Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku
(važi do 28.12.2018.)

Službeni glasnik RS“, broj 74/2013, 118/2013, 66/2014, 71/2014-ispr., 14/2016, 21/2017 i 20/2018

Prečišćen tekst propisa

 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se:

1) način i postupak podnošenja i evidentiranja, sadržina poreske prijave za porez i doprinose koji se plaćaju po odbitku za isplate prihoda fizičkim licima u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana, odnosno zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: porez po odbitku), kao i način plaćanja poreza po odbitku na jedinstveni uplatni račun, koja se podnosi na Obrascu PPP-PD – Pojedinačna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;

2) način i postupak podnošenja izmenjene poreske prijave za poreze po odbitku koji su dospeli za plaćanje do 28. februara 2014. godine i za koje su podnete propisane poreske prijave Poreskoj upravi, kao i način plaćanja poreza po odbitku na propisane uplatne račune javnih prihoda, po ovim prijavama;

3) sadržina potvrde o plaćenom porezu po odbitku koja se izdaje na Obrascu PPP-PO – Potvrda o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku za 20___ godinu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2.

Poreska prijava za porez po odbitku je izveštaj koji se podnosi Poreskoj upravi (u daljem tekstu: pojedinačna poreska prijava) i sadrži:

1) zbirne podatke o obračunatom porezu po odbitku od strane jednog poreskog placa za sve primaoce prihoda;

2) pojedinačne podatke o obračunatom porezu po odbitku od strane jednog poreskog placa za svakog primaoca prihoda.

Član 3.

Pojedinačna poreska prijava podnosi se pre svake isplate prihoda na koji se obračunava i plaća porez po odbitku, kao i pre svakog plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje kada se ti doprinosi plaćaju bez isplate zarade.

Pojedinačna poreska prijava podnosi se i za poreze po odbitku koji su dospeli za plaćanje do 28. februara 2014. godine za koje nisu podnete propisane poreske prijave.

Pojedinačna poreska prijava, kao i izmenjena pojedinačna poreska prijava podnose se isključivo u elektronskom obliku:

1) kao jedinstveni zapis iskazan XML jezikom, elektronskim putem preko portala Poreske uprave;

2) popunjavanjem pojedinačne poreske prijave u okviru korisničke aplikacije na portalu Poreske uprave;

3) upotrebom računarskog servisa – direktnom vezom između Poreske uprave i poreskog obveznika, uz pomoć aplikacije sertifikovane (odobrene) od strane Poreske uprave.

Podnošenje pojedinačne poreske prijave u okviru korisničke aplikacije na portalu Poreske uprave iz stava 3. tačka 2) ovog člana ograničeno je na 50 primalaca prihoda u Obrascu PPP-PD, deo 3. Podaci o primaocima/fizičkim licima i vrstama prihoda.

Za broj primalaca prihoda veći od 50, podnosilac poreske prijave podnosi odgovarajući broj pojedinačnih poreskih prijava.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, banka kao isplatilac prihoda može izvršiti isplatu kamate, uključujući i pripisivanje kamate (u daljem tekstu: isplata kamate) na štedne uloge svojim deponentima pre podnošenja pojedinačne poreske prijave.

Kod isplate kamate iz stava 6. ovog člana, banka je dužna da podnese pojedinačnu poresku prijavu, obračuna i plati porez po odbitku na dan isplate kamate, a najkasnije prvog narednog dana kada radi platni promet, ako u momentu isplate kamate platni promet nije radio.

Član 4.

Pojedinačnu poresku prijavu može da podnese poreski obveznik, poreski platac, poreski punomoćnik ili drugo lice koje je poreski obveznik, odnosno poreski platac ovlastio za podnošenje poreske prijave, zakonski zastupnik i zastupnik po službenoj dužnosti (u daljem tekstu: podnosilac poreske prijave).

Podnosilac poreske prijave dužan je da elektronski potpiše pojedinačnu poresku prijavu u skladu za zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Član 5.

Ako pojedinačna poreska prijava sadrži nedostatke u pogledu formalne ispravnosti i matematičke tačnosti, Poreska uprava u elektronskom obliku obaveštava podnosioca poreske prijave o tim nedostacima.

Pojedinačna poreska prijava iz stava 1. ovog člana ne smatra se podnetom.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana sadrži informaciju o formalnim nedostacima i matematičkim netačnostima.

Po dobijanju obaveštenja iz stava 1. ovog člana, podnosilac poreske prijave je dužan da otkloni identifikovane nedostatke i podnese tako ispravljenu pojedinačnu poresku prijavu.

Ispravljena pojedinačna poreska prijava iz stava 4. ovog člana ne smatra se izmenjenom poreskom prijavom.

Član 6.

Pojedinačna poreska prijava smatra se podnetom kada Poreska uprava potvrdi formalnu ispravnost i matematičku tačnost iskazanih podataka, dodeli broj prijave, broj odobrenja za plaćanje ukupnog iznosa obaveze po tom osnovu i u elektronskom obliku o tome dostavi obaveštenje podnosiocu poreske prijave.

Poreska uprava na osnovu podataka iz pojedinačne poreske prijave i broja odobrenja za plaćanje iz stava 1. ovog člana po plaćanju obaveze po svakoj pojedinačnoj poreskoj prijavi raspoređuje sredstva po teritorijama i uplatnim računima javnih prihoda i sastavlja rekapitulaciju, kao osnov za prenos sredstava sa jedinstvenog uplatnog računa na uplatne račune javnih prihoda.

Pojedinačni raspored sredstava po broju odobrenja za plaćanje, teritoriji, računu i iznosu, koji je sastavni deo rekapitulacije, predstavlja osnov za knjiženje u poreskom računovodstvu na dan prenosa sredstva na odgovarajuće uplatne račune javnih prihoda.

Podaci sadržani u rekapitulaciji iz stava 2. ovog člana nisu od značaja za poslovne i poreske knjige podnosioca poreske prijave.

Član 6a.

Nakon dobijanja obaveštenja iz člana 6. stav 1. ovog pravilnika, u nalog za uplatu, odnosno nalog za prenos sredstava (u daljem tekstu: nalog za plaćanje) upisuje se jedinstveni uplatni račun za poreze po odbitku, broj odobrenja za plaćanje i iznos obaveze koja se plaća po tom osnovu.

Obaveza se može izmiriti plaćanjem jednim nalogom ili plaćanjem sa više naloga sa pozivom na isti broj odobrenja za plaćanje.

Broj odobrenja za plaćanje obavezno se upisuje i u nalog za plaćanje, odnosno u nalog za isplatu gotovine za plaćanje bilo kog prihoda koji se iskazuje u pojedinačnoj poreskoj prijavi, a koji se isplaćuje primaocima prihoda.

Broj odobrenja za plaćanje koji se generiše po modelu 97 upisuje se:

1) u nalogu za plaćanje iz st. 1. i 3. ovog člana u polje: poziv na broj (odobrenje),

2) u nalogu za isplatu gotovine iz stava 3. ovog člana: u polje – poziv na broj (zaduženje).

U nalog za plaćanje, odnosno nalog za isplatu gotovine iz st. 1. i 3. ovog člana obavezno se unosi i odgovarajuća šifra plaćanja propisana aktom Narodne banke Srbije koji uređuje oblik, sadržinu i način korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa.

Poreska uprava na svojoj internet strani objavljuje šifre plaćanja iz stava 5. ovog člana za koje se obavezno unosi broj odobrenja za plaćanje.

Banka kojoj je podnet nalog iz st. 1. i 3. ovog člana prvo proverava modularnu ispravnost (model 97) broja odobrenja za plaćanje.

Ako je broj odobrenja za plaćanje modularno ispravan, banka proverava da li je Poreska uprava dodelila taj broj isplatiocu prihoda koji je naveden u nalogu za plaćanje, odnosno u nalogu za isplatu gotovine.

Proveru iz stava 7. ovog člana banka vrši elektronskim upitom u bazu podataka Poreske uprave.

Banka izvršava nalog iz st. 1. i 3. ovog člana isključivo ako isplatilac prihoda naveden u tom nalogu ima PIB, odnosno JMBG isplatioca prihoda kojem je Poreska uprava dodelila proveravani broj odobrenja za plaćanje.

Ako plaćanje vrši drugo lice umesto isplatioca prihoda, banka izvršava nalog iz st. 1. i 3. ovog člana isključivo ako taj nalog u polju poziv na broj (zaduženje) sadrži i podatke o PIB, odnosno JMBG isplatioca prihoda kojem je Poreska uprava dodelila proveravani broj odobrenja za plaćanje.

Banka neće izvršiti nalog iz st. 1. i 3. ovog člana ako:

1) ne sadrži propisane obavezne elemente, ili

2) ako je broj odobrenja za plaćanje modularno neispravan, ili

3) broj odobrenja za plaćanje nije dodeljen licu koje nalaže plaćanje, odnosno isplatiocu prihoda za račun kojeg se plaćanje vrši.

Banka može izvršiti nalog ako u roku od 10 sekundi od upućivanja Poreskoj upravi upita iz stava 9. ovog člana ne dobije od Poreske uprave elektronski odgovor na taj upit.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, banka kao isplatilac prihoda može izvršiti isplatu kamate na štedne uloge svojim deponentima bez poziva na broj odobrenja iz stava 1. ovog člana.

Član 7.

Obaveštenje iz člana 5. ovog pravilnika, koje sadrži informaciju o formalnim nedostacima i matematičkim netačnostima, kao i informacija iz člana 6. ovog pravilnika, koja sadrži potvrdu o formalnoj ispravnosti i matematičkoj tačnosti iskazanih podataka, broj prijave, broj odobrenja za plaćanje ukupnog iznosa obaveze po tom osnovu, dostupni su na portalu Poreske uprave u okviru korisničke aplikacije.

Poreska uprava na adresu elektronske pošte, koja je od strane podnosioca poreske prijave određena za prijem elektronske pošte, obaveštava podnosioca poreske prijave o dostupnosti obaveštenja i informacije iz stava 1. ovog člana.

Član 8.

Pojedinačnu poresku prijavu po službenoj dužnosti podnosi Poreska uprava umesto poreskog obveznika, odnosno poreskog placa, u slučaju kada poreski obveznik, odnosno poreski platac propusti da je podnese u roku propisanom zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Na zahtev Poreske uprave Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja u elektronskom obliku dostavlja Poreskoj upravi podatke potrebne za podnošenje pojedinačne poreske prijave po službenoj dužnosti, u roku od tri dana od dana dostavljanja zahteva.

Iznos obaveze za poreze po odbitku iskazan pojedinačnom poreskom prijavom iz stava 1. ovog člana određuje se za najnižu mesečnu osnovicu doprinosa u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Član 9.

Poreska uprava poštom obaveštava poreskog obveznika, odnosno poreskog placa, da je umesto njega podnela pojedinačnu poresku prijavu po službenoj dužnosti.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana, obavezno sadrži:

1) naziv/ime i prezime, sedište/prebivalište, PIB/JMBG poreskog obveznika, odnosno poreskog placa;

2) identifikacioni broj prijave;

3) pravni osnov za podnošenje pojedinačne poreske prijave po službenoj dužnosti;

4) da je po osnovu te prijave poreski obveznik, odnosno poreski platac zadužen za iznos obaveze za poreze po odbitku utvrđene na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, a za broj primalaca prema evidenciji Poreske uprave;

5) da kamata za neplaćene poreske obaveze počinje da teče prvog narednog dana od dana nastanka poreske obaveze u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje;

6) da je nepodnošenjem pojedinačne poreske prijave načinjen prekršaj po odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS“, br. 80/02, 84/02 – ispravka, 23/03 – ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 – autentično tumačenje, 112/15, 15/16 i 108/16 – u daljem tekstu: ZPPPA);

7) da je pojedinačna poreska prijava podneta po službenoj dužnosti dostupna na portalu Poreske uprave u okviru korisničke aplikacije;

8) da se obaveza utvrđena u pojedinačnoj poreskoj prijavi po službenoj dužnosti plaća na propisani jedinstveni uplatni račun za poreze po odbitku sa pozivom na broj odobrenja koji je Poreska uprava dodelila toj prijavi.

Pojedinačna poreska prijava iz člana 8. stav 1. ovog pravilnika smatra se prvobitnom pojedinačnom poreskom prijavom.

Član 10.

Obrazac PPP-PD sastoji se iz tri dela, i to:

1) 1. Podaci o prijavi;

2) 2. Podaci o poslodavcu/isplatiocu prihoda;

3) 3. Podaci o primaocima/fizičkim licima i vrstama prihoda.

Član 11.

U Obrazac PPP-PD, deo 1. Podaci o prijavi, unosi se:

1) Pod rednim brojem 1.1 Vrsta prijave – oznaka jedne od navedenih vrsta prijava, i to:

– opšta prijava (oznaka 1);

– prijava po službenoj dužnosti (oznaka 2);

– prijava po članu 182b ZPPPA (oznaka 3);

– prijava po nalazu kontrole (oznaka 4);

– prijava po odluci suda (oznaka 5).

Opšta prijava se podnosi pre svake isplate prihoda za koje se plaća porez po odbitku, izuzev u slučaju iz člana 3. stav 6. ovog pravilnika. Ako se zarada isplaćuje u delovima, opšta prijava se podnosi onoliko puta u koliko delova se zarada isplaćuje. Za svaki deo zarade u opštoj prijavi podaci se iskazuju u skladu sa iznosom zarade koji se isplaćuje i poreza po odbitku koji se plaćaju, odnosno podaci se ne iskazuju kumulativno.

Prijavu po službenoj dužnosti podnosi Poreska uprava umesto poreskog obveznika, odnosno poreskog placa, u slučaju kada poreski obveznik, odnosno poreski platac propusti da podnese opštu prijavu u roku propisanom zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Poresku prijavu u skladu sa članom 182b ZPPPA podnosi poreski obveznik, odnosno poreski platac koji samoinicijativno prijavljuje dugovani iznos poreza uvećan za obračunatu kamatu, za koji nije podneo poresku prijavu. Poreska prijava u skladu sa članom 182b ZPPPA podnosi se za svaki datum nastanka poreske obaveze, odnosno za svaki obračunski period za koji je nastala obaveza za poreze po odbitku.

Prijavu po nalazu kontrole koju je na osnovu rešenja donetog nakon sprovedene poreske kontrole sačinila Poreska uprava podnosi poreski obveznik.

Poreska prijava po nalazu kontrole u polju pod rednim brojem 1.1 Vrste prijave sadrži oznaku 4 – prijava po nalazu kontrole, a u polju pod rednim brojem 1.6 Po nalazu kontrole/odluci suda sadrži broj rešenja Poreske uprave, dok u polju pod rednim brojem 1.6a Osnov – sadrži odgovarajuću oznaku propisanu ovim pravilnikom.

Ako poreski obveznik ne podnese poresku prijavu po nalazu kontrole, Poreska uprava podnosi poresku prijavu umesto poreskog obveznika.

Poreska prijava po nalazu kontrole podnosi se za svaki datum nastanka poreske obaveze.

Prijava po odluci suda podnosi se na osnovu pravnosnažne sudske odluke. Ako se odlukom suda naloži plaćanje novih vrsta prihoda, poreski obveznik podnosi pojedinačnu poresku prijavu koja u polju pod rednim brojem 1.1 Vrste prijave sadrži oznaku 5 – prijava po odluci suda, a u polje pod rednim brojem 1.6 Po nalazu kontrole/odluci suda upisuje broj sudske odluke, dok polje 1.6a ostaje nepopunjeno.

Poreska prijava po odluci suda podnosi se za svaki datum nastanka poreske obaveze, odnosno za svaki obračunski period obuhvaćen odlukom suda, ukoliko je taj period kraći od kalendarske godine. Ukoliko je period obuhvaćen odlukom suda kalendarska godina podnosi se godišnja pojedinačna poreska prijava za tu kalendarsku godinu.

2) Pod rednim brojem 1.2 Obračunski period – mesec i godina za koji se vrši isplata zarade, odnosno doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, ako nije bilo isplate zarada, kao i u slučaju isplate prihoda van radnog odnosa na koje se plaćaju i propisani doprinosi za obavezno socijalno osiguranje. Oznaka K se upisuje ako se vrši konačna isplata zarade za obračunski period. Ukoliko se podnosi godišnja prijava po odluci suda u polje 1.2 Obračunski period, upisuje se prvi kalendarski mesec (01) i godina za koju se prijava podnosi, kao i oznaka G.

3) Pod rednim brojem 1.3 Datum nastanka poreske obaveze – datum nastanka oporezivog događaja u skladu sa zakonom.

Ovo polje popunjava se kod prijave po službenoj dužnosti, kod prijave po članu 182b ZPPPA i kod prijave po nalazu kontrole. U ostalim slučajevima ovo polje se ne popunjava.

4) Pod rednim brojem 1.4 Datum plaćanja – upisuje se:

(1) datum kada je planirana isplata prihoda u slučaju podnošenja opšte prijave, odnosno izmirenje nastale obaveze u slučajevima podnošenja prijave po članu 182b ZPPPA i prijave po odluci suda;

(2) datum kada je Poreska uprava podnela poresku prijavu po službenoj dužnosti;

(3) datum donošenja rešenja u slučaju prijave koja se podnosi po nalazu kontrole.

Datum naveden pod rednim brojem 1.4 ne može biti neradni dan, odnosno dan kada ne radi platni promet.

5) Pod rednim brojem 1.5 Izmena prijave – oznaka jedne od navedenih izmena, i to:

(1) Izmenjena pojedinačna poreska prijava u skladu sa članom 40. ZPPPA (oznaka 1);

Izmenjena poreska prijava sadrži promenjene podatke i podatke koji ostaju isti.

Prilikom predaje izmenjene poreske prijave poreski obveznik u polje pod rednim brojem 1.1 Vrsta prijave upisuje vrstu prijave koju ovom prijavom menja, i to: opštu prijavu, prijavu po službenoj dužnosti, prijavu u skladu sa članom 182b ZPPPA i prijavu po odluci suda.

U polje pod rednim brojem 1.5 Izmena prijave upisuje oznaku 1, a u polje pod rednim brojem 1.5a Identifikacioni broj prijave upisuje identifikacioni broj prijave koju menja. Polja pod rednim br. 1.6 i 1.6a se ne popunjavaju. U polju pod rednim brojem 2.2 Poreski identifikacioni broj (PIB ili JMBG) unosi se poreski identifikacioni broj ili jedinstveni matični broj građana iz prvobitno podnete prijave. Svi ostali podaci koje sadrži prvobitno podneta prijava mogu biti promenjeni, osim datuma plaćanja dana koji je naveden kao datum plaćanja ili nakon tog datuma. Izmenjenom prijavom se mogu dodavati novi primaoci prihoda, kao i nove vrste prihoda postojećim primaocima prihoda. Izmenjenom prijavom se mogu brisati postojeći primaoci prihoda, kao i vrste prihoda tako što se u polje 3.6 Šifra vrste prihoda upisuje oznaka 1 00 000 00 1, u polja od 3.7 do 3.16 upisuju se iznosi 0,00 a polje 3.17 MFP se ne popunjava. U ostalim poljima se ponavljaju podaci iz prijave koja se menja.

U izmenjenoj prijavi obavezno se iskazuje kamata i to iznos kamate obračunate od datuma nastanka poreske obaveze upisanog u polje 1.3. izmenjene prijave do datuma plaćanja upisanog u polje 1.4. izmenjene prijave, a ako nema osnova za obračun kamate, u polja „kamata“ upisuje se iznos 0,00.

Obaveze nastale po osnovu izmenjene poreske prijave se plaćaju po istom broju odobrenja za plaćanje koji je dodeljen prvobitno podnetoj prijavi.

(2) Izmena pojedinačne poreske prijave po nalazu kontrole (oznaka 2);

Izmena pojedinačne poreske prijave po nalazu kontrole podnosi se na osnovu rešenja donetog nakon sprovedene poreske kontrole i ne smatra se izmenjenom poreskom prijavom u smislu člana 40. ZPPPA.

U poreskoj prijavi koja se menja po nalazu kontrole u polje pod rednim brojem 1.1 Vrste prijave upisuje se vrsta prijave koja se tim rešenjem menja. U polje pod rednim brojem 1.5 Izmena prijave upisuje se oznaka 2, a u polje pod rednim brojem 1.5a Identifikacioni broj prijave upisuje se identifikacioni broj prijave koja se menja ovom prijavom, u polje pod rednim br. 1.6 Po nalazu kontrole/odluci suda upisuje se broj rešenja Poreske uprave, dok u polje 1.6a Osnov upisuje se odgovarajuća oznaka propisana ovim pravilnikom.

Unos podataka u ostala polja prijave koja se menja po nalazu kontrole vrši se na način kao kod izmenjene pojedinačne poreske prijave (oznaka 1).

(3) Izmena pojedinačne poreske prijave po odluci suda (oznaka 3).

Izmena pojedinačne poreske prijave po odluci suda podnosi se na osnovu pravnosnažne sudske odluke i ne smatra se izmenjenom poreskom prijavom u smislu člana 40. ZPPPA.

Prilikom predaje poreske prijave izmenjene po odluci suda poreski obveznik u polje pod rednim brojem 1.1 Vrste prijave upisuje vrstu prijave koju mu je tom odlukom naloženo da menja.

U polje pod rednim brojem 1.5 Izmena prijave upisuje oznaku 3, a u polje pod rednim brojem 1.5a Identifikacioni broj prijave upisuje identifikacioni broj prijave koju menja ovom prijavom, a u polje pod rednim brojem 1.6 Po nalazu kontrole/odluci suda upisuje broj sudske odluke, dok polje 1.6a ostaje nepopunjeno.

Unos podataka u ostala polja prijave koja se menja po odluci suda vrši se na način kao kod izmenjene pojedinačne poreske prijave (oznaka 1).

6) Pod rednim brojem 1.5a Identifikacioni broj prijave – broj prijave koja se menja.

7) Pod rednim brojem 1.6 Po nalazu kontrole/odluci suda:

– broj rešenja poreske kontrole, kada je u polju pod rednim brojem 1.1 Vrsta prijave navedena oznaka 4 i/ili na rednom broju 1.5 navedena oznaka 2;

– broj odluke suda, kada je u polju pod rednim brojem 1.1 Vrsta prijave navedena oznaka 5 i/ili na rednom broju 1.5 navedena oznaka 3;

U ostalim slučajevima ovo polje se ne popunjava.

8) Pod rednim brojem 1.6a Osnov – oznaka rešenja:

– u postupku po žalbi u prvom stepenu (oznaka 1);

– u postupku po žalbi u drugom stepenu (oznaka 2);

– na osnovu odluke Upravnog suda (oznaka 3).

Ovo polje popunjava se samo u slučajevima kada su doneta rešenja u postupku po žalbi.

9) Pod rednim brojem 1.7 Najniža osnovica – unosi se broj primalaca zarade sa prijave za koje je poslodavac obračunao doprinose za obavezno socijalno osiguranje na najnižu zakonom propisanu osnovicu.

U Obrazac PPP-PD, deo 2. Podaci o poslodavcu/isplatiocu prihoda, unosi se:

1) Pod rednim brojem 2.1 Tip isplatioca – oznaka jednog od navedenih tipova, i to:

– za pravno lice koje se ne finansira iz budžeta (oznaka 1);

– za pravno lice koje se finansira iz budžeta (oznaka 2);

– za predstavništvo, odnosno ogranak stranog lica (oznaka 3);

– za preduzetnika, odnosno preduzetnika paušalca (oznaka 4);

– za fizičko lice (oznaka 5);

– za Vojsku Republike Srbije (oznaka 6);

– za preduzetnika poljoprivrednika (oznaka 7).

Pravnim licem koje se finansira iz budžeta smatra se lice sa spiska korisnika javnih sredstava koji se donosi u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem.

2) Pod rednim brojem 2.2 Poreski identifikacioni broj (PIB ili JMBG) – u zavisnosti od tipa isplatioca unosi se poreski identifikacioni broj ili jedinstveni matični broj građana.

3) Pod rednim brojem 2.3. Broj zaposlenih – ukupan broj zaposlenih kod isplatioca prihoda na poslednji dan obračunskog perioda naveden u polju pod rednim brojem 1.2 Obračunski period.

Ovo polje je obavezno ako se pojedinačna poreska prijava podnosi za konačnu isplatu zarade ili prihoda koji imaju karakter zarade.

4) Pod rednim brojem 2.4 JMBG podnosioca pojedinačne poreske prijave – jedinstveni matični broj građana podnosioca pojedinačne poreske prijave.

5) Pod rednim brojem 2.5 Matični broj – matični broj dobijen od strane Agencije za privredne registre.

6) Pod rednim brojem 2.6 Naziv/Prezime i ime – naziv ili prezime i ime isplatioca prihoda.

7) Pod rednim brojem 2.7 Sedište/Prebivalište – podatak o šifri opštine sedišta ili prebivališta isplatioca prihoda.

Šifra se upisuje iz pravilnika kojim se propisuju uslovi i način vođenja računa za uplatu javnih prihoda.

8) Pod rednim brojem 2.8 Telefon kontakt osobe – podatak o telefonu kontakt osobe isplatioca prihoda.

9) Pod rednim brojem 2.9 Ulica i broj – podatak o adresi isplatioca prihoda.

10) Pod rednim brojem 2.10 Elektronska pošta – podatak o elektronskoj adresi podnosioca pojedinačne poreske prijave na koju se dostavlja obaveštenje iz člana 7. stav 2. ovog pravilnika.

Podaci iz polja 2.1, 2.2, 2.4 i 2.10 su obavezni podaci.

U Obrazac PPP-PD, deo 3. Podaci o primaocima/fizičkim licima i vrstama prihoda, unosi se:

1) Pod rednim brojem 3.1 R. B. – podatak o rednom broju primaoca prihoda.

2) Pod rednim brojem 3.2 V.I. (vrsta identifikacije primaoca prihoda) – oznaka jednog od identifikatora primaoca prihoda, i to:

– jedinstveni matični broj građana (oznaka 1);

– izbeglička legitimacija (oznaka 2);

– pasoš (oznaka 3);

– posebna oznaka (oznaka 4);

– ostalo (oznaka 9).

3) Pod rednim brojem 3.3 Podatak za identifikaciju lica – podatak u zavisnosti od unete oznake u polju pod rednim brojem 3.2 V.I. (vrsta identifikacije primaoca prihoda), unosi se:

– jedinstveni matični broj građana;

– broj izbegličke legitimacije;

– broj pasoša;

– posebna oznaka za slučajeve odobrene od strane Poreske uprave;

– ostalo.

4) Pod rednim brojem 3.4 Prezime – prezime primaoca prihoda.

5) Pod rednim brojem 3.4a Ime – ime primaoca prihoda.

6) Pod rednim brojem 3.5 Prebivalište – podatak o šifri opštine prebivališta, odnosno boravišta primaoca prihoda.

Šifra se upisuje iz pravilnika kojim se propisuju uslovi i način vođenja računa za uplatu javnih prihoda.

7) Pod rednim brojem 3.6 Šifra vrste prihoda – šifra koja na jedinstven način određuje vrstu prihoda.

Šifra vrste prihoda sastoji se od devet cifara, i to: V PP OVP OL B.

Značenje pojedinih cifara šifre vrste prihoda je:

– V – verzija kataloga vrste prihoda koja se označava cifrom 1;

– PP – vrsta primaoca prihoda;

– OVP – oznaka vrste prihoda;

– OL – olakšica;

– B – staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem – beneficirani staž.

Određivanje vrste primaoca prihoda vrši se izborom jedne od sledećih ponuđenih oznaka vrsta primaoca:

– zaposleni (oznaka 01);

– osnivač i članovi privrednog društva zaposleni u svom privrednom društvu (oznaka 02);

– lice osigurano po osnovu samostalne delatnosti uključujući samostalne umetnike (oznaka 03);

– lice osigurano po osnovu poljoprivredne delatnosti (oznaka 04);

– lice koje nije osigurano po drugom osnovu (oznaka 05);

– nerezident (oznaka 06);

– invalidno lice (oznaka 07);

– vojni osiguranik (oznaka 08);

– lice penzioner po osnovu zaposlenosti (oznaka 09);

– lice penzioner po osnovu samostalne delatnosti (oznaka 10);

– lice kome se isplaćuju prihodi van radnog odnosa na koje se ne obračunavaju i ne plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje (oznaka 11);

– vojni penzioner (oznaka 12);

– poljoprivredni penzioner (oznaka 13).

Isplatilac prihoda izborom opisa vrste prihoda iz Kataloga vrste prihoda, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, automatski opredeljuje oznaku vrste prihoda (OVP), olakšicu (OL) i beneficirani staž (B).

8) Pod rednim brojem 3.7 Broj dana – broj kalendarskih dana koje je primalac prihoda proveo na radu, odnosno bolovanju i slično. Ovo polje se obavezno popunjava za konačan obračun zarade, odnosno naknade zarade za obračunski period.

9) Pod rednim brojem 3.8 Broj sati – broj sati u obračunskom periodu. Ovo polje se obavezno popunjava za konačan obračun zarade, odnosno naknade zarade za obračunski period.

10) Pod rednim brojem 3.8a Fond sati – ukupan mesečni fond sati zaposlenog za obračunski period naveden u polju pod rednim brojem 1.2 Obračunski period.

Ovo polje je obavezno ako se pojedinačna poreska prijava podnosi za konačnu isplatu zarade ili prihoda koji imaju karakter zarade.

Ako se za zaposlenog u pojedinačnoj poreskoj prijavi istovremeno iskazuje i naknada zarade za bolovanje preko 30 dana i isplata prihoda koji imaju karakter zarade, na koje u skladu sa pravilima poslodavca zaposleni ima pravo nezavisno od vremena provedenog na radu u tom obračunskom periodu, u polje 3.8a Fond sati unosi se:

– ukupan mesečni fond sati zaposlenog u redu u kojem se iskazuje naknada zarade;

– oznaka – 1 u redu u kojem se iskazuje prihod koji ima karakter zarade.

11) Pod rednim brojem 3.9 Bruto prihod – iznos bruto prihoda utvrđenog u skladu sa zakonom koji uređuje porez na dohodak građana i zakonom koji uređuje doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

12) Pod rednim brojem 3.10 Osnovica za porez – iznos razlike između bruto prihoda iz polja pod rednim brojem 3.9 Bruto prihod i neoporezivog iznosa koji se koristi, odnosno normiranih ili stvarnih troškova koji se priznaju.

13) Pod rednim brojem 3.11 Porez – iznos poreza umanjen za propisane poreske olakšice.

14) Pod rednim brojem 3.12 Osnovica za doprinose – iznos propisan zakonom koji uređuje doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

15) Pod rednim brojem 3.13 PIO – ukupan iznos doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje (na teret zaposlenog/primaoca prihoda i/ili na teret poslodavca/isplatioca prihoda), umanjen za propisane olakšice.

16) Pod rednim brojem 3.14 Zdravstvo – ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje (na teret zaposlenog/primaoca prihoda i/ili na teret poslodavca/isplatioca prihoda), umanjen za propisane olakšice.

17) Pod rednim brojem 3.15 Nezaposlenost – ukupan iznos doprinosa za slučaj nezaposlenosti (na teret zaposlenog/primaoca prihoda i/ili na teret poslodavca/isplatioca prihoda), umanjen za propisane olakšice.

18) Pod rednim brojem 3.16 Beneficirani PIO – iznos dodatnog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem, umanjen za propisane olakšice.

19) Pod rednim brojem 3.17 MFP (multifunkcionalno polje) za obračun – unose se podaci koji za određene vrste prihoda omogućavaju proveru obračuna obaveze, bez kojih se zbog vrste prihoda ili vrste primaoca obračun ne može jednoznačno odrediti opštim pravilima, i to:

MFP
OPIS

MFP 1
Kod zarade, odnosno naknade zarade: ukupan neoporezivi iznos iskorišćen u prethodnim prijavama pod istom šifrom vrste prihoda za zaradu, odnosno naknadu zarade za isti obračunski period.

MFP 2
Kod zarade, odnosno naknade zarade: ukupan iznos osnovice na koju su obračunati doprinosi u prethodnim prijavama pod istom šifrom vrste prihoda za zaradu, odnosno naknadu zarade za isti obračunski period.

MFP 3
Kod zarade, odnosno naknade zarade: procenat angažovanja primaoca prihoda kod isplatioca prihoda u odnosu na puno radno vreme.

MFP 4
Kod zarade, odnosno naknade zarade: ukupan prethodno prijavljeni iznos zarade, odnosno naknade zarade pod istom šifrom vrste prihoda za isti obračunski period.

MFP 5
Iznos stvarnih troškova kod prihoda van radnog odnosa, iznos uplate kod igara na sreću za prihod ostvaren zaključno sa 31. decembrom 2015. godine, iznos uplate premije osiguranja.

MFP 6
Kod zarade, odnosno naknade zarade: ukupan iznos plaćenog doprinosa u dobrovoljni penzijski fond i/ili plaćene premije dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja obustavljen iz zarade zaposlenog.

MFP 7
Kod zarade, odnosno naknade zarade: oznaka 1 ako primalac prihoda nije rezident Republike Srbije, a rezident države sa kojom Republika Srbija ima zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja ili ugovor kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje; kod prihoda van radnog odnosa: primenjena stopa poreza ako je primalac prihoda nerezident Republike Srbije, a rezident države sa kojom Republika Srbija ima zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

MFP 8
Kod zarade, odnosno naknade zarade: oznaka 1 ako je primalac prihoda zaposlen sa nepunim radnim vremenom samo kod jednog poslodavca.

MFP 9
Kod zarade: oznaka 1 ako isplatilac prihoda umanjuje osnovicu za doprinose zaposlenom kojem za isti obračunski period isplaćuje zaradu i/ili naknadu zarade čiji je zbir veći od najviše mesečne osnovice doprinosa tako da njihov zbir izjednači sa najvišom mesečnom osnovicom doprinosa.

MFP 10
Kod zarade, odnosno naknade zarade: oznaka 1 kada se u istom obračunskom periodu za jednog primaoca prihoda prijavljuju i zarada i/ili naknada zarade pod bilo kojom šifrom vrste prihoda za zaradu, odnosno naknadu zarade.

MFP 11
Kod zarade, odnosno naknade zarade: ukupan neoporezivi iznos iskorišćen u prethodnim prijavama za zaradu i/ili naknadu zarade pod svim šiframa vrste prihoda za istog primaoca prihoda i isti obračunski period.

MFP 12
Kod zarade, odnosno naknade zarade: ukupan iznos osnovice na koju su obračunati doprinosi u prethodnim prijavama za zaradu i naknadu zarade pod svim šiframa vrste prihoda za istog primaoca prihoda i isti obračunski period.
Kod prve isplate zarade u prijavi u kojoj se za jednog primaoca prihoda, iskazuju prihodi pod više šifri vrsta prihoda upisuje se ukupan iznos osnovice na koju su obračunati doprinosi u istoj prijavi za zaradu i naknadu zarade za ostale šifre vrsta prihoda za istog primaoca.

20) Polja Ukupno za redne br. 3.9 – 3.16 ne popunjava podnosilac poreske prijave, nego ih obračunava Poreska uprava.

21) Polja Kamata za redne br. 3.11, 3.13 – 3.16 – ukupan iznos kamate obračunate shodno ZPPPA po kolonama, u sledećim slučajevima:

– kod pojedinačne poreske prijave iz člana 182b ZPPPA;

– kod pojedinačne poreske prijave po službenoj dužnosti;

– kod izmenjene pojedinačne poreske prijave;

– kod pojedinačne poreske prijave koja se podnosi, odnosno menja po nalazu kontrole;

– kod pojedinačne poreske prijave koja se podnosi, odnosno menja po odluci suda.

U Obrazac PPP-PD iznosi se upisuju u dinarima sa dve decimale, dok je prag tolerancije za zaokruživanje koji se primenjuje pri proveri obračuna 0,5 dinara po iznosu svake obračunate obaveze.

Čl. 12-15.

(Brisani)

Član 16.

Isplatilac prihoda koji Poreskoj upravi podnosi pojedinačnu poresku prijavu u obavezi je da licu za koje je platio porez po odbitku izda Potvrdu o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku za 20__ godinu na Obrascu PPP-PO, koja sadrži podatke o plaćenom porezu po odbitku najkasnije do 31. januara godine koja sledi godini u kojoj je plaćen porez po odbitku.

Član 17.

Obrazac PPP-PO sastoji se iz tri dela, i to:

1) 1. Podaci o isplatiocu prihoda;

2) 2. Podaci o primaocu prihoda;

3) 3. Podaci o oporezivim prihodima iz kojih je isplatilac obustavio i platio poreze i doprinose po odbitku.

Član 18.

U Obrazac PPP-PO, deo 1. Podaci o isplatiocu prihoda, unosi se:

1) Pod rednim brojem 1.1 Naziv/Ime i prezime isplatioca – naziv pravnog lica, odnosno ime i prezime isplatioca prihoda.

2) Pod rednim brojem 1.2 Sedište/Prebivalište isplatioca – sedište, odnosno prebivalište isplatioca prihoda.

3) Pod rednim brojem 1.3 PIB/JMBG isplatioca – poreski identifikacioni broj, odnosno jedinstveni matični broj građana isplatioca prihoda.

4) Pod rednim brojem 1.4 Broj – broj pod kojim je potvrdu zaveo isplatilac prihoda.

5) Pod rednim brojem 1.5 Datum izdavanja – datum izdavanja potvrde od strane isplatioca prihoda.

U Obrazac PPP-PO, deo 2. Podaci o primaocu prihoda, unosi se:

1) Pod rednim brojem 2.1 Ime i prezime primaoca – ime i prezime primaoca prihoda.

2) Pod rednim brojem 2.2 Adresa – ulica i broj, prebivalište, odnosno boravište primaoca prihoda.

3) Pod rednim brojem 2.3 Podatak o identifikaciji primaoca – jedinstveni matični broj građana primaoca prihoda, a ako primalac prihoda nema jedinstveni matični broj građana, broj pasoša ili broj izbegličke legitimacije.

U Obrazac PPP-PO, deo 3. Podaci o oporezivim prihodima iz kojih je isplatilac obustavio i platio poreze po odbitku, unosi se:

1) Pod rednim brojem 3.1 – Šifra vrste prihoda isplaćena fizičkom licu, podaci se unose po šiframa iz Kataloga vrste prihoda.

2) Pod rednim brojem 3.2 Bruto prihod – iznos bruto prihoda.

3) Pod rednim brojem 3.3 Normirani troškovi, poreske olakšice i druga umanjenja – iznos normiranih troškova, odnosno poreskih olakšica.

4) Pod rednim brojem 3.4 Poreska osnovica – iznos poreske osnovice.

5) Pod rednim brojem 3.5 Porez – iznos plaćenog poreza.

6) Pod rednim brojem 3.6 Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje – iznos plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na teret primaoca prihoda.

7) Pod rednim brojem 3.7 Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje – iznos plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na teret isplatioca prihoda.

U polje pod rednim brojem 4.1 Potpis odgovornog lica – upisuje se prezime i ime odgovornog lica kod isplatioca prihoda.

U polje pod rednim brojem 5.1 Napomena – ukoliko je iznos zarade iz čl. 13. do 14b Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS”, br. 24/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15 i 113/17), koju je isplatilac prihoda/poslodavac isplatio fizičkom licu – rezidentu Republike koji je upućen u inostranstvo radi obavljanja poslova za pravna lica – rezidente Republike, viši od iznosa iskazanog na rednom broju 3.2 Bruto prihod, ovde se iskazuje iznos te razlike.

U Obrazac PPP-PO iznosi se upisuju u dinarima, bez decimala.

Član 19.

Međusobna pravila razmene podataka između Poreske uprave i organa, odnosno organizacije određuju se tehničkim protokolom.

Član 20.

U skladu sa članom 41. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS“, br. 80/02, 84/02 – ispravka, 23/03 – ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka i 93/12) podnosi se:

1) zbirna poreska prijava za poreze po odbitku plaćene zaključno sa 28. februarom 2014. godine, za koje nisu podnete propisane poreske prijave i

2) pojedinačna poreska prijava za prihode isplaćene u 2013. godini.

Za poreske prijave podnete u skladu sa stavom 1. ovog člana, poreski obveznik podnosi izmenjene poreske prijave u skladu sa članom 40. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS“, br. 80/02, 84/02 – ispravka, 23/03 – ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka, 93/12, 47/13 i 108/13) na istim obrascima kao i prvobitno podnete, a plaćanje obaveza po ovim prijavama ne vrši na jedinstveni uplatni račun za poreze po odbitku, već na propisane pojedinačne uplatne račune.

Za isplate prihoda na koje se plaćaju porezi po odbitku, koje su obuhvaćene ovim pravilnikom i koje se vrše u januaru i februaru 2014. godine, pored zbirne poreske prijave iz stava 1. tačka 1) ovog člana obavezno se podnosi i pojedinačna poreska prijava propisana ovim pravilnikom, i to najkasnije poslednjeg dana u mesecu za isplate izvršene u tom mesecu.

Pojedinačna poreska prijava iz stava 3. ovog člana može se podneti za svaku isplatu prihoda primaocima prihoda izvršenu tokom meseca ili se može podneti jedna pojedinačna poreska prijava u kojoj će se iskazati sve isplate primaocima prihoda izvršene tokom meseca.

Poreska uprava će pojedinačnu poresku prijavu iz stava 3. ovog člana evidentirati ali na osnovu nje neće knjižiti zaduženja.

Član 21.

Poreska uprava će na svojoj internet strani objaviti:

1) korisničko uputstvo za primenu ovog pravilnika, sa primerima popunjenih obrazaca sa obrazloženjem;

2) XML šemu obrasca PPP-PD.

3) (brisana)

Član 22.

Za isplate prihoda na koje se plaćaju porezi po odbitku, koje su obuhvaćene ovim pravilnikom i koje se vrše počev od 1. marta 2014. godine, podnose se obrasci propisani ovim pravilnikom, umesto sledećih obrazaca:

1) Obrazac PP OPJ, Obrazac PP OPJ-1, Obrazac PP OPJ-2, Obrazac PP OPJ-3, Obrazac PP OPJ-4, Obrazac PP OPJ-5, Obrazac PP OPJ-6, Obrazac PP OPJ-7 i Obrazac PP OPJ-8 iz Pravilnika o načinu utvrđivanja, plaćanja i evidentiranja poreza po odbitku i o sadržini zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku („Službeni glasnik RS“, br. 137/04, 82/06 i 61/13);

2) Obrazac PP OD, Obrazac PP OD-1, Obrazac PP OD-P, Obrazac OS, Obrazac OS-1, iz Pravilnika o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku („Službeni glasnik RS“, br. 96/04, 105/04, 65/05, 82/06, 15/12, 123/12 i 61/13);

3) Obrazac ZSD i Obrazac ZSP iz Pravilnika o obrascima zahteva za subvencionisanje poreza na zarade i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje („Službeni glasnik RS“, broj 36/11);

4) Obrazac INSZ iz Pravilnika o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za novozaposlene starije od 45, odnosno 50 godina („Službeni glasnik RS“, br. 99/04, 33/05 i 72/06);

5) Obrazac INSZ-I iz Pravilnika o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za lica sa invaliditetom („Službeni glasnik RS“, broj 72/06);

6) Obrazac INSZ-M i Obrazac INSZ-P iz Pravilnika o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za pripravnike i novozaposlena lica mlađa od 30 godina („Službeni glasnik RS“, broj 72/06);

7) Obrazac OPNR-P i Obrazac OPNR-M iz Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje pripravnika i lica mlađih od 30 godina („Službeni glasnik RS“, broj 72/06);

8) Obrazac OPNR-I iz Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje lica sa invaliditetom („Službeni glasnik RS“, broj 72/06);

9) Obrazac OPNR-S iz Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje lica starijih od 45 godina („Službeni glasnik RS“, broj 72/06).

Ako je odredbama drugih pravilnika podnošenje izveštaja sa podacima o porezu po odbitku uređeno na drukčiji način, te odredbe uskladiće se sa odredbama ovog pravilnika najkasnije do dana početka primene ovog pravilnika.

Član 23.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjuje se od 1. januara 2014. godine.

 

Odredbe koje nisu unete u „prečišćen tekst“ propisa

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku: „Sl. glasnik RS“, br. 118/2013

Član 14.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjuje se od 1. januara 2014. godine.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku: „Sl. glasnik RS“, br. 66/2014

Član 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. jula 2014. godine.

Pravilnik o izmenama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku: „Sl. glasnik RS“, br. 14/2016

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjuje se od 1. marta 2016. godine.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku: „Sl. glasnik RS“, br. 21/2017

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku: „Sl. glasnik RS“, br. 20/2018

Član 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Obrazac PPP-PD – Pojedinačna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima
Obrazac PPP-PO – Potvrda o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku za 20___ godinu
Katalog vrste prihoda

 

Podelite: