Објављен „Службени гласник РС“ број 37 од 14.4.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 37 од 14.4.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
  • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Трогодишњи програм пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије” за период 2021–2023. године
  • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3315/2021
  • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3318/2021
  • АКЦИОНИ ПЛАН за спровођење Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године, у периоду од 2021. до 2022. године
  • АКЦИОНИ ПЛАН за спровођење Стратегије индустријске политике Републике Србије од 2021. до 2030. године, за период од 2021. до 2023. године
Министарства
  • ПРАВИЛНИК о порезу на додату вредност
  • ПРАВИЛНИК о обавезној садржини плана обављања пословне делатности поморске компаније
  • ПРАВИЛНИК са списком српских стандарда којима су преузети хармонизовани стандарди који се примењују у складу са законом којим се уређују грађевински производи
  • ПРАВИЛНИК о врстама мерила која подлежу законској контроли
Правосуђе
  • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-28/2021-01
  • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-29/2021-01
  • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-62/2020-01
  • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-123/2021-01
  • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-129/2021-01
  • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-165/2021-01
  • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-168/2021-01
Народна банка Србије
  • ОДЛУКA о изменама и допунама Одлуке о минималним стандардима управљања информационим системом финансијске институције
Други државни органи и државне организације
  • ПРАВИЛНИК о обрасцима захтева за издавање појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција
  • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности шефа Кабинета Повереника за заштиту равноправности
  • РЕШЕЊЕ о постављењу шефа Кабинета Повереника за заштиту равноправности
  • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 6/0-03-300/2021-1
  • ИНДЕКСИ потрошачких цена за март 2021. године
Друге организације
  • ОДЛУКА о измени Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката
Локална самоуправа
  • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „3. октобар”, Бор
  • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Дирекција за грађевинско земљиште и путеве”, Лепосавић
ОГЛАСИ

Поделите: