 1. тачка 5) Закона, за превозне и друге услуге које се пружају обвезнику ПДВ – кориснику слободне зоне које су непосредно повезане са уносом добара у слободну зону, обвезник ПДВ који врши промет услуга може да оствари ако поседује:

1) документ предузећа којим се потврђује да између предузећа и корисника слободне зоне – примаоца добара постоји важећи уговор о коришћењу слободне зоне;

2) уговор о пружању услуга са лицем који испоручује добра у слободну зону, односно са корисником слободне зоне – примаоцем добара;

3) рачун пружаоца услуга;

4) изјаву корисника зоне – примаоца услуга да се ради о услугама за које имао право на одбитак претходног пореза када би те услуге користио за потребе обављања делатности ван слободне зоне;

5) копију документа којим се доказује да су добра унета у слободну зону, у складу са царинским прописима.

Изузетно од става 1. овог члана, ако је за промет из тог става корисник слободне зоне – прималац услуга порески дужник у складу са Законом, пореско ослобођење може да оствари ако поседује:

1) документ предузећа којим се потврђује да између предузећа и корисника слободне зоне – примаоца добара постоји важећи уговор о коришћењу слободне зоне;

2) рачун пружаоца услуга;

3) копију документа којим се доказује да су добра унета у слободну зону, у складу са царинским прописима.

Ако је накнада, односно део накнаде наплаћен пре извршеног промета услуга, обвезник ПДВ може да оствари пореско ослобођење ако поседује доказе из става 1. тач. 1)–4) овог члана.

Ако је накнада, односно део накнаде плаћен пре извршеног промета услуга, корисник слободне зоне – прималац услуга који је за тај промет порески дужник у складу са Законом може да оствари пореско ослобођење ако поседује доказ из става 2. тачка 1) овог члана.

Члан 89.

Пореско ослобођење из члана 24. став 1. тачка 5) Закона, за промет добара и услуга у слободној зони који се врши обвезнику ПДВ – кориснику слободне зоне, обвезник ПДВ који врши промет добара и услуга може да оствари ако поседује:

1) документ предузећа којим се потврђује да између предузећа и корисника слободне зоне – примаоца добара, односно услуга постоји важећи уговор о коришћењу слободне зоне;

2) рачун обвезника ПДВ који врши промет добара и услуга у слободној зони кориснику слободне зоне – примаоцу добара, односно услуга;

3) изјаву корисника зоне – примаоца добара, односно услуга да се ради о добрима и услугама за које би имао право на одбитак претходног пореза када би та добра или услуге набављао за потребе обављања делатности ван слободне зоне.

Изузетно од става 1. овог члана, ако је за промет добара и услуга из става 1. овог члана корисник слободне зоне – прималац добара, односно услуга порески дужник у складу са Законом, пореско ослобођење може да оствари ако поседује:

1) документ предузећа којим се потврђује да између предузећа и корисника слободне зоне – примаоца добара, односно услуга постоји важећи уговор о коришћењу слободне зоне;

2) рачун обвезника ПДВ, односно страног лица које није обвезник ПДВ који врши промет добара и услуга у слободној зони кориснику слободне зоне – примаоцу добара, односно услуга.

Ако је накнада, односно део накнаде наплаћен пре извршеног промета добара и услуга, обвезник ПДВ који врши промет добара и услуга може да оствари пореско ослобођење ако поседује доказе из става 1. овог члана.

Ако је накнада, односно део накнаде плаћен пре извршеног промета добара и услуга, корисник слободне зоне – прималац добара и услуга који је за тај промет порески дужник у складу са Законом може да оствари пореско ослобођење ако поседује доказ из става 2. тачка 1) овог члана.

Члан 90.

Пореско ослобођење из члана 24. став 1. тачка 5а) Закона, за унос добара у слободну зону, обвезник ПДВ који врши промет добара страном лицу може да оствари ако поседује:

1) документ страног лица којим се потврђује да страно лице има закључен уговор са обвезником ПДВ – корисником слободне зоне да ће добра која страно лице набавља обвезник ПДВ – корисник слободне зоне уградити у добра намењена отпремању у иностранство;

2) документ обвезника ПДВ – корисника слободне зоне којим се потврђује да са страним лицем – примаоцем добара има закључен уговор да ће добра која страно лице набавља уградити у добра намењена отпремању у иностранство;

3) рачун издат у складу са Законом оверен од стране надлежног царинског органа, односно оверену копију документа којим се доказује да су добра унета у слободну зону, у складу са царинским прописима.

Ако је накнада, односно део накнаде наплаћен пре извршеног уноса добара у слободну зону, обвезник ПДВ који врши промет добара може да оствари пореско ослобођење ако поседује доказе из става 1. тач. 1) и 2) овог члана, као и рачун издат у складу са Законом.

Члан 91.

Пореско ослобођење из члана 24. став 1. тачка 5а) Закона, за превозне и друге услуге које су непосредно повезане са уносом добара у слободну зону, обвезник ПДВ који врши промет услуга страном лицу може да оствари ако поседује:

1) документ страног лица којим се потврђује да је реч о превозним и другим услугама које су непосредно повезане са уносом добара у слободну зону из члана 24. став 1. тачка 5а) Закона;

2) рачун издат у складу са Законом;

3) оверену копију документа којим се доказује да су добра унета у слободну зону, у складу са царинским прописима.

Ако је накнада, односно део накнаде наплаћен пре извршеног промета услуга, обвезник ПДВ може да оствари пореско ослобођење ако поседује доказе из става 1. тач. 1) и 2) овог члана.

Члан 92.

Пореско ослобођење из члана 24. став 1. тачка 5а) Закона, за промет добара у слободној зони, обвезник ПДВ који врши промет добара може да оствари ако поседује:

1) документ страног лица којим се потврђује да страно лице има закључен уговор са обвезником ПДВ – корисником слободне зоне да ће добра која страно лице набавља обвезник ПДВ – корисник слободне зоне уградити у добра намењена отпремању у иностранство;

2) документ обвезника ПДВ – корисника слободне зоне којим се потврђује да са страним лицем – примаоцем добара има закључен уговор да ће добра која страно лице набавља уградити у добра намењена отпремању у иностранство;

3) рачун издат у складу са Законом.

Ако је накнада, односно део накнаде наплаћен пре извршеног промета добара, обвезник ПДВ који врши промет добара може да оствари пореско ослобођење ако поседује доказе из става 1. овог члана.

Члан 93.

Пореско ослобођење из члана 24. став 1. тачка 6) Закона, за промет добара која су у поступку царинског складиштења, обвезник ПДВ који врши промет, односно прималац добара који је за тај промет порески дужник у складу са Законом може да оствари ако поседује:

1) декларацију у електронском облику, односно оверену копију декларације у папирном облику којом се доказује да су добра у поступку царинског складиштења, у складу са царинским прописима;

2) рачун за испоруку добара оверен од стране надлежног царинског органа.

Надлежни царински орган на захтев обвезника ПДВ који врши промет, односно примаоца добара који је за тај промет порески дужник у складу са законом оверава рачун из става 1. тачка 2) овог члана ако су добра у тренутку промета била у поступку царинског складиштења.

Ако је накнада, односно део накнаде наплаћен, односно плаћен пре извршеног промета добара из става 1. овог члана, обвезник ПДВ који врши промет, односно прималац који је за тај промет порески дужник у складу са Законом може да оствари пореско ослобођење ако поседује доказ из става 1. тачка 1) овог члана.

Члан 94.

Пореско ослобођење из члана 24. став 1. тачка 6а) Закона, за добра која се непосредно отпремају у слободне царинске продавнице отворене на ваздухопловним пристаништима отвореним за међународни саобраћај на којима је организована пасошка и царинска контрола ради продаје путницима у складу са царинским прописима (у даљем тексту: слободне царинске продавнице), обвезник ПДВ може да оствари ако поседује рачун који садржи напомену да се добра непосредно отпремају у слободне царинске продавнице, оверен од стране надлежног царинског органа.

Ако се добра пре отпремања у слободне царинске продавнице смештају у царинско складиште, пореско ослобођење из члана 24. став 1. тачка 6а) Закона обвезник ПДВ може да оствари ако поседује:

1) рачун издат држаоцу царинског складишта, а који садржи напомену да се добра смештају у царинско складиште, оверен од стране надлежног царинског органа;

2) документ којим се потврђује да су добра из царинског складишта отпремљена у слободну царинску продавницу (интерна отпремница), оверен од стране надлежног царинског органа.

Ако је накнада, односно део накнаде наплаћен пре извршеног промета добара из ст. 1. и 2. овог члана, обвезник ПДВ може да оствари пореско ослобођење ако поседује рачун о авансном плаћању, издат у складу са Законом.

Члан 95.

Пореско ослобођење из члана 24. став 1. тачка 6а) Закона, за испоруку добара из слободних царинских продавница, обвезник ПДВ може да оствари ако поседује:

1) месечни извештај о продатим добрима, оверен од стране надлежног царинског органа;

2) јединствену царинску исправу издату у складу са царинским прописима.

Члан 95а

Ако се за промет из чл. 87, 90, 93. и 94. овог правилника издаје електронска фактура у складу са законом којим се уређује електронско фактурисање, надлежни царински орган, у складу са овим правилником, оверава одштампани примерак електронске фактуре (спољни приказ) који је потврђен потписом, односно печатом од стране лица које их је издало у складу са законом којим се уређује електронски документ.

4. Услуге оплемењивања, оправке или уградње

Члан 96.

Пореско ослобођење из члана 24. став 1. тачка 7) Закона, за услуге радова на покретним добрима набављеним од стране иностраног примаоца услуге у Републици Србији ради оплемењивања, оправке или уградње, а која после оплемењивања, оправке или уградње, испоручилац услуге, инострани прималац или треће лице, по њиховом налогу, превози или отпрема у иностранство, обвезник ПДВ може да оствари ако поседује:

1) доказ да је инострани прималац набавио добра у Републици Србији (уговор или рачун);

2) доказ о извршеној услузи оплемењивања, оправке или уградње (уговор или рачун);

3) извозну декларацију у електронском облику или оверену копију извозне декларације у папирном облику, у складу са царинским прописима, да су добра превезена или отпремљена у иностранство.

Ако је накнада, односно део накнаде наплаћен пре извршеног промета услуга, до добијања извозне декларације или другог доказа, издатог у складу са царинским прописима, да су добра превезена или отпремљена у иностранство, обвезник може да оствари пореско ослобођење ако поседује доказ из става 1. тачка 1) овог члана и рачун о авансном плаћању, издат у складу са Законом.

Члан 97.

Пореско ослобођење из члана 24. став 1. тачка 7) Закона, за услуге радова на покретним добрима која су увезена ради оплемењивања, оправке или уградње, а која после оплемењивања, оправке или уградње, испоручилац услуге, инострани прималац или треће лице, по њиховом налогу, превози или отпрема у иностранство, обвезник ПДВ може да оствари ако поседује:

1) декларацију о стављању добара у поступак оплемењивања, оправке или уградње, у складу са царинским прописима;

2) уговор о обиму, врсти и вредности извршених радова;

3) доказ о обиму, врсти и вредности извршених радова у складу са нормативом, који утврђује надлежни царински орган, за добра добијена из одређене количине увезених добара;

4) извозну декларацију у електронском облику или оверену копију извозне декларације у папирном облику, у складу са царинским прописима, за добра која се после извршене услуге оплемењивања, оправке или уградње превозе или отпремају у иностранство.

Ако је накнада, односно део накнаде наплаћен пре превоза или отпреме добара у иностранство, до добијања извозне декларације обвезник ПДВ може да оствари пореско ослобођење ако поседује:

1) декларацију о стављању добара у поступак оплемењивања, оправке или уградње, у складу са царинским прописима;

2) уговор о обиму, врсти и вредности извршених радова.

Члан 98.

Пореско ослобођење из члана 24. став 1. тачка 7а) Закона, за промет добара која су у поступку активног оплемењивања за која би обвезник – стицалац имао право на одбитак претходног пореза када би та добра набављао са обрачунатим ПДВ, обвезник који врши промет добара може да оствари ако поседује:

1) декларацију у електронском облику, односно оверену копију декларације у папирном облику којом се доказује да су добра у поступку активног оплемењивања, у складу са царинским прописима;

2) рачун за испоруку добара издат у складу са Законом.

Изузетно од става 1. овог члана, за промет добара добијених у поступку активног оплемењивања, пореско ослобођење из члана 24. став 1. тачка 7а) Закона обвезник може да оствари ако поседује:

1) одобрење, односно копију одобрења царинског органа за поступак активног оплемењивања, у складу са царинским прописима;

2) рачун за испоруку добара издат у складу са Законом.

Ако је накнада, односно део накнаде наплаћен пре извршеног промета добара, обвезник који врши промет добара може да оствари пореско ослобођење ако поседује доказ из става 1. тачка 1), односно става 2. тачка 1) овог члана.

5. Услуге повезане са извозом, транзитом и привременим увозом добара

Члан 99.

Пореско ослобођење из члана 24. став 1. тачка 8) Закона, за превозне услуге које су у вези са извозом добара, обвезник ПДВ може да оствари ако поседује:

1) документ о извршеној услузи превоза (CMR, CIM, манифест и др.);

2) рачун или други документ који служи као рачун, издат у складу са Законом.

Пореско ослобођење из члана 24. став 1. тачка 8) Закона, за остале услуге које су у вези са извозом добара, обвезник ПДВ може да оствари ако поседује рачун или други документ који служи као рачун, издат у складу са Законом.

Изузетно од става 1. овог члана, пореско ослобођење из члана 24. став 1. тачка 8) Закона, за превозне услуге које су у вези са извозом добара, од места утовара до места претовара која се налазе на територији Републике Србије, обвезник ПДВ може да оствари ако поседује:

1) рачун или други документ који служи као рачун, издат у складу са Законом;

2) царинску декларацију за поступак транзита.

Aко је за превозне и остале услуге које су у вези са извозом добара порески дужник прималац услуга у складу са Законом, пореско ослобођење може да оствари ако поседује:

1) документ о извршеној услузи превоза (CMR, CIM, манифест и др.) и рачун пружаоца услуге – за услуге из става 1. овог члана;

2) рачун пружаоца услуге – за услуге из става 2. овог члана;

3) рачун пружаоца услуге и царинску декларацију за поступак транзита – за услуге из става 3. овог члана.

Услугом превоза која је у вези са извозом добара из члана 24. став 1. тачка 8) Закона, а која се пружа:

1) пореском обвезнику у смислу члана 12. Закона, сматра се услуга превоза добара од места првог утовара у Републици Србији до крајњег одредишта ван Републике Србије;

2) лицу које није порески обвезник у смислу члана 12. Закона, сматра се услуга превоза добара од места утовара у Републици Србији до државне границе.

У рачуну који обвезник ПДВ издаје за услугу превоза добара става 5. тачка 1) овог члана исказује се податак о укупном износу накнаде за услугу превоза, док се за услугу превоза добара из става 5. тачка 2) овог члана посебно исказује податак о износу накнаде за превоз извршен на територији Републике Србије и износу накнаде за превоз извршен ван Републике Србије.

Ако је накнада, односно део накнаде наплаћен пре извршеног промета превозних и осталих услуга које су у вези са извозом добара, обвезник ПДВ може да оствари пореско ослобођење ако је издао рачун о авансном плаћању у складу са Законом.

Ако је накнада, односно део накнаде плаћен пре извршеног промета превозних и осталих услуга које су повезане са извозом добара, прималац услуге као порески дужник за промет страног лица може да оствари пореско ослобођење без поседовања рачуна и друге документације.

Члан 100.

Пореско ослобођење из члана 24. став 1. тачка 8) Закона, за превозне услуге које су у вези са транзитом добара, обвезник ПДВ може да оствари ако поседује:

1) документ о извршеној услузи превоза (CMR, CIM, манифест и др.);

2) рачун или други документ који служи као рачун, издат у складу са Законом.

Пореско ослобођење из члана 24. став 1. тачка 8) Закона, за остале услуге које су у вези са транзитом добара, обвезник може да оствари ако поседује рачун или други документ који служи као рачун, издат у складу са Законом.

Изузетно, ако се транзит добара врши далеководима, цевоводима или на сличан начин, пореско ослобођење обвезник ПДВ може да оствари ако поседује:

1) рачун или други документ који служи као рачун, издат у складу са Законом;

2) потврду надлежног царинског органа о извршеном транзиту добара.

Ако је за превозне и остале услуге које су у вези са транзитом добара порески дужник прималац услуга у складу са Законом, пореско ослобођење може да оствари ако поседује:

1) документ о извршеној услузи превоза (CMR, CIM, манифест и др.) и рачун пружаоца услуге – за услуге из става 1. овог члана;

2) рачун пружаоца услуге – за услуге из става 2. овог члана;

3) рачун пружаоца услуге и потврду надлежног царинског органа о извршеном транзиту добара – за услуге из става 3. овог члана.

Услугом превоза која је у вези са транзитом добара из члана 24. став 1. тачка 8) Закона, а која се пружа:

1) пореском обвезнику у смислу члана 12. Закона, сматра се услуга превоза добара преко територије Републике Србије, од места утовара до места истовара која се налазе ван Републике Србије;

2) лицу које није порески обвезник у смислу члана 12. Закона, сматра се услуга превоза добара од места уласка до места изласка на државној граници.

У рачуну који се издаје за услугу превоза добара из става 5. тачка 1) овог члана исказује се податак о укупном износу накнаде за услугу превоза, док се за услугу превоза добара из става 5. тачка 2) овог члана посебно исказује податак о износу накнаде за превоз извршен на територији Републике Србије и износу накнаде за превоз извршен ван Републике Србије.

Ако је накнада, односно део накнаде наплаћен пре извршеног промета превозних и осталих услуга које су у вези са транзитом добара, обвезник може да оствари пореско ослобођење ако је издао рачун о авансном плаћању у складу са Законом.

Ако је накнада, односно део накнаде плаћен пре извршеног промета превозних и осталих услуга које су повезане са транзитом добара, прималац услуге као порески дужник за промет страног лица може да оствари пореско ослобођење без поседовања рачуна и друге документације.

Члан 101.

Пореско ослобођење из члана 24. став 1. тачка 8) Закона, за превозне услуге које су у вези са привременим увозом добара, обвезник ПДВ може да оствари ако поседује:

1) документ о извршеној услузи превоза (CMR, CIM, манифест и др.);

2) рачун или други документ који служи као рачун, издат у складу са Законом.

Пореско ослобођење из члана 24. став 1. тачка 8) Закона, за остале услуге које су у вези са привременим увозом добара, обвезник може да оствари ако поседује рачун или други документ који служи као рачун, издат у складу са Законом.

Aко је за превозне и остале услуге које су у вези са привременим увозом добара порески дужник прималац услуга у складу са Законом, пореско ослобођење може да оствари ако поседује:

1) документ о извршеној услузи превоза (CMR, CIM, манифест и др.) и рачун пружаоца услуге – за услуге из става 1. овог члана;

2) рачун пружаоца услуге – за услуге из става 2. овог члана.

Услугом превоза која је у вези са привременим увозом добара из члана 24. став 1. тачка 8) Закона, а која се пружа:

1) пореском обвезнику у смислу члана 12. Закона, сматра се услуга превоза добара од места првог утовара ван Републике Србије до првог одредишта у Републици Србији из члана 19. став 3. Закона;

2) лицу које није порески обвезник у смислу члана 12. Закона, сматра се услуга превоза добара од државне границе до првог одредишта у Републици Србији из члана 19. став 3. Закона.

У рачуну који се издаје за услугу превоза добара из става 4. тачка 1) овог члана исказује се податак о укупном износу накнаде за услугу превоза, док се за услугу превоза добара из става 4. тачка 2) овог члана посебно исказује податак о износу накнаде за превоз извршен ван Републике Србије и износу накнаде за превоз извршен на територији Републике Србије.

Ако је накнада, односно део накнаде наплаћен пре извршеног промета превозних и осталих услуга које су у вези са привременим увозом добара, обвезник ПДВ може да оствари пореско ослобођење ако је издао рачун о авансном плаћању у складу са Законом.

Ако је накнада, односно део накнаде плаћен пре извршеног промета превозних и осталих услуга које су повезане са привременим увозом добара, прималац услуге као порески дужник за промет страног лица може да оствари пореско ослобођење без поседовања рачуна и друге документације.

6. Међународни превоз лица у ваздушном саобраћају, испоруке летилица и промет добара и услуга намењених непосредним потребама летилица

Члан 102.

Пореско ослобођење из члана 24. став 1. тачка 9) Закона, за услуге међународног превоза лица у ваздушном саобраћају обвезник ПДВ може да оствари ако обавља услуге међународног превоза лица у ваздушном саобраћају, како у Републици Србији, тако и у иностранству, и то:

1) од иностраног аеродрома или хелиодрома (у даљем тексту: аеродром) до аеродрома у Републици Србији;

2) од аеродрома у Републици Србији до иностраног аеродрома;

3) од иностраног аеродрома до иностраног аеродрома преко територије Републике Србије.

Члан 103.

Пореско ослобођење из члана 24. став 1. тач. 10) и 11) Закона, обвезник ПДВ, односно други порески дужник у складу са Законом може да оствари за испоруке летилица, сервисирање, поправке, одржавање, чартерисање и изнајмљивање летилица, за испоруке, изнајмљивање, поправке и одржавање добара намењених опремању тих летилица и за промет добара и услуга за потребе домаћих летилица које се претежно користе уз накнаду у међународном ваздушном саобраћају, као и за потребе страних летилица које користе нерезидентна предузећа, ако поседује:

1) документ о промету добара и услуга (уговор, рачун и др.) извршеном лицу које наведена добра и услуге користи за пружање услуга међународног превоза у ваздушном саобраћају;

2) изјаву власника домаће летилице да се та летилица користи, уз накнаду, претежно у међународном ваздушном саобраћају, односно изјаву купца летилице да ће се та летилица, уз накнаду, претежно користити у међународном ваздушном саобраћају.

Домаћа летилица из става 1. овог члана користи се претежно у међународном ваздушном саобраћају ако, у шест месеци који претходе пореском периоду, односно у шест месеци након пореског периода, за који се подноси пореска пријава, од укупног броја летова у том периоду оствари или ће остварити више од 80% летова у међународном ваздушном саобраћају.

Прометом добара намењених непосредним потребама летилица из става 1. овог члана сматра се испорука горива и мазива, хране, пића, штампе, добара намењених продаји у летилицама и др.

За промет добара из става 3. овог члана, обвезник ПДВ је дужан да обезбеди доказе у складу са прописом који уређује царински дозвољено поступање са царинском робом, пуштање царинске робе и наплату царинског дуга, и то:

1) декларацију за поновни извоз у електронском облику, односно оверену копију декларације за поновни извоз у папирном облику и закључене обрачунске листове продаје у ваздухопловима у складу са царинским прописима – за страна добра продата путницима у летилицама у међународном ваздушном саобраћају;

2) декларацију за поновни извоз у електронском облику, односно оверену копију декларације за поновни извоз у папирном облику и спецификацију продатих добара састављену на основу обрачунских листова продаје у ваздухопловима у складу са царинским прописима – за домаћа добра продата путницима у летилицама у међународном ваздушном саобраћају;

3) декларацију за поновни извоз у електронском облику, односно оверену копију декларације за поновни извоз у папирном облику и доставнице – за продато страно гориво и мазиво;

4) доставнице, односно извозну декларацију у електронском облику, односно оверену копију извозне декларације у папирном облику и доставнице ако се промет врши нерезидентним предузећима – за продато домаће гориво и мазиво;

5) листе снабдевања летилица на међународним линијама, односно месечни извештај о утрошеним добрима оверен од стране надлежног царинског органа, у складу са царинским прописима – за домаћа добра (храна, пиће и др.) која се служе путницима у летилицама на међународним линијама.

Прометом услуга намењених непосредним потребама летилица из става 1. овог члана сматрају се услуге слетања, полетања, прихвата и отпреме летилица, пртљага и робе, услуге паркинга летилица, одлеђивања и заштите од залеђивања, хлађења, грејања, чишћења и др.

7. Међународни превоз лица бродовима у речном саобраћају, испоруке бродова и промет добара и услуга намењених непосредним потребама бродова

Члан 104.

Пореско ослобођење из члана 24. став 1. тачка 12) Закона, за услуге међународног превоза лица бродовима у речном саобраћају обвезник може да оствари ако обавља услуге међународног превоза лица бродовима у речном саобраћају, како у Републици Србији, тако и у иностранству, и то:

1) од иностраног пристаништа до пристаништа у Републици Србији;

2) од пристаништа у Републици Србији до иностраног пристаништа;

3) од иностраног пристаништа до иностраног пристаништа преко територије Републике Србије.

Члан 105.

Пореско ослобођење из члана 24. став 1. тач. 13) и 14) Закона, обвезник ПДВ, односно други порески дужник у складу са Законом може да оствари за испоруке бродова, сервисирање, поправке, одржавање и изнајмљивање бродова, за испоруке, изнајмљивање, поправке и одржавање добара намењених опремању тих бродова и за промет добара и услуга за потребе домаћих бродова који се претежно користе уз накнаду у међународном речном саобраћају, као и за потребе страних бродова које користе нерезидентна предузећа, ако поседује:

1) документ о промету добара и услуга (уговор, рачун и др.) извршеном лицу које наведена добра и услуге користи за пружање услуга међународног превоза у речном саобраћају;

2) изјаву власника домаћег брода да се тај брод користи, уз накнаду, претежно у међународном речном саобраћају, односно изјаву купца брода да ће се тај брод користити, уз накнаду, претежно у међународном речном саобраћају.

Домаћи бродови из става 1. овог члана користе се претежно у међународном речном саобраћају ако, у шест месеци који претходе пореском периоду, односно у шест месеци након пореског периода, за који се подноси пореска пријава, од укупног броја пловидби у том периоду остваре или ће остварити више од 80% пловидби у међународном речном саобраћају.

Прометом добара намењених непосредним потребама бродова из става 1. овог члана сматра се испорука горива и мазива, хране, пића и др.

За промет добара из става 3. овог члана, обвезник ПДВ је дужан да обезбеди доказе у складу са прописом који уређује царински дозвољено поступање са царинском робом, пуштање царинске робе и наплату царинског дуга, и то:

1) декларацију за поновни извоз у електронском облику, односно оверену копију декларације за поновни извоз у папирном облику и спецификацију продатих добара састављену на основу рачуна, односно отпремнице оверене од стране надлежног царинског органа – за страна добра продата путницима на броду у међународном речном саобраћају;

2) извозну декларацију у електронском облику, односно оверену копију извозне декларације у папирном облику и спецификацију продатих добара састављену на основу рачуна, односно отпремнице оверене од стране надлежног царинског органа у пристаништу, односно луци – за домаћа добра продата путницима на броду у међународном речном саобраћају;

3) декларацију за поновни извоз у електронском облику, односно оверену копију декларације за поновни извоз у папирном облику и доставнице – за продато страно гориво и мазиво;

4) доставнице, односно извозну декларацију у електронском облику, односно оверену копију извозне декларације у папирном облику и доставнице ако се промет врши нерезидентним предузећима – за продато домаће гориво и мазиво;

5) извозну декларацију у електронском облику, односно оверену копију извозне декларације у папирном облику и рачуне, односно доставнице – за снабдевање намирницама и другим добрима намењеним непосредним потребама бродова.

Прометом услуга намењених непосредним потребама бродова из става 1. овог члана сматрају се лучке услуге, услуге тегљења и везивања бродова, услуге истовара, утовара, претовара и др.

8. Дипломатска и конзуларна представништва и међународне организације

Члан 106.

Пореско ослобођење из члана 24. став 1. тачка 16) Закона обвезник ПДВ може да оствари за промет добара и услуга који врши дипломатским и конзуларним представништвима, међународним организацијама, страном особљу дипломатских и конзуларних представништава, међународних организација, као и члановима њихових породица (у даљем тексту: носиоци права), и то:

1) за службене потребе:

(1) дипломатских и конзуларних представништава у Републици Србији, са изузетком конзулата којима руководе почасни конзуларни функционери,

(2) међународних организација, односно представништава међународних организација у Републици Србији, ако је то предвиђено међународним уговором;

2) за личне потребе:

(1) дипломатских агената и чланова њихових породица који са њима живе у заједничком домаћинству, ако нису држављани Републике Србије или немају у Републици Србији пребивалиште,

(2) конзуларних функционера и чланова њихових породица који са њима живе у заједничком домаћинству, ако нису држављани Републике Србије или немају у Републици Србији пребивалиште, са изузетком почасних конзуларних функционера и чланова њихових породица,

(3) чланова административног и техничког особља дипломатских и конзуларних представништава, ако нису држављани Републике Србије или немају у Републици Србији пребивалиште, са изузетком чланова особља конзулата којима руководе почасни конзуларни функционери,

(4) конзуларних службеника, ако нису држављани Републике Србије или немају у Републици Србији пребивалиште, са изузетком конзуларних службеника у конзулатима којима руководе почасни конзуларни функционери,

(5) чланова особља међународних организација, односно представништава међународних организација и чланова њихових породица, који са њима живе у заједничком домаћинству, ако нису држављани Републике Србије или немају у Републици Србији пребивалиште, ако је такво ослобођење предвиђено међународним уговором,

(6) чланова административног и техничког особља међународних организација, односно представништава међународних организација ако нису држављани Републике Србије или немају у Републици Србији пребивалиште, ако је такво ослобођење предвиђено међународним уговором.

Члан 107.

Пореско ослобођење из члана 106. тачка 1) овог правилника, обвезник ПДВ може да оствари ако поседује:

1) фотокопију потврде о реципроцитету, односно документа којим се потврђује да је пореско ослобођење предвиђено међународним уговором, издатим од стране министарства надлежног за иностране послове, односно другог надлежног органа (у даљем тексту: основна потврда);

2) оригинал службеног налога за набавку добара и услуга и увоз добара, без ПДВ, који издаје овлашћено лице носиоца права.

Службени налог из става 1. тачка 2) овог члана издаје се на Обрасцу СНПДВ – Службени налог за набавку добара и услуга и увоз добара, без ПДВ, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Службени налог из става 1. тачка 2) овог члана издаје се у три примерка, од којих се два дају обвезнику, а трећи задржава носилац права за своје потребе.

Одговорни представник носиоца права (шеф мисије, стални представник и др.) дужан је да, пре издавања првог службеног налога, Централи Пореске управе (у даљем тексту: Централа) достави податке о лицима овлашћеним за издавање службених налога са депонованим потписима тих лица, као и да достави обавештење о променама лица којима је дато ово овлашћење у року од 15 дана од дана настанка промене.

Члан 108.

Пореско ослобођење из члана 106. тачка 2) овог правилника, обвезник ПДВ може да оствари ако поседује:

1) фотокопију основне потврде;

2) оригинал налога за набавку добара и услуга и увоз добара, без ПДВ, за личне потребе носиоца права, који издаје овлашћено лице носиоца права из члана 106. тачка 1) овог правилника, а чији је потпис депонован код Централе.

Налог из става 1. тачка 2) овог члана издаје се на Обрасцу ЛНПДВ – Налог за набавку добара и услуга и увоз добара, без ПДВ, за личне потребе носиоца права, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Налог из става 1. тачка 2) овог члана издаје се у три примерка, од којих се два дају обвезнику, а трећи задржава носилац права из члана 106. тачка 1) овог правилника за своје потребе.

Одговорни представник носиоца права (шеф мисије, стални представник и др.) дужан је да до 31. јануара текуће године достави Централи списак лица која имају право набавке добара и услуга без ПДВ са депонованим потписима ових лица, као и да достави обавештење о променама списка лица која имају право набавке добара и услуга без ПДВ у року од 15 дана од дана настанка промене.

Члан 109.

Ако се службени налог на Обрасцу СНПДВ, односно налог на Обрасцу ЛНПДВ издаје за набавку добара за која се ПДВ плаћа при увозу добара у Републику Србију, два примерка издатих налога дају се надлежном царинском органу, а трећи примерак задржава носилац права из члана 106. тачка 1) овог правилника за своје потребе.

Члан 110.

Уз пореску пријаву за порески период у којем је извршио промет добара, односно услуга из члана 24. став 1. тачка 16) Закона, обвезник ПДВ доставља један примерак налога на Обрасцу СНПДВ, односно на Обрасцу ЛНПДВ.

Изузетно од става 1. овог члана, за временски ограничене или неограничене услуге (нпр. давање у закуп објеката), односно за добра чија ће се појединачна испорука вршити у одређеном временском периоду (нпр. гориво), примерак налога на Обрасцу СНПДВ, односно на Обрасцу ЛНПДВ обвезник може да достави уз пореску пријаву за порески период у којем је отпочео пружање тих услуга, односно испоруку тих добара.

Ако је уговорено да ће се услуге, односно добра из става 2. овог члана пружати, односно испоручивати у периоду дужем од годину дана, примерак налога на Обрасцу СНПДВ, односно на Обрасцу ЛНПДВ обвезник доставља уз пореску пријаву за порески период у којем отпочиње наредна година пружања услуге, односно испоруке добара.

Члан 111.

У случају кад носилац права пре истека рока од три године од дана набавке добара у Републици Србији, односно из увоза, без плаћања ПДВ, та добра пренесе трећем лицу путем продаје, поклона или на други начин (у даљем тексту: отуђење), дужан је да на промет тих добара плати ПДВ који није био плаћен при њиховој набавци у Републици Србији, односно из увоза.

Отуђење из става 1. овог члана не односи се на добра чија је појединачна вредност до 50 евра у динарској противвредности, која носиоци права поклањају другим лицима, у складу са њиховим функцијама.

9. Уговори о донацији, уговори о кредиту, односно зајму и други међународни уговори

Члан 112.

Пореско ослобођење из члана 24. став 1. тачка 16а) Закона, за промет добара и услуга, који се врши у складу са уговорима о донацији закљученим са државном заједницом Србија и Црна Гора или са Републиком Србијом, под условом да је тим уговорима предвиђено да се из добијених новчаних средстава неће плаћати трошкови пореза, обвезник може да оствари ако промет добара и услуга непосредно врши:

1) лицу са којим је закључен уговор о донацији, односно лицу које је ангажовано за спровођење одређеног пројекта на територији Републике Србије од стране лица са којим је закључен уговор о донацији (у даљем тексту: имплементарни партнер);

2) лицу које је ангажовано за спровођење одређеног пројекта на територији Републике Србије од стране имплементарног партнера (у даљем тексту: подимплементарни партнер);

3) кориснику новчаних средстава која су предмет уговора о донацији, ако су та средства, од стране даваоца донације или имплементарног партнера, непосредно дата кориснику за финансирање одређеног пројекта у Републици Србији, као и кориснику добара или услуга који су предмет уговора о донацији, независно од тога да ли је та добра или услуге платио давалац донације или друго лице;

4) страном лицу које у Републици Србији нема седиште ни сталну пословну јединицу (у даљем тексту: страно лице), а које врши промет добара и услуга кориснику новчаних средстава, односно кориснику добара и услуга из тачке 3) овог става (у даљем тексту: корисник донације), у оквиру пројекта који је предмет донације;

5) у својству имплементарног партнера из тачке 1) овог става, односно у својству корисника новчаних средстава из тачке 3) овог става кориснику добара и услуга, у случају када плаћање за та добра и услуге није непосредно извршио давалац донације нити корисник добара и услуга.

Изузетно од става 1. овог члана, пореско ослобођење из члана 24. став 1. тачка 16а) Закона, за промет добара и услуга, који се врши у складу са уговорима о донацији закљученим са државном заједницом Србија и Црна Гора или са Републиком Србијом, под условом да је тим уговорима предвиђено да се из добијених новчаних средстава неће плаћати трошкови пореза, а који се финансира средствима донације Европске уније, преко Делегације Европске уније у Републици Србији (у даљем тексту: Делегација), у случају када Делегација ангажује домаће или страно лице за промет добара и услуга у оквиру реализације пројекта у Републици Србији, може да се оствари ако се накнада за тај промет наплаћује непосредно од Делегације, односно страног лица.

Републички орган чији је функционер у име Републике Србије закључио уговор о донацији доставља Централи копију закљученог уговора о донацији и податак о износу средстава који је предмет уговора о донацији.

Имплементарни партнер доставља Пореској управи доказ да је у својству имплементарног партнера ангажован од стране даваоца донације, списак подимплементарних партнера, списак корисника донације и уговоре закључене са подимплементарним партнерима, односно корисницима донације.

Корисник донације доставља Пореској управи доказ којим се потврђује да су новчана средства која су предмет уговора о донацији непосредно дата кориснику од стране даваоца донације, односно доказ којим се потврђује да ће се добра или услуге платити из средстава донације, односно делом из средстава донације, а делом из других средстава, ако је такво финансирање предвиђено ратификованим међународним уговором, списак страних лица са којима има закључене уговоре о промету добара и услуга за реализацију пројекта који је предмет донације, као и те уговоре.

Републички орган надлежан за координацију развојне помоћи Европске уније, односно Тело за уговарање одређено на основу прописа којим се уређује управљање програмима претприступне помоћи Европске уније (у даљем тексту: Тело за уговарање) доставља Централи и крајњем кориснику донаторског пројекта (у даљем тексту: крајњи корисник) податке о:

1) уговору о донацији из става 2. овог члана на основу којег се финансира пројекат, и то датуму почетка и завршетка примене уговора, укључујући и измене које се односе на трајање тог уговора;

2) називу и броју пројекта, датуму почетка и завршетка пројекта, износу новчаних средстава намењених финансирању тог пројекта, укључујући и измене о тим новчаним средствима.

Поред података из става 6. овог члана, републички орган надлежан за координацију развојне помоћи Европске уније, односно Тело за уговарање доставља Централи и податак о крајњем кориснику.

Делегација, односно Тело за уговарање доставља Централи и крајњем кориснику податке о називу и броју уговора закљученог између Делегације и домаћег или страног лица о промету добара и услуга који се врши у оквиру реализације пројекта, датуму почетка и завршетка уговора, износу новчаних средстава намењених финансирању тог уговора, укључујући и измене о новчаним средствима којима се финансира уговор, односно трајању уговора, као и фотокопију тог уговора.

Страно лице из става 1. тачка 4) и става 2. овог члана доставља Пореској управи уговор закључен са обвезником о промету добара и услуга који се врши у оквиру реализације пројекта.

Документација из ст. 3, 6, 7. и 8. овог члана доставља се у папирном или електронском облику, а документација из ст. 4, 5. и 9. овог члана у електронском облику преко портала Пореске управе.

Члан 113.

Пореско ослобођење из члана 112. став 1. тач. 1) и 2) овог правилника обвезник ПДВ који врши промет, односно имплементарни партнер или подимплементарни партнер који је за тај промет порески дужник у складу са Законом може да оствари ако поседује документ којим се потврђује да је промет добара и услуга према уговору о донацији ослобођен пореза (у даљем тексту: потврда о пореском ослобођењу за донације), који попуњава, потписује, оверава и издаје овлашћено лице имплементарног, односно подимплементарног партнера, и који доставља Пореској управи на оверу.

Одговорно лице имплементарног, односно подимплементарног партнера, дужно је да, пре издавања прве потврде о пореском ослобођењу за донације, Пореској управи достави податке о лицима овлашћеним за издавање потврда о пореском ослобођењу за донације, као и обавештење о променама лица којима је дато ово овлашћење, у року од 15 дана од дана настанка промене.

Потврда о пореском ослобођењу за донације из става 1. овог члана садржи:

1) назив, адресу и ПИБ имплементарног, односно подимплементарног партнера;

2) број и датум потврде;

3) назив и број уговора о донацији ако је уговор заведен под одређеним бројем, као и назив и вредност пројекта;

4) назив, адресу и ПИБ обвезника ПДВ који врши промет добара или услуга уз пореско ослобођење ако је обвезник ПДВ порески дужник за тај промет;

5) назив, адресу и ПИБ обвезника ПДВ који врши промет добара и услуга, као и напомену да је имплементарни, односно подимплементарни партнер порески дужник у складу са Законом за тај промет добара и услуга;

6) вредност промета добара и услуга по предрачуну, односно износ новчаних средстава која ће бити авансно уплаћена;

7) потпис овлашћеног лица имплементарног, односно подимплементарног партнера;

8) број и датум овере од стране Пореске управе.

Пореска управа проверава испуњеност услова за остваривање пореског ослобођења и ако су ти услови испуњени оверава потврду о пореском ослобођењу за донације и доставља је имплементарном, односно подимплементарном партнеру.

Имплементарни, односно подимплементарни партнер доставља обвезнику оверену потврду из става 4. овог члана.

Документација из ст. 1. и 2. овог члана доставља се у електронском облику преко портала Пореске управе, потврда из става 4. овог члана у електронском облику, а потврда из става 5. овог члана у папирном или електронском облику.

Члан 114.

Пореско ослобођење из члана 112. став 1. тач. 3) и 4) и став 2. овог правилника обвезник може да оствари ако поседује потврду о пореском ослобођењу за донације, коју попуњава, потписује, оверава и издаје овлашћено лице корисника донације, крајњег корисника, односно страног лица, и коју доставља Пореској управи на оверу.

Када је корисник донације, односно крајњи корисник порески дужник у складу са Законом за промет који му врши обвезник или страно лице, пореско ослобођење може да оствари ако поседује потврду о пореском ослобођењу за донације, коју попуњава, потписује, оверава и издаје овлашћено лице корисника донације, односно крајњег корисника, и који доставља Пореској управи на оверу.

Одговорно лице корисника донације, крајњег корисника, односно страног лица, дужно је да, пре издавања прве потврде о пореском ослобођењу за донације, Пореској управи достави податке о лицима овлашћеним за издавање потврда о пореском ослобођењу за донације, као и обавештење о променама лица којима је дато ово овлашћење, у року од 15 дана од дана настанка промене.

Потврда о пореском ослобођењу за донације из ст. 1. и 2. овог члана садржи:

1) назив, адресу и ПИБ издаваоца потврде – корисника донације, крајњег корисника, односно страног лица;

2) број и датум потврде;

3) назив и број уговора о донацији ако је уговор заведен под одређеним бројем;

4) назив и вредност пројекта ако се промет добара или услуга врши у циљу реализације одређеног пројекта у Републици Србији;

5) назив, адресу и ПИБ обвезника ПДВ који врши промет добара и услуга уз пореско ослобођење ако је обвезник ПДВ порески дужник за тај промет;

6) назив, адресу и ПИБ обвезника ПДВ, односно назив и адресу страног лица које врши промет добара и услуга, као и напомену да је корисник донације, односно крајњи корисник порески дужник у складу са Законом за тај промет добара и услуга;

7) вредност промета добара и услуга по предрачуну, односно износ новчаних средстава која ће бити авансно уплаћена;

8) потпис овлашћеног лица корисника донације, крајњег корисника, односно страног лица;

9) број и датум овере од стране Пореске управе.

Пореска управа проверава испуњеност услова за остваривање пореског ослобођења и ако су ти услови испуњени оверава потврду о пореском ослобођењу за донације из ст. 1. и 2. овог члана, и доставља је кориснику донације, крајњем кориснику, односно страном лицу.

Корисник донације, крајњи корисник, односно страно лице доставља обвезнику оверену потврду из става 5. овог члана.

Документација из ст. 1, 2. и 3. овог члана доставља се у електронском облику преко портала Пореске управе, потврда из става 5. овог члана у електронском облику, а потврда из става 6. овог члана у папирном или електронском облику.

Члан 115.

Пореско ослобођење из члана 112. став 1. тачка 5) овог правилника обвезник ПДВ може да оствари ако поседује потврду о пореском ослобођењу за донације, коју попуњава, потписује, оверава и издаје лице које је имплементарном партнеру, односно кориснику новчаних средстава из члана 112. став 1. тачка 1), односно тачка 3) овог правилника пренело новчана средства на име реализације уговора о донацији, и коју доставља Пореској управи на оверу.

Одговорно лице преносиоца новчаних средстава дужно је да, пре издавања прве потврде о пореском ослобођењу за донације, Пореској управи достави податке о лицима овлашћеним за издавање потврда о пореском ослобођењу за донације, као и обавештење о променама лица којима је дато ово овлашћење, у року од 15 дана од дана настанка промене.

Потврда о пореском ослобођењу за донације из става 1. овог члана садржи:

1) назив, адресу и ПИБ издаваоца потврде – преносиоца новчаних средстава;

2) број и датум потврде;

3) назив и број уговора о донацији ако је уговор заведен под одређеним бројем;

4) назив и вредност пројекта ако се промет добара или услуга врши у циљу реализације одређеног пројекта у Републици Србији;

5) назив, адресу и ПИБ обвезника ПДВ који врши промет добара и услуга за који се остварује пореско ослобођење;

6) назив, адресу и ПИБ пореског дужника за промет из тачке 5) овог става;

7) вредност промета добара и услуга исказана у предрачуну или другом документу, односно износ новчаних средстава која ће бити авансно уплаћена;

8) потпис овлашћеног лица преносиоца новчаних средстава;

9) број и датум овере од стране Пореске управе.

Пореска управа проверава испуњеност услова за остваривање пореског ослобођења и ако су ти услови испуњени оверава потврду о пореском ослобођењу за донације из става 1. овог члана, и доставља је преносиоцу новчаних средстава.

Преносилац новчаних средстава доставља пореском дужнику оверену потврду из става 4. овог члана.

Документација из ст. 1. и 2. овог члана доставља се у електронском облику преко портала Пореске управе, потврда из става 4. овог члана у електронском облику, а потврда из става 5. овог члана у папирном или електронском облику.

Члан 116.

Ако се по основу уговора о донацији из члана 24. став 1. тачка 16а) Закона, врши увоз добара у Републику Србију, лице овлашћено за издавање потврда о пореском ослобођењу за донације издаје посебну потврду за увоз добара, на захтев пореског дужника.

Потврда из става 1. овог члана, уместо података прописаних чланом 113. став 3. тач. 4)–6), односно чланом 114. став 4. тач. 5)–7) овог правилника, садржи податке о називу, адреси и ПИБ-у лица за које се врши увоз добара, односно лица које може да оствари пореско ослобођење у складу са чланом 24. став 1. тачка 16а) Закона, као и вредности добара која се увозе исказаној у рачуну иностраног испоручиоца.

Члан 117.

Пореска управа води евиденцију о достављеним уговорима о донацији, подацима о износу средстава која су предмет уговора о донацији, о имплементарним и подимплементарним партнерима, уговорима закљученим између имплементарних и подимплементарних партнера, корисницима донација, крајњим корисницима и страним лицима, уговорима закљученим између корисника донација и страних лица, уговорима закљученим између Делегације и домаћих или страних лица о промету добара и услуга, уговорима закљученим између страних лица и обвезника, преносиоцима новчаних средстава, уговорима закљученим између преносиоца новчаних средстава и имплементарних партнера, односно корисника новчаних средстава, копијама закључених уговора, доказима којима се потврђује да су новчана средства која су предмет уговора о донацији непосредно дата кориснику од стране даваоца донације, доказима којима се потврђује да ће добра или услуге непосредно платити давалац донације, као и о издатим потврдама о пореском ослобођењу за донације.

Члан 118.

Пореско ослобођење из члана 24. став 1. тачка 16б) Закона односи се на промет добара и услуга који се врши у складу са уговорима о кредиту, односно зајму, ако је тим уговорима предвиђено да се из добијених новчаних средстава неће плаћати трошкови пореза, закљученим између:

1) државне заједнице Србија и Црна Гора или Републике Србије и међународне финансијске организације;

2) државне заједнице Србија и Црна Гора или Републике Србије и друге државе;

3) треће стране и међународне финансијске организације, у којем се Република Србија појављује као гарант, односно контрагарант;

4) треће стране и друге државе, у којем се Република Србија појављује као гарант, односно контрагарант.

Републички орган надлежан за послове трезора Републике Србије доставља Централи списак и копије закључених уговора о кредиту, односно зајму, које је закључила Република Србија, односно у којима се Република Србија појављује као гарант или контрагарант, као и податке о износу и намени средстава који су предмет уговора о кредиту, односно зајму, а којима је предвиђено да се из добијених средстава неће плаћати трошкови пореза.

Корисник кредита, односно зајма (у даљем тексту: корисник средстава) доставља Пореској управи списак страних лица са којима има закључене уговоре о промету добара и услуга, као и закључене уговоре.

Документација из става 2. овог члана доставља се у папирном или електронском облику, а документација из става 3. овог члана у електронском облику преко портала Пореске управе.

Члан 119.

Пореско ослобођење из члана 118. став 1. овог правилника, обвезник ПДВ може да оствари за промет добара и услуга који непосредно врши кориснику средстава, односно страном лицу са којим корисник средстава има закључен уговор о промету добара и услуга, под условом да поседује документ којим се потврђује да је промет добара и услуга према уговору о кредиту, односно зајму ослобођен ПДВ (у даљем тексту: потврда о пореском ослобођењу за кредит, односно зајам), који попуњава, оверава и издаје Пореска управа.

Када је корисник средстава порески дужник у складу са Законом за промет који му врши обвезник ПДВ или страно лице, пореско ослобођење може да оствари ако поседује потврду о пореском ослобођењу за кредит, односно зајам, коју попуњава, оверава и издаје Пореска управа.

Потврда о пореском ослобођењу за кредит, односно зајам из ст. 1. и 2. овог члана садржи:

1) назив, адресу и ПИБ корисника средстава;

2) назив и адресу страног лица, ако се промет добара и услуга врши страном лицу;

3) број и датум потврде;

4) назив и број уговора о кредиту, односно зајму ако је уговор заведен под одређеним бројем, као и назив и вредност пројекта који се финансира из ових средстава ако су средства кредита, односно зајма, намењена финансирању одређеног пројекта у Републици Србији;

5) назив, адресу и ПИБ обвезника ПДВ који врши промет добара или услуга уз пореско ослобођење ако је обвезник ПДВ порески дужник за тај промет;

6) назив, адресу и ПИБ обвезника ПДВ, односно назив и адресу страног лица које врши промет добара и услуга, као и напомену да је корисник средстава порески дужник у складу са Законом за тај промет добара и услуга;

7) вредност промета добара и услуга по предрачуну, односно износ новчаних средстава која ће бити авансно уплаћена;

8) број и датум овере Пореске управе.

Потврда из ст. 1. и 2. овог члана издаје се на захтев корисника средстава, односно страног лица, који мора да садржи:

1) назив, адресу и ПИБ корисника средстава;

2) назив и адресу страног лица, ако се промет добара и услуга врши страном лицу;

3) број и датум захтева;

4) назив и број уговора о кредиту, односно зајму ако је уговор заведен под одређеним бројем, као и назив и вредност пројекта који се финансира из ових средстава ако су средства кредита, односно зајма, намењена финансирању одређеног пројекта у Републици Србији;

5) назив, адресу и ПИБ обвезника ПДВ који врши промет добара или услуга уз пореско ослобођење ако је обвезник ПДВ порески дужник за тај промет;

6) назив, адресу и ПИБ обвезника ПДВ, односно назив и адресу страног лица које врши промет добара и услуга, као и напомену да је корисник средстава порески дужник у складу са Законом за тај промет добара и услуга;

7) вредност промета добара и услуга по предрачуну, односно износ новчаних средстава која ће бити авансно уплаћена;

8) потпис овлашћеног лица корисника средстава, односно страног лица.

Пореска управа проверава испуњеност услова за остваривање пореског ослобођења и ако су ти услови испуњени издаје потврду о пореском ослобођењу из ст. 1. и 2. овог члана и доставља је кориснику средстава, односно страном лицу.

Корисник средстава, односно страно лице доставља обвезнику оверену потврду из става 5. овог члана.

Уз први захтев из става 4. овог члана, корисник средстава дужан је да Пореској управи достави и податак о износу искоришћених средстава кредита, односно зајма.

Ако се преко сталне пословне јединице страног лица, која је обвезник ПДВ у Републици Србији, врши реализација пројеката финансираних из средстава кредита, односно зајма по основу уговора из члана 118. став 1. овог правилника, рачун за промет добара и услуга који врши стална пословна јединица кориснику средстава издаје стална пословна јединица, а пореско ослобођење за тај промет добара и услуга може да оствари стална пословна јединица, односно корисник средстава који је за тај промет порески дужник у складу са Законом, на основу потврде о пореском ослобођењу за кредит, односно зајам.

Захтев за издавање потврде о пореском ослобођењу за кредит, односно зајам из става 8. овог члана подноси корисник средстава и ако су услови за остваривање пореског ослобођења испуњени, Пореска управа издаје и оверава потврду о пореском ослобођењу за кредит, односно зајам и доставља је кориснику средстава.

Корисник средстава доставља сталној пословној јединици која је порески дужник за промет добара и услуга оверену потврду из става 9. овог члана.

Ако за промет добара, односно услуга из става 8. овог члана страно лице изда рачун кориснику средстава искључиво у циљу наплате накнаде за тај промет, по том основу не настаје пореска обавеза у складу са Законом и не издаје се потврда о пореском ослобођењу за кредит, односно зајам.

Захтев из ст. 4. и 9. овог члана и податак о износу искоришћених средстава из става 7. овог члана достављају се у електронском облику преко портала Пореске управе, потврда из ст. 5. и 9. овог члана у електронском облику, а потврда из ст. 6. и 10. овог члана у папирном или електронском облику.

Члан 120.

Ако се по основу уговора о кредиту, односно зајму из члана 24. став 1. тачка 16б) Закона, врши увоз добара у Републику Србију, лице овлашћено за издавање потврда о пореском ослобођењу за кредит, односно зајам, издаје посебну потврду за увоз добара, на захтев пореског дужника.

Потврда из става 1. овог члана, уместо података прописаних чланом 119. став 3. тач. 5)–7) овог правилника, садржи податке о називу, адреси и ПИБ-у лица за које се врши увоз добара, односно лица које може да оствари пореско ослобођење у складу са чланом 24. став 1. тачка 16б) Закона, као и вредности добара која се увозе исказаној у рачуну иностраног испоручиоца.

Члан 121.

Пореска управа води евиденцију о достављеним уговорима о кредиту, односно зајму, подацима о износу и намени средстава који су предмет уговора о кредиту, односно зајму, корисницима средстава и страним лицима, уговорима закљученим између корисника средстава и страних лица, копијама закључених уговора, као и о издатим потврдама о пореском ослобођењу за кредит, односно зајам.

Члан 122.

Пореско ослобођење из члана 24. став 1. тачка 16в) Закона односи се на промет добара и услуга који се врши у складу са међународним уговором, под условом да је тим уговором предвиђено пореско ослобођење, осим уговора из члана 24. став 1. тач. 16а) и 16б) Закона (у даљем тексту: међународни уговор), закљученим између:

1) државне заједнице Србија и Црна Гора или Републике Србије и међународне организације;

2) државне заједнице Србија и Црна Гора или Републике Србије и друге државе.

Републички орган чији је функционер у име Републике Србије закључио међународни уговор, доставља Централи копију закљученог међународног уговора, обавештење о лицима која на основу тог уговора имају право набавке добара и услуга уз пореско ослобођење, са депонованим потписима тих лица, као и обавештење о променама лица којима је дато ово овлашћење, у року од 15 дана од дана настанка промене.

Документација из става 2. овог члана доставља се у папирном или електронском облику.

Члан 123.

Пореско ослобођење из члана 122. овог правилника, обвезник ПДВ може да оствари за промет добара и услуга који непосредно врши лицу које на основу међународног уговора има право набавке добара и услуга уз пореско ослобођење, под условом да поседује документ којим се потврђује да је промет добара и услуга према међународном уговору ослобођен ПДВ (у даљем тексту: потврда о пореском ослобођењу за међународни уговор), који попуњава, оверава и издаје Пореска управа.

Када је за промет добара и услуга из става 1. овог члана порески дужник у складу са Законом лице које на основу међународног уговора има право набавке добара и услуга уз пореско ослобођење, пореско ослобођење може да оствари ако поседује потврду о пореском ослобођењу за међународни уговор, коју попуњава, оверава и издаје Пореска управа.

Потврда о пореском ослобођењу за међународни уговор из ст. 1. и 2. овог члана садржи:

1) назив и адресу републичког органа чији је функционер у име Републике Србије закључио међународни уговор;

2) назив и адресу лица које на основу међународног уговора има право набавке добара и услуга уз пореско ослобођење;

3) број и датум потврде;

4) назив и број међународног уговора;

5) назив, адресу и ПИБ обвезника ПДВ који врши промет добара и услуга уз пореско ослобођење, односно за који је прималац добара и услуга порески дужник у складу са Законом;

6) вредност промета добара и услуга по предрачуну, односно износ новчаних средстава која ће бити авансно уплаћена;

7) број и датум овере Пореске управе.

Потврда из става 3. овог члана издаје се на захтев лица које на основу међународног уговора има право набавке добара и услуга уз пореско ослобођење, који се подноси Пореској управи.

Захтев из става 4. овог члана садржи:

1) назив и адресу републичког органа чији је функционер у име Републике Србије закључио међународни уговор;

2) назив и адресу лица које на основу међународног уговора има право набавке добара и услуга уз пореско ослобођење;

3) број и датум захтева;

4) назив и број међународног уговора;

5) назив, адресу и ПИБ обвезника ПДВ који врши промет добара и услуга уз пореско ослобођење, односно за који је прималац добара и услуга порески дужник у складу са Законом;

6) вредност промета добара и услуга по предрачуну, односно износ новчаних средстава која ће бити авансно уплаћена;

7) потпис овлашћеног лица за подношење захтева.

Пореска управа проверава испуњеност услова за остваривање пореског ослобођења и ако су ти услови испуњени издаје потврду о пореском ослобођењу из става 3. овог члана и доставља је лицу које на основу међународног уговора има право набавке добара и услуга уз пореско ослобођење.

Лице које на основу међународног уговора има право набавке добара и услуга уз пореско ослобођење доставља обвезнику потврду из става 6. овог члана.

Захтев из става 4. овог члана доставља се у електронском облику преко портала Пореске управе, потврда из става 6. овог члана у електронском облику, а потврда из става 7. овог члана у папирном или електронском облику.

Члан 124.

Ако се на основу међународног уговора из члана 24. став 1. тачка 16в) Закона, врши увоз добара у Републику Србију, издавалац потврде о пореском ослобођењу за међународни уговор издаје посебну потврду за увоз добара, на захтев пореског дужника.

Потврда из става 1. овог члана, уместо података прописаних чланом 123. став 3. тач. 5) и 6) овог правилника, садржи податак о вредности добара која се увозе исказаној у рачуну иностраног испоручиоца.

Члан 125.

Пореска управа води евиденцију о достављеним међународним уговорима, укључујући и копије међународних уговора, лицима која на основу међународних уговора имају право набавке добара и услуга уз пореско ослобођење, као и издатим потврдама о пореском ослобођењу за међународни уговор.

Члан 126.

Начин и поступак остваривања пореског ослобођења прописан одредбама чл. 116–125. овог правилника сходно се примењује код реализације уговора о кредиту, односно зајму и других уговора закључених између Републике Србије и финансијске институције у већинском власништву друге државе, ако су ти уговори потврђени у Народној скупштини и ако је тим уговорима предвиђено ослобађање од плаћања ПДВ.

10. Реализација инфраструктурних пројеката изградње аутопутева за које је посебним законом утврђен јавни интерес

Члан 127.

Пореско ослобођење из члана 24. став 1. тачка 16г) Закона односи се на промет добара и услуга који се врши у оквиру реализације инфраструктурних пројеката изградње аутопутева за које је посебним законом утврђен јавни интерес, независно од извора финансирања.

Републички орган који финансира реализацију инфраструктурног пројекта из става 1. овог члана (у даљем тексту: финансијер) доставља Пореској управи документ којим потврђује својство финансијера, податке о називу и вредности инфраструктурног пројекта, списак и копије закључених уговора о набавци добара и услуга из става 1. овог члана, податке о имену, презимену и ЈМБГ-у лица овлашћених за подношење захтева за остваривање пореског ослобођења у складу са овим правилником, као и обавештење о променама лица којима је дато ово овлашћење, у року од 15 дана од дана настанка промене.

Документација из става 2. овог члана доставља се у електронском облику преко портала Пореске управе.

Члан 128.

Пореско ослобођење из члана 127. став 1. овог правилника, обвезник ПДВ може да оствари за промет добара и услуга који непосредно врши финансијеру, односно страном лицу са којим финансијер има закључен уговор о набавци добара и услуга, под условом да поседује документ којим се потврђује да је промет добара и услуга ослобођен ПДВ (у даљем тексту: потврда о пореском ослобођењу за инфраструктурни пројекат изградње аутопута) који попуњава, потписује, оверава и издаје Пореска управа.

Када је финансијер порески дужник у складу са Законом за промет који му врши обвезник или страно лице, пореско ослобођење може да оствари ако поседује потврду о пореском ослобођењу за инфраструктурни пројекат изградње аутопута, коју попуњава, потписује, оверава и издаје Пореска управа.

Потврда о пореском ослобођењу за инфраструктурни пројекат изградње аутопута из ст. 1. и 2. овог члана садржи:

1) назив, адресу и ПИБ финансијера;

2) назив и адресу страног лица, ако се промет добара и услуга врши страном лицу;

3) број и датум потврде;

4) назив посебног закона којим је утврђен јавни интерес;

5) назив и вредност инфраструктурног пројекта;

6) назив, адресу и ПИБ обвезника ПДВ који врши промет добара или услуга уз пореско ослобођење ако је обвезник ПДВ порески дужник за тај промет;

7) назив, адресу и ПИБ обвезника ПДВ, односно назив и адресу страног лица које врши промет добара и услуга, као и напомену да је финансијер порески дужник у складу са Законом за тај промет добара и услуга;

8) вредност промета добара и услуга по предрачуну, односно износ новчаних средстава која ће бити авансно уплаћена;

9) број и датум овере Пореске управе.

Потврда о пореском ослобођењу за инфраструктурни пројекат изградње аутопута из ст. 1. и 2. овог члана издаје се на захтев финансијера, односно страног лица, који садржи:

1) назив, адресу и ПИБ финансијера;

2) назив и адресу страног лица, ако се промет добара и услуга врши страном лицу;

3) број и датум захтева;

4) назив посебног закона којим је утврђен јавни интерес;

5) назив и вредност инфраструктурног пројекта;

6) назив, адресу и ПИБ обвезника ПДВ који врши промет добара или услуга уз пореско ослобођење ако је обвезник ПДВ порески дужник за тај промет;

7) назив, адресу и ПИБ обвезника ПДВ, односно назив и адресу страног лица које врши промет добара и услуга, као и напомену да је финансијер порески дужник у складу са Законом за тај промет добара и услуга;

8) вредност промета добара и услуга по предрачуну, односно износ новчаних средстава која ће бити авансно уплаћена;

9) потпис овлашћеног лица финансијера, односно страног лица.

Пореска управа проверава испуњеност услова за остваривање пореског ослобођења и ако су ти услови испуњени издаје потврду о пореском ослобођењу за инфраструктурни пројекат изградње аутопута из ст. 1. и 2. овог члана.

Финансијер, односно страно лице доставља обвезнику оверену потврду из става 5. овог члана.

Захтев из става 4. овог члана доставља се у електронском облику преко портала Пореске управе, потврда из става 5. овог члана у електронском облику, а потврда из става 6. овог члана у електронском или папирном облику.

Члан 129.

Ако се у оквиру реализације пројекта из члана 24. став 1. тачка 16г) Закона, врши увоз добара у Републику Србију, Пореска управа издаје посебну потврду за увоз добара, на захтев пореског дужника.

Потврда из става 1. овог члана, уместо података прописаних чланом 128. став 3. тач. 6)–8) овог правилника, садржи податке о називу, адреси и ПИБ-у лица за које се врши увоз добара, односно лица које може да оствари пореско ослобођење у складу са чланом 24. став 1. тачка 16г) Закона, као и вредности добара која се увозе исказаној у рачуну иностраног испоручиоца.

Члан 130.

Пореска управа води евиденцију о достављеним подацима о вредности инфраструктурних пројеката из члана 24. став 1. тачка 16г) Закона, финансијерима и страним лицима, уговорима закљученим између финансијера, односно страних лица и лица која им врше промет, копијама закључених уговора, као и о издатим потврдама о пореском ослобођењу за инфраструктурни пројекат изградње аутопута.

Члан 131.

Ако се потврда о пореском ослобођењу за промет добара и услуга из члана 24. став 1. тач. 16а)–16г) Закона издаје на захтев страног лица у складу са овим правилником, захтев страног лица и потврда о пореском ослобођењу садрже и податак о ПИБ-у страног лица које је поднело захтев.

Члан 132.

Уговори и друга документација који се достављају Пореској управи у циљу спровођења поступака за остваривање пореских ослобођења из члана 24. став 1. тач. 16а)–16г) Закона морају бити на српском језику.

XIX. ДОБРА И УСЛУГЕ ЗА ЧИЈИ ЈЕ ПРОМЕТ ПРОПИСАНО ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ БЕЗ ПРАВА НА ОДБИТАК ПРЕТХОДНОГ ПОРЕЗА

Члан 133.

Објектима, у смислу члана 25. став 2. тачка 3) Закона, сматрају се грађевине спојене са тлом, које представљају физичку, функционалну, техничко-технолошку или биотехничку целину, у свим степенима изграђености, које као такве могу бити предмет преноса права располагања, и то:

1) стамбени објекти (зграде које су у потпуности намењене становању, као и зграде које су делом намењене становању, а делом у друге сврхе, у делу који је намењен становању);

2) друге врсте објеката (пословне зграде, саобраћајни, водопривредни и енергетски објекти, објекти инфраструктуре електронских комуникација – кабловска канализација, објекти комуналне инфраструктуре, индустријски, пољопривредни и други привредни објекти, објекти спорта и рекреације, гробља, склоништа и др.).

Економски дељивим целинама у оквиру објеката сматрају се делови објеката који се испоручују као посебне целине (станови, пословни простори, гараже, гаражна места и др.).

Власничким уделима на објектима, односно економски дељивим целинама у оквиру објеката сматрају се идеални делови објеката, односно економски дељивих целина у оквиру објеката.

Члан 134.

Новоизграђеним грађевинским објектима, у смислу члана 25. став 2. тачка 3) Закона, сматрају се објекти из члана 133. став 1. овог правилника чија је изградња, односно доградња започета:

1) до 31. децембра 2004. године, а настављена од 1. јануара 2005. године, у делу који је изграђен, односно дограђен од 1. јануара 2005. године;

2) од 1. јануара 2005. године.

Економски дељивим целинама у оквиру новоизграђених грађевинских објеката сматрају се делови тих објеката који се испоручују као посебне целине (станови, пословни простори, гараже, гаражна места и др.).

Власничким уделима на новоизграђеним грађевинским објектима, односно економски дељивим целинама у оквиру тих објеката сматрају се идеални делови новоизграђених грађевинских објеката, односно економски дељивих целина у оквиру тих објеката.

У случају промета новоизграђеног грађевинског објекта, односно економски дељиве целине у оквиру тог објекта, када се само промет дела тог објекта опорезује ПДВ као први пренос права располагања, обвезник ПДВ утврђује проценат вредности објекта који се опорезује ПДВ (у даљем тексту: проценат вредности објекта).

Проценат вредности објекта представља проценат који је једнак разлици од 100% и процента учешћа вредности објекта на дан 31. децембра 2004. године, односно на дан стицања незавршеног новоизграђеног грађевинског објекта у укупној вредности објекта у моменту преноса права располагања.

Основица за обрачунавање ПДВ за први пренос права располагања на делу објекта из става 4. овог члана утврђује се применом процента вредности објекта на укупан износ накнаде за промет тог објекта, уз одбитак ПДВ.

Члан 135.

Услугама, у смислу члана 25. став 2. тачка 7) Закона, сматрају се превентивне, дијагностичко-терапијске и рехабилитационе услуге које пружају домови здравља, болнице, заводи, заводи за јавно здравље, клинике, институти, клиничко-болнички центри и клинички центри, у складу са прописима који уређују здравствену заштиту, регистроване за обављање тих делатности, као и смештај, нега и исхрана болесника у тим установама, независно од тога да ли су ове установе усмерене ка остваривању добити.

Превентивним услугама из става 1. овог члана сматрају се услуге које имају за циљ спречавање неповољног здравственог стања.

Дијагностичко-терапијским услугама из става 1. овог члана сматрају се услуге успостављања дијагнозе у циљу одређивања терапије, успостављања дијагнозе, одређивања и спровођења терапије.

Рехабилитационим услугама из става 1. овог члана сматрају се услуге које имају за циљ делимично или потпуно враћање изгубљене функције људског тела.

Члан 136.

Услугама, у смислу члана 25. став 2. тачка 11) Закона, сматрају се услуге социјалног старања и заштите, дечије заштите и заштите младих, услуге установа социјалне заштите: центара за социјални рад, установа за смештај корисника и установа за дневни боравак и помоћ у кући, под условом да су пружаоци услуга регистровани за обављање тих делатности и да поседују одобрење надлежног органа за пружање тих услуга, у складу са прописима који уређују социјалну заштиту и социјалну сигурност грађана.

Добрима, односно услугама чији је промет непосредно повезан са услугама из става 1. овог члана сматрају се нарочито лекови, храна, пиће, услуге прања и чишћења.

Непосредна повезаност између услуга из става 1. овог члана и добара и услуга из става 2. овог члана постоји само у случају када испоруку добара, односно пружање услуга врши исто лице.

Члан 137.

Услугама, у смислу члана 25. став 2. тачка 12) Закона, сматрају се услуге смештаја и исхране ученика и студената у школским и студентским домовима или сличним установама, регистрованим за обављање тих делатности, независно од тога да ли су ове установе усмерене ка остваривању добити.

Члан 138.

Услугама, у смислу члана 25. став 2. тачка 13) Закона, сматрају се услуге образовања (предшколског, основног, средњег, вишег и високог) и професионалне преквалификације, које пружају лица регистрована за обављање тих делатности у складу са прописима који уређују ту област, независно од тога да ли су ова лица усмерена ка остваривању добити.

Професионалном преквалификацијом из става 1. овог члана сматрају се додатно образовање и обука који се врше у складу са законом којим се уређују запошљавање и осигурање за случај незапослености.

Добрима, односно услугама чији је промет непосредно повезан са услугама из става 1. овог члана сматрају се нарочито уџбеници, храна, пиће и продужени боравак деце.

Непосредна повезаност између услуга из ст. 1. и 2. овог члана и добара и услуга из става 3. овог члана постоји само у случају када испоруку добара, односно пружање услуга врши исто лице.

Члан 139.

Услугама, у смислу члана 25. став 2. тачка 14) Закона, сматрају се услуге из области позоришне и музичке делатности, делатности музеја, галерија, архива, заштите културних добара, заштите историјских споменика, библиотека, ботаничких башти и зоолошких вртова, које пружају лица регистрована за обављање тих делатности, а чија делатност није усмерена ка остваривању добити.

Члан 140.

Услугама, у смислу члана 25. став 2. тачка 15) Закона, сматрају се услуге систематског стваралачког рада који се предузима ради откривања нових знања, с циљем подизања општег цивилизацијског нивоа друштва и коришћења тих знања у свим областима друштвеног развоја, које врше лица чија делатност није усмерена ка остваривању добити, а која су регистрована за ту делатност.

Члан 141.

Услугама, у смислу члана 25. став 2. тачка 18) Закона, сматрају се услуге приређивања игара на срећу у складу са прописима који уређују игре на срећу.

Члан 142.

Утврђивање непосредне повезаности у смислу члана 136. став 3. и члана 138. став 4. овог правилника сходно се примењује и на друга добра и услуге чији је промет у смислу члана 25. став 2. Закона ослобођен плаћања ПДВ без права на одбитак претходног пореза.

XX. НАЧИН УТВРЂИВАЊА И ИСПРАВКЕ СРАЗМЕРНОГ ПОРЕСКОГ ОДБИТКА

1. Начин утврђивања сразмерног пореског одбитка

Члан 143.

Сразмерни порески одбитак из члана 30. став 2. Закона утврђује се применом процента сразмерног пореског одбитка на износ ПДВ који чини збир износа ПДВ обрачунатог за промет добара и услуга који је извршио претходни учесник у промету, укључујући и ПДВ обрачунат по основу авансних средстава, ПДВ надокнаде плаћене пољопривреднику и ПДВ плаћеног при увозу добара у пореском периоду (у даљем тексту: укупан износ претходног ПДВ), умањен за износ који обвезник нема право да одбије као претходни порез у смислу члана 29. став 1. Закона и за износ који је утврђен у складу са чланом 30. став 1. Закона у том пореском периоду.

Обвезник ПДВ утврђује проценат сразмерног пореског одбитка стављањем у однос износа који се односи на промет добара и услуга са правом на одбитак претходног пореза, извршеног на територији Републике Србије и у иностранству (у даљем тексту: износ промета са правом на одбитак претходног пореза) и износа који се односи на укупан промет добара и услуга са и без права на одбитак претходног пореза, извршеног на територији Републике Србије и у иностранству (у даљем тексту: износ укупног промета), од 1. јануара текуће године до истека пореског периода за који се подноси пореска пријава.

Износ промета са правом на одбитак претходног пореза из става 2. овог члана утврђује се као збир износа пореске основице за промет за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ (независно од тога да ли се тај промет врши са или без накнаде), износа накнаде за промет са правом на одбитак претходног пореза за који не постоји обавеза обрачунавања ПДВ и износа вредности тог промета који се врши без накнаде, од 1. јануара текуће године до истека пореског периода за који се подноси пореска пријава.

Износ укупног промета из става 2. овог члана утврђује се као збир износа пореске основице за промет за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ (независно од тога да ли се тај промет врши са или без накнаде), износа накнаде за промет са и без права на одбитак претходног пореза за који не постоји обавеза обрачунавања ПДВ и износа вредности тог промета који се врши без накнаде, од 1. јануара текуће године до истека пореског периода за који се подноси пореска пријава.

Проценат сразмерног пореског одбитка утврђује се по следећој формули:

У промет из става 2. овог члана не урачунава се промет добара и услуга за који се у складу са чл. 6. и 6а Закона сматра да није извршен, као ни:

1) промет опреме и објеката за вршење делатности;

2) улагање у објекте за вршење делатности за које се наплаћује накнада;

3) повремени промети непокретности које изврши обвезник којем промет непокретности није уобичајена делатност коју обавља;

4) повремени промети услуга из члана 25. став 1. и став 2. тачка 5) Закона.

Повременим прометима непокретности из става 6. тачка 3) овог члана, у складу са чланом 30. став 5. тачка 3) Закона, сматрају се највише два промета непокретности – земљишта, односно објеката у једној календарској години.

Повременим прометима услуга из става 6. тачка 4) овог члана, у складу са чланом 30. став 5. тачка 4) Закона, сматрају се највише два промета услуга из члана 25. став 1. Закона и два промета услуга из члана 25. став 2. тачка 5) Закона у једној календарској години.

Ако по основу закључења једног уговора чије трајање није дуже од 24 месеца настаје више делимичних услуга, делимичне услуге сматрају се једном услугом пруженом даном закључења тог уговора за сврху примене става 8. овог члана.

Изузетно од одредаба ст. 2–5. овог члана, обвезник који отпочиње ПДВ активност утврђује проценат сразмерног пореског одбитка узимајући у обзир износ промета са правом на одбитак претходног пореза и износ укупног промета, од дана почетка обављања ПДВ активности у текућој години до истека пореског периода за који се подноси пореска пријава.

Обвезник ПДВ који примењује систем наплате утврђује износ промета из става 2. овог члана, независно од тога када за тај промет настаје обавеза по основу ПДВ.

Члан 144.

Након утврђивања процента сразмерног пореског одбитка, обвезник ПДВ утврђује износ сразмерног пореског одбитка.

Износ сразмерног пореског одбитка добија се применом процента сразмерног пореског одбитка на износ ПДВ који је у пореском периоду утврђен на начин из члана 143. став 1. овог правилника.

Ако утврђени проценат сразмерног пореског одбитка износи најмање 98%, обвезник ПДВ није дужан да врши поделу претходног пореза применом процента сразмерног пореског одбитка и да утврђује сразмерни порески одбитак.

2. Начин утврђивања исправке сразмерног пореског одбитка

Члан 145.

У последњем пореском периоду календарске године, обвезник ПДВ врши исправку сразмерног пореског одбитка из члана 143. став 1. овог правилника.

Исправка сразмерног пореског одбитка из става 1. овог члана врши се применом процента сразмерног пореског одбитка из члана 143. став 5. овог правилника, на укупан износ претходног ПДВ у свим пореским периодима календарске године, умањеног за износ који обвезник нема право да одбије као претходни порез у смислу члана 29. став 1. Закона и за износ који је утврђен у складу са чланом 30. став 1. Закона у тим пореским периодима.

Члан 146.

Изузетно од члана 145. овог правилника, обвезник ПДВ који престаје са обављањем ПДВ активности утврђује износ исправке сразмерног пореског одбитка у пореском периоду у којем је престао са обављањем ПДВ активности.

Исправка сразмерног пореског одбитка из става 1. овог члана врши се применом процента сразмерног пореског одбитка из члана 143. став 5. овог правилника, на укупан износ претходног ПДВ у пореским периодима у којима је обављао ПДВ активност у календарској години, умањеног за износ који обвезник нема право да одбије као претходни порез у смислу члана 29. став 1. Закона и за износ који је утврђен у складу са чланом 30. став 1. Закона у тим пореским периодима.

Члан 147.

Ако се исправка сразмерног пореског одбитка из чл. 145. и 146. овог правилника врши применом процента сразмерног пореског одбитка који износи најмање 98%, обвезник ПДВ врши исправку сразмерног пореског одбитка до износа који одговара проценту од 100%.

Члан 148.

Износ исправљеног одбитка претходног пореза обвезник ПДВ исказује у прегледу обрачуна ПДВ у складу са овим правилником.

XXI. НАЧИН ИСПРАВКЕ ОДБИТКА ПРЕТХОДНОГ ПОРЕЗА КОД ИЗМЕНЕ ОСНОВИЦЕ ЗА ПДВ

Члан 149.

Ако се основица за опорезиви промет добара и услуга накнадно смањи, обвезник ПДВ којем је извршен промет добара и услуга, дужан је да смањи одбитак претходног пореза који је по том основу остварио.

Члан 150.

Ако се основица за опорезиви промет добара и услуга накнадно повећа, обвезник ПДВ којем је извршен промет добара и услуга, може да повећа одбитак претходног пореза који је по том основу остварио, ако су испуњени услови за одбитак претходног пореза у складу са Законом.

Члан 151.

Ако је ПДВ за увоз добара, који је одбијен као претходни порез, смањен, рефундиран или је обвезник ПДВ ослобођен обавезе плаћања, обвезник ПДВ је дужан да у пореском периоду у којем је решење надлежног царинског органа, у којем је наведен износ више плаћеног ПДВ за увоз добара, постало правноснажно, смањи износ претходног пореза који је остварио по основу увоза тих добара.

На основу правноснажног решења надлежног царинског органа из става 1. овог члана, обвезник ПДВ има право да надлежном пореском органу поднесе захтев за повраћај више плаћеног пореза у складу са законом којим се уређују порески поступак и пореска администрација.

Члан 152.

Ако је ПДВ за увоз добара, који је одбијен као претходни порез, повећан, обвезник ПДВ може да повећа одбитак претходног пореза који је по том основу остварио, ако су испуњени услови за одбитак претходног пореза у складу са Законом.

XXII. ОПРЕМА И ОБЈЕКТИ ЗА ВРШЕЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И УЛАГАЊА У ОБЈЕКТЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА ИСПРАВКЕ ОДБИТКА И НАЧИН УТВРЂИВАЊА ДЕЛА ПРЕТХОДНОГ ПОРЕЗА ЗА КОЈИ НАКНАДНО МОЖЕ ДА СЕ ОСТВАРИ ПРАВО НА ОДБИТАК

1. Опрема и објекти за вршење делатности и улагања у објекте

Члан 153.

Опремом за вршење делатности, у смислу Закона, сматра се добро појединачне вредности најмање 500.000 динара, без ПДВ, које има карактер опреме, чији је век употребе дужи од једне године, а које се користи или ће се користити за вршење делатности.

Објектима за вршење делатности, у смислу Закона, сматрају се објекти из члана 25. став 2. тачка 3) Закона, као и економски дељиве целине у оквиру тих објеката, а који се користе или ће се користити за вршење делатности.

Улагањем у објекте, у смислу Закона, сматрају се улагања у сопствене или туђе објекте који се користе или ће се користити за обављање делатности, а која подразумевају извођење, односно финансирање грађевинских, занатских и других радова у циљу побољшања услова коришћења објекта у току експлоатације (замена крова, увођење, односно замена инсталација и др.), осим улагања која се односе на редовно одржавање објеката.

Улагањима која се односе на редовно одржавање објеката из става 3. овог члана сматрају се улагања која подразумевају извођење, односно финансирање радова који се предузимају ради спречавања оштећења која настају употребом објекта или ради отклањања тих оштећења, а састоје се од прегледа, поправки и предузимања превентивних и заштитних мера (поправка крова, кречење, фарбање, замена облога, замена санитарија, радијатора и сл.).

2. Начин спровођења исправке одбитка претходног пореза

Члан 154.

Исправка одбитка претходног пореза врши се у пореском периоду у којем је настала измена услова који су важили за остваривање права на одбитак претходног пореза при набавци или производњи опреме или објеката за вршење делатности, односно при улагању у објекте.

Износ исправљеног одбитка претходног пореза утврђује се по следећој формули:

Код утврђивања дужине периода из члана 32. став 2. Закона, у период испуњености услова за остваривање права на одбитак претходног пореза урачунава се и период у којем је преносилац имовине, односно дела имовине из члана 6. став 1. тачка 1) Закона испуњавао услове за остваривање овог права.

3. Начин утврђивања дела претходног пореза за који накнадно може да се оствари право на одбитак

Члан 155.

Обвезник ПДВ стиче право на одбитак дела претходног пореза по основу набавке или производње опреме или објеката за вршење делатности, односно по основу улагања у објекте, у пореском периоду у којем су се стекли услови за остваривање овог права.

Износ дела претходног пореза који обвезник ПДВ накнадно може да оствари за опрему и објекте за вршење делатности, односно за улагања у објекте, утврђује се по следећој формули:

Код утврђивања дужине периода из члана 32а став 2. Закона, у период у којем услови за остваривање права на одбитак претходног пореза нису били испуњени урачунава се и период у којем преносилац имовине, односно дела имовине из члана 6. став 1. тачка 1) Закона није испуњавао услове за остваривање овог права.

XXIII. ПОЛОВНА ДОБРА, УМЕТНИЧКА ДЕЛА, КОЛЕКЦИОНАРСКА ДОБРА И АНТИКВИТЕТИ

Члан 156.

Половним добрима, у смислу члана 36. став 1. Закона, сматрају се покретне коришћене ствари у стању у коме су набављене, или након поправке, а које су погодне за даљу употребу, осим уметничких дела, колекционарских добара и антиквитета.

Члан 157.

Уметничким делима, у смислу члана 36. став 1. Закона, сматрају се:

1) слике, цртежи, колажи и декоративне плоче, ако их аутори израђују руком, осим планова и цртежа за архитектонске, инжењерске, индустријске, комерцијалне, топографске или сличне сврхе, ручно декорисаних израђених дела, цртежа за позоришни сценарио, студијски сликаних тканина или сличних сликарских платна;

2) оригиналне гравуре, штампане слике и литографије, ако их аутор изради руком у ограниченом броју у црно-белој техници или у боји једне или више плоча, без обзира на поступак и материјал који је употребљен, осим ако је био примењен механички или фотомеханички поступак;

3) оригиналне скулптуре и кипови од било ког материјала, ако их изради аутор, као и одливци скулптура чија је израда ограничена на осам копија, ако је контролише аутор или његов наследник;

4) таписерије и руком ткани текстилни зидни предмети на основу оригиналног уметничког дела, под условом да нема више од осам копија сваког од њих;

5) уникатни керамички предмети израђени искључиво од стране аутора и са његовим потписом;

6) слике у бакру израђене искључиво руком, ограничене на осам нумерисаних копија са потписом аутора или студија;

7) уметничке фотографије које сними, односно одштампа аутор или које су снимљене под његовим надзором, ако су потписане и нумерисане и ограничене на 30 копија у свим величинама.

Члан 158.

Колекционарским добрима, у смислу члана 36. став 1. Закона, сматрају се:

1) поштанске и таксене марке, поштански жигови, пригодни коверти првог дана издавања, писаћи прибор и одштампане писмоносне пошиљке, франкиране или ако нису франкиране да нису у оптицају или нису намењене за употребу;

2) колекције и делови колекција и примерци од зоолошког, ботаничког, минеролошког, анатомског, историјског, археолошког, палеонтолошког, етнографског или нумизматичког значаја.

Члан 159.

Антиквитетима, у смислу члана 36. став 1. Закона, сматрају се предмети, осим уметничких дела и колекционарских добара, који су стари више од 100 година.

XXIV. НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА ЗА СВРХУ ОДРЕЂИВАЊА НАСТАНКА ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ КОД ОБВЕЗНИКА ПДВ ИЗ ЧЛАНА 36А ЗАКОНА

Члан 160.

Наплатом потраживања, у смислу члана 36а став 1. Закона, за извршени промет добара и услуга, сматра се:

1) пријем готовине, у случају када се потраживање наплаћује у готовом новцу;

2) пријем новчаних средства на текући рачун, у случају када се потраживање наплаћује уплатом на текући рачун;

3) пријем чека, у случају када се потраживање наплаћује путем чека;

4) издавањем потврде (слипа) о извршеном плаћању, у случају када се потраживање наплаћује путем картице;

5) подношењем менице на исплату, односно пренос (индосирање) менице, у случају када се потраживање наплаћује путем менице;

6) закључивање уговора о пребијању (компензацији);

7) закључивање уговора о уступању потраживања (цесији) у својству уступиоца потраживања, односно уговора о продаји потраживања;

8) прихватањем упута у својству примаоца упута датог упутиоцу, у случају када се потраживање наплаћује на основу уговора о упућивању (асигнацији) закљученог између упутиоца и упућеника, односно између упутиоца, упућеника и примаоца упута;

9) пристанком на уговор о преузимању дуга закљученог између дужника – лица коме је извршен промет добара или услуга и преузимаоца дуга;

10) стицањем права располагања на добрима, односно примањем услуга, у случају када се потраживање наплаћује у добрима и услугама;

11) пријем новчаних средстава од комисионара, односно консигнатера, у случају када се потраживање наплаћује од ових лица;

12) пријем новчаних средстава од лица које наплаћује потраживање у име и за рачун обвезника ПДВ – испоручиоца добара, односно пружаоца услуга.

Наплата потраживања пријемом чека у смислу става 1. тачка 3) овог члана сматра се извршеном даном који је на чеку назначен као датум издавања чека.

Када је уговор о упућивању (асигнацији) из става 1. тачка 8) овог члана закључен између упутиоца и упућеника, прихватање упута даје се посебним документом.

Уговори, пристанак на уговор о преузимању дуга и прихватање упута из ст. 1. и 3. овог члана, морају бити у писаној форми, односно у форми електронског документа издатог у складу са прописима којима се уређује електронски документ.

Члан 161.

Ако је делимично наплаћено потраживање за више промета за које је издат један рачун, сматра се да је за сваки од тих промета делимично наплаћено потраживање сразмерно учешћу накнаде за сваки појединачни промет у укупној накнади за све промете за које је рачун издат.

Ако је наплаћено потраживање за више промета за које је издато више рачуна, а наплаћени износ потраживања је мањи од збира износа потраживања по тим рачунима, сматра се да је наплата потраживања извршена по редоследу по којем су промети извршени, а ако је истог дана извршено више промета – по редоследу издавања рачуна за те промете.

XXV. НАЧИН И ПОСТУПАК ОПРЕДЕЉИВАЊА ЗА ОБРАЧУНАВАЊЕ ПДВ КОД ПРОМЕТА ИНВЕСТИЦИОНОГ ЗЛАТА

Члан 162.

Обвезник ПДВ из члана 36б став 5. Закона који производи инвестиционо злато, прерађује злато у инвестиционо злато, односно врши промет злата за индустријске сврхе у оквиру своје делатности, може да се определи да ће се на промет инвестиционог злата који врши другом обвезнику ПДВ, обрачунати ПДВ, достављањем обавештења надлежном пореском органу.

Обавештење из става 1. овог члана садржи најмање следеће податке:

1) назив и адресу обвезника ПДВ – подносиоца обавештења;

2) порески идентификациони број (ПИБ) обвезника ПДВ – подносиоца обавештења;

3) број телефона обвезника ПДВ – подносиоца обавештења;

4) електронску адресу обвезника ПДВ – подносиоца обавештења.

Надлежни порески орган из става 1. овог члана је организациона јединица Пореске управе на чијем подручју обвезник ПДВ има седиште, односно пребивалиште.

Обрачунавање ПДВ за промет инвестиционог злата из става 1. овог члана врши се почев од пореског периода по истеку пореског периода у којем је обвезник ПДВ који врши промет инвестиционог злата доставио обавештење из става 1. овог члана надлежном пореском органу.

За промет инвестиционог злата из става 1. овог члана порески дужник је обвезник ПДВ којем је тај промет извршен.

Члан 163.

Обвезник ПДВ из члана 36б став 7. Закона који врши промет услуга посредовања код промета инвестиционог злата обвезнику ПДВ који се определио да ће се на промет инвестиционог злата обрачунати ПДВ у складу са чланом 162. став 1. овог правилника, има право да се определи да ће на промет тих услуга обрачунати ПДВ, достављањем обавештења надлежном пореском органу.

Обавештење из става 1. овог члана садржи најмање податке прописане чланом 162. став 2. овог правилника.

Надлежни порески орган из става 1. овог члана је организациона јединица Пореске управе на чијем подручју обвезник ПДВ има седиште, односно пребивалиште.

Обрачунавање ПДВ за промет услуга посредовања код промета инвестиционог злата из става 1. овог члана врши се почев од пореског периода по истеку пореског периода у којем је обвезник ПДВ који врши промет тих услуга доставио обавештење из става 1. овог члана надлежном пореском органу.

За промет услуга посредовања код промета инвестиционог злата из става 1. овог члана порески дужник је обвезник ПДВ који врши промет тих услуга.

XXVI. ИЗДАВАЊЕ РАЧУНА

1. Случајеви у којима нема обавезе издавања рачуна

Члан 164.

Обвезник ПДВ нема обавезу да изда рачун из члана 42. Закона за:

1) промет добара и услуга физичким лицима, са изузетком предузетника, која нису обвезници ПДВ, осим за промет за који се издаје фискални рачун у складу са прописима којима се уређује фискализација;

2) промет добара и услуга за који је у складу са чланом 25. Закона прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза, осим за промет за који постоји обавеза издавања електронске фактуре у складу са законом којим се уређује електронско фактурисање (у даљем тексту: електронска фактура) и промет за који постоји обавеза издавања фискалног рачуна у складу са законом којим се уређује фискализација;

3) промет добара и услуга без накнаде.

Изузетно од става 1. тачка 3) овог члана, обвезник ПДВ издаје рачун за промет добара и услуга без накнаде, и то за:

1) промет добара и услуга из члана 6. став 1. тачка 1) Закона;

2) промет добара и услуга из члана 6а Закона;

3) промет добара и услуга за који се, у складу са чл. 11. и 12. Закона, сматра да је извршен у иностранству.

За промет добара и услуга из става 1. овог члана обвезник ПДВ може да изда рачун у складу са Законом.

Члан 165.

Када обвезник ПДВ у истом пореском периоду прими авансну уплату и изврши промет добара и услуга за који је примио авансну уплату, у том случају нема обавезу издавања рачуна по основу примљене авансне уплате, већ само рачуна за извршени промет добара и услуга, осим по основу примљене авансне уплате за промет за који постоји обавеза издавања фискалног рачуна у складу са прописима којима се уређује фискализација, односно обавеза издавања електронске фактуре.

Члан 166.

Обвезник ПДВ који врши промет добара и услуга за који је, у складу са одредбом члана 10. став 2. Закона, порески дужник прималац добара и услуга, нема обавезу издавања рачуна из члана 42. став 3. Закона, осим по основу примљене авансне уплате за промет за који постоји обавеза издавања електронске фактуре.

Члан 167.

За услуге из члана 5. став 3. тачка 1) Закона, услуге непосредно повезане са тим услугама, као и услуге техничке подршке приликом коришћења софтвера, хардвера и друге опреме на одређени временски период, обвезник ПДВ може да изда рачун:

1) пре пријема авансне уплате и извршеног промета тих услуга;

2) после пријема авансне уплате, а пре извршеног промета тих услуга.

Рачун издат у складу са ставом 1. овог члана сматра се рачуном из члана 42. став 1. Закона.

У рачуну који је издат у складу са ставом 1. овог члана не исказује се податак о датуму промета услуга, осим у електронској фактури у којој се као податак о датуму промета наводи датум издавања електронске фактуре.

Члан 168.

Обвезник ПДВ који изврши пренос једнонаменског вредносног ваучера у своје име издаје рачун из члана 42. став 1. Закона.

Обвезник ПДВ који је издао једнонаменски вредносни ваучер и који изврши стварну испоруку добара, односно стварно пружање услуга у замену за тај једнонаменски вредносни ваучер, за стварну испоруку добара, односно стварно пружање услуга не издаје рачун из члана 42. став 1. Закона.

Ако је износ накнаде за стварну испоруку добара, односно стварно пружање услуга већи од износа наведеног у једнонаменском вредносном ваучеру, обвезник ПДВ из става 2. овог члана издаје рачун у складу са Законом стварном примаоцу добара, односно услуга за износ те разлике.

Обвезник ПДВ који изврши стварну испоруку добара, односно стварно пружање услуга у замену за једнонаменски вредносни ваучер који је издао други обвезник ПДВ, издаје рачун у складу са Законом обвезнику ПДВ – издаваоцу једнонаменског вредносног ваучера.

Ако је износ накнаде за стварну испоруку добара, односно стварно пружање услуга већи од износа наведеног у једнонаменском вредносном ваучеру, обвезник ПДВ из става 4. овог члана издаје рачун у складу са Законом стварном примаоцу добара, односно услуга за износ те разлике.

Члан 169.

Обвезник ПДВ који је примио накнаду на име претплате за испоруку дневних новина и серијских публикација из члана 23. став 2. тач. 8) и 9) Закона, независно од тога да ли је појединачна вредност тих добара опредељена или није опредељена, нема обавезу издавања рачуна из члана 42. став 1. Закона, са изузетком фискалног рачуна који се издаје у складу са прописима којима се уређује фискализација, односно електронске фактуре.

2. Изостављање појединих података у рачуну

Члан 170.

Обвезник ПДВ који врши опорезиви промет добара и услуга за који је порески дужник у складу са Законом, издаје рачун у којем не исказује податке:

1) из члана 42. став 4. тач. 9) и 10) Закона – ако за тај промет не примењује систем наплате;

2) из члана 42. став 4. тачка 9) Закона – ако за тај промет примењује систем наплате.

Обвезник ПДВ који врши опорезиви промет добара и услуга за који је, у складу са одредбом члана 10. став 2. Закона, порески дужник прималац добара и услуга, издаје рачун у којем не исказује податке из члана 42. став 4. тач. 6)–8) и 10) Закона, већ исказује укупан износ накнаде за извршен промет добара и услуга.

Члан 171.

Обвезник ПДВ који изврши пренос једнонаменског вредносног ваучера у своје име издаје рачун који садржи податке о:

1) називу, адреси и ПИБ-у обвезника – издаваоца рачуна;

2) месту и датуму издавања и редном броју рачуна;

3) називу, адреси и ПИБ-у обвезника – примаоца рачуна;

4) добрима, односно услугама на које се једнонаменски вредносни ваучер односи (нпр. гориво, телекомуникационе услуге, одећа, обућа, одећа и обућа, накит, играчке, књиге, продајни асортиман потенцијалног, односно потенцијалних испоручилаца добара и др.);

5) износу основице;

6) пореској стопи која се примењује;

7) износу обрачунатог ПДВ.

У рачун из става 1. овог члана уноси се и напомена да се рачун издаје за пренос једнонаменског вредносног ваучера.

Члан 172.

Обвезник ПДВ који врши промет добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза издаје рачун у којем не исказује податке из члана 42. став 4. тач. 6)–8) и 10) Закона, већ исказује укупан износ накнаде за извршен промет добара и услуга и уноси број потврде о пореском ослобођењу Пореске управе ако се пореско ослобођење за тај промет остварује на основу те потврде.

Члан 173.

Обвезник ПДВ који врши промет добара за који је прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза издаје рачун у случајевима прописаним овим правилником у којем не исказује податке из члана 42. став 4. тач. 6)–8) и 10) Закона, већ исказује укупан износ накнаде за извршен промет добара и услуга.

Члан 174.

Обвезник ПДВ који врши пренос целокупне или дела имовине код којег се, у смислу члана 6. став 1. тачка 1) Закона, сматра да промет добара и услуга није извршен, издаје рачун у којем не исказује податке из члана 42. став 4. тач. 6)–8) и 10) Закона, већ наводи податак о износу накнаде за тај пренос ако се пренос врши уз накнаду.

Саставни део рачуна из става 1. овог члана јесте спецификација добара и услуга који чине имовину, односно део имовине чији се пренос врши.

Спецификација из става 2. овог члана нарочито садржи податке о:

1) врсти и називу добара, односно опису услуга, укључујући и опрему и објекте, односно улагања у објекте за вршење делатности;

2) основици и износу ПДВ за промет добара и услуга који би био опорезив ПДВ, односно вредности добара и услуга за промет за који не би постојала обавеза обрачунавања ПДВ, у случају да није извршен пренос из члана 6. став 1. тачка 1) Закона;

3) моменту прве употребе опреме и објеката, односно улагања у објекте за вршење делатности и друге податке од значаја за исправку, односно накнадно стицање права на одбитак претходног пореза за опрему и објекте, односно улагања у објекте за вршење делатности.

Ако се пренос целокупне или дела имовине из става 1. овог члана врши без накнаде (члан 164. став 2. тачка 1) овог правилника), обвезник ПДВ издаје рачун у којем не исказује податке из члана 42. став 4. тач. 6)–8) и 10) Закона, већ наводи податак о вредности тог преноса.

Члан 175.

Обвезник ПДВ који врши промет добара и услуга у складу са чланом 6а Закона, издаје рачун у којем не исказује податке из члана 42. став 4. тач. 6)–8) и 10) Закона, већ наводи податак о износу накнаде за тај промет.

Ако се промет добара и услуга из става 1. овог члана врши без накнаде (члан 164. став 2. тачка 2) овог правилника), обвезник ПДВ издаје рачун у којем не исказује податке из члана 42. став 4. тач. 6)–8) и 10) Закона, већ наводи податак о вредности тог промета.

Члан 176.

Обвезник ПДВ који врши замену добара у гарантном року у смислу члана 6. став 1. тачка 2) Закона, без накнаде, не издаје рачун из члана 42. Закона.

Ако обвезник ПДВ наплаћује накнаду по основу замене добара у гарантном року, у рачуну који издаје лицу од којег наплаћује накнаду не исказује податак из члана 42. став 4. тачка 9), односно тач. 9) и 10) Закона.

Члан 177.

Обвезник ПДВ који врши промет добара и услуга за који се, у складу са чл. 11. и 12. Закона, сматра да је извршен у иностранству, осим у случају када врши промет добара и услуга физичком лицу, издаје рачун у којем не исказује податке из члана 42. став 4. тач. 6)–8) и 10) Закона, већ исказује укупан износ накнаде за извршен промет добара и услуга.

Ако се промет добара и услуга из става 1. овог члана врши без накнаде (члан 164. став 2. тачка 3) овог правилника), обвезник ПДВ издаје рачун у којем не исказује податке из члана 42. став 4. тач. 6)–8) и 10) Закона, већ наводи податак о вредности тог промета.

Члан 178.

Ако обвезник ПДВ издаје рачун за промет који је делом опорезив ПДВ, а делом не подлеже опорезивању јер се сматра да је тај део промета, у складу са Законом, извршен у иностранству, за део промета који је опорезив ПДВ у рачуну исказује пореску основицу за обрачунавање ПДВ и обрачунати ПДВ, а за део промета за који се сматра да је извршен у иностранству исказује износ накнаде.

Ако обвезник ПДВ издаје рачун за промет који је делом ослобођен ПДВ, а делом не подлеже опорезивању јер се сматра да је тај део промета, у складу са Законом, извршен у иностранству, у рачуну одвојено исказује накнаду за део промета који је ослобођен ПДВ и накнаду за део промета за који се сматра да је извршен у иностранству.

Ако обвезник ПДВ издаје рачун за промет који је делом опорезив ПДВ, а делом ослобођен ПДВ, за део промета који је опорезив ПДВ у рачуну исказује пореску основицу за обрачунавање ПДВ и обрачунати ПДВ, а за део промета који је ослобођен ПДВ исказује износ накнаде.

Члан 179.

У рачуну који се издаје иностраном примаоцу може се изоставити податак о ПИБ-у примаоца рачуна.

Члан 180.

Лицима која имају право на рефакцију ПДВ издаје се рачун који не садржи податак о ПИБ-у примаоца рачуна, осим ако се рачун издаје хуманитарној организацији, традиционалној цркви и верској заједници.

Члан 180a

Фискални рачун који се издаје у складу са законом којим се уређује фискализација, а који садржи податак о ПИБ-у примаоца фискалног рачуна, не мора да садржи остале податке из члана 42. став 4. Закона и овог правилника, који нису обавезни подаци у складу са прописима којима се уређује фискализација.

Члан 180б

Електронска фактура не мора да садржи податак о месту издавања електронске фактуре.

3. Додатна поједностављења у вези са издавањем рачуна

Члан 181.

Ако се рачун издаје на дан када је извршен промет добара, односно услуга, рачун за тај промет, са изузетком електронске фактуре, не мора да садржи и податак о датуму промета добара, односно услуга.

Члан 182.

Када се после извршеног промета добара и услуга промени накнада за тај промет, обвезник ПДВ издаје документ о повећању или смањењу накнаде, односно документ о повећању или смањењу основице, а који нарочито садржи податке о:

1) називу, адреси и ПИБ-у издаваоца документа;

2) месту и датуму издавања и редном броју документа;

3) називу, адреси и ПИБ-у примаоца документа;

4) износу за који је смањена, односно повећана основица за обрачунавање ПДВ, пореској стопи и износу за који је смањен, односно повећан износ обрачунатог ПДВ-у случају опорезивог промета за који је обвезник ПДВ – издавалац документа порески дужник у складу са Законом;

5) износу за који је смањена, односно повећана накнада, без ПДВ-у случају опорезивог промета за који обвезник ПДВ – издавалац документа није порески дужник у складу са Законом;

6) износу за који је смањена, односно повећана накнада за промет добара и услуга – у случају промета који је ослобођен ПДВ и промета који не подлеже опорезивању, а за који се издаје рачун у складу са овим правилником;

7) напомену да се за промет добара и услуга примењује систем наплате у складу са Законом – у случају када се за тај промет примењује систем наплате;

8) броју и датуму издавања рачуна за извршени промет добара и услуга, односно датуму почетка и датуму завршетка временског периода у којем су издати рачуни за извршени промет добара и услуга, у случају када се измена врши за све рачуне издате једном лицу у том временском периоду.

Документ из става 1. овог члана издаје обвезник ПДВ који је издао рачун за промет добара или услуга у складу са чл. 42. и 43. Закона.

Одредбе става 1. овог члана сходно се примењују и у случају када наплаћени аванс за који је издат авансни рачун престане да се сматра авансом за промет добара, односно услуга, у потпуности или делимично, осим у случају када наплаћени аванс или део аванса постане накнада, односно део накнаде за извршени промет добара, односно услуга.

Члан 183.

Обвезник ПДВ издаје пољопривреднику документ за обрачун ПДВ надокнаде (признаница) у смислу члана 34. став 3. Закона.

Признаница из става 1. овог члана садржи нарочито следеће податке:

1) назив, односно име и презиме, адресу и ПИБ обвезника ПДВ – издаваоца признанице;

2) место и датум издавања и редни број признанице;

3) име, презиме, адресу и ПИБ пољопривредника;

4) врсту и количину испоручених добара, односно врсту и обим услуга;

5) датум промета добара, односно услуга;

6) вредност примљених добара, односно услуга;

7) износ ПДВ надокнаде обрачунате пољопривреднику.

Члан 184.

У рачуну који издаје туристичка агенција за јединствене туристичке услуге, уместо података из члана 42. став 4. тач. 6)–10) Закона, наводи се податак о укупном износу накнаде за те услуге и напомена да у рачуну није исказан ПДВ у складу са чланом 35. Закона.

Члан 185.

У рачуну који издаје обвезник ПДВ за промет половних добара, уметничких дела, колекционарских добара и антиквитета, у смислу члана 36. Закона, уместо података из члана 42. став 4. тач. 6)–10) Закона, наводи се податак о продајној цени добра и напомена да у рачуну није исказан ПДВ у складу са чланом 36. Закона.

Члан 186.

У случају када обвезник ПДВ, на основу уговора закљученог са Републиком Србијом, њеним органима, органима територијалне аутономије или локалне самоуправе односно на основу одлуке тих лица, наплаћује јединствену накнаду за плаћање по основу промета добара и услуга који врше друга лица, рачун за плаћање по основу промета тих добара и услуга издаје обвезник ПДВ који наплаћује јединствену накнаду.

Јединственом накнадом из става 1. овог члана сматра се накнада која се наплаћује за промет добара и услуга који врши више лица.

У рачуну из става 1. овог члана не исказује се ПДВ.

Члан 187.

Обвезник ПДВ који издаје рачун за промет добара, односно услуга на основу својих података и на основу података које му у складу са законом достављају друга лица, нема обавезу да у случају промене података достављених од стране других лица изда нови рачун, већ поступа у складу са чланом 182. овог правилника.

Члан 188.

У случају авансног плаћања, обвезник ПДВ који прима авансну уплату, а који је по основу пријема авансне уплате порески дужник у складу са Законом, издаје рачун који садржи следеће податке:

1) назив, адресу и ПИБ обвезника – издаваоца рачуна;

2) место и датум издавања и редни број рачуна;

3) назив, адресу и ПИБ обвезника – примаоца рачуна;

4) основ за авансно плаћање и датум пријема аванса;

5) износ авансне уплате;

6) пореску стопу која се примењује;

7) износ обрачунатог ПДВ.

У коначном рачуну за промет добара и услуга за који је прималац авансне уплате порески дужник у складу са Законом, износ основице за извршени промет умањује се за износе авансних уплата, без ПДВ, а износ ПДВ за извршени промет за износе ПДВ обрачунате по основу авансних уплата, осим ако овим правилником није друкчије прописано.

Изузетно од става 2. овог члана, ако после авансног плаћања дође до промене пореског дужника у складу са Законом, обвезник ПДВ који је извршио тај промет издаје рачун у којем исказује укупан износ основице, без ПДВ, а прималац добара, односно услуга обрачунава ПДВ за тај промет у складу са Законом.

Обвезник ПДВ из става 3. овог члана има право да сторнира авансни рачун, као и да изврши исправку обрачунатог ПДВ ако поседује документ примаоца којим се потврђује да је извршио исправку одбитка претходног пореза, односно да ПДВ по авансном рачуну није користио као претходни порез.

Члан 189.

У случају авансног плаћања, обвезник ПДВ који прима авансну уплату, а који по основу пријема авансне уплате није порески дужник у складу са Законом, може да изда рачун који садржи следеће податке:

1) назив, адресу и ПИБ обвезника – издаваоца рачуна;

2) место и датум издавања и редни број рачуна;

3) назив, адресу и ПИБ обвезника – примаоца рачуна;

4) основ за авансно плаћање и датум пријема аванса;

5) износ авансне уплате.

У коначном рачуну за промет добара и услуга за који прималац авансне уплате није порески дужник у складу са Законом, укупан износ накнаде умањује се за износе авансних уплата.

Изузетно од става 2. овог члана, ако после авансног плаћања дође до промене пореског дужника у складу са Законом, oбвезник ПДВ који је извршио промет добара, односно услуга издаје рачун за тај промет у којем исказује укупан износ основице и износ ПДВ, а прималац добара, односно услуга врши исправку обрачунатог ПДВ и ПДВ који је одбијен као претходни порез по основу датог аванса.

Члан 190.

У случају авансног плаћања за промет добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза, за промет добара за који је прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза и за промет добара и услуга који не подлеже опорезивању, а за који се издаје рачун у складу са овим правилником, обвезник ПДВ који прима авансну уплату издаје рачун који садржи следеће податке:

1) назив, адресу и ПИБ обвезника – издаваоца рачуна;

2) место и датум издавања и редни број рачуна;

3) назив, адресу и ПИБ обвезника – примаоца рачуна;

4) основ за авансно плаћање;

5) износ авансне уплате;

6) напомену о одредби Закона на основу које није обрачунат ПДВ.

Члан 191.

Обвезник ПДВ издаје рачун за промет инвестиционог злата независно од тога да ли тај промет врши обвезнику ПДВ или лицу које није обвезник ПДВ, правном лицу, предузетнику или физичком лицу које не обавља регистровану делатност, домаћем или страном лицу.

Рачун за промет инвестиционог злата, за који не постоји обавеза обрачунавања ПДВ у складу са Законом, садржи:

1) назив, адресу и ПИБ обвезника ПДВ који врши промет инвестиционог злата;

2) место и датум издавања и редни број рачуна;

3) назив, односно име и презиме, адресу и ПИБ, односно ЈМБГ, односно идентификациони број страног лица (порески идентификациони број, односно идентификациони број наведен у документу за идентификацију) лица којем се врши промет инвестиционог злата;

4) врсту (полуга, плочица или новчић), количину и опис инвестиционог злата (за полуге и плочице – маса, степен финоће, као и назив произвођача и серијски број ако постоји, а за новчиће – држава порекла и степен финоће);

5) датум промета, односно датум примљеног аванса;

6) износ накнаде, односно износ наплаћеног аванса;

7) напомену да се на промет инвестиционог злата не обрачунава ПДВ у складу са чланом 36б Закона.

Рачун за промет инвестиционог злата, за који обавезу обрачунавања ПДВ у складу са Законом има обвезник ПДВ којем је извршен промет инвестиционог злата, садржи:

1) назив, адресу и ПИБ обвезника ПДВ који врши промет инвестиционог злата;

2) место и датум издавања и редни број рачуна;

3) назив, односно име и презиме, адресу и ПИБ, односно ЈМБГ, обвезника ПДВ којем се врши промет инвестиционог злата;

4) врсту (полуга, плочица или новчић), количину и опис инвестиционог злата (за полуге и плочице – маса, степен финоће, као и назив произвођача и серијски број ако постоји, а за новчиће – држава порекла и степен финоће);

5) датум промета, односно датум примљеног аванса;

6) износ накнаде, односно износ наплаћеног аванса;

7) напомену да обвезник ПДВ који врши промет инвестиционог злата не обрачунава ПДВ, већ да обавезу обрачунавања ПДВ за тај промет има обвезник ПДВ којем је извршен промет инвестиционог злата, у складу са чланом 36б став 6. Закона.

Члан 192.

Обвезник ПДВ може да изда један рачун, укључујући и електронску фактуру, за више појединачних испорука добара или услуга извршених једном лицу, под условом да у својој евиденцији обезбеди податке од значаја за обрачунавање и плаћање ПДВ (датум промета добара или услуга, врста и количина испоручених добара или врста и обим услуга, износ основице, пореска стопа која се примењује, износ ПДВ и напомена о пореском ослобођењу).

Обвезник ПДВ из става 1. овог члана за којег је порески период календарски месец, дужан је да изда рачун из става 1. овог члана најмање једном у пореском периоду, и то најкасније последњег дана пореског периода за испоруку добара и услуга извршених у том пореском периоду.

Обвезник ПДВ из става 1. овог члана за којег је порески период календарско тромесечје, дужан је да изда рачун из става 1. овог члана најмање три пута у пореском периоду, и то најкасније последњег дана сваког календарског месеца у пореском периоду – календарском тромесечју за испоруку добара и услуга извршених у том пореском периоду.

У електронској фактури из става 1. овог члана као податак о датуму промета наводи се датум издавања електронске фактуре.

Члан 193.

У рачуну за промет услуга, као податак о врсти услуге може да се искаже податак о одредби уговора у којој је наведена, односно у којој су наведене врсте услуга које се пружају.

Члан 194.

Када обвезник ПДВ, поред накнаде за промет добара и услуга, наплаћује и новчана средства у име и за рачун другог лица, у рачуну који издаје за тај промет добара и услуга исказује и податак о износу новчаних средстава која наплаћује у име и за рачун другог лица.

Члан 195.

У рачуну који у име и за рачун обвезника ПДВ – страног лица издаје порески пуномоћник из члана 10а Закона, као податак о ПИБ-у из члана 42. став 4. тачка 1) Закона наводи се ПИБ, односно ЕБС који је страном лицу додељен у Републици Србији.

У рачуну из става 1. овог члана наводе се и подаци о пореском пуномоћнику, и то о:

1) називу, односно имену и презимену пуномоћника;

2) адреси седишта, односно пребивалишта пуномоћника;

3) ПИБ-у, односно ЈМБГ-у пуномоћника.

Члан 196.

За промет добара и услуга који у Републици Србији врши страно лице које није обвезник ПДВ у Републици Србији, односно обвезник ПДВ који за тај промет није порески дужник у складу са Законом, прималац добара и услуга, као порески дужник, сачињава интерни рачун на дан настанка пореске обавезе у складу са чланом 16. Закона, односно на дан када се најраније изврши једна од следећих радњи, и то:

1) промет добара и услуга, укључујући и повећање накнаде за тај промет;

2) плаћање, ако је накнада или део накнаде плаћен у новцу пре промета добара и услуга;

3) издавање рачуна код услуга из члана 5. став 3. тачка 1) Закона, услуга непосредно повезаних са тим услугама, као и услуга техничке подршке приликом коришћења софтвера, хардвера и друге опреме на одређени временски период.

Изузетно од става 1. тачка 3) овог члана, ако дан када је страно лице издало рачун и дан када је порески дужник примио рачун нису у истом пореском периоду, порески дужник сачињава интерни рачун у пореском периоду у којем је примио рачун страног лица.

Интерни рачун из става 1. овог члана, у зависности од тога да ли се сачињава за промет, повећање накнаде за промет, односно аванс, нарочито садржи следеће податке:

1) назив, адресу и ПИБ лица које сачињава интерни рачун;

2) датум сачињавања и редни број интерног рачуна;

3) назив, адресу и ПИБ, односно други порески број лица које је извршило промет добара или услуга, издало документ о повећању накнаде за промет, односно којем је извршено авансно плаћање;

4) датум промета, повећања накнаде за промет, односно датум плаћања аванса;

5) пореску основицу;

6) пореску стопу која се примењује;

7) износ обрачунатог ПДВ.

Члан 197.

Ако се накнада за промет добара, односно услуга наплаћује у страној валути, износ основице и износ ПДВ, односно износ накнаде за појединачне промете добара, односно услуга може бити исказан у страној валути, а податак о укупном износу основице и укупном износу ПДВ, односно укупном износу накнаде мора бити исказан у динарима.

Члан 198.

Фискални исечак који је издао обвезник ПДВ, у складу са прописом којим се уређују фискалне касе, не сматра се рачуном у смислу члана 28. став 2. тачка 1) Закона.

На захтев купца добара, односно корисника услуга, обвезник који је евидентирао промет добара и услуга преко фискалне касе дужан је да, уз фискални исечак, односно фискални рачун издат у складу са прописима којима се уређују фискалне касе, изда и рачун који садржи податке из члана 42. став 4. Закона, ако овим правилником није друкчије прописано.

Рачун из става 2. овог члана садржи и податак о броју фискалног исечка, односно фискалног рачуна.

Фискални рачун који издаје обвезник ПДВ који евидентира промет добара и услуга преко електронског фискалног уређаја, у складу са прописима којима се уређује фискализација, сматра се рачуном у смислу Закона.

Изузетно од става 4. овог члана, ако:

1) је за промет добара и услуга, за који се издаје фискални рачун у складу са прописима којима се уређује фискализација, извршено авансно плаћање:

(1) у потпуности, тај фискални рачун не сматра се рачуном у смислу Закона;

(2) делимично, тај фискални рачун не сматра се рачуном у смислу Закона у делу плаћеног аванса;

2) се промет добара и услуга врши имаоцу корпорацијске картице, фискални рачун за тај промет, који се издаје у складу са прописима којима се уређује фискализација, не сматра се рачуном у смислу Закона.

Корпорацијском картицом из става 5. тачка 2) овог члана сматра се инструмент издат од стране испоручиоца добара, односно пружаоца услуга, који служи за утврђивање новчаних обавеза примаоца добара, односно услуга према издаваоцу.

Ако је за промет добара и услуга издат фискални рачун у складу са прописима којима се уређује фискализација, који се сматра рачуном у складу са Законом, обвезник ПДВ може да изда и рачун у којем не исказује податке из члана 42. став 4. тач 6)–10) Закона, већ искључиво податак о укупном износу накнаде за тај промет.

Рачун из става 7. овог члана садржи и податак о броју фискалног рачуна.

Рачун обвезникa ПДВ за промет добара и услуга извршен имаоцу корпорацијске картице у одређеном периоду, за који су у складу са прописима којима се уређује фискализација издати фискални рачуни и фискални рачун у којем је наведен податак „рефундација” за све промете за које је издат рачун у складу са Законом, сматра се примљеним последњег дана периода на који се тај рачун односи.

Члан 198а

За промет добара и услуга за који је издат фискални рачун у складу са прописима којима се уређује фискализација, обвезник ПДВ на захтев субјекта јавног сектора одређеног прописима којима се уређује електронско фактурисање издаје електронску фактуру у складу са тим прописима.

Захтев из става 1. овог члана нарочито садржи:

1) број фискалног рачуна из става 1. овог члана;

2) изјаву субјекта јавног сектора да ПДВ исказан у фискалном рачуну из става 1. овог члана није коришћен као претходни порез, односно да је извршена исправка одбитка претходног пореза.

После издавања електронске фактуре из става 1. овог члана, обвезник ПДВ може да изда фискални рачун у којем је наведен податак „рефундација” за промет за који је издат фискални рачун и електронска фактура из става 1. овог члана.

Члан 199.

Рачуном, у смислу члана 28. став 2. тачка 1) Закона, не сматра се интерни рачун за испоруке добара и услуга између пословних целина истог обвезника ПДВ.

Члан 200.

Када обвезник ПДВ потражује новчана средства која не представљају накнаду за промет добара и услуга, не издаје рачун из члана 42. Закона по том основу, осим у случају када постоји обавеза издавања електронске фактуре.

Члан 201.

Рачуном, у смислу члана 28. став 2. тачка 1) Закона, не сматра се документ издат пре настанка пореске обавезе у складу са чланом 16. Закона.

Члан 202.

Обвезник ПДВ који изврши пренос вишенаменског вредносног ваучера у складу са Законом, не издаје рачун из члана 42. Закона, осим у случају када постоји обавеза издавања електронске фактуре.

Члан 202а

Ако се уз рачун доставља документ који представља прилог том рачуну, тај документ не сматра се рачуном по основу којег настаје пореска обавеза нити право на одбитак претходног пореза.

XXVII. ПРИЈАВА ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ОБВЕЗНИКА ПДВ И ПОСТУПАК ЕВИДЕНТИРАЊА

Члан 203.

Пријава за евидентирање обвезника ПДВ (у даљем тексту: евиденциона пријава) подноси се Пореској управи у електронском облику преко портала Пореске управе.

Лице које се региструје за обављање делатности код Агенције за привредне регистре може да, приликом подношења регистрационе пријаве за регистрацију оснивања субјеката и регистрацију субјеката у јединствени регистар пореских обвезника у складу са правилником којим се уређује додела пореског идентификационог броја правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију је регистрацију надлежна Агенција за привредне регистре, поднесе евиденциону пријаву Пореској управи преко Агенције за привредне регистре.

Члан 204.

Евиденциона пријава подноси се на Обрасцу ЕППДВ – Пријава за евидентирање обвезника пореза на додату вредност, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Изузетно од става 1. овог члана, лице из члана 203. став 2. овог правилника подноси евиденциону пријаву на Обрасцу ЈРППС – Јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника који је прописан правилником којим се уређује додела пореског идентификационог броја правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију је регистрацију надлежна Агенција за привредне регистре.

Члан 205.

Образац ЕППДВ садржи податке о лицу које се евидентира за обавезу плаћања ПДВ (у даљем тексту: подносилац евиденционе пријаве), и то:

1) за идентификацију;

2) о обављању делатности;

3) о рачуну у банци;

4) о пореском пуномоћнику.

Члан 206.

У делу 1. Обрасца ЕППДВ, који се односи на податке за идентификацију подносиоца евиденционе пријаве, исказује се:

1) под редним бројем 1.1. – порески идентификациони број (ПИБ) из потврде о додељеном ПИБ-у и извршеној регистрацији, односно из Обрасца РЕГ – Потврда о извршеној регистрацији – попуњавају правна лица, предузетници и сталне пословне јединице страног лица, а за отворени инвестициони фонд, односно алтернативни инвестициони фонд, који нема својство правног лица, а који је уписан у одговарајући регистар у складу са законом, друштво за управљање које управља тим фондом;

2) под редним бројем 1.2. – јединствени матични број грађана (ЈМБГ) из Обрасца – Лична карта, издатог од надлежног органа, односно евиденциони број за странце (ЕБС) који је доделио надлежни орган Републике Србије – попуњавају пољопривредници и друга физичка лица;

3) под редним бројем 1.3. – матични број лица (правног лица, предузетника, односно сталне пословне јединице страног лица) из Регистра јединица разврставања, односно регистарски број под којим је отворени инвестициони фонд, односно алтернативни инвестициони фонд, који нема својство правног лица, уписан у одговарајући регистар у складу са законом – попуњавају правна лица, предузетници и сталне пословне јединице страног лица, а за отворени инвестициони фонд, односно алтернативни инвестициони фонд, који нема својство правног лица, а који је уписан у одговарајући регистар у складу са законом, друштво за управљање које управља тим фондом;

4) под редним бројем 1.4. – фирма (пуна ознака), у облику у коме је наведена у статуту, односно регистрована код органа надлежног за регистрацију – попуњавају правна лица, предузетници и сталне пословне јединице страног лица, а за отворени инвестициони фонд, односно алтернативни инвестициони фонд, који нема својство правног лица, а који је уписан у одговарајући регистар у складу са законом, друштво за управљање које управља тим фондом;

5) под редним бројем 1.5. – фирма (скраћена ознака), у облику у коме је наведена у статуту, односно регистрована код органа надлежног за регистрацију – попуњавају правна лица, предузетници и сталне пословне јединице страног лица, а за отворени инвестициони фонд, односно алтернативни инвестициони фонд, који нема својство правног лица, а који је уписан у одговарајући регистар у складу са законом, друштво за управљање које управља тим фондом;

6) под редним бројем 1.6. – име и презиме подносиоца евиденционе пријаве – попуњавају пољопривредници и друга физичка лица;

7) под редним бројем 1.7. – подаци о седишту, односно пребивалишту – попуњава подносилац евиденционе пријаве, и то:

(1) под редним бројем 1.7.1. – држава у којој је седиште, односно пребивалиште подносиоца евиденционе пријаве,

(2) под редним бројем 1.7.2. – општина у којој је седиште, односно пребивалиште подносиоца евиденционе пријаве,

(3) под редним бројем 1.7.3. – место у којем је седиште, односно пребивалиште подносиоца евиденционе пријаве,

(4) под редним бројем 1.7.4. – назив улице у којој је седиште, односно пребивалиште подносиоца евиденционе пријаве,

(5) под редним бројем 1.7.5. – кућни број (број и слово, уколико постоји словна ознака уз број) у улици у којој је седиште, односно пребивалиште подносиоца евиденционе пријаве,

(6) под редним бројем 1.7.6. – спрат, број стана и слово (уколико постоји словна ознака уз број) стана у којем је седиште, односно пребивалиште подносиоца евиденционе пријаве,

(7) под редним бројем 1.7.7. – број телефона у седишту, односно пребивалишту подносиоца евиденционе пријаве,

(8) под редним бројем 1.7.8. – електронска адреса подносиоца евиденционе пријаве.

Подаци под ред. бр. 1.3, 1.4. и 1.5. нису обавезни за подносиоца евиденционе пријаве који тим подацима у складу са законом не располаже.

У делу 2. Обрасца ЕППДВ, који се односи на податке о обављању делатности, уноси се:

1) под редним бројем 2.1. – шифре и називи делатности за које подносилац евиденционе пријаве процењује да ће у наредном периоду по основу обављања тих делатности остварити највећи промет и проценат учешћа тих делатности у промету добара и услуга који ће бити извршен у Републици Србији и иностранству, са правом и без права на одбитак претходног пореза;

2) под редним бројем 2.2. – датум почетка обављања делатности која подлеже ПДВ (ПДВ активности);

3) под редним бројем 2.3. – износ укупног промета, без ПДВ, у претходних 12 месеци – попуњавају подносиоци евиденционе пријаве који су обављали делатност у том или краћем периоду;

4) под редним бројем 2.4. – износ очекиваног укупног промета, без ПДВ, у наредних 12 месеци.

Укупним прометом, без ПДВ, из става 3. тач. 3) и 4) овог члана сматра се укупан промет утврђен у складу са чланом 33. став 6. Закона.

У делу 3. Обрасца ЕППДВ, који се односи на податке о рачуну у банци, уносе се подаци о месту у коме се налази банка, називу банке код које подносилац евиденционе пријаве има рачун и броју рачуна у тој банци, на који ће надлежни порески орган вршити повраћај ПДВ.

У делу 4. Обрасца ЕППДВ, који се односи на податке о пореском пуномоћнику страног лица, уносе се:

1) под редним бројем 4.1. – порески идентификациони број (ПИБ), односно јединствени матични број грађана (ЈМБГ) пореског пуномоћника;

2) под редним бројем 4.2. – назив пореског пуномоћника;

3) под редним бројем 4.3. – име и презиме пореског пуномоћника;

4) под редним бројем 4.4. – број телефона пореског пуномоћника;

5) под редним бројем 4.5. – електронска адреса пореског пуномоћника.

Члан 207.

Пореска управа издаје потврду о извршеном евидентирању за ПДВ на Обрасцу ПЕПДВ – Потврда о извршеном евидентирању за ПДВ, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Потврда из става 1. овог члана доставља се у електронском облику преко портала Пореске управе.

Члан 208.

Ако се након подношења евиденционе пријаве промене подаци исказани у евиденционој пријави, а који су од значаја за опорезивање, обвезник ПДВ обавештава Пореску управу о насталим променама у електронском облику преко портала Пореске управе.

Подацима од значаја за опорезивање из става 1. овог члана сматрају се подаци о идентификацији подносиоца евиденционе пријаве, износу укупног промета, без ПДВ, као и подаци о пореском пуномоћнику.

Обвезник ПДВ обавештава Пореску управу о промени износа укупног промета, без ПДВ, у случају када због промене тог износа долази до промене пореског периода, у електронском облику преко портала Пореске управе.

XXVIII. ОБЛИК, САДРЖИНА И НАЧИН ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ О ПДВ

Члан 209.

Обвезник ПДВ је дужан да, сагласно члану 46. став 1. Закона, ради правилног обрачунавања и плаћања ПДВ, води евиденцију на начин који омогућава контролу обрачунавања и плаћања ПДВ у сваком пореском периоду.

Обвезник ПДВ је дужан да у евиденцији из става 1. овог члана (у даљем тексту: евиденција) обезбеди податке о трансакцијама, активностима, односно другим пословним променама, а нарочито податке који се односе на промет добара и услуга који је обвезник ПДВ извршио, односно који му је извршен, рачунима или другим документима која служе као рачуни у складу са Законом (у даљем тексту: рачун), односно документима којима се потврђује пословна промена (нпр. уговор о осигурању, уговор о закупу закључен са физичким лицем, уговор о ауторском делу, уговор о делу итд.), као и друге податке од значаја за правилно обрачунавање ПДВ.

Подацима из става 2. овог члана сматрају се подаци о:

1) броју и датуму издавања рачуна;

2) броју и датуму издавања примљеног рачуна;

3) износу накнаде, основице, односно вредности добара и услуга, по врстама промета;

4) настанку обавезе обрачунавања ПДВ, пореској стопи и обрачунатом ПДВ за промет за који је обвезник ПДВ у својству испоручиоца добара или услуга, односно примаоца добара или услуга порески дужник у складу са Законом;

5) износу ПДВ који се може одбити као претходни порез;

6) износу ПДВ који се не може одбити као претходни порез;

7) пореској обавези;

8) други подаци од значаја за правилно обрачунавање и плаћање ПДВ.

Врсте промета из става 3. тачка 3) овог члана су промет за који је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза, промет за који је прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза, промет који се опорезује по општој стопи ПДВ, промет који се опорезује по посебној стопи ПДВ, промет за који се сматра да није извршен у складу са чл. 6. и 6а Закона и промет извршен ван Републике Србије.

Прометом извршеним ван Републике Србије из става 4. овог члана, а у смислу овог правилника, сматра се промет добара и услуга чије је место промета ван Републике Србије, у складу са чл. 11. и 12. Закона.

Подаци о промету добара и услуга из става 2. овог члана односе се на промет добара и услуга који се врши уз накнаду, осим ако овим правилником није друкчије уређено.

Члан 210.

Подаци из члана 209. овог правилника евидентирају се на основу извршених трансакција, активности, односно других пословних промена, осим ако овим правилником није друкчије прописано.

Подаци о промету добара и услуга који је обвезнику ПДВ извршио други обвезник ПДВ или лице које није обвезник ПДВ (страно или домаће лице), укључујући и податке о измени накнаде, основице, односно вредности тог промета, евидентирају се на основу рачуна о извршеном промету, измени накнаде, основице, односно вредности тог промета, односно другог документа којим се доказује пословна промена, осим података о:

1) промету добара и услуга за који је порески дужник у складу са Законом и измени основице, односно вредности тог промета;

2) плаћеном авансу, без ПДВ, независно од врсте промета;

3) смањењу основице и исправци – смањењу ПДВ по основу измене – смањења основице за набављена добра, односно примљене услуге за промет за који није порески дужник у складу са законом.

Подацима за које не постоји обавеза евидентирања у складу са овим правилником сматрају се подаци о зарадама, односно платама лица у радном односу код обвезника ПДВ, промету добара, односно услуга који се врши без накнаде, а који се не изједначава са прометом уз накнаду, каматама на депозите по виђењу, каматама због неблаговременог плаћања, накнади штете, новчаним донацијама, трошковима по основу рачуна који не гласе на обвезника ПДВ и други подаци који нису од значаја за правилно обрачунавање и плаћање ПДВ.

Члан 211.

Евиденција се води као општа евиденција и као посебне евиденције.

Члан 212.

У општој евиденцији обвезник ПДВ евидентира податке из члана 209. овог правилника, а који се односе на:

1) промет добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза;

2) промет добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза;

3) опорезиви промет добара и услуга и обрачунати ПДВ;

4) обрачунати ПДВ за промет другог лица;

5) посебне поступке опорезивања туристичких агенција и половних добара, уметничких дела, колекционарских добара и антиквитета;

6) увоз добара стављених у слободан промет у складу са царинским прописима;

7) набавку добара и услуга од пољопривредника;

8) набавку добара и услуга, осим набавке добара и услуга од пољопривредника;

9) промет добара и услуга извршен ван Републике Србије и други промет који не подлеже ПДВ.

Изузетно од става 1. овог члана, у општој евиденцији:

1) обвезника ПДВ – страног лица евидентирају се подаци који се односе на промет добара и услуга који обвезник ПДВ – страно лице врши у Републици Србији, односно који је обвезнику ПДВ – страном лицу извршен у Републици Србији, као и на увоз добара која су стављена у слободан промет у складу са царинским прописима;

2) обвезника ПДВ са седиштем у Републици Србији не евидентирају се подаци који се односе на промете добара и услуга који су извршиле његове пословне јединице, односно који су извршени његовим пословним јединицама регистрованим ван Републике Србије.

Члан 213.

Евиденција из члана 212. став 1. тачка 1) овог правилника, која се односи на промет добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза, садржи податке о:

1) промету добара која се отпремају у иностранство из члана 24. став 1. тач. 2) и 3) Закона, укључујући и податке о повећању, односно смањењу накнаде за тај промет;

2) промету добара која се отпремају на територију Аутономне покрајине Косово и Метохија у складу са уредбом којом се уређује извршавање Закона о порезу на додату вредност на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија за време важења Резолуције Савета безбедности ОУН број 1244 (у даљем тексту: Уредба), укључујући и податке о повећању, односно смањењу накнаде за тај промет;

3) промету добара која се уносе у слободну зону и промету добара и услуга у слободној зони из члана 24. став 1. тач. 5) и 5а) Закона, укључујући и податке о повећању, односно смањењу накнаде за тај промет;

4) промету добара и услуга из члана 24. Закона, осим из тач. 1)–3) овог члана, укључујући и податке о промету инвестиционог злата и промету услуга посредовања код промета инвестиционог злата на који се не обрачунава ПДВ у складу са Законом, као и податке о повећању, односно смањењу накнаде за тај промет;

5) промету добара и услуга без накнаде;

6) накнади или делу накнаде наплаћеном пре извршеног промета (аванс).

Члан 214.

Евиденција из члана 212. став 1. тачка 2) овог правилника, која се односи на промет добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза, садржи податке о:

1) промету новца и капитала из члана 25. став 1. Закона, укључујући и податке о повећању, односно смањењу накнаде за тај промет;

2) промету земљишта и давања у закуп земљишта из члана 25. став 2. тачка 2) Закона, укључујући и податке о повећању, односно смањењу накнаде за тај промет;

3) промету објеката, економски дељивих целина у оквиру објеката и власничких удела на тим добрима из члана 25. став 2. тачка 3) Закона, укључујући и податке о повећању, односно смањењу накнаде за тај промет;

4) промету добара и услуга из члана 25. Закона, осим из тач. 1)–3) овог става, укључујући и податке о повећању, односно смањењу накнаде за тај промет;

5) промету добара и услуга без накнаде;

6) накнади или делу накнаде наплаћеном пре извршеног промета (аванс).

Објектима и економски дељивим целинама у оквиру објеката из става 1. тачка 3) овог члана сматрају се добра утврђена одредбама члана 133. овог правилника.

Члан 215.

Евиденција из члана 212. став 1. тачка 3) овог правилника, која се односи на опорезиви промет добара и услуга и обрачунати ПДВ, садржи податке о:

1) првом преносу права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру новоизграђених грађевинских објеката и власничким уделима на тим добрима, за који је порески дужник обвезник ПДВ који врши тај промет;

2) промету за који је порески дужник обвезник ПДВ који врши тај промет, осим из тачке 1) овог члана;

3) преносу права располагања на грађевинским објектима за који обвезник ПДВ који врши тај промет није порески дужник;

4) промету за који обвезник ПДВ који врши тај промет није порески дужник, осим из тачке 3) овог члана;

5) повећању основице, односно ПДВ;

6) смањењу основице, односно ПДВ;

7) промету добара и услуга без накнаде;

8) накнади или делу накнаде који је наплаћен пре извршеног промета и ПДВ по том основу (аванс).

Члан 216.

Евиденција из члана 212. став 1. тачка 4) овог правилника, која се односи на обрачунати ПДВ за промет другог лица, садржи податке о:

1) ПДВ за пренос права располагања на грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру грађевинских објеката и власничким уделима на тим добрима, за који је порески дужник обвезник ПДВ – прималац добара;

2) ПДВ за промет добара и услуга који у Републици Србији врши страно лице које није обвезник ПДВ, за који је порески дужник обвезник ПДВ – прималац добара и услуга;

3) ПДВ за промет добара и услуга за који је порески дужник обвезник ПДВ – прималац добара и услуга, осим из тач. 1) и 2) овог члана, укључујући и ПДВ обрачунат у складу са чланом 10. став 4. Закона;

4) повећању обрачунатог ПДВ;

5) смањењу обрачунатог ПДВ;

6) ПДВ за промет добара и услуга без накнаде;

7) ПДВ по основу накнаде или дела накнаде који је плаћен пре извршеног промета (аванс).

Члан 217.

Евиденција из члана 212. став 1. тачка 5) овог правилника, која се односи на посебан поступак опорезивања туристичких агенција у складу са чланом 35. Закона, садржи најмање следеће податке:

1) износ укупне накнаде коју плаћа путник за извршени промет туристичких услуга, укључујући и повећање, односно смањење те накнаде;

2) износ примљеног аванса за туристичке услуге;

3) износ стварних трошкова који обвезник плаћа за претходне туристичке услуге, укључујући и повећање, односно смањење тих трошкова;

4) пореску основицу;

5) обрачунати ПДВ.

Евиденција из члана 212. став 1. тачка 5) овог правилника, која се односи на посебан поступак опорезивања половних добара, уметничких дела, колекционарских добара и антиквитета у складу са чланом 36. Закона, садржи најмање следеће податке:

1) износ продајне цене добра, укључујући и повећање, односно смањење те цене;

2) износ примљеног аванса за добра;

3) износ набавне цене добра, укључујући и повећање, односно смањење те цене;

4) пореску основицу;

5) обрачунати ПДВ.

Члан 218.

Евиденција из члана 212. став 1. тачка 6) овог правилника, која се односи на увоз добара стављених у слободан промет у складу са царинским прописима, садржи податке о:

1) вредности добара стављених у слободан промет у складу са царинским прописима за чији је увоз прописано пореско ослобођење, укључујући и повећање, односно смањење вредности тих добара;

2) увозу добара стављених у слободан промет у складу са царинским прописима на који се плаћа ПДВ, и то:

(1) основици за обрачунавање ПДВ за увоз добара,

(2) повећању основице за увоз добара,

(3) смањењу основице за увоз добара;

3) укупном ПДВ плаћеном при увозу добара;

4) ПДВ плаћеном при увозу добара који се може одбити као претходни порез.

Члан 219.

Евиденција из члана 212. став 1. тачка 7) овог правилника, која се односи на набавку добара и услуга од пољопривредника из члана 34. Закона (у даљем тексту: пољопривредник), садржи податке о:

1) вредности примљених добара и услуга, укључујући и повећање, односно смањење те вредности;

2) вредности плаћених добара и услуга;

3) плаћеној ПДВ надокнади;

4) плаћеној ПДВ надокнади која се може одбити као претходни порез.

Члан 220.

Евиденција из члана 212. став 1. тачка 8) овог правилника, која се односи на набавку добара и услуга, осим набавке добара и услуга од пољопривредника, садржи податке о:

1) набавци добара и услуга у Републици Србији од обвезника ПДВ – промет за који је порески дужник испоручилац добара, односно пружалац услуга, и то за:

(1) први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру новоизграђених грађевинских објеката и власничким уделима на тим добрима,

(2) добра и услуге, осим за добра из подтачке (1) ове тачке,

(3) добара и услуге без накнаде,

(4) измену основице за набављена добра и услуге и исправку ПДВ по основу измене основице – повећање,

(5) измену основице за набављена добра и услуге и исправку ПДВ по основу измене основице – смањење,

(6) накнаду или део накнаде који је плаћен пре извршеног промета и ПДВ по том основу (аванс);

2) набавци добара и услуга у Републици Србији од обвезника ПДВ – промет за који је порески дужник прималац добара, односно услуга, и то за:

(1) пренос права располагања на грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру грађевинских објеката и власничким уделима на тим добрима,

(2) добра и услуге, осим за добра из подтачке (1) ове тачке,

(3) добра и услуге без накнаде,

(4) измену основице за набављена добра и услуге – повећање,

(5) измену основице за набављена добра и услуге – смањење,

(6) накнаду или део накнаде који је плаћен пре извршеног промета (аванс);

3) набавци добара и услуга у Републици Србији од обвезника ПДВ, осим по основу промета за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ из тач. 1) и 2) овог става, и то за:

(1) пренос целокупне, односно дела имовине у складу са чланом 6. став 1. тачка 1) Закона и промет добара и услуга у оквиру реализације уговора о јавно-приватном партнерству са елементима концесије у складу са чланом 6а Закона, са или без накнаде или као улог, укључујући и повећање, односно смањење накнаде за тај пренос, односно промет,

(2) добра и услуге уз накнаду, осим из подтачке (1) ове тачке, укључујући и повећање, односно смањење те накнаде,

(3) добра и услуге без накнаде, осим из подтачке (1) ове тачке;

4) набавци добара и услуга у Републици Србији од страних лица која нису обвезници ПДВ – промет за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ, и то за:

(1) добра и услуге,

(2) добра и услуге без накнаде,

(3) измену основице – повећање,

(4) измену основице – смањење,

(5) накнаду или део накнаде који је плаћен пре извршеног промета (аванс);

5) набавци добара и услуга, осим из тач. 1)–4) овог става, и то за:

(1) добра и услуге набављених у Републици Србији од страних лица која нису обвезници ПДВ – промет за који не постоји обавеза обрачунавања ПДВ, као и о повећању, односно смањењу накнаде за та добра и услуге, укључујући и набавку без накнаде,

(2) добра и услуге набављених у Републици Србији од лица са територије Републике Србије која нису обвезници ПДВ, као и о повећању, односно смањењу накнаде за та добра и услуге, укључујући и набавку без накнаде,

(3) добра и услуге набављених ван Републике Србије, као и о повећању, односно смањењу накнаде за та добра и услуге, укључујући и набавку без накнаде.

Добрима, односно услугама набављеним у Републици Србији из става 1. тач. 1)–4) и тачка 5) подтач. (1) и (2) овог члана, а у смислу овог правилника, сматрају се добра, односно услуге чије је место промета у Републици Србији, у складу са чл. 11. и 12. Закона.

Добрима, односно услугама набављеним ван Републике Србије из става 1. тачка 5) подтачка (3) овог члана, а у смислу овог правилника, сматрају се добра, односно услуге чије је место промета ван Републике Србије, у складу са чл. 11. и 12. Закона.

Члан 221.

Евиденција из члана 212. став 1. тачка 9) овог правилника, која се односи на промет добара и услуга извршен ван Републике Србије и другом промету који не подлеже ПДВ, садржи податке о:

1) промету добара и услуга извршеном ван Републике Србије, са или без накнаде;

2) преносу целокупне, односно дела имовине, са или без накнаде или као улог, у складу са чланом 6. став 1. тачка 1) Закона;

3) промету добара и услуга у оквиру реализације уговора о јавно-приватном партнерству са елементима концесије, са или без накнаде или као улог, у складу са чланом 6а Закона;

4) промету добара и услуга из члана 6. Закона, осим из тачке 2) овог члана;

5) накнади, односно делу накнаде наплаћеном пре извршеног промета, односно преноса из тач. 1)–3) овог члана.

Члан 222.

У посебним евиденцијама обвезник ПДВ евидентира податке који се односе на одређене промете које је извршио, односно који су му извршени, моменат прве употребе опреме и објеката за вршење делатности, односно завршетак улагања у објекте за вршење делатности, исправку одбитка претходног пореза, односно накнадно стицање права на одбитак претходног пореза за опрему и објекте за вршење делатности, односно улагања у објекте за вршење делатности, стицање права на одбитак претходног пореза по основу евидентирања за обавезу плаћања ПДВ, као и примену система наплате.

Опремом за вршење делатности из става 1. овог члана сматрају се добра из члана 153. став 1. овог правилника.

Објектима за вршење делатности из става 1. овог члана сматрају се добра из члана 153. став 2. овог правилника.

Улагањима у објекте из става 1. овог члана сматрају се добра из члана 153. став 3. овог правилника.

Члан 223.

Обвезник ПДВ који врши пренос једнонаменских, односно вишенаменских вредносних ваучера дужан је да у својој евиденцији, по врсти ваучера, обезбеди податке о:

1) укупној вредности ваучера;

2) укупном броју ваучера чији је пренос извршен.

Члан 224.

Продавац – обвезник ПДВ који је извршио промет добара из члана 24. став 1. тачка 4) Закона, за који је издао захтев путника за повраћај ПДВ, дужан је да води посебну евиденцију о том промету.

Евиденција из става 1. овог члана води се на Обрасцу ЕЗПППДВ – Евиденција захтева путника за повраћај ПДВ, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Образац ЕЗПППДВ садржи нарочито следеће податке:

1) датум пријема овереног оригинала захтева путника за повраћај ПДВ;

2) евиденциони број и датум издавања захтева путника за повраћај ПДВ;

3) број и датум издавања рачуна из захтева путника за повраћај ПДВ;

4) износ накнаде за испоручена добра без ПДВ;

5) износ ПДВ садржаног у накнади за испоручена добра;

6) износ ПДВ који је враћен;

7) датум повраћаја ПДВ.

Члан 225.

Обвезник ПДВ који врши промет добара и услуга лицима из члана 24. став 1. тачка 16) Закона, а који је за тај промет порески дужник, дужан је да води посебну евиденцију о овом промету.

Евиденција из става 1. овог члана садржи најмање следеће податке:

1) назив, адресу и ПИБ дипломатског или конзуларног представништва, односно међународне организације;

2) име и презиме лица из члана 24. став 1. тачка 16) подтач. (3) и (4) Закона;

3) број и датум примљеног налога за набавку добара и услуга без ПДВ;

4) износ накнаде за испоручена добра, односно пружене услуге.

Члан 226.

Обвезник ПДВ који је порески дужник за промет добара и услуга из члана 24. став 1. тачка 16а) Закона, дужан је да води посебну евиденцију о овом промету.

Евиденција из става 1. овог члана садржи најмање следеће податке:

1) назив, адресу и ПИБ лица коме је извршен промет добара и услуга, односно лица које је извршило промет добара и услуга;

2) назив, број и датум уговора о донацији;

3) број и датум потврде о пореском ослобођењу за донације;

4) број и датум рачуна о авансним средствима, односно извршеном промету;

5) износ авансних средстава, односно накнаде за испоручена добра или пружене услуге.

Члан 227.

Обвезник ПДВ који је порески дужник за промет добара и услуга из члана 24. став 1. тачка 16б) Закона, дужан је да води посебну евиденцију о овом промету.

Евиденција из става 1. овог члана садржи најмање следеће податке:

1) назив, адресу и ПИБ лица коме је извршен промет добара и услуга, односно лица које је извршило промет добара и услуга;

2) назив, број и датум уговора о кредиту, односно зајму;

3) број и датум потврде о пореском ослобођењу за кредит, односно зајам;

4) број и датум рачуна о авансним средствима, односно извршеном промету;

5) износ авансних средстава, односно накнаде за испоручена добра или пружене услуге.

Члан 228.

Обвезник ПДВ који је порески дужник за промет добара и услуга из члана 24. став 1. тачка 16в) Закона, дужан је да води посебну евиденцију о овом промету.

Евиденција из става 1. овог члана садржи најмање следеће податке:

1) назив, адресу и ПИБ лица коме је извршен промет добара и услуга, односно лица које је извршило промет добара и услуга;

2) назив, број и датум међународног уговора;

3) број и датум потврде о пореском ослобођењу за међународни уговор;

4) број и датум рачуна о авансним средствима, односно извршеном промету;

5) износ авансних средстава, односно накнаде за испоручена добра или пружене услуге.

Члан 229.

Обвезник ПДВ који је порески дужник за промет добара и услуга из члана 24. став 1. тачка 16г) Закона, дужан је да води посебну евиденцију о овом промету.

Евиденција из става 1. овог члана садржи најмање следеће податке:

1) назив, адресу и ПИБ лица коме је извршен промет добара и услуга, односно лица које је извршило промет добара и услуга;

2) назив пројекта из члана 24. став 1. тачка 16г) Закона;

3) број и датум потврде о пореском ослобођењу за реализацију инфраструктурног пројекта изградње аутопута;

4) број и датум рачуна о авансним средствима, односно извршеном промету;

5) износ авансних средстава, односно накнаде за испоручена добра или пружене услуге.

Члан 230.

Обвезник ПДВ који примаоцу добара не зарачунава повратну амбалажу, дужан је да у својој евиденцији, по врсти амбалаже, обезбеди податке који се односе на:

1) датум и количину предате амбалаже;

2) лицу којем је амбалажа предата.

Члан 231.

Обвезник ПДВ коме је извршен промет секундарних сировина, односно услуга непосредно повезаних са тим добрима, у Републици Србији, од лица које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ, дужан је да води посебну евиденцију о том лицу и промету добара и услуга који му је то лице извршило.

Евиденција из става 1. овог члана садржи најмање следеће податке:

1) назив, односно име и презиме, адресу и ПИБ испоручиоца секундарних сировина, односно пружаоца услуга непосредно повезаних са тим добрима;

2) датум промета и вредност испоручених секундарних сировина, односно услуга непосредно повезаних са тим добрима.

Секундарним сировинама и услугама непосредно повезаним са тим добрима из става 1. овог члана сматрају се добра и услуге из чл. 22. и 23. овог правилника.

Члан 232.

Обвезник ПДВ коме је извршен промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, у Републици Србији, од пољопривредника који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ, дужан је да води посебну евиденцију о том пољопривреднику и промету добара и услуга који му је тај пољопривредник извршио.

Евиденција из става 1. овог члана садржи најмање следеће податке:

1) име и презиме, адресу и ПИБ пољопривредника;

2) датум промета и вредност испоручених пољопривредних и шумских производа, односно пољопривредних услуга;

3) датум плаћања и вредност плаћених пољопривредних и шумских производа, односно пољопривредних услуга;

4) датум плаћања и износ ПДВ надокнаде плаћене пољопривреднику.

Члан 233.

Обвезник ПДВ који има право на одбитак претходног пореза по основу набавке опреме и објеката за вршење делатности, односно улагања у објекте за вршење делатности, дужан је да у посебној евиденцији обезбеди податак о моменту прве употребе опреме и објеката за вршење делатности, односно моменту завршетка улагања у објекте за вршење делатности.

Обвезник ПДВ из става 1. овог члана, а који у складу са чланом 32. Закона има обавезу исправке одбитка претходног пореза за опрему, објекте, односно улагања у објекте за вршење делатности, дужан је да у посебној евиденцији обезбеди податке о моменту прве употребе опреме и објеката за вршење делатности, односно моменту завршетка улагања у објекте за вршење делатности, моменту престанка испуњености услова за остваривање права на одбитак претходног пореза за опрему, објекте, односно улагања у објекте за вршење делатности, утврђивању исправке одбитка претходног пореза и износу те исправке.

Члан 234.

Обвезник ПДВ који у складу са чланом 32а Закона накнадно стиче право на одбитак претходног пореза за опрему, објекте, односно улагања у објекте за вршење делатности, дужан је да у посебној евиденцији обезбеди податке о моменту прве употребе опреме и објеката, односно завршетка улагања у објекте за вршење делатности, моменту накнадног стицања права на одбитак претходног пореза, утврђивању износа претходног пореза за који накнадно стиче право на одбитак и износу претходног пореза.

Члан 235.

Обвезник ПДВ који стиче право на одбитак претходног пореза у складу са чланом 32б Закона, дужан је да води посебну евиденцију о промету добара о којима је исказао податке у пописној листи, односно о промету добара произведених или састављених од тих добара и износу ПДВ који има право да одбије као претходни порез по основу промета тих добара.

Евиденција из става 1. овог члана нарочито садржи податке о:

1) називу, врсти и количини добара;

2) датуму промета добара;

3) издатим рачунима за промет добара;

4) износу пореске основице;

5) износу обрачунатог ПДВ;

6) износу ПДВ који има право да одбије као претходни порез по основу промета добара из става 1. овог члана.

Члан 236.

Обвезник ПДВ који примењује систем наплате у складу са чланом 36а Закона, дужан је да води евиденцију за промете код којих примењује систем наплате одвојено од евиденције за промете код којих не примењује овај систем.

Евиденција за промете код којих обвезник ПДВ примењује систем наплате из става 1. овог члана садржи нарочито податке о:

1) датуму промета за који обвезник ПДВ примењује систем наплате;

2) моменту наплаћеног потраживања;

3) износу наплаћеног потраживања;

4) промету на који се односи наплаћено потраживање;

5) промету за који није наплаћено потраживање у року од шест месеци од дана извршеног промета;

6) моменту настанка обавезе по основу ПДВ за промет из тачке 5) овог става;

7) моменту плаћања обавезе;

8) износу плаћене обавезе;

9) промету на који се односи плаћена обавеза;

10) повезаним лицима у складу са законом којим се уређује порез на добит правних лица.

Обвезник ПДВ који престаје да примењује систем наплате дужан је да у евиденцији обезбеди податке о:

1) промету на који се односи потраживање које није наплаћено у периоду примене система наплате;

2) обрачунатом ПДВ који се односи на потраживање које није наплаћено у периоду примене система наплате;

3) промету који му је извршен у периоду у којем је примењивао систем наплате, а за који није платио обавезу;

4) износу ПДВ који му је обрачунат за промет из тачке 3) овог става.

Члан 237.

Обвезник ПДВ који врши промет инвестиционог злата дужан је да води посебну евиденцију о свим активностима у вези са инвестиционим златом, и то:

1) евиденцију о набавци, односно производњи инвестиционог злата;

2) евиденцију о промету инвестиционог злата;

3) евиденцију о промету инвестиционог злата извршеног преко посредника.

Евиденција о набавци инвестиционог злата из става 1. тачка 1) овог члана садржи податке о:

1) врсти (полуга, плочица или новчић), количини и опису инвестиционог злата (за полуге и плочице – маса, степен финоће, као и назив произвођача и серијски број ако постоји, а за новчиће – држава порекла и степен финоће);

2) броју и датуму јединствене царинске исправе о стављању у слободан промет инвестиционог злата, односно датуму набавке инвестиционог злата у Републици Србији;

3) називу, односно имену и презимену, адреси и ПИБ-у, односно ЈМБГ-у, односно идентификационом броју страног лица (порески идентификациони број, односно идентификациони број наведен у документу за идентификацију) од којег је набављено инвестиционо злато;

4) вредности инвестиционог злата (вредност наведена у царинском документу, односно у рачуну или другом документу за набавке у Републици Србији).

Евиденција о производњи инвестиционог злата из става 1. тачка 1) овог члана садржи податке о:

1) врсти (полуга или плочица), количини и опису инвестиционог злата (маса, степен финоће, као и серијски број ако постоји);

2) датуму производње инвестиционог злата.

Евиденција о промету инвестиционог злата из става 1. тачка 2) овог члана садржи податке о:

1) врсти (полуга, плочица или новчић), количини и опису инвестиционог злата (за полуге и плочице – маса, степен финоће, као и назив произвођача и серијски број ако постоји, а за новчиће – држава порекла и степен финоће);

2) броју и датуму издавања рачуна;

3) називу, односно имену и презимену, адреси и ПИБ-у, односно ЈМБГ-у, односно идентификационом броју страног лица (порески идентификациони број, односно идентификациони број наведен у документу за идентификацију) лица којем се врши промет инвестиционог злата.

Евиденција о промету инвестиционог злата извршеног преко посредника из става 1. тачка 3) овог члана садржи податке о:

1) називу, односно имену и презимену, адреси и ПИБ-у, односно ЈМБГ-у посредника;

2) врсти (полуга, плочица или новчић), количини и опису инвестиционог злата (за полуге и плочице – маса, степен финоће, као и назив произвођача и серијски број ако постоји, а за новчиће – држава порекла и степен финоће);

3) броју и датуму издавања рачуна;

4) називу, односно имену и презимену, адреси и ПИБ-у, односно ЈМБГ-у, односно идентификационом броју страног лица (порески идентификациони број, односно идентификациони број наведен у документу за идентификацију) лица којем се врши промет инвестиционог злата.

Обвезник ПДВ који врши промет инвестиционог злата на који се не обрачунава ПДВ и промет инвестиционог злата на који се обрачунава ПДВ у складу са Законом, дужан је да о тим прометима води посебне евиденције из става 1. тач. 2) и 3) овог члана.

XXIX. ОБЛИК И САДРЖИНА ПРЕГЛЕДА ОБРАЧУНА ПДВ

Члан 238.

На основу података из евиденције, обвезник ПДВ за сваки порески период сачињава преглед обрачуна ПДВ на основу којег се исказују подаци у пореској пријави.

Преглед обрачуна ПДВ обвезник ПДВ подноси уз пореску пријаву, односно измењену пореску пријаву (у даљем тексту: пореска пријава) надлежном пореском органу на Обрасцу ПОПДВ – Преглед обрачуна ПДВ за порески период од __________ до _________ 20__. године, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Преглед обрачуна ПДВ подноси се на начин на који се подноси пореска пријава у складу са овим правилником.

Преглед обрачуна ПДВ не подноси порески дужник који није обвезник ПДВ.

Члан 239.

Образац ПОПДВ садржи податке о:

1) подносиоцу;

2) промету добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза;

3) промету добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза;

4) опорезивом промету добара и услуга који врши обвезник ПДВ и обрачунатом ПДВ;

5) обрачунатом ПДВ за промет другог лица;

6) посебним поступцима опорезивања туристичких агенција и половних добара, уметничких дела, колекционарских добара и антиквитета;

7) укупном промету добара и услуга и укупно обрачунатом ПДВ;

8) увозу добара стављених у слободан промет у складу са царинским прописима;

9) набавци добара и услуга од пољопривредника;

10) набавци добара и услуга, осим набавке добара и услуга од пољопривредника;

11) ПДВ за промет добара и услуга који се може одбити као претходни порез и исправци одбитка претходног пореза;

12) укупној вредности свих набављених добара и услуга, укључујући и увоз добара стављених у слободан промет;

13) ПДВ који се у пореској пријави исказује као претходни порез;

14) пореској обавези;

15) промету добара и услуга извршеном ван Републике Србије и другом промету који не подлеже ПДВ.

Члан 240.

У делу Подаци о подносиоцу Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о називу, односно имену и презимену и ПИБ-у подносиоца.

Члан 241.

У делу 1. Обрасца ПОПДВ – Промет добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза, исказују се подаци о промету добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза, и то:

1) у поље 1.1 – Промет добара која се отпремају у иностранство, укључујући и повећање, односно смањење накнаде за тај промет, уноси се податак о износу накнаде за промет добара која се отпремају у иностранство из члана 24. став 1. тач. 2) и 3) Закона, увећаном за износ повећања, односно умањеном за износ смањења те накнаде;

2) у поље 1.2 – Промет добара која се отпремају на територију Аутономне покрајине Косово и Метохија, укључујући и повећање, односно смањење накнаде за тај промет, уноси се податак о износу накнаде за промет добара која се отпремају на територију Аутономне покрајине Косово и Метохија у складу са Уредбом, увећаном за износ повећања, односно умањеном за износ смањења те накнаде;

3) у поље 1.3 – Промет добара која се уносе у слободну зону и промет добара и услуга у слободној зони, укључујући и повећање, односно смањење накнаде за тај промет, уноси се податак о износу накнаде за промет добара која се уносе у слободну зону и промет добара и услуга у слободној зони из члана 24. став 1. тач. 5) и 5а) Закона, увећаном за износ повећања, односно умањеном за износ смањења те накнаде;

4) у поље 1.4 – Промет добара и услуга, осим из поља 1.1–1.3, укључујући и повећање, односно смањење накнаде за тај промет, уноси се податак о износу накнаде за промет добара и услуга из члана 24. Закона, осим из тач. 1)–3) овог члана, увећаном за износ повећања, односно умањеном за износ смањења те накнаде. У ово поље уноси се и податак о промету инвестиционог злата и промету услуга посредовања код промета инвестиционог злата на који се не обрачунава ПДВ у складу са Законом;

5) у поље 1.5 – Укупан промет (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), аутоматски се уноси податак о укупном износу накнаде за промет из тач. 1)–4) овог члана;

6) у поље 1.6 – Промет добара и услуга без накнаде, уноси се податак о вредности промета добара и услуга који се врши без накнаде;

7) у поље 1.7 – Накнада или део накнаде наплаћен пре извршеног промета (аванс), уноси се податак о износу наплаћеног аванса за промет из тач. 1)–4) овог члана, за који су испуњени услови за остваривање пореског ослобођења.

Члан 242.

У делу 2. Обрасца ПОПДВ – Промет добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза, исказују се подаци о промету добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза, и то:

1) у поље 2.1 – Промет новца и капитала, укључујући и повећање, односно смањење накнаде за тај промет, уноси се податак о износу накнаде за промет добара и услуга у оквиру промета новца и капитала из члана 25. став 1. Закона, увећаном за износ повећања, односно умањеном за износ смањења те накнаде;

2) у поље 2.2 – Промет земљишта и давање у закуп земљишта, укључујући и повећање, односно смањење накнаде за тај промет, уноси се податак о износу накнаде за промет земљишта из члана 25. став 2. тачка 2) Закона, који се врши као посебан промет, односно који се врши као промет уз који се врши споредан промет добара или услуга, укључујући и податак о износу накнаде за давање у закуп земљишта, увећаном за износ повећања, односно умањеном за износ смањења те накнаде; у ово поље не уноси се податак о промету земљишта које се сматра споредним прометом уз промет објеката у складу са Законом;

3) у поље 2.3 – Промет објеката, укључујући и повећање, односно смањење накнаде за тај промет, уноси се податак о износу накнаде за промет грађевинских објеката, економски дељивих целина у оквиру грађевинских објеката и власничких удела на тим добрима из члана 25. став 2. тачка 3) Закона, увећаном за износ повећања, односно умањеном за износ смањења те накнаде;

4) у поље 2.4 – Промет добара и услуга, осим из поља 2.1–2.3, укључујући и повећање, односно смањење накнаде за тај промет, уноси се податак о износу накнаде за промет добара и услуга из члана 25. Закона, осим из тач. 1)–3) овог члана, увећаном за износ повећања, односно умањеном за износ смањења те накнаде;

5) у поље 2.5 – Укупан промет (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4), аутоматски се уноси податак о укупном износу накнаде за промет из тач. 1)–4) овог члана;

6) у поље 2.6 – Промет добара и услуга без накнаде, уноси се податак о вредности промета добара и услуга који се врши без накнаде;

7) у поље 2.7 – Накнада или део накнаде наплаћен пре извршеног промета (аванс), уноси се податак о износу наплаћеног аванса за промет из тач. 1)–4) овог члана.

Члан 243.

У делу 3. Обрасца ПОПДВ – Опорезиви промет добара и услуга који врши обвезник ПДВ и обрачунати ПДВ, исказују се подаци о опорезивом промету добара и услуга који врши обвезник ПДВ који сачињава преглед обрачуна ПДВ и о обрачунатом ПДВ, и то:

1) у поље 3.1 – Први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима за који је порески дужник обвезник ПДВ који врши тај промет, уносе се подаци о износу основице и обрачунатом ПДВ за први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру новоизграђених грађевинских објеката и власничким уделима на тим добрима, за који је порески дужник обвезник ПДВ који врши тај промет. У ово поље не уносе се подаци о првом преносу права располагања на хипотекованим непокретностима код реализације хипотеке у складу са законом којим се уређује хипотека и првом преносу права располагања на предметним добрима над којима се спроводи извршење у извршном поступку у складу са законом, извршен другом обвезнику ПДВ;

2) у поље 3.2 – Промет за који је порески дужник обвезник ПДВ који врши тај промет, осим из поља 3.1, уносе се подаци о износу основице и обрачунатом ПДВ за промет за који је порески дужник обвезник ПДВ који врши тај промет, осим из тачке 1) овог става, укључујући и податке о износу основице и обрачунатом ПДВ за промет услуга посредовања код промета инвестиционог злата, за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ у складу са Законом, извршен другом обвезнику ПДВ, као и по основу издатог рачуна за услуге из члана 5. став 3. тачка 1) Закона, услуге непосредно повезане са тим услугама и услуге техничке подршке приликом коришћења софтвера, хардвера и друге опреме на одређени временски период, ако је по основу тог рачуна настала пореска обавеза у смислу члана 16. тачка 2а) Закона;

3) у поље 3.3 – Пренос права располагања на грађевинским објектима за који обвезник ПДВ који врши тај промет није порески дужник, уноси се податак о износу основице за пренос права располагања на грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру грађевинских објеката и власничким уделима на тим добрима, у случају када је уговором на основу којег се врши промет тих добара, закљученим између обвезника ПДВ, предвиђено да ће се на тај промет обрачунати ПДВ, под условом да стицалац обрачунати ПДВ може у потпуности одбити као претходни порез, као и за први пренос права располагања на хипотекованим непокретностима код реализације хипотеке у складу са законом којим се уређује хипотека и први пренос права располагања на предметним добрима над којима се спроводи извршење у извршном поступку у складу са законом, извршен другом обвезнику ПДВ;

4) у поље 3.4 – Промет за који обвезник ПДВ који врши тај промет није порески дужник, осим из поља 3.3, уноси се податак о износу основице за промет за који обвезник ПДВ који врши тај промет није порески дужник, осим из тачке 3) овог става, и то: за промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, промет добара и услуга из области грађевинарства, промет електричне енергије и природног гаса који се испоручују преко преносне, транспортне и дистрибутивне мреже лицу које је та добра набавило ради даље продаје, промет предмета заложног права код реализације уговора о залози у складу са законом којим се уређује заложно право на покретним стварима и промет добара (покретних ствари) и услуга над којима се спроводи извршење у извршном поступку у складу са законом, укључујући и промет инвестиционог злата за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ у складу са Законом, извршен другом обвезнику ПДВ;

5) у поље 3.5 – Повећање основице, односно ПДВ, уносе се подаци о износу:

(1) за који је повећана основица, односно износу за који је повећан ПДВ по основу измене основице или по другом основу – ако је обвезник ПДВ – испоручилац добара, односно пружалац услуга порески дужник за промет код којег долази до повећања основице, односно ПДВ,

(2) за који је повећана основица – ако обвезник ПДВ – испоручилац добара, односно пружалац услуга није порески дужник за промет код којег долази до повећања основице;

6) у поље 3.6 – Смањење основице, односно ПДВ, уносе се подаци о износу:

(1) за који је смањена основица, односно износу за који је смањен ПДВ по основу измене основице или по другом основу – ако је обвезник ПДВ – испоручилац добара, односно пружалац услуга порески дужник за промет код којег долази до смањења основице, односно ПДВ; у ово поље уносе се и подаци о смањењу износа основице, односно ПДВ по основу сторнирања рачуна за промет добара и услуга,

(2) за који је смањена основица – ако обвезник ПДВ – испоручилац добара, односно пружалац услуга није порески дужник за промет код којег долази до смањења основице; у ово поље уносе се и подаци о смањењу износа основице по основу сторнирања рачуна за промет добара и услуга;

7) у поље 3.7 – Промет добара и услуга без накнаде, уносе се подаци о износу:

(1) основице и обрачунатом ПДВ за промет добара и услуга без накнаде – ако је обвезник ПДВ – испоручилац добара, односно пружалац услуга порески дужник за тај промет,

(2) основице – ако обвезник ПДВ – испоручилац добара, односно пружалац услуга није порески дужник за тај промет;

8) у поље 3.8 – Укупна основица и обрачунати ПДВ за промет добара и услуга (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5 + 3.6 + 3.7), аутоматски се уносе подаци о укупном износу основице за промет добара и услуга и износу обрачунатог ПДВ из тач. 1)–7) овог става;

9) у поље 3.9 – Накнада или део накнаде који је наплаћен пре извршеног промета и ПДВ обрачунат по том основу (аванс), уносе се подаци о износу:

(1) наплаћеног аванса за промет добара и услуга за који је обвезник ПДВ – испоручилац добара, односно пружалац услуга порески дужник, посебно податка о делу тог износа који се односи на основицу и делу који се односи на обрачунати ПДВ,

(2) наплаћеног аванса за промет добара и услуга за који обвезник ПДВ – испоручилац добара, односно пружалац услуга није порески дужник, у укупном износу у делу основице;

10) у поље 3.10 – Укупно обрачунати ПДВ (3.8 + 3.9), аутоматски се уноси податак о укупном износу обрачунатог ПДВ.

Износ ПДВ обрачунат за промет добара и услуга из става 1. тач. 1) и 2) овог члана умањује се за износ ПДВ обрачунатог по основу наплаћеног аванса за тај промет ако је по основу наплаћеног аванса настала пореска обавеза у пореском периоду различитом од пореског периода у којем је извршен промет добара и услуга.

Члан 244.

У делу 3а Обрасца ПОПДВ – Обрачунати ПДВ за промет другог лица, исказују се подаци о обрачунатом ПДВ за промет другог лица, и то:

1) у поље 3а.1 – ПДВ за пренос права располагања на грађевинским објектима за који је порески дужник обвезник ПДВ – прималац добара, уноси се податак о износу ПДВ обрачунатом за пренос права располагања на грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру грађевинских објеката и власничким уделима на тим добрима, у случају када је уговором на основу којег се врши промет тих добара, закљученим између обвезника ПДВ, предвиђено да ће се на тај промет обрачунати ПДВ, под условом да стицалац обрачунати ПДВ може у потпуности одбити као претходни порез, као и за први пренос права располагања на хипотекованим непокретностима код реализације хипотеке у складу са законом којим се уређује хипотека и први пренос права располагања на предметним добрима над којима се спроводи извршење у извршном поступку у складу са законом, извршен другом обвезнику ПДВ;

2) у поље 3а.2 – ПДВ за промет добара и услуга који у Републици Србији врши страно лице које није обвезник ПДВ, за који је порески дужник обвезник ПДВ – прималац добара и услуга, уноси се податак о износу ПДВ обрачунатом за промет добара и услуга који у Републици Србији врши страно лице које није обвезник ПДВ, за који је порески дужник обвезник ПДВ – прималац добара и услуга, укључујући и податак о износу обрачунатог ПДВ по основу издатог рачуна за услуге из члана 5. став 3. тачка 1) Закона, услуге непосредно повезане са тим услугама и услуге техничке подршке приликом коришћења софтвера, хардвера и друге опреме на одређени временски период, ако је по основу тог рачуна настала пореска обавеза у смислу члана 16. тачка 2а) Закона;

3) у поље 3а.3 – ПДВ за промет добара и услуга за који је порески дужник обвезник ПДВ – прималац добара и услуга, осим из поља 3а.1 и 3а.2, укључујући и ПДВ обрачунат у складу са чланом 10. став 4. Закона, уноси се податак о износу ПДВ обрачунатом за промет добара и услуга за који је порески дужник обвезник ПДВ – прималац добара и услуга, осим из тач. 1) и 2) овог става, укључујући и ПДВ обрачунат у складу са чланом 10. став 4. Закона, и то: за промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, промет добара и услуга из области грађевинарства, промет електричне енергије и природног гаса који се испоручују преко преносне, транспортне и дистрибутивне мреже лицу које је та добра набавило ради даље продаје, промет предмета заложног права код реализације уговора о залози у складу са законом којим се уређује заложно право на покретним стварима и промет добара (покретних ствари) и услуга над којима се спроводи извршење у извршном поступку у складу са законом, извршен другом обвезнику ПДВ, по основу престанка услова за необрачунавање ПДВ у случају преноса целокупне или дела имовине, са или без накнаде или као улог, у складу са чланом 6. став 1. тачка 1) Закона, укључујући и ПДВ обрачунат за промет који у Републици Србији врши страно лице које није обвезник ПДВ лицу које није обвезник ПДВ, осим лицу из члана 9. став 1. Закона, а накнаду за тај промет у име и за рачун страног лица наплаћује обвезник ПДВ, као и ПДВ за промет инвестиционог злата за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ у складу са Законом;

4) у поље 3а.4 – Повећање обрачунатог ПДВ, уносе се подаци о износу за који је повећан обрачунати ПДВ због измене основице или по другом основу;

5) у поље 3а.5 – Смањење обрачунатог ПДВ, уносе се подаци о износу за који је смањен обрачунати ПДВ због измене основице или по другом основу;

6) у поље 3а.6 – ПДВ за промет добара и услуга без накнаде, уносе се подаци о износу ПДВ обрачунатом за промет добара и услуга без накнаде;

7) у поље 3а.7 – Укупно обрачунати ПДВ за промет добара и услуга (3а.1 + 3а.2 + 3а.3 + 3а.4 + 3а.5 + 3а.6), аутоматски се уноси податак о укупном износу обрачунатог ПДВ за промет добара и услуга из тач. 1)–6) овог става;

8) у поље 3а.8 – ПДВ по основу накнаде или дела накнаде који је плаћен пре извршеног промета (аванс), уноси се податак о износу ПДВ обрачунатом по основу плаћеног аванса;

9) у поље 3а.9 – Укупно обрачунати ПДВ (3а.7 + 3а.8), аутоматски се уноси податак о укупном износу обрачунатог ПДВ.

Износ ПДВ обрачунат за промет добара и услуга из става 1. тач. 1–3) овог члана умањује се за износ ПДВ обрачунатог по основу плаћеног аванса за тај промет ако је по основу плаћеног аванса настала пореска обавеза у пореском периоду различитом од пореског периода у којем је извршен промет добара и услуга.

Члан 245.

У делу 4. Обрасца ПОПДВ – Посебни поступци опорезивања, исказују се подаци о посебним поступцима опорезивања туристичких агенција и половних добара, уметничких дела, колекционарских добара и антиквитета.

У делу 4.1 – Туристичке агенције, исказују се подаци, и то:

1) у поље 4.1.1 – Накнада коју плаћају путници, укључујући и повећање, односно смањење те накнаде, уноси се податак о износу накнаде коју плаћају путници за извршени промет туристичких услуга, увећаном за износ повећања, односно умањеном за износ смањења те накнаде;

2) у поље 4.1.2 – Стварни трошкови за претходне туристичке услуге, укључујући и повећање, односно смањење тих трошкова, уноси се податак о износу стварних трошкова за претходне туристичке услуге, односно процењеном износу стварних трошкова за претходне туристичке услуге ако износ стварних трошкова није познат на дан настанка пореске обавезе у складу са Законом, увећаном за износ повећања, односно умањеном за износ смањења тих трошкова;

3) у поље 4.1.3 – Разлика, уноси се податак о износу разлике између износа накнаде коју плаћају путници за извршени промет туристичких услуга, укључујући и износ накнаде или дела накнаде наплаћен пре извршеног промета, и износа стварних, односно процењених трошкова за претходне туристичке услуге, укључујући и износ трошкова сразмеран износу накнаде или дела накнаде наплаћеног пре извршеног промета;

4) у поље 4.1.4 – Обрачунати ПДВ, уноси се податак о износу обрачунатог ПДВ по основу разлике из тачке 3) овог става.

У делу 4.2 – Половна добра, уметничка дела, колекционарска добра и антиквитети, исказују се подаци, и то:

1) у поље 4.2.1 – Продајна цена добара, укључујући и повећање, односно смањење те цене, уноси се податак о износу продајне цене добара чији је промет извршен, увећаном за износ повећања, односно умањеном за износ смањења те цене;

2) у поље 4.2.2 – Набавна цена добара, укључујући и повећање, односно смањење те цене, уноси се податак о износу набавне цене добара, увећаном за износ повећања, односно умањеном за износ смањења те цене;

3) у поље 4.2.3 – Разлика, уноси се податак о разлици између износа продајне цене добара, укључујући и наплаћени аванс, и износа набавне цене добара, укључујући и износ набавне цене сразмеран износу наплаћеног аванса;

4) у поље 4.2.4 – Обрачунати ПДВ, уноси се податак о износу обрачунатог ПДВ по основу разлике из тачке 3) овог става.

Ако је за промет из ст. 2. и 3. овог члана наплаћена накнада или део накнаде пре извршеног промета, стварним трошковима, укључујући и процењене стварне трошкове, из става 2. тачка 3) овог члана, односно набавном ценом из става 3. тачка 3) овог члана, сматра се износ сразмеран износу наплаћене накнаде.

Члан 246.

У делу 5. Обрасца ПОПДВ – Укупан промет добара и услуга и укупно обрачунати ПДВ, исказују се подаци о укупном промету добара и услуга и укупно обрачунатом ПДВ, и то:

1) у поље 5.1 – Укупан опорезиви промет добара и услуга по општој стопи ПДВ (3.8 + 4.1.1 + 4.2.1), аутоматски се уноси податак о укупном износу основице, односно накнаде за опорезиви промет добара и услуга по општој стопи ПДВ;

2) у поље 5.2 – Укупно обрачунати ПДВ по општој стопи ПДВ (3.10 + 3а.9 + 4.1.4 + 4.2.4), аутоматски се уноси податак о укупном износу обрачунатог ПДВ по општој стопи ПДВ;

3) у поље 5.3 – Укупно обрачунати ПДВ по општој стопи ПДВ увећан за износ за који се не може умањити претходни порез из поља 8е.6 (5.2 + (8е.6 у апсолутном износу)), аутоматски се уноси податак о укупном износу обрачунатог ПДВ по општој стопи ПДВ увећаном за износ за који се не може умањити претходни порез;

4) у поље 5.4 – Укупан опорезиви промет добара и услуга по посебној стопи ПДВ (3.8 + 4.2.1), аутоматски се уноси податак о укупном износу основице, односно накнаде за опорезиви промет добара и услуга по посебној стопи ПДВ;

5) у поље 5.5 – Укупно обрачунати ПДВ по посебној стопи ПДВ (3.10 + 3а.9 + 4.2.4), аутоматски се уноси податак о укупном износу обрачунатог ПДВ по посебној стопи ПДВ;

6) у поље 5.6 – Укупан промет добара и услуга (1.5 + 2.5 + 5.1 + 5.4), аутоматски се уноси податак о укупном износу накнаде, односно основице за промет добара и услуга;

7) у поље 5.7 – Укупно обрачунати ПДВ (5.3 + 5.5), аутоматски се уноси податак о укупно обрачунатом ПДВ.

Члан 247.

У делу 6. Обрасца ПОПДВ – Увоз добара стављених у слободан промет у складу са царинским прописима, исказују се подаци о увозу добара стављених у слободан промет у складу са царинским прописима.

У делу 6.1 – Вредност добара за чији је увоз прописано пореско ослобођење, укључујући и повећање, односно смањење вредности тих добара, уноси се податак о вредности добара за чији је увоз прописано пореско ослобођење, утврђеној у складу са царинским прописима, увећаној за износ повећања, односно умањеној за износ смањења те вредности.

У делу 6.2 – Увоз добара на који се плаћа ПДВ исказују се подаци, и то:

1) у поље 6.2.1 – Основица за увоз добара, уносе се подаци о износу основице за обрачунавање ПДВ за увоз добара;

2) у поље 6.2.2 – Повећање основице за увоз добара, уносе се подаци о износу за који је повећана основица за обрачунавање ПДВ при увозу добара;

3) у поље 6.2.3 – Смањење основице за увоз добара, уносе се подаци о износу за који је смањена основица за обрачунавање ПДВ при увозу добара;

4) у делу 6.3 – Укупна вредност, односно основица за увоз добара (6.1 + 6.2.1 + 6.2.2 + 6.2.3), аутоматски се уноси податак о износу укупне вредности, односно основице за увоз добара;

5) у делу 6.4 – Укупан ПДВ плаћен при увозу добара, а који се може одбити као претходни порез, уноси се податак о износу укупно плаћеног ПДВ при увозу добара, укључујући и ПДВ плаћен по основу повећања основице за увоз добара, а који се може одбити као претходни порез.

Подаци о промету добара која се допремају са територије Аутономне покрајине Косово и Метохија на територију Републике Србије ван Аутономне покрајине Косово и Метохија у складу са Уредбом, стављених у слободан промет у складу са царинским прописима, исказују се у делу 6. Обрасца ПОПДВ сходно ст. 2. и 3. овог члана.

Члан 248.

У делу 7. Обрасца ПОПДВ – Набавка добара и услуга од пољопривредника, исказују се подаци о набавци добара и услуга од пољопривредника, и то:

1) у поље 7.1 – Вредност примљених добара и услуга, укључујући и повећање, односно смањење те вредности, уноси се податак о вредности примљених добара и услуга од пољопривредника, увећаној за износ повећања, односно умањеној за износ смањења те вредности;

2) у поље 7.2 – Вредност плаћених добара и услуга, уноси се податак о вредности плаћених добара и услуга пољопривреднику. Ако је вредност добара и услуга плаћена пољопривреднику у пореском периоду који претходи пореском периоду у којем је пољопривредник извршио промет добара и услуга, податак о вредности плаћених добара и услуга уноси се у поље 7.2 Обрасца ПОПДВ за порески период у којем је пољопривредник извршио промет тих добара и услуга;

3) у поље 7.3 – Плаћена ПДВ надокнада, уноси се податак о износу плаћене ПДВ надокнаде пољопривреднику;

4) у поље 7.4 – Плаћена ПДВ надокнада која се може одбити као претходни порез, уноси се податак о износу ПДВ надокнаде плаћене пољопривреднику која се може одбити као претходни порез.

Члан 249.

У делу 8. Обрасца ПОПДВ – Набавка добара и услуга, осим набавке добара и услуга од пољопривредника, исказују се подаци о набавци добара и услуга, осим набавке добара и услуга од пољопривредника.

У делу 8а – Набавка добара и услуга у Републици Србији од обвезника ПДВ – промет за који је порески дужник испоручилац добара, односно пружалац услуга исказују се подаци, и то:

1) у поље 8а.1 – Први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, уносе се подаци о износу основице и обрачунатом ПДВ за први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру новоизграђених грађевинских објеката и власничким уделима на тим добрима, за који је порески дужник обвезник ПДВ који врши тај промет; у ово поље не уносе се подаци о првом преносу права располагања на хипотекованим непокретностима код реализације хипотеке у складу са законом којим се уређује хипотека и првом преносу права располагања на предметним добрима над којима се спроводи извршење у извршном поступку у складу са законом, за који је порески дужник обвезник ПДВ – прималац добара;

2) у поље 8а.2 – Добра и услуге, осим добара из поља 8а.1, уносе се подаци о износу основице и износу обрачунатог ПДВ за промет добара и услуга, осим за промет добара из тачке 1) овог става, укључујући и податке о износу основице и износу обрачунатог ПДВ за промет услуга посредовања код промета инвестиционог злата, за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ у складу са Законом, извршен другом обвезнику ПДВ, као и по основу издатог рачуна за услуге из члана 5. став 3. тачка 1) Закона, услуге непосредно повезане са тим услугама и услуге техничке подршке приликом коришћења софтвера, хардвера и друге опреме на одређени временски период, ако је по основу тог рачуна настала пореска обавеза у смислу члана 16. тачка 2а) Закона. У ово поље, у делу који се односи на основицу, уносе се и подаци о износу накнаде за промет добара и услуга за који је у складу са чл. 35. и 36. Закона прописан посебан поступак опорезивања;

3) у поље 8а.3 – Добра и услуге без накнаде, уносе се подаци о износу основице и износу обрачунатог ПДВ за промет добара и услуга без накнаде;

4) у поље 8а.4 – Измена основице за набављена добра и услуге и исправка ПДВ по основу измене основице – повећање, уноси се податак о износу за који је повећана основица за набављена добра и услуге и износу за који је повећан ПДВ по основу повећања основице;

5) у поље 8а.5 – Измена основице за набављена добра и услуге и исправка ПДВ по основу измене основице – смањење, уноси се податак о износу за који је смањена основица за набављена добра и услуге и износу за који је смањен ПДВ по основу смањења основице;

6) у поље 8а.6 – Укупна основица за набављена добра и услуге (8а.1 + 8а.2 + 8а.3 + 8а.4 + 8а.5), аутоматски се уноси податак о износу укупне основице за набављена добра и услуге;

7) у поље 8а.7 – Накнада или део накнаде који је плаћен пре извршеног промета и ПДВ обрачунат по том основу (аванс), уноси се податак о износу плаћеног аванса, посебно податка о делу тог износа који се односи на основицу и делу који се односи на обрачунати ПДВ;

8) у поље 8а.8 – Укупно обрачунати ПДВ од стране обвезника ПДВ – претходног учесника у промету (8а.1 + 8а.2 + 8а.3 + 8а.4 + 8а.5 + 8а.7), аутоматски се уноси податак о износу укупно обрачунатог ПДВ од стране обвезника ПДВ – претходног учесника у промету.

У делу 8б – Набавка добара и услуга у Републици Србији од обвезника ПДВ – промет за који је порески дужник прималац добара, односно услуга исказују се подаци, и то:

1) у поље 8б.1 – Пренос права располагања на грађевинским објектима, уноси се податак о износу основице за пренос права располагања на грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру грађевинских објеката и власничким уделима на тим добрима, у случају када је уговором на основу којег се врши промет тих добара, закљученим између обвезника ПДВ, предвиђено да ће се на тај промет обрачунати ПДВ, под условом да стицалац обрачунати ПДВ може у потпуности одбити као претходни порез, као и за први пренос права располагања на хипотекованим непокретностима код реализације хипотеке у складу са законом којим се уређује хипотека и први пренос права располагања на предметним добрима над којима се спроводи извршење у извршном поступку у складу са законом;

2) у поље 8б.2 – Добра и услуге, осим добара из поља 8б.1, уносе се подаци о износу основице за промет добара и услуга, осим за промет добара из тачке 1) овог става, и то: за промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, промет добара и услуга из области грађевинарства, промет електричне енергије и природног гаса који се испоручују преко преносне, транспортне и дистрибутивне мреже лицу које је та добра набавило ради даље продаје, промет предмета заложног права код реализације уговора о залози у складу са законом којим се уређује заложно право на покретним стварима и промет добара (покретних ствари) и услуга над којима се спроводи извршење у извршном поступку у складу са законом, укључујући и промет инвестиционог злата за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ у складу са Законом;

3) у поље 8б.3 – Добра и услуге без накнаде, уносе се подаци о износу основице за промет добара и услуга без накнаде;

4) у поље 8б.4 – Измена основице за набављена добра и услуге – повећање, уноси се податак о износу за који је повећана основица за набављена добра и услуге;

5) у поље 8б.5 – Измена основице за набављена добра и услуге – смањење, уноси се податак о износу за који је смањена основица за набављена добра и услуге;

6) у поље 8б.6 – Укупна основица за набављена добра и услуге (8б.1 + 8б.2 + 8б.3 + 8б.4 + 8б.5), аутоматски се уноси податак о укупном износу основице за набављена добра и услуге;

7) у поље 8б.7 – Накнада или део накнаде који је плаћен пре извршеног промета (аванс), уноси се податак о износу плаћеног аванса.

У делу 8в – Набавка добара и услуга у Републици Србији од обвезника ПДВ, осим по основу промета за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ из дела 8а и 8б, исказују се подаци, и то:

1) у поље 8в.1 – Стицање целокупне, односно дела имовине у складу са чланом 6. став 1. тачка 1) Закона и набавка добара и услуга у складу са чланом 6а Закона, са или без накнаде или као улог, укључујући и повећање, односно смањење те накнаде, уноси се податак о износу накнаде, односно вредности целокупне, односно дела имовине стечене у складу са чланом 6. став 1. тачка 1) Закона и добара и услуга набављених у складу са чланом 6а Закона, са или без накнаде или као улог, увећаном за износ повећања, односно умањеном за износ смањења те накнаде;

2) у поље 8в.2 – Добра и услуге уз накнаду, осим из поља 8в.1, укључујући и повећање, односно смањење те накнаде, уноси се податак о износу накнаде за промет добара и услуга уз накнаду, осим из поља 8в.1, увећаном за износ повећања, односно умањеном за износ смањења те накнаде;

3) у поље 8в.3 – Добра и услуге без накнаде, осим из поља 8в.1, уноси се податак о износу вредности промета добара и услуга без накнаде, осим из тачке 1) овог става;

4) у поље 8в.4 – Укупна накнада, односно вредност набављених добара и услуга (8в.1 + 8в.2 + 8в.3), аутоматски се уноси податак о износу укупне накнаде, односно вредности набављених добара и услуга.

У делу 8г – Набавка добара и услуга у Републици Србији од страних лица која нису обвезници ПДВ – промет за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ исказују се подаци, и то:

1) у поље 8г.1 – Добра и услуге, уносе се подаци о износу основице за промет набављених добара и услуга, укључујући и податак о износу основице по основу издатог рачуна за услуге из члана 5. став 3. тачка 1) Закона, услуге непосредно повезане са тим услугама и услуге техничке подршке приликом коришћења софтвера, хардвера и друге опреме на одређени временски период, ако је по основу тог рачуна настала пореска обавеза у смислу члана 16. тачка 2а) Закона;

2) у поље 8г.2 – Добра и услуге без накнаде, уносе се подаци о износу основице за промет набављених добара и услуга без накнаде;

3) у поље 8г.3 – Измена основице – повећање, уносе се подаци о износу за који је повећана основица за набављена добра и услуге;

4) у поље 8г.4 – Измена основице – смањење, уносе се подаци о износу за који је смањена основица за набављена добра и услуге;

5) у поље 8г.5 – Укупна основица за набављена добра и услуге (8г.1 + 8г.2 + 8г.3 + 8г.4), аутоматски се уносе подаци о износу укупне основице за набављена добра и услуге;

6) у поље 8г.6 – Накнада или део накнаде плаћен пре извршеног промета (аванс), уноси се податак о износу плаћеног аванса.

У делу 8д – Набавка добара и услуга, осим из дела 8а–8г, исказују се подаци, и то:

1) у поље 8д.1 – Добра и услуге набављени у Републици Србији од страних лица која нису обвезници ПДВ – промет за који не постоји обавеза обрачунавања ПДВ, као и повећање, односно смањење накнаде за та добра и услуге, укључујући и набавку без накнаде, уноси се податак о износу накнаде за промет добара и услуга набављених у Републици Србији од страних лица која нису обвезници ПДВ по основу промета за који не постоји обавеза обрачунавања ПДВ, увећаном за износ повећања, односно умањеном за износ смањења те накнаде, укључујући и вредност добара и услуга набављених без накнаде;

2) у поље 8д.2 – Добра и услуге набављени у Републици Србији од лица са територије Републике Србије која нису обвезници ПДВ, као и повећање, односно смањење накнаде за та добра и услуге, укључујући и набавку без накнаде, уноси се податак о износу накнаде за промет добара и услуга набављених у Републици Србији од лица са територије Републике Србије која нису обвезници ПДВ, увећаном за износ повећања, односно умањеном за износ смањења те накнаде, укључујући и вредност добара и услуга набављених без накнаде;

3) у поље 8д.3 – Добра и услуге набављени ван Републике Србије, као и повећање, односно смањење накнаде за та добра и услуге, укључујући и набавку без накнаде, уноси се податак о износу накнаде за промет добара и услуга набављених ван Републике Србије, независно од тога да ли је та набавка извршена од страних лица или лица са територије Републике Србије, обвезника ПДВ или лица која нису обвезници ПДВ, правних или физичких лица, укључујући и предузетнике, увећаном за износ повећања, односно умањеном за износ смањења те накнаде, укључујући и вредност добара и услуга набављених без накнаде. У ово поље уноси се и податак о набавци добара која су увезена, а која нису стављена у слободан промет у складу са царинским прописима.

У делу 8ђ – Укупна основица, накнада, односно вредност набављених добара и услуга (8а.6 + 8б.6 + 8в.4 + 8г.5 + 8д.1 + 8д.2 + 8д.3), аутоматски се уноси податак о износу укупне накнаде, односно вредности набављених добара и услуга.

Члан 250.

У делу 8е Обрасца ПОПДВ – ПДВ за промет добара и услуга који се може одбити као претходни порез и исправке одбитка претходног пореза, исказују се подаци о ПДВ за промет добара и услуга који се може одбити као претходни порез и исправкама одбитка претходног пореза, и то:

1) у поље 8е.1 – Укупно обрачунати ПДВ за промет набављених добара и услуга за који је порески дужник обвезник ПДВ – испоручилац добара, односно пружалац услуга, а који се може одбити као претходни порез (8а.8 умањен за износ ПДВ који се не може одбити као претходни порез), уноси се податак о износу укупно обрачунатог ПДВ за промет набављених добара и услуга за који је порески дужник обвезник ПДВ – испоручилац добара, односно пружалац услуга, а који се може одбити као претходни порез (разлика између износа укупно обрачунатог ПДВ за промет набављених добара и услуга за који је порески дужник обвезник ПДВ – испоручилац добара, односно пружалац услуга и износа ПДВ који се не може одбити као претходни порез);

2) у поље 8е.2 – Укупно обрачунати ПДВ за промет набављених добара и услуга за који је порески дужник обвезник ПДВ – прималац добара, односно услуга, а који се може одбити као претходни порез (3а.9 умањен за износ ПДВ који се не може одбити као претходни порез), уноси се податак о износу укупно обрачунатог ПДВ за промет набављених добара и услуга за који је порески дужник обвезник ПДВ – прималац добара, односно услуга, а који се може одбити као претходни порез (разлика између износа укупно обрачунатог ПДВ за промет набављених добара и услуга за који је порески дужник обвезник ПДВ – прималац добара, односно услуга и износа ПДВ који се не може одбити као претходни порез);

3) у поље 8е.3 – Исправка одбитка – повећање претходног пореза, осим по основу измене основице за промет добара и услуга и по основу увоза добара, уноси се податак о износу за који је повећан одбитак претходног пореза по било ком основу у складу са Законом, осим по основу измене основице за промет добара и услуга и по основу ПДВ плаћеног при увозу добара (нпр. по основу накнадног стицања права на одбитак претходног пореза у складу са чланом 32а Закона, стицања права на одбитак претходног пореза код евидентирања за обавезу плаћања ПДВ у складу са чланом 32б Закона);

4) у поље 8е.4 – Исправка одбитка – смањење претходног пореза, осим по основу измене основице за промет добара и услуга, уноси се податак о износу за који је смањен одбитак претходног пореза по било ком основу у складу са Законом, осим по основу измене основице за промет добара и услуга (нпр. по основу исправке одбитка претходног пореза у складу са чланом 32. Закона, на основу одлуке царинског органа);

5) у поље 8е.5 – Укупно обрачунати ПДВ за промет добара и услуга који се може одбити као претходни порез (8е.1 + 8е.2 + 8е.3 + 8е.4), аутоматски се уноси податак о износу укупно обрачунатог ПДВ за промет добара и услуга који се може одбити као претходни порез;

6) у поље 8е.6 – Укупно обрачунати ПДВ за промет добара и услуга који се може одбити као претходни порез увећан за износ за који се не може умањити обрачунати ПДВ (8е.5 + (5.2 + 5.5 у апсолутном износу)), аутоматски се уноси податак о износу укупно обрачунатог ПДВ за промет добара и услуга који се може одбити као претходни порез увећаног за износ за који се не може умањити обрачунати ПДВ.

Члан 251.

У делу 9. Обрасца ПОПДВ – Укупна вредност набављених добара и услуга, укључујући и увоз добара стављених у слободан промет (6.3 + 7.1 + 8ђ), аутоматски се уноси податак о износу укупне вредности набављених добара и услуга, укључујући и вредност увезених добара стављених у слободан промет.

Члан 252.

У делу 9а Обрасца ПОПДВ – ПДВ који се у пореској пријави исказује као претходни порез, исказују се подаци о ПДВ који се у пореској пријави исказује као претходни порез, и то:

1) у поље 9а.1 – ПДВ плаћен при увозу добара, уноси се податак о износу ПДВ плаћеног при увозу добара који се у пореској пријави исказује као претходни порез;

2) у поље 9а.2 – ПДВ надокнада плаћена пољопривреднику, уноси се податак о износу ПДВ надокнаде плаћене пољопривреднику који се у пореској пријави исказује као претходни порез;

3) у поље 9а.3 – ПДВ по основу набавки добара и услуга, осим из поља 9а.1 и 9а.2, уноси се податак о износу ПДВ обрачунатом за промет добара и услуга који се у пореској пријави исказује као претходни порез, осим из тач. 1) и 2) овог члана;

4) у поље 9а.4 – Укупан ПДВ који се у пореској пријави исказује као претходни порез (9а.1 + 9а.2 + 9а.3), аутоматски се уноси податак о износу укупног ПДВ који се у пореској пријави исказује као претходни порез.

Члан 253.

У делу 10. Обрасца ПОПДВ – Пореска обавеза (5.7–9а.4), аутоматски се исказује податак о пореској обавези за порески период (разлика између износа укупно обрачунатог ПДВ и износа укупног ПДВ који се у пореској пријави исказује као претходни порез).

Члан 254.

У делу 11. Обрасца ПОПДВ – Промет добара и услуга извршен ван Републике Србије и други промет који не подлеже ПДВ, исказују се подаци о промету добара и услуга извршеном ван Републике Србије и другим активностима које не подлежу ПДВ, и то:

1) у поље 11.1 – Промет добара и услуга извршен ван Републике Србије, са или без накнаде, уноси се податак о износу накнаде за промет, односно вредности промета добара и услуга који је извршен ван Републике Србије;

2) у поље 11.2 – Пренос целокупне, односно дела имовине у складу са чланом 6. став 1. тачка 1) Закона и промет добара и услуга у складу са чланом 6а Закона, са или без накнаде или као улог, уноси се податак о износу накнаде, односно вредности преноса целокупне, односно дела имовине у складу са чланом 6. став 1. тачка 1) Закона, односно промета добара и услуга у оквиру реализације уговора о јавно-приватном партнерству са елементима концесије у складу са чланом 6а Закона;

3) у поље 11.3 – Промет добара и услуга из члана 6. Закона, осим поља 11.2, уноси се податак о износу вредности промета добара и услуга из члана 6. Закона, осим тачке 2) овог става.

Ако је пре извршеног промета добара и услуга, односно преноса целокупне или дела имовине из става 1. овог члана наплаћена накнада, односно део накнаде, у поља 11.1 и 11.2 уносе се подаци о износу наплаћене накнаде, односно дела накнаде.

Члан 255.

Подаци о измени износа основице, односно накнаде и износа ПДВ по основу измене основице за промет добара и услуга, уносе се у одговарајућа поља Обрасца ПОПДВ у којима се исказују подаци о измени износа основице, односно накнаде и износа ПДВ у складу са овим правилником, независно од тога у којем је пореском периоду извршен промет добара и услуга.

Члан 256.

Ако за промет добара и услуга без накнаде претходни учесник у промету није издао рачун, а за који постоји обавеза исказивања података у Обрасцу ПОПДВ за порески период у којем је извршен промет у складу са овим правилником, подаци о износу основице, односно вредности добара и услуга, утврђују се проценом тих износа сходно члану 18. ст. 1–3. Закона.

Члан 257.

Обвезник ПДВ који примењује систем наплате у складу са чланом 36а Закона уноси податке у Образац ПОПДВ примењујући правила о настанку пореске обавезе и права на одбитак претходног пореза у складу са тим чланом.

Члан 258.

У Образац ПОПДВ подаци се уносе уписивањем износа у одговарајућа поља, у динарима, без децимала.

Подаци из става 1. овог члана могу бити и са предзнаком „минус”.

У Образац ПОПДВ не уносе се подаци у осенчена поља.

Обвезник ПДВ не уноси податке у поља у која се подаци уписују аутоматски у складу са овим правилником.

XXX. ОБЛИК И САДРЖИНА ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ПДВ

Члан 259.

Лица из члана 50. Закона подносе Пореској управи пореску пријаву на Обрасцу ПППДВ – Пореска пријава пореза на додату вредност, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Уз пореску пријаву из става 1. овог члана, као њен саставни део, подноси се преглед обрачуна ПДВ на Обрасцу ПОПДВ, осим ако овим правилником није друкчије прописано.

Члан 260.

Пореска пријава, као и измењена пореска пријава подносе се у електронском облику, и то:

1) као јединствени запис исказан XМL језиком, електронским путем преко портала Пореске управе; или

2) попуњавањем пореске пријаве у оквиру корисничке апликације на порталу Пореске управе.

Члан 261.

Ако пореска пријава садржи недостатке у погледу формалне исправности и математичке тачности, Пореска управа у електронском облику обавештава подносиоца пријаве о тим недостацима.

Пореска пријава из става 1. овог члана не сматра се поднетом.

Обавештење из става 1. овог члана садржи информацију о формалним недостацима и математичким нетачностима.

По добијању обавештења из става 1. овог члана, подносилац пријаве је дужан да отклони идентификоване недостатке и поднесе тако исправљену пореску пријаву.

Исправљена пореска пријава из става 4. овог члана не сматра се измењеном пореском пријавом.

Пореска пријава сматра се поднетом када Пореска управа потврди формалну исправност и математичку тачност исказаних података, додели број пријаве и у електронском облику о томе достави обавештење подносиоцу пријаве.

Члан 262.

Образац ПППДВ садржи податке о:

1) пореској пријави;

2) подносиоцу пријаве;

3) промету добара и услуга;

4) претходном порезу;

5) пореској обавези.

Члан 263.

У делу I Обрасца ПППДВ исказују се подаци о пореској пријави, и то:

1) у поље 1.1. – Порески период, уписује се датум почетка и завршетка пореског периода;

2) у поље 1.2. – Измена пријаве, уписује се број 1 ако се подноси измењена пореска пријава у складу са законом којим се уређују порески поступак и пореска администрација, у ком случају се у поље 1.2.а уписује идентификациони број пореске пријаве која се мења.

Идентификациони број пореске пријаве из става 1. тачка 2) овог члана је:

1) идентификациони број пореске пријаве, ако се мења пореска пријава поднета у електронском облику;

2) број бар кода, ако се мења пореска пријава која није поднета у електронском облику.

У делу II Обрасца ПППДВ исказују се подаци о подносиоцу пореске пријаве, и то:

1) у поље 2.1. – Тип подносиоца, уписује се ознака 1 ако се пореска пријава подноси за обвезника ПДВ, односно ознака 2 ако се пореска пријава подноси за пореског дужника који није обвезник ПДВ;

2) у поље 2.2. – Ознака пореског периода, уписује се ознака 1 ако се пореска пријава подноси за обвезника ПДВ за којег је порески период календарски месец или пореског дужника који није обвезник ПДВ, односно ознака 3 ако се пореска пријава подноси за обвезника ПДВ за којег је порески период календарско тромесечје;

3) поља 2.3. – Порески идентификациони број и 2.4. – Назив, односно име и презиме и адреса, попуњавају се аутоматски на основу избора овлашћеног подносиоца пореске пријаве;

4) у поље 2.5. – Електронска пошта, уписује се податак о електронској адреси подносиоца пореске пријаве.

У делу III Обрасца ПППДВ, који подноси обвезник ПДВ, исказују се подаци о износу основице, односно накнаде за промет добара и услуга и износу обрачунатог ПДВ, а који се исказују у одговарајућим пољима Обрасца ПОПДВ у складу са овим правилником, и то:

1) под редним бројем 1 – Промет добара и услуга који је ослобођен ПДВ са правом на одбитак претходног пореза, у пољу 001 исказује се податак о износу накнаде за промет, а који се исказује у пољу 1.5 Обрасца ПОПДВ;

2) под редним бројем 2 – Промет добара и услуга који је ослобођен ПДВ без права на одбитак претходног пореза, у пољу 002 исказује се податак о износу накнаде за промет, а који се исказује у пољу 2.5 Обрасца ПОПДВ;

3) под редним бројем 3 – Промет добара и услуга по општој стопи:

(1) у пољу 003 исказује се податак о износу основице, односно накнаде за промет, а који се исказује у пољу 5.1 Обрасца ПОПДВ,

(2) у пољу 103 исказује се податак о износу обрачунатог ПДВ, а који се исказује у пољу 5.3 Обрасца ПОПДВ;

4) под редним бројем 4 – Промет добара и услуга по посебној стопи:

(1) у пољу 004 исказује се податак о износу основице, односно накнаде за промет, а који се исказује у пољу 5.4 Обрасца ПОПДВ,

(2) у пољу 104 исказује се податак о износу обрачунатог ПДВ, а који се исказује у пољу 5.5 Обрасца ПОПДВ;

5) под редним бројем 5 – Збир:

(1) у пољу 005 исказује се податак о укупном износу основице, односно накнаде за промет, а који се исказује у пољу 5.6 Обрасца ПОПДВ,

(2) у пољу 105 исказује се податак о укупно обрачунатом ПДВ, а који се исказује у пољу 5.7. Обрасца ПОПДВ.

У делу IV Обрасца ПППДВ, који подноси обвезник ПДВ, исказују се подаци о набављеним добрима и услугама и претходном порезу, а који се исказују у одговарајућим пољима Обрасца ПОПДВ, у складу са овим правилником, и то:

1) под редним бројем 6 – Претходни порез плаћен приликом увоза:

(1) у пољу 006 исказује се податак о вредности увезених добара стављених у слободан промет у складу са царинским прописима, а који се исказује у пољу 6.3 Обрасца ПОПДВ,

(2) у пољу 106 исказује се податак о износу претходног пореза по основу увоза добара (ПДВ плаћен при увозу добара који се може одбити као претходни порез), а који се исказује у пољу 9а.1 Обрасца ПОПДВ;

2) под редним бројем 7 – ПДВ накнада плаћена пољопривреднику:

(1) у пољу 007 исказује се податак о износу накнаде за добра и услуге набављене од пољопривредника, а који се исказује у пољу 7.1 Обрасца ПОПДВ,

(2) у пољу 107 исказује се податак о износу претходног пореза по основу набавке добара и услуга од пољопривредника (ПДВ надокнада плаћена пољопривреднику која се може одбити као претходни порез), а који се исказује у пољу 9а.2 Обрасца ПОПДВ;

3) под редним бројем 8 – Претходни порез, осим претходног пореза са ред. бр. 6. и 7:

(1) у пољу 008 исказује се податак о износу накнаде, основице, односно вредности набављених добара и услуга, осим података под ред. бр. 6. и 7, а који се исказује у пољу 8ђ Обрасца ПОПДВ,

(2) у пољу 108 податак о износу претходног пореза, осим података под ред. бр. 6. и 7, а који се исказује у пољу 9а.3 Обрасца ПОПДВ;

4) под редним бројем 9 – Збир:

(1) у пољу 009 исказује се податак о укупном износу накнаде, основице, односно вредности набављених добара и услуга, а који се исказују у пољу 9 Обрасца ПОПДВ,

(2) у пољу 109 исказује се податак о укупном износу претходног пореза, а који се исказује у пољу 9а.4 Обрасца ПОПДВ.

У делу V Обрасца ПППДВ, који подноси обвезник ПДВ, исказују се подаци о пореској обавези, и то:

1) под редним бројем 10 – Износ ПДВ у пореском периоду, у пољу 110 исказује се износ ПДВ за уплату или за повраћај, а који се исказује у делу 10. Обрасца ПОПДВ;

2) под редним бројем 11 – Повраћај, подносилац пријаве који је исказао износ пореза за повраћај уписује ознаку 1 ако се определио за повраћај исказаног износа, односно уписује ознаку 0 ако се определио да исказани износ пореза користи као кредит за наредни период.

Лице које није обвезник ПДВ, а које је за промет добара и услуга за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ порески дужник у складу са Законом, у Обрасцу ПППДВ исказује податке о обрачунатом ПДВ и пореској обавези, и то:

1) под редним бројем 3 – у пољу 103 износ обрачунатог ПДВ за промет по општој стопи ПДВ;

2) под редним бројем 4 – у пољу 104 износ обрачунатог ПДВ по посебној стопи ПДВ;

3) под редним бројем 5 – у пољу 105 збир износа из поља 103 и 104;

4) под редним бројем 10 – износ пореске обавезе по основу ПДВ.

Члан 264.

У обрасце ЕППДВ и ПППДВ износи се уписују, односно исказују у динарима, без децимала.

XXXI. ПОСТУПАК БРИСАЊА ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ ОБВЕЗНИКА ПДВ

Члан 265.

Обвезник из члана 38а ст. 1. и 2. Закона подноси Пореској управи захтев за брисање из евиденције обвезника ПДВ у календарском месецу у којем је престао да обавља ПДВ активност у електронском облику преко портала Пореске управе.

Захтев из става 1. овог члана подноси се на Обрасцу ЗБПДВ – Захтев за брисање из евиденције обвезника ПДВ, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 266.

Уз захтев за брисање из евиденције обвезника ПДВ, обвезник ПДВ подноси пописну листу у електронском облику, у PDF формату, преко портала Пореске управе и пореску пријаву у складу са овим правилником, за период од дана почетка пореског периода у којем је поднет захтев за брисање до дана престанка обављања ПДВ активности.

Пописна листа из става 1. овог члана садржи податке о:

1) опреми за вршење делатности коју обвезник ПДВ поседује на дан престанка ПДВ активности, а за коју постоји обавеза исправке одбитка претходног пореза;

2) објектима за вршење делатности, које обвезник ПДВ поседује на дан престанка ПДВ активности, а за које постоји обавеза исправке одбитка претходног пореза;

3) другим добрима која обвезник ПДВ поседује на дан престанка ПДВ активности, а по основу којих је имао право на одбитак претходног пореза, односно по основу којих има обавезу обрачунавања ПДВ као порески дужник из члана 10. став 2. тачка 6) Закона;

4) улагањима у објекте за које постоји обавеза исправке одбитка претходног пореза на дан престанка ПДВ активности;

5) улагањима у објекте за која би постојала обавеза исправке одбитка претходног пореза да су завршена до дана престанка ПДВ активности;

6) датим авансним средствима по основу којих је имао право на одбитак претходног пореза.

Подаци о опреми и објектима из става 2. тач. 1) и 2) овог члана су подаци о:

1) називу и опису опреме, односно врсти, опису и локацији објеката;

2) набавној цени, односно цени коштања опреме, односно објеката, без ПДВ;

3) износу ПДВ који је обвезник имао право да одбије по основу набавке, односно производње опреме, односно објеката;

4) моменту прве употребе опреме, односно објеката;

5) износу исправљеног одбитка претходног пореза за опрему, односно објекте.

Подаци о другим добрима из става 2. тачка 3) овог члана су подаци о:

1) називу и врсти добара;

2) количини добара;

3) набавној цени, односно цени коштања добара, без ПДВ;

4) износу ПДВ који је обвезник ПДВ имао право да одбије по основу набавке, односно производње добара, односно по основу којих има обавезу обрачунавања ПДВ као порески дужник из члана 10. став 2. тачка 6) Закона.

Подаци о улагањима у објекте из става 2. тачка 4) овог члана су подаци о:

1) врсти, опису и локацији објекта у који је извршено улагање;

2) вредности извршеног улагања у објекте, без ПДВ;

3) датуму завршетка улагања у објекте;

4) износу ПДВ који је обвезник ПДВ имао право да одбије по основу улагања у објекте;

5) износу исправљеног одбитка претходног пореза за улагања у објекте.

Подаци о улагањима у објекте из става 2. тачка 5) овог члана су подаци о:

1) врсти, опису и локацији објекта у који је извршено улагање;

2) вредности извршеног улагања у објекте, без ПДВ;

3) износу ПДВ који је обвезник ПДВ имао право да одбије као претходни порез по основу улагања у објекте.

Подаци о датим авансима из става 2. тачка 6) овог члана су подаци о:

1) износу авансне уплате, без ПДВ;

2) износу ПДВ обрачунатог по основу авансне уплате;

3) износу ПДВ који је обвезник ПДВ имао право да одбије као претходни порез по основу авансне уплате.

Члан 267.

Пореска управа спроводи поступак по захтеву за брисање из евиденције обвезника ПДВ у оквиру којег врши контролу података из пописне листе.

Приликом спровођења поступка из става 1. овог члана, Пореска управа води рачуна да не дође до двоструког опорезивања промета добара и услуга ПДВ, односно до неопорезивања промета добара и услуга на који треба да се плати ПДВ.

Ако су испуњени услови за брисање из евиденције обвезника ПДВ, а по измирењу обавеза по основу ПДВ, Пореска управа издаје потврду о брисању из евиденције обвезника ПДВ у електронском облику.

Потврда из става 3. овог члана издаје се на Обрасцу ПБПДВ – Потврда о брисању из евиденције обвезника ПДВ, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

XXXII. ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОВРАЋАЈ ПДВ И НАЧИН И ПОСТУПАК РЕФАКЦИЈЕ И РЕФУНДАЦИЈЕ ПДВ

1. Повраћај ПДВ

Члан 268.

Обвезник ПДВ који у пореској пријави ПДВ искаже износ за повраћај ПДВ, у тој пријави опредељује се за повраћај исказаног износа или да исказани износ пореза користи као кредит, на начин прописан овим правилником.

Опредељење из става 1. овог члана не сматра се захтевом за повраћај пореза у смислу закона којим се уређују порески поступак и пореска администрација.

Члан 269.

Ако се обвезник ПДВ из члана 268. став 1. овог правилника определи за повраћај ПДВ, повраћај ПДВ врши се на рачун у банци који је обвезник ПДВ навео евиденционој пријави.

Ако се обвезник ПДВ из члана 268. став 1. овог правилника не определи за повраћај ПДВ, користи тај износ за измиривање своје пореске обавезе за порески период.

Ако обвезник ПДВ, након измиривања пореске обавезе у смислу става 2. овог члана, има неискоришћени износ пореског кредита, може за тај износ захтевати повраћај неискоришћеног износа пореског кредита.

Захтев за повраћај неискоришћеног износа пореског кредита из става 3. овог члана, обвезник може да поднесе надлежном пореском органу, најраније истеком рока за подношење пореске пријаве за текући порески период у којем има неискоришћени износ пореског кредита.

Члан 270.

Ако се не изврши повраћај ПДВ у року прописаном одредбом члана 52. став 4. Закона, обвезник ПДВ има право да поднесе захтев за повраћај ПДВ надлежном пореском органу у складу са законом којим се уређују порески поступак и пореска администрација.

По захтеву из става 1. овог члана надлежни порески орган поступа на начин прописан законом којим се уређују порески поступак и пореска администрација.

2. Рефакција ПДВ страном обвезнику

Члан 271.

Лица из члана 53. Закона остварују право на рефакцију, у складу са Законом, на основу захтева потписаног од стране овлашћеног лица који се подноси Пореској управи.

Рефакција ПДВ извршиће се лицу из члана 53. Закона за промет покретних добара и пружене услуге у Републици Србији, под условима да:

1) је ПДВ за промет добара и услуга исказан у рачуну, у складу са Законом, и да је рачун плаћен;

2) је износ ПДВ, исказан у једном или више рачуна, за који подноси захтев за рефакцију ПДВ већи од 200 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан подношења захтева за рефакцију ПДВ;

3) су испуњени услови под којима би обвезник ПДВ могао остварити право на одбитак претходног пореза за набављена добра и услуге у складу са Законом;

4) не врши промет добара и услуга у Републици Србији, осим промета:

(1) услуга превоза добара које су у складу са чланом 24. став 1. тач. 1), 5) и 8) Закона ослобођене пореза;

(2) услуга превоза путника који у складу са чланом 49. став 7. Закона подлеже појединачном опорезивању превоза;

(3) добара и услуга за који обавезу обрачунавања ПДВ има обвезник ПДВ – прималац добара или услуга.

Захтев из става 1. овог члана подноси овлашћено лице једном годишње, а најкасније до 30. јуна текуће године, за добра и услуге набављене у Републици Србији у претходној календарској години.

Захтев из става 1. овог члана подноси се на Обрасцу РЕФ 1 – Захтев страног обвезника за рефакцију, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Уз захтев из става 1. овог члана доставља се:

1) потврда о регистрацији за ПДВ, односно други облик пореза на потрошњу, издата од стране пореског органа државе у коме се налази седиште страног обвезника (оригинал и оверен превод);

2) плаћени рачуни о набављеним добрима или коришћеним услугама у Републици Србији, по којима је обрачунат и плаћен ПДВ.

Централа након извршене провере испуњености услова за рефакцију, решењем одлучује о захтеву у року од 30 дана од дана подношења захтева и доставља решење подносиоцу захтева, а у року од 15 дана од дана достављања решења врши се рефакција ПДВ.

Захтев и документација из ст. 1. и 5. овог члана достављају се у електронском облику преко портала Пореске управе, а решење из става 6. овог члана у електронском облику.

Рефакција ПДВ врши се у валути државе подносиоца захтева из става 1. овог члана у износу добијеном прерачуном динарског износа рефакције ПДВ по продајном курсу Народне банке Србије на дан исплате износа рефакције ПДВ, уз одбитак трошкова прерачуна.

3. Рефакција ПДВ хуманитарним организацијама

Члан 272.

Лица из члана 54. Закона остварују право на рефакцију, у складу са Законом, на основу захтева потписаног од стране овлашћеног лица који се подноси Пореској управи.

Захтев из става 1. овог члана подноси се на Обрасцу РЕФ 2 – Захтев хуманитарне организације за рефакцију, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Захтев из става 1. овог члана подноси овлашћено лице једном годишње, а најкасније до 30. јуна текуће године, за добра набављена у Републици Србији у претходној календарској години.

Уз захтев из става 1. овог члана доставља се:

1) доказ о регистрацији хуманитарне организације;

2) рачуни о набављеним добрима у Републици Србији и докази о њиховом плаћању;

3) доказ да су добра отпремљена у иностранство и да се користе у хуманитарне, добротворне или образовне сврхе;

4) подаци о имену и адреси иностраног примаоца добара и сврси коришћења добара отпремљених у иностранство.

Доказ о регистрацији из става 4. тачка 1) овог члана доставља се само приликом првог подношења захтева за рефакцију ПДВ.

Централа, након извршене провере испуњености услова за рефакцију, решењем одлучује о захтеву у року од 30 дана од дана подношења захтева и доставља решење подносиоцу захтева, а у року од 15 дана од дана достављања решења врши се рефакција ПДВ.

Захтев и документација из ст. 1. и 4. овог члана достављају се у електронском облику преко портала Пореске управе, а решење из става 6. овог члана у електронском облику.

4. Рефакција ПДВ традиционалним црквама и верским заједницама

Члан 273.

Српска православна црква, Исламска заједница, Католичка црква, Словачка Евангелистичка црква а.в, Јеврејска заједница, Реформаторска хришћанска црква и Евангелистичка хришћанска црква а.в. (у даљем тексту: традиционалне цркве, односно верске заједнице) остварују право на рефакцију, у складу са Законом, на основу захтева који управно тело одређено од стране традиционалне цркве, односно верске заједнице подноси Пореској управи за све организационе делове традиционалне цркве, односно верске заједнице.

Пре подношења првог захтева за рефакцију, традиционална црква, односно верска заједница, обавештава Централу које је управно тело одређено за подношење захтева за рефакцију и о лицу овлашћеном за потписивање захтева за рефакцију.

Захтев из става 1. овог члана подноси се на Обрасцу РЕФ 3 – Захтев традиционалне цркве, односно верске заједнице за рефакцију, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Рок за подношење захтева је 60 дана од истека календарског тромесечја у коме је извршено плаћање рачуна за набављена добра и услуге у Републици Србији, односно плаћен ПДВ за увоз добара у Републику Србију.

Уз захтев из става 1. овог члана достављају се:

1) рачуни о набављеним добрима и коришћеним услугама у Републици Србији;

2) документи о извршеном увозу добара у Републику Србију;

3) доказ да су рачуни из тачке 1) овог става плаћени од стране лица које има право на рефакцију ПДВ у складу са чланом 55. Закона, односно доказ да је плаћен ПДВ на увоз добара из тачке 2) овог става.

Централа, након извршене провере испуњености услова за рефакцију, решењем одлучује о захтеву у року од 30 дана од дана подношења захтева и доставља решење подносиоцу захтева, а у року од 15 дана од дана достављања решења врши се рефакција ПДВ.

Захтев и документација из ст. 1. и 5. овог члана достављају се у електронском облику преко портала Пореске управе, а обавештење и решење из ст. 2. и 6. овог члана у електронском облику.

Рачун из става 5. овог члана, који није издат у складу са чланом 42. Закона, не може се употребити у поступку рефакције ПДВ.

Члан 274.

Добрима и услугама непосредно повезаним са верском делатношћу у смислу члана 55. Закона, сматрају се:

1) свеће и материјал за производњу свећа;

2) тамјан и материјал за производњу тамјана;

3) брикети;

4) уље и вино за обредне сврхе;

5) брашно и бесквасни хлеб за обредне сврхе;

6) свете сасуде и обредни симболи;

7) одежде за свештенике и верске службенике и материјал за производњу ових одежди;

8) грађевинске услуге и грађевински материјал који се користе за изградњу, реконструкцију, конзерваторске и рестаураторске радове и одржавање храмова и других здања повезаних са мисионарском делатношћу традиционалних цркава и верских заједница, укључујући и материјал за израду иконостаса и иконописање;

9) богослужбене књиге, верски календари и друга верска издања, као и папир за штампање тих издања;

10) оргуље.

5. Рефакција ПДВ дипломатским и конзуларним представништвима и међународним организацијама

Члан 275.

Лица из члана 55а Закона – носиоци права у смислу члана 106. овог правилника остварују право на рефакцију ПДВ, у складу са Законом, на основу захтева који се подноси Пореској управи.

Захтев из става 1. овог члана подноси се на Обрасцу РЕФ 4 – Захтев дипломатског и конзуларног представништва, односно међународне организације за рефакцију, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Захтев из става 1. овог члана, за сваког носиоца права, подноси лице које је овлашћено за издавање службених и личних налога за набавку добара и услуга, без ПДВ, у складу са овим правилником.

Рок за подношење захтева је 30 дана од истека календарског тромесечја у коме су добра и услуге набављене у Републици Србији или извршен увоз добара у Републику Србију.

Уз захтев из става 1. овог члана достављају се:

1) рачуни о набављеним добрима и коришћеним услугама у Републици Србији који гласе на носиоца права и који садрже податак о броју основне потврде из члана 107. став 1. тачка 1) овог правилника, као и докази о њиховом плаћању;

2) документа о извршеном увозу добара у Републику Србију и докази о плаћању ПДВ на увоз добара.

Ако се носиоцу права издаје фискални рачун у складу са законом којим се уређује фискализација, на фискалном рачуну исказује се ПИБ, односно други идентификациони број носиоца права.

Централа, након извршене провере испуњености услова за рефакцију, решењем одлучује о захтеву у року од 30 дана од дана подношења захтева и доставља решење подносиоцу захтева, а у року од 15 дана од дана достављања решења врши се рефакција ПДВ.

Захтев и документација из ст. 1. и 5. овог члана достављају се у електронском облику преко портала Пореске управе, а решење из става 7. овог члана у електронском облику.

6. Рефундација ПДВ купцу првог стана

Члан 276.

Купац првог стана из члана 56а Закона остварује рефундацију ПДВ у складу са Законом, на основу писменог захтева, који подноси надлежном пореском органу.

Становима, у смислу овог правилника, сматрају се стамбени објекти, економски дељиве целине у оквиру тих објеката, као и власнички удели на тим добрима (у даљем тексту: стан).

Надлежни порески орган из става 1. овог члана је организациона јединица Пореске управе која је надлежна за пријем евиденционе пријаве обвезника ПДВ – продавца стана у складу са Правилником.

Захтев из става 1. овог члана подноси се на Обрасцу РФН – Захтев купца првог стана за рефундацију ПДВ, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Уз захтев из става 1. овог члана доставља се:

1) извод из матичне књиге рођених;

2) уверење о држављанству;

3) доказ о пребивалишту (оверена фотокопија личне карте или потврда о пребивалишту);

4) оверена копија уговора о купопродаји стана;

5) рачун или други документ који служи као рачун о купопродаји стана у којем је исказан ПДВ;

6) доказ да је уговорена цена стана са ПДВ у потпуности исплаћена уплатом на текући рачун продавца, односно доказ да је на име уговорене цене стана са ПДВ исплаћен износ који није мањи од износа ПДВ обрачунатог за први пренос права располагања на стану уплатом на текући рачун продавца у случају куповине стана под непрофитним условима из члана 56а став 3. Закона;

7) оверена изјава купца стана да купује први стан.

Ако купац првог стана захтева рефундација ПДВ и по основу члана, односно чланова његовог породичног домаћинства, поред докумената из става 6. овог члана, доставља и:

1) документ којим се потврђује да је физичко лице по основу кога купац првог стана захтева рефундацију ПДВ члан породичног домаћинства купца првог стана у складу са чланом 56а став 6. Закона;

2) доказ о пребивалишту члана породичног домаћинства (оверена фотокопија личне карте или потврда о пребивалишту).

Изјава купца стана да купује први стан из става 5. тачка 7) овог члана даје се на Обрасцу ИКПС ПДВ – Изјава купца стана да купује први стан, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Надлежни порески орган из става 3. овог члана, по спроведеном поступку контроле испуњености услова за остваривање права на рефундацију ПДВ, решењем одлучује о захтеву у року од 30 дана од дана подношења захтева, а у року од 15 дана од дана достављања решења врши се рефундација ПДВ.

Члан 277.

У обрасцима РЕФ 1 – Захтев страног обвезника за рефакцију, РЕФ 2 – Захтев хуманитарне организације за рефакцију, РЕФ 3 – Захтев традиционалне цркве, односно верске заједнице за рефакцију, РЕФ 4 – Захтев дипломатског и конзуларног представништва, односно међународне организације за рефакцију и РФН – Захтев купца првог стана за рефундацију ПДВ, износи се исказују у динарима, без децимала.

Члан 278.

Документација која се доставља Пореској управи у циљу спровођења поступака рефакције и рефундације ПДВ мора бити на српском језику.

XXXIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 279.

Одредбе овог правилника примењују се на уговоре из члана 4. став 3. тачка 2а) Закона, односно члана 2. став 1. овог правилника, закључене од 1. јануара 2013. године.

Изузетно од става 1. овог члана, одредбе овог правилника примењују се на уговоре из члана 4. став 3. тачка 2а) Закона, односно члана 2. став 1. овог правилника, који се односе на земљиште, закључене од 1. јула 2021. године.

Члан 280.

Ако је за промет добара или услуга, који се врши од 1. јула 2021. године, наплаћена, односно плаћена накнада или део накнаде закључно са 30. јуном 2021. године, на тај промет примењују се прописи који важе на дан 30. јуна 2021. године.

Члан 280а

Одредбе члана 44, члана 55. став 1. тачка 3) подтачка (4) и члана 230. овог правилника примењиваће се од 1. јануара 2022. године.

Обвезник ПДВ који врши промет добара у повратној амбалажи и који примаоцу добара не зарачунава повратну амбалажу, дужан је да на дан 31. децембра 2021. године утврди мањак амбалаже, да на утврђени мањак обрачуна ПДВ и да обрачунати ПДВ плати у складу са Законом.

Повратном амбалажом из става 2. овог члана сматра се амбалажа која се, после враћања, поново употребљава за исту намену.

Обавеза вођења евиденције из члана 230. овог правилника односи се на повратну амбалажу предату од 1. јануара 2022. године.

Члан 281.

Даном почетка примене овог правилника престају да важе:

1) Правилник о критеријумима на основу којих се одређује када се предаја добара на основу уговора о лизингу, односно закупу сматра прометом добара („Службени гласник РС”, број 122/12);

2) Правилник о утврђивању шта се сматра узимањем и употребом добара, другим прометом добара и пружањем услуга, без накнаде, о утврђивању уобичајених количина пословних узорака, рекламним материјалом и другим поклонима мање вредности („Службени гласник РС”, број 118/12);

3) Правилник о поступку замене добара у гарантном року код које се сматра да промет добара није извршен („Службени гласник РС”, број 118/12);

4) Правилник о утврђивању преноса целокупне или дела имовине, са или без накнаде, или као улог, код којег се сматра да промет добара и услуга није извршен („Службени гласник РС”, број 118/12);

5) Правилник о утврђивању секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са секундарним сировинама, у смислу закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 107/12 и 74/13);

6) Правилник о утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања пореског дужника за порез на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 86/15 и 159/20);

7) Правилник о начину и поступку одобравања пореског пуномоћства за порез на додату вредност („Службени гласник РС”, број 84/15);

8) Правилник о утврђивању услуга у вези са непокретностима за сврху одређивања места промета услуга, у смислу закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, број 21/17);

9) Правилник о утврђивању услуга предаје јела и пића за конзумацију на лицу места за сврху одређивања места промета услуга, у смислу закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 21/17 и 41/17);

10) Правилник о утврђивању превозних средстава за сврху одређивања места промета услуга изнајмљивања тих средстава, у смислу закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, број 21/17);

11) Правилник о утврђивању услуга телекомуникација и услуга пружених електронским путем, у смислу закона о порезу на додату вредност, и о утврђивању критеријума и претпоставки за одређивање места седишта, сталне пословне јединице, пребивалишта или боравишта примаоца услуга телекомуникација, радијског и телевизијског емитовања и услуга пружених електронским путем („Службени гласник РС”, број 75/19);

12) Правилник о начину утврђивања пореске основице за обрачунавање ПДВ код промета добара или услуга који се врши уз накнаду („Службени гласник РС”, бр. 86/15 и 159/20);

13) Правилник о начину утврђивања пореске основице за обрачунавање ПДВ у случају превоза путника аутобусима који врши страни обвезник („Службени гласник РС”, број 105/04);

14) Правилник о начину измене пореске основице за обрачунавање пореза на додату вредност („Службени гласник РС”, број 86/15);

15) Правилник о утврђивању добара и услуга чији се промет опорезује по посебној стопи ПДВ („Службени гласник РС”, бр. 108/04, 130/04 – исправка, 140/04, 65/05, 63/07, 29/11, 95/12, 113/13, 86/15, 109/16 и 48/18);

16) Правилник о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза („Службени гласник РС”, бр. 120/12, 40/15, 82/15, 86/15, 11/16, 21/17, 48/18, 62/18, 44/18 – др. закон, 104/18, 16/19, 80/19 и 159/20);

17) Правилник о утврђивању појединих добара и услуга из члана 25. Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 120/12 и 86/15);

18) Правилник о начину утврђивања и исправке сразмерног пореског одбитка („Службени гласник РС”, бр. 96/19 и 159/20);

19) Правилник о начину исправке одбитка претходног пореза код измене основице за ПДВ („Службени гласник РС”, број 86/15);

20) Правилник о утврђивању опреме и објеката за вршење делатности и улагања у објекте, начину спровођења исправке одбитка претходног пореза и начину утврђивања дела претходног пореза за који накнадно може да се оствари право на одбитак, за опрему и објекте за вршење делатности и улагања у објекте („Службени гласник РС”, број 120/12);

21) Правилник о утврђивању добара која се сматрају половним добрима, уметничким делима, колекционарским добрима и антиквитетима („Службени гласник РС”, број 159/20);

22) Правилник о утврђивању шта се сматра наплатом потраживања, у смислу Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, број 114/12);

23) Правилник о начину и поступку достављања обавештења о опредељењу за обрачунавање ПДВ за промет инвестиционог злата, садржини рачуна за промет инвестиционог злата и садржини евиденције о том промету („Службени гласник РС”, бр. 23/18 и 48/18 – др. правилник);

24) Правилник о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ („Службени гласник РС”, бр. 123/12, 115/13, 66/14, 86/15, 11/16, 60/18, 47/19, 50/19, 94/19 и 159/20);

25) Правилник о одређивању случајева у којима нема обавезе издавања рачуна и о рачунима код којих се могу изоставити поједини подаци („Службени гласник РС”, бр. 123/12, 86/15, 52/18 и 94/19);

26) Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ („Службени гласник РС”, бр. 90/17, 119/17, 48/18, 60/18, 75/19 и 159/20);

27) Правилник о поступку остваривања права на повраћај ПДВ и о начину и поступку рефакције и рефундације ПДВ („Службени гласник РС”, бр. 107/04, 65/05, 63/07, 107/12, 120/12, 74/13, 66/14, 44/18 – др. закон, 104/18 и 87/20).

Члан 282.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењиваће се од 1. јула 2021. године.

 

Одредбе које нису унете у „пречишћен текст“ прописа

Правилник о изменама и допунама Правилника о порезу на додату вредност: „Сл. гласник РС“, број 127/2021

Члан 7.

Подаци о обрачунатом ПДВ исказаном у фискалном рачуну који се у складу са овим правилником сматра рачуном у смислу Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 – исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19 и 153/20), као претходном порезу, исказују се у Обрасцу ПОПДВ – Преглед обрачуна ПДВ за порески период од __________ до _________ 20__. године, који је одштампан уз Правилник о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 37/21 и 64/21) и чини његов саставни део, почев од подношења пореске пријаве за порески период децембар 2021. године, односно октобар–децембар 2021. године.

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Правилник о изменама и допунама Правилника о порезу на додату вредност: „Сл. гласник РС“, број 49/2022

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Правилник о допуни Правилника о порезу на додату вредност: „Сл. гласник РС“, број 59/2022

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Правилник о изменама и допунама Правилника о порезу на додату вредност: „Сл. гласник РС“, број 7/2023

Члан 42.

Досадашњи Образац СНПДВ – Службени налог за набавку добара и услуга и увоз добара, без ПДВ и Образац ЛНПДВ – Налог за набавку добара и услуга и увоз добара, без ПДВ, за личне потребе носиоца права, који су одштампани уз Правилник о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 37/21, 64/21, 127/21, 49/22 и 59/22) и чине његов саставни део, замењују се новим Обрасцем СНПДВ – Службени налог за набавку добара и услуга и увоз добара, без ПДВ и Обрасцем ЛНПДВ – Налог за набавку добара и услуга и увоз добара, без ПДВ, за личне потребе носиоца права, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 43.

Овај правилник ступа на снагу 1. фебруара 2023. године.

 

Образац ЗОПППДВ – Захтев за одобравање пореског пуномоћства за порез на додату вредност

Образац ООПППДВ – Обавештење о опозиву, односно отказу пореског пуномоћства за порез на додату вредност

Образац ПИИ – Потврда о извршеном извозу

Образац ЗПППДВ – захтев путника за повраћај ПДВ

Образац СНПДВ – Службени налог за набавку добара и услуга и увоз добара, без ПДВ

 

Образац ЛНПДВ – Налог за набавку добара и услуга и увоз добара, без ПДВ, за личне потребе носиоца права

 

Образац ЕППДВ – Пријава за евидентирање обвезника пореза на додату вредност

Образац ПЕПДВ – Потврда о извршеном евидентирању ПДВ

Образац ЕЗПППДВ – Евиденција захтева путника за повраћај ПДВ

Образац ПОПВД – Преглед обрачуна ПДВ за порескли период од _____ до ____ 20__. године

Образац ПППДВ – Пореска пријава пореза на додату вредност

Образац ЗБПДВ – Захтев за бисање из евиденције обвезника ПДВ

Образац ПБПДВ – Потврда о бисању из евиденције обвезника ПДВ

Образац РЕФ 1 – Захтев страног обвезника за рефакцију

Образац РЕФ 2 – Захтев хуманитарне организације за рефакцију

Образац РЕФ 3 – Захтев за традиционалне цркве, односно верске заједнице за рефакцију

Образац РЕФ 4 – Захтев дипломатског и конзуларног представништва, односно међународне организације за рефакцију

Образац РФН – Захтев купца првог стана за рефундацију ПДВ

Образац ИКПС – ПДВ – Изјава купца стана да купује први стан

Поделите: