Објављен „Службени гласник РС“ број 49 од 21.4.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о порезу на додату вредност
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о врстама фискалних рачуна, типовима трансакција, начинима плаћања, позивању на број другог документа и појединостима осталих елемената фискалног рачуна
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 49 од 21.4.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 107
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 108
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 109
Влада
 • УРЕДБА о условима испоруке и снабдевања природним гасом
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о стањима у служби професионалних војних лица и о унапређивању официра и подофицира
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о стручном оспособљавању и усавршавању у Министарству унутрашњих послова
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Листе техничких уређаја и предмета за које постоји обавеза плаћања посебне накнаде носиоцима ауторског и сродних права
 • ОДЛУКА о привременом ограничењу извоза основних пољопривредно прехрамбених производа битних за становништво
 • ОДЛУКА о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене археолошког налазишта Бело брдо
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора – главног управног инспектора Управног инспектората у Министарству државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора – главног управног инспектора Управног инспектората у Министарству државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за железнице
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Завода за социјално осигурање
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Геолошког завода Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Авио-службе Владе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Завода за заштиту споменика културе Ниш
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Завода за заштиту споменика културе Ниш
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана и именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Института за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић” у Београду
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3344/2022
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3345/2022
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3390/2022
 • РЕШЕЊЕ о изменaмa Решења о додели средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи план пословања са програмом приређивања игара на срећу и Финансијски план за реализацију програма приређивања игара на срећу „Државна лутрија Србије” д.о.о. Београд за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на План и програм рада Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити ДТД ВД „Средња Бачка” д.о.о. Бечеј за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Врњачка Бања, Република Србија и града Живинице, Босна и Херцеговина
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3383/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3384/2022
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о порезу на додату вредност
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о врстама фискалних рачуна, типовима трансакција, начинима плаћања, позивању на број другог документа и појединостима осталих елемената фискалног рачуна
 • ПРАВИЛНИК о усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада
 • ПРАВИЛНИК о ближем садржају и смерницама за одређивање националних циљева Интегрисаног националног енергетског и климатског плана, начину његове израде и извештавању о његовој реализацији
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд центар – Ресник – Младеновац – Велика Плана на животну средину
 • ОДЛУКА о неприступању изради стратешке процене утицаја Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд–Ниш на животну средину
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака број 740-05-02847/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака број 740-05-02856/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака број 740-05-02874/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака број 740-05-03721/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака број 740-05-05448/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља Ивањица
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Ивањица
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 230-1/22
 • ИЗНОС месечне основице доприноса за обавезно здравствено осигурање лица за која се средства за уплату доприноса обезбеђују у буџету Републике Србије за 2022. годину
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-618/2022-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-619/2022-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-620/2022-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-621/2022-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-622/2022-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-623/2022-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-624/2022-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-625/2022-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-626/2022-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-627/2022-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-628/2022-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-629/2022-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-630/2022-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-631/2022-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-632/2022-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-633/2022-01
 • ОДЛУКА о избору заменика Републичког јавног тужиоца
 • ОДЛУКА о избору заменика јавног тужиоца
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0270/21-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0651/19-11
Друге организације
 • ПРАВИЛНИК о унутрашњем реду и чуварској служби Специјалног резервата природе „Царска бара”
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора ЈП „Велики парк”, Ужице
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Велики парк”, Ужице
ОГЛАСИ

Поделите: