Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV
(važi do 30.06.2021.)

Službeni glasnik RS“, broj 90/2017, 119/2017, 48/2018, 60/2018, 75/2019 i 159/2020

Prečišćen tekst propisa

 

I UVODNA ODREDBA

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se uređuju oblik, sadržina i način vođenja evidencije o PDV, koja obezbeđuje vršenje kontrole pravilnog obračunavanja i plaćanja PDV, kao i oblik i sadržina pregleda obračuna PDV.

II OBLIK, SADRŽINA I NAČIN VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV

Član 2.

Obveznik PDV je dužan da, saglasno članu 46. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19 i 153/20 – u daljem tekstu: Zakon), radi pravilnog obračunavanja i plaćanja PDV, vodi evidenciju na način koji omogućava kontrolu obračunavanja i plaćanja PDV u svakom poreskom periodu.

Obveznik PDV je dužan da u evidenciji iz stava 1. ovog člana (u daljem tekstu: evidencija) obezbedi podatke o transakcijama, aktivnostima, odnosno drugim poslovnim promenama, a naročito podatke koji se odnose na promet dobara i usluga koji je obveznik PDV izvršio, odnosno koji mu je izvršen, računima ili drugim dokumentima koja služe kao računi u skladu sa Zakonom (u daljem tekstu: račun), odnosno dokumentima kojima se potvrđuje poslovna promena (npr. ugovor o osiguranju, ugovor o zakupu zaključen sa fizičkim licem, ugovor o autorskom delu, ugovor o delu itd.), kao i druge podatke od značaja za pravilno obračunavanje PDV.

Podacima iz stava 2. ovog člana smatraju se podaci o:

1) broju i datumu izdavanja računa;

2) broju i datumu izdavanja primljenog računa;

3) iznosu naknade, osnovice, odnosno vrednosti dobara i usluga, po vrstama prometa;

4) nastanku obaveze obračunavanja PDV, poreskoj stopi i obračunatom PDV za promet za koji je obveznik PDV u svojstvu isporučioca dobara ili usluga, odnosno primaoca dobara ili usluga poreski dužnik u skladu sa Zakonom;

5) iznosu PDV koji se može odbiti kao prethodni porez;

6) iznosu PDV koji se ne može odbiti kao prethodni porez;

7) poreskoj obavezi;

8) drugi podaci od značaja za pravilno obračunavanje i plaćanje PDV.

Vrste prometa iz stava 3. tačka 3) ovog člana su promet za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza, promet za koji je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza, promet koji se oporezuje po opštoj stopi PDV, promet koji se oporezuje po posebnoj stopi PDV, promet za koji se smatra da nije izvršen u skladu sa čl. 6. i 6a Zakona i promet izvršen van Republike.

Prometom izvršenim van Republike iz stava 4. ovog člana, a u smislu ovog pravilnika, smatra se promet dobara i usluga čije je mesto prometa van Republike, u skladu sa čl. 11. i 12. Zakona.

Podaci o prometu dobara i usluga iz stava 2. ovog člana odnose se na promet dobara i usluga koji se vrši uz naknadu, osim ako ovim pravilnikom nije drukčije uređeno.

Član 2a

Podaci iz člana 2. ovog pravilnika evidentiraju se na osnovu izvršenih transakcija, aktivnosti, odnosno drugih poslovnih promena, osim ako ovim pravilnikom nije drukčije propisano.

Podaci o prometu dobara i usluga koji je obvezniku PDV izvršio drugi obveznik PDV ili lice koje nije obveznik PDV (strano ili domaće lice), uključujući i podatke o izmeni naknade, osnovice, odnosno vrednosti tog prometa, evidentiraju se na osnovu računa o izvršenom prometu, izmeni naknade, osnovice, odnosno vrednosti tog prometa, odnosno drugog dokumenta kojim se dokazuje poslovna promena, osim podataka o:

1) prometu dobara i usluga za koji je poreski dužnik u skladu sa Zakonom i izmeni osnovice, odnosno vrednosti tog prometa;

2) plaćenom avansu, bez PDV, nezavisno od vrste prometa;

3) smanjenju osnovice i ispravci – smanjenju PDV po osnovu izmene – smanjenja osnovice za nabavljena dobra, odnosno primljene usluge za promet za koji nije poreski dužnik u skladu sa zakonom.

Član 3.

Evidencija se vodi kao opšta evidencija i kao posebne evidencije.

1. Opšta evidencija
Član 4.

U opštoj evidenciji obveznik PDV evidentira podatke iz člana 2. ovog pravilnika, a koji se odnose na:

1) promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza;

2) promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza;

3) oporezivi promet dobara i usluga i obračunati PDV;

4) obračunati PDV za promet drugog lica;

5) posebne postupke oporezivanja turističkih agencija i polovnih dobara, umetničkih dela, kolekcionarskih dobara i antikviteta;

6) uvoz dobara stavljenih u slobodan promet u skladu sa carinskim propisima;

7) nabavku dobara i usluga od poljoprivrednika;

8) nabavku dobara i usluga, osim nabavke dobara i usluga od poljoprivrednika;

9) promet dobara i usluga izvršen van Republike i drugi promet koji ne podleže PDV.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, u opštoj evidenciji obveznika PDV – stranog lica evidentiraju se podaci koji se odnose na promet dobara i usluga koji obveznik PDV – strano lice vrši u Republici, odnosno koji je obvezniku PDV – stranom licu izvršen u Republici, kao i na uvoz dobara koja su stavljena u slobodan promet u skladu sa carinskim propisima.   

Član 5.

Evidencija iz člana 4. stav 1. tačka 1) ovog pravilnika, koja se odnosi na promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza, sadrži podatke o:

1) prometu dobara koja se otpremaju u inostranstvo iz člana 24. stav 1. tač. 2) i 3) Zakona, uključujući i podatke o povećanju, odnosno smanjenju naknade za taj promet;

2) prometu dobara koja se otpremaju na teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija u skladu sa Uredbom o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244 („Službeni glasnik RS”, br. 111/13 i 31/18 – u daljem tekstu: Uredba), uključujući i podatke o povećanju, odnosno smanjenju naknade za taj promet;

3) prometu dobara koja se unose u slobodnu zonu i prometu dobara i usluga u slobodnoj zoni iz člana 24. stav 1. tačka 5) i 5a) Zakona, uključujući i podatke o povećanju, odnosno smanjenju naknade za taj promet;

4) prometu dobara i usluga iz člana 24. Zakona, osim iz tač. 1) – 3) ovog člana, uključujući i podatke o prometu investicionog zlata i prometu usluga posredovanja kod prometa investicionog zlata na koji se ne obračunava PDV u skladu sa Zakonom, kao i podatke o povećanju, odnosno smanjenju naknade za taj promet;

5) prometu dobara i usluga bez naknade;

6) naknadi ili delu naknade naplaćenom pre izvršenog prometa (avans).

Član 6.

Evidencija iz člana 4. stav 1. tačka 2) ovog pravilnika, koja se odnosi na promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza, sadrži podatke o:

1) prometu novca i kapitala iz člana 25. stav 1. Zakona, uključujući i podatke o povećanju, odnosno smanjenju naknade za taj promet;

2) prometu zemljišta i davanja u zakup zemljišta iz člana 25. stav 2. tačka 2) Zakona, uključujući i podatke o povećanju, odnosno smanjenju naknade za taj promet;

3) prometu objekata, ekonomski deljivih celina u okviru objekata i vlasničkih udela na tim dobrima iz člana 25. stav 2. tačka 3) Zakona, uključujući i podatke o povećanju, odnosno smanjenju naknade za taj promet;

4) prometu dobara i usluga iz člana 25. Zakona, osim iz tač. 1) do 3) ovog stava, uključujući i podatke o povećanju, odnosno smanjenju naknade za taj promet;

5) prometu dobara i usluga bez naknade;

6) naknadi ili delu naknade naplaćenom pre izvršenog prometa (avans).

Objektima i ekonomski deljivim celinama u okviru objekata iz stava 1. tačka 3) ovog člana, a u smislu ovog pravilnika, smatraju se dobra utvrđena Pravilnikom o utvrđivanju pojedinih dobara i usluga iz člana 25. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 120/12 i 86/15).

Član 7.

Evidencija iz člana 4. stav 1. tačka 3) ovog pravilnika, koja se odnosi na oporezivi promet dobara i usluga i obračunati PDV, sadrži podatke o:

 1) prvom prenosu prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima, ekonomski deljivim celinama u okviru novoizgrađenih građevinskih objekata i vlasničkim udelima na tim dobrima, za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet;

2) prometu za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet, osim iz tačke 1) ovog člana;

3) prenosu prava raspolaganja na građevinskim objektima za koji obveznik PDV koji vrši taj promet nije poreski dužnik;

4) prometu za koji obveznik PDV koji vrši taj promet nije poreski dužnik, osim iz tačke 3) ovog člana;

5) povećanju osnovice, odnosno PDV;

6) smanjenju osnovice, odnosno PDV;

7) prometu dobara i usluga bez naknade;

8) naknadi ili delu naknade koji je naplaćen pre izvršenog prometa i PDV po tom osnovu (avans).

Član 8.

Evidencija iz člana 4. stav 1. tačka 4) ovog pravilnika, koja se odnosi na obračunati PDV za promet drugog lica, sadrži podatke o:

1) PDV za prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima, ekonomski deljivim celinama u okviru građevinskih objekata i vlasničkim udelima na tim dobrima, za koji je poreski dužnik obveznik PDV – primalac dobara;

2) PDV za promet dobara i usluga koji u Republici vrši strano lice koje nije obveznik PDV, za koji je poreski dužnik obveznik PDV – primalac dobara i usluga;

3) PDV za promet dobara i usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV – primalac dobara i usluga, osim iz tač. 1) i 2) ovog člana, uključujući i PDV obračunat u skladu sa članom 10. stav 4. Zakona;

4) povećanju obračunatog PDV;

5) smanjenju obračunatog PDV;

6) PDV za promet dobara i usluga bez naknade;

7) PDV po osnovu naknade ili dela naknade koji je plaćen pre izvršenog prometa (avans).

Član 9.

Evidencija iz člana 4. stav 1. tačka 5) ovog pravilnika, koja se odnosi na poseban postupak oporezivanja turističkih agencija u skladu sa članom 35. Zakona, sadrži najmanje sledeće podatke:

1) iznos ukupne naknade koju plaća putnik za izvršeni promet turističkih usluga, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje te naknade;

1a) iznos primljenog avansa za turističke usluge;

2) iznos stvarnih troškova koji obveznik plaća za prethodne turističke usluge, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje tih troškova;

3) poresku osnovicu;

4) obračunati PDV.

Evidencija iz člana 4. stav 1. tačka 5) ovog pravilnika, koja se odnosi na poseban postupak oporezivanja polovnih dobara, umetničkih dela, kolekcionarskih dobara i antikviteta u skladu sa članom 36. Zakona, sadrži najmanje sledeće podatke:

1) iznos prodajne cene dobra, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje te cene;

1a) iznos primljenog avansa za dobra;

2) iznos nabavne cene dobra, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje te cene;

3) poresku osnovicu;

4) obračunati PDV.

Evidencija iz člana 4. stav 1. tačka 5) ovog pravilnika, koja se odnosi na promet dobara u skladu sa članom 36. stav 7. Zakona, sadrži najmanje sledeće podatke:

1) iznos prodajne cene dobra, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje te cene;

2) iznos primljenog avansa za dobra;

3) iznos nabavne cene dobra, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje te cene.

Član 10.

Evidencija iz člana 4. stav 1. tačka 6) ovog pravilnika, koja se odnosi na uvoz dobara stavljenih u slobodan promet u skladu sa carinskim propisima, sadrži podatke o:

1) vrednosti dobara stavljenih u slobodan promet u skladu sa carinskim propisima za čiji je uvoz propisano poresko oslobođenje, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje vrednosti tih dobara;

2) uvozu dobara stavljenih u slobodan promet u skladu sa carinskim propisima na koji se plaća PDV, i to:

(1) osnovici za obračunavanje PDV za uvoz dobara,

(2) povećanju osnovice za uvoz dobara,

(3) smanjenju osnovice za uvoz dobara;

3) ukupnom PDV plaćenom pri uvozu dobara;

4) PDV plaćenom pri uvozu dobara koji se može odbiti kao prethodni porez.

Član 11.

Evidencija iz člana 4. stav 1. tačka 7) ovog pravilnika, koja se odnosi na nabavku dobara i usluga od poljoprivrednika iz člana 34. Zakona (u daljem tekstu: poljoprivrednik), sadrži podatke o:

1) vrednosti primljenih dobara i usluga, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje te vrednosti;

2) vrednosti plaćenih dobara i usluga;

3) plaćenoj PDV nadoknadi;

4) plaćenoj PDV nadoknadi koja se može odbiti kao prethodni porez.

Član 12.

Evidencija iz člana 4. stav 1. tačka 8) ovog pravilnika, koja se odnosi na nabavku dobara i usluga, osim nabavke dobara i usluga od poljoprivrednika, sadrži podatke o:

1) nabavci dobara i usluga u Republici od obveznika PDV – promet za koji je poreski dužnik isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga, i to za:

(1) prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima, ekonomski deljivim celinama u okviru novoizgrađenih građevinskih objekata i vlasničkim udelima na tim dobrima,

(2) dobra i usluge, osim za dobra iz podtačke (1) ove tačke,

(3) dobara i usluge bez naknade,

(4) izmenu osnovice za nabavljena dobra i usluge i ispravku PDV po osnovu izmene osnovice – povećanje,

(5) izmenu osnovice za nabavljena dobra i usluge i ispravku PDV po osnovu izmene osnovice – smanjenje,

(6) naknadu ili deo naknade koji je plaćen pre izvršenog prometa i PDV po tom osnovu (avans);

2) nabavci dobara i usluga u Republici od obveznika PDV – promet za koji je poreski dužnik primalac dobara, odnosno usluga, i to za:

(1) prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima, ekonomski deljivim celinama u okviru građevinskih objekata i vlasničkim udelima na tim dobrima,

(2) dobra i usluge, osim za dobra iz podtačke (1) ove tačke,

(3) dobra i usluge bez naknade,

(4) izmenu osnovice za nabavljena dobra i usluge – povećanje,

(5) izmenu osnovice za nabavljena dobra i usluge – smanjenje,

(6) naknadu ili deo naknade koji je plaćen pre izvršenog prometa (avans);

3) nabavci dobara i usluga u Republici od obveznika PDV, osim po osnovu prometa za koji postoji obaveza obračunavanja PDV iz tač. 1) i 2) ovog stava, i to za:

(1) prenos celokupne, odnosno dela imovine u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 1) Zakona i promet dobara i usluga u okviru realizacije ugovora o javno-privatnom partnerstvu sa elementima koncesije u skladu sa članom 6a Zakona, sa ili bez naknade ili kao ulog, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj prenos, odnosno promet,

(2) dobra i usluge uz naknadu, osim iz podtačke (1) ove tačke, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje te naknade,

(3) dobra i usluge bez naknade, osim iz podtačke (1) ove tačke;

4) nabavci dobara i usluga u Republici od stranih lica koja nisu obveznici PDV – promet za koji postoji obaveza obračunavanja PDV, i to za:

(1) dobra i usluge,

(2) dobra i usluge bez naknade,

(3) izmenu osnovice – povećanje,

(4) izmenu osnovice – smanjenje,

(5) naknadu ili deo naknade koji je plaćen pre izvršenog prometa (avans);

5) nabavci dobara i usluga, osim iz tač. 1) – 4) ovog stava, i to za:

(1) dobra i usluge nabavljenih u Republici od stranih lica koja nisu obveznici PDV – promet za koji ne postoji obaveza obračunavanja PDV, kao i o povećanju, odnosno smanjenju naknade za ta dobra i usluge, uključujući i nabavku bez naknade,

(2) dobra i usluge nabavljenih u Republici od lica sa teritorije Republike koja nisu obveznici PDV, kao i o povećanju, odnosno smanjenju naknade za ta dobra i usluge, uključujući i nabavku bez naknade,

(3) dobra i usluge nabavljenih van Republike, kao i o povećanju, odnosno smanjenju naknade za ta dobra i usluge, uključujući i nabavku bez naknade.

Dobrima, odnosno uslugama nabavljenim u Republici iz stava 1. tač. 1) do 4) i tačka 5) podtač. (1) i (2) ovog člana, a u smislu ovog pravilnika, smatraju se dobra, odnosno usluge čije je mesto prometa u Republici, u skladu sa čl. 11. i 12. Zakona.

Dobrima, odnosno uslugama nabavljenim van Republike iz stava 1. tačka 5) podtačka (3) ovog člana, a u smislu ovog pravilnika, smatraju se dobra, odnosno usluge čije je mesto prometa van Republike, u skladu sa čl. 11. i 12. Zakona.

Član 13.

Evidencija iz člana 4. stav 1. tačka 9) ovog pravilnika, koja se odnosi na promet dobara i usluga izvršen van Republike i drugom prometu koji ne podleže PDV, sadrži podatke o:

1) prometu dobara i usluga izvršenom van Republike sa ili bez naknade;

2) prenosu celokupne, odnosno dela imovine, sa ili bez naknade ili kao ulog, u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 1) Zakona;

2a) prometu dobara i usluga u okviru realizacije ugovora o javno-privatnom partnerstvu sa elementima koncesije, sa ili bez naknade ili kao ulog, u skladu sa članom 6a Zakona;

3) prometu dobara i usluga iz člana 6. Zakona, osim iz tačke 2) ovog člana;

4) naknadi, odnosno delu naknade naplaćenom pre izvršenog prometa, odnosno prenosa iz tač. 1) – 2a ovog člana.

2. Posebne evidencije
Član 14.

U posebnim evidencijama obveznik PDV evidentira podatke koji se odnose na određene promete koje je izvršio, odnosno koji su mu izvršeni, momenat prve upotrebe opreme i objekata za vršenje delatnosti, odnosno završetak ulaganja u objekte za vršenje delatnosti, ispravku odbitka prethodnog poreza, odnosno naknadno sticanje prava na odbitak prethodnog poreza za opremu i objekte za vršenje delatnosti, odnosno ulaganja u objekte za vršenje delatnosti, sticanje prava na odbitak prethodnog poreza po osnovu evidentiranja za obavezu plaćanja PDV, kao i primenu sistema naplate.

Opremom za vršenje delatnosti iz stava 1. ovog člana, a u smislu ovog pravilnika, smatraju se dobra iz člana 2. stav 1. Pravilnika o utvrđivanju opreme i objekata za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte, načinu sprovođenja ispravke odbitka prethodnog poreza i načinu utvrđivanja dela prethodnog poreza za koji naknadno može da se ostvari pravo na odbitak, za opremu i objekte za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte („Službeni glasnik RS”, broj 120/12 – u daljem tekstu: Pravilnik o opremi i objektima).

Objektima za vršenje delatnosti iz stava 1. ovog člana, a u smislu ovog pravilnika, smatraju se dobra iz člana 2. stav 2. Pravilnika o opremi i objektima.

Ulaganjima u objekte iz stava 1. ovog člana, a u smislu ovog pravilnika, smatraju se ulaganja iz člana 2. stav 3. Pravilnika o opremi i objektima.

Član 15.

Obveznik PDV koji vrši promet dobara i usluga licima iz člana 24. stav 1. tačka 16) Zakona, a koji je za taj promet poreski dužnik, dužan je da vodi posebnu evidenciju o ovom prometu.

Evidencija iz stava 1. ovog člana sadrži najmanje sledeće podatke:

1) naziv, adresu i PIB diplomatskog ili konzularnog predstavništva, odnosno međunarodne organizacije;

2) ime i prezime lica iz člana 24. stav 1. tačka 16) podtač. (3) i (4) Zakona;

3) broj i datum primljenog naloga za nabavku dobara i usluga bez PDV;

4) iznos naknade za isporučena dobra, odnosno pružene usluge.

Član 16.

Obveznik PDV koji je poreski dužnik za promet dobara i usluga iz člana 24. stav 1. tačka 16a) Zakona, dužan je da vodi posebnu evidenciju o ovom prometu.

Evidencija iz stava 1. ovog člana sadrži najmanje sledeće podatke:

1) naziv, adresu i PIB lica kome je izvršen promet dobara i usluga, odnosno lica koje je izvršilo promet dobara i usluga;

2) naziv, broj i datum ugovora o donaciji;

3) broj i datum potvrde o poreskom oslobođenju za donacije;

4) broj i datum računa o avansnim sredstvima, odnosno izvršenom prometu;

5) iznos avansnih sredstava, odnosno naknade za isporučena dobra ili pružene usluge.

Član 17.

Obveznik PDV koji je poreski dužnik za promet dobara i usluga iz člana 24. stav 1. tačka 16b) Zakona, dužan je da vodi posebnu evidenciju o ovom prometu.

Evidencija iz stava 1. ovog člana sadrži najmanje sledeće podatke:

1) naziv, adresu i PIB lica kome je izvršen promet dobara i usluga, odnosno lica koje je izvršilo promet dobara i usluga;

2) naziv, broj i datum ugovora o kreditu, odnosno zajmu;

3) broj i datum potvrde o poreskom oslobođenju za kredit, odnosno zajam;

4) broj i datum računa o avansnim sredstvima, odnosno izvršenom prometu;

5) iznos avansnih sredstava, odnosno naknade za isporučena dobra ili pružene usluge.

Član 18.

Obveznik PDV koji je poreski dužnik za promet dobara i usluga iz člana 24. stav 1. tačka 16v) Zakona, dužan je da vodi posebnu evidenciju o ovom prometu.

Evidencija iz stava 1. ovog člana sadrži najmanje sledeće podatke:

1) naziv, adresu i PIB lica kome je izvršen promet dobara i usluga, odnosno lica koje je izvršilo promet dobara i usluga;

2) naziv, broj i datum međunarodnog ugovora;

3) broj i datum potvrde o poreskom oslobođenju za međunarodni ugovor;

4) broj i datum računa o avansnim sredstvima, odnosno izvršenom prometu;

5) iznos avansnih sredstava, odnosno naknade za isporučena dobra ili pružene usluge.

Član 18a

Obveznik PDV koji je poreski dužnik za promet dobara i usluga iz člana 24. stav 1. tačka 16g) Zakona, dužan je da vodi posebnu evidenciju o ovom prometu.

Evidencija iz stava 1. ovog člana sadrži najmanje sledeće podatke:

1) naziv, adresu i PIB lica kome je izvršen promet dobara i usluga, odnosno lica koje je izvršilo promet dobara i usluga;

2) naziv projekta iz člana 24. stav 1. tačka 16g) Zakona;

3) broj i datum potvrde o poreskom oslobođenju za realizaciju infrastrukturnog projekta izgradnje autoputa;

4) broj i datum računa o avansnim sredstvima, odnosno izvršenom prometu;

5) iznos avansnih sredstava, odnosno naknade za isporučena dobra ili pružene usluge.

Član 19.

Obveznik PDV kome je izvršen promet sekundarnih sirovina, odnosno usluga neposredno povezanih sa tim dobrima, u Republici, od lica koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV, dužan je da vodi posebnu evidenciju o tom licu i prometu dobara i usluga koji mu je to lice izvršilo.

Evidencija iz stava 1. ovog člana sadrži najmanje sledeće podatke:

1) naziv, odnosno ime i prezime, adresu i PIB isporučioca sekundarnih sirovina, odnosno pružaoca usluga neposredno povezanih sa tim dobrima;

2) datum prometa i vrednost isporučenih sekundarnih sirovina, odnosno usluga neposredno povezanih sa tim dobrima.

Sekundarnim sirovinama i uslugama neposredno povezanim sa tim dobrima iz stava 1. ovog člana, a u smislu ovog pravilnika, smatraju se dobra i usluge utvrđeni Pravilnikom o utvrđivanju sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RSˮ, br. 107/12 i 74/13).

Član 20.

Obveznik PDV kome je izvršen promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, u Republici, od poljoprivrednika koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV, dužan je da vodi posebnu evidenciju o tom poljoprivredniku i prometu dobara i usluga koji mu je taj poljoprivrednik izvršio.

Evidencija iz stava 1. ovog člana sadrži najmanje sledeće podatke:

1) ime i prezime, adresu i PIB poljoprivrednika;

2) datum prometa i vrednost isporučenih poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga;

3) datum plaćanja i vrednost plaćenih poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga;

4) datum plaćanja i iznos PDV nadoknade plaćene poljoprivredniku.

Član 21.

Obveznik PDV koji ima pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke opreme i objekata za vršenje delatnosti, odnosno ulaganja u objekte za vršenje delatnosti, dužan je da u posebnoj evidenciji obezbedi podatak o momentu prve upotrebe opreme i objekata za vršenje delatnosti, odnosno momentu završetka ulaganja u objekte za vršenje delatnosti.

Obveznik PDV iz stava 1. ovog člana, a koji u skladu sa članom 32. Zakona ima obavezu ispravke odbitka prethodnog poreza za opremu, objekte, odnosno ulaganja u objekte za vršenje delatnosti, dužan je da u posebnoj evidenciji obezbedi podatke o momentu prve upotrebe opreme i objekata za vršenje delatnosti, odnosno momentu završetka ulaganja u objekte za vršenje delatnosti, momentu prestanka ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza za opremu, objekte, odnosno ulaganja u objekte za vršenje delatnosti, utvrđivanju ispravke odbitka prethodnog poreza i iznosu te ispravke.

Član 22.

Obveznik PDV koji u skladu sa članom 32a Zakona naknadno stiče pravo na odbitak prethodnog poreza za opremu, objekte, odnosno ulaganja u objekte za vršenje delatnosti, dužan je da u posebnoj evidenciji obezbedi podatke o momentu prve upotrebe opreme i objekata, odnosno završetka ulaganja u objekte za vršenje delatnosti, momentu naknadnog sticanja prava na odbitak prethodnog poreza, utvrđivanju iznosa prethodnog poreza za koji naknadno stiče pravo na odbitak i iznosu prethodnog poreza.

Član 23.

Obveznik PDV koji stiče pravo na odbitak prethodnog poreza u skladu sa članom 32b Zakona, dužan je da vodi posebnu evidenciju o prometu dobara o kojima je iskazao podatke u popisnoj listi, odnosno o prometu dobara proizvedenih ili sastavljenih od tih dobara i iznosu PDV koji ima pravo da odbije kao prethodni porez po osnovu prometa tih dobara.

Evidencija iz stava 1. ovog člana naročito sadrži podatke o:

1) nazivu, vrsti i količini dobara;

2) datumu prometa dobara;

3) izdatim računima za promet dobara;

4) iznosu poreske osnovice;

5) iznosu obračunatog PDV;

6) iznosu PDV koji ima pravo da odbije kao prethodni porez po osnovu prometa dobara iz stava 1. ovog člana.

Član 24.

Obveznik PDV koji primenjuje sistem naplate u skladu sa članom 36a Zakona, dužan je da vodi evidenciju za promete kod kojih primenjuje sistem naplate odvojeno od evidencije za promete kod kojih ne primenjuje ovaj sistem.

Evidencija za promete kod kojih obveznik PDV primenjuje sistem naplate iz stava 1. ovog člana sadrži naročito podatke o:

1) datumu prometa za koji obveznik PDV primenjuje sistem naplate;

2) momentu naplaćenog potraživanja;

3) iznosu naplaćenog potraživanja;

4) prometu na koji se odnosi naplaćeno potraživanje;

5) prometu za koji nije naplaćeno potraživanje u roku od šest meseci od dana izvršenog prometa;

6) momentu nastanka obaveze po osnovu PDV za promet iz tačke 5) ovog stava;

7) momentu plaćanja obaveze;

8) iznosu plaćene obaveze;

9) prometu na koji se odnosi plaćena obaveza;

10) povezanim licima u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica.

Obveznik PDV koji prestaje da primenjuje sistem naplate dužan je da u evidenciji obezbedi podatke o:

1) prometu na koji se odnosi potraživanje koje nije naplaćeno u periodu primene sistema naplate;

2) obračunatom PDV koji se odnosi na potraživanje koje nije naplaćeno u periodu primene sistema naplate;

3) prometu koji mu je izvršen u periodu u kojem je primenjivao sistem naplate, a za koji nije platio obavezu;

4) iznosu PDV koji mu je obračunat za promet iz tačke 3) ovog stava.

Član 24a

Obveznik PDV koji vrši promet investicionog zlata dužan je da vodi posebnu evidenciju o svim aktivnostima u vezi sa investicionim zlatom, i to:

1) evidenciju o nabavci, odnosno proizvodnji investicionog zlata;

2) evidenciju o prometu investicionog zlata;

3) evidenciju o prometu investicionog zlata izvršenog preko posrednika.

Evidencija o nabavci investicionog zlata iz stava 1. tačka 1) ovog člana sadrži podatke o:

1) vrsti (poluga, pločica ili novčić), količini i opisu investicionog zlata (za poluge i pločice – masa, stepen finoće, kao i naziv proizvođača i serijski broj ako postoji, a za novčiće – država porekla i stepen finoće);

2) broju i datumu jedinstvene carinske isprave o stavljanju u slobodan promet investicionog zlata, odnosno datumu nabavke investicionog zlata u Republici;

3) nazivu, odnosno imenu i prezimenu, adresi i PIB-u, odnosno JMBG-u, odnosno identifikacionom broju stranog lica (poreski identifikacioni broj, odnosno identifikacioni broj naveden u dokumentu za identifikaciju) od kojeg je nabavljeno investiciono zlato;

4) vrednosti investicionog zlata (vrednost navedena u carinskom dokumentu, odnosno u računu ili drugom dokumentu za nabavke u Republici).

Evidencija o proizvodnji investicionog zlata iz stava 1. tačka 1) ovog člana sadrži podatke o:

1) vrsti (poluga ili pločica), količini i opisu investicionog zlata (masa, stepen finoće, kao i serijski broj ako postoji);

2) datumu proizvodnje investicionog zlata.

Evidencija o prometu investicionog zlata iz stava 1. tačka 2) ovog člana sadrži podatke o:

1) vrsti (poluga, pločica ili novčić), količini i opisu investicionog zlata (za poluge i pločice – masa, stepen finoće, kao i naziv proizvođača i serijski broj ako postoji, a za novčiće – država porekla i stepen finoće);

2) broju i datumu izdavanja računa;

3) nazivu, odnosno imenu i prezimenu, adresi i PIB-u, odnosno JMBG-u, odnosno identifikacionom broju stranog lica (poreski identifikacioni broj, odnosno identifikacioni broj naveden u dokumentu za identifikaciju) lica kojem se vrši promet investicionog zlata.

Evidencija o prometu investicionog zlata izvršenog preko posrednika iz stava 1. tačka 3) ovog člana sadrži podatke o:

1) nazivu, odnosno imenu i prezimenu, adresi i PIB-u, odnosno JMBG-u posrednika;

2) vrsti (poluga, pločica ili novčić), količini i opisu investicionog zlata (za poluge i pločice – masa, stepen finoće, kao i naziv proizvođača i serijski broj ako postoji, a za novčiće – država porekla i stepen finoće);

3) broju i datumu izdavanja računa;

4) nazivu, odnosno imenu i prezimenu, adresi i PIB-u, odnosno JMBG-u, odnosno identifikacionom broju stranog lica (poreski identifikacioni broj, odnosno identifikacioni broj naveden u dokumentu za identifikaciju) lica kojem se vrši promet investicionog zlata.

Obveznik PDV koji vrši promet investicionog zlata na koji se ne obračunava PDV i promet investicionog zlata na koji se obračunava PDV u skladu sa Zakonom, dužan je da o tim prometima vodi posebne evidencije iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana.

III OBLIK I SADRŽINA PREGLEDA OBRAČUNA PDV

Član 25.

Na osnovu podataka iz evidencije, obveznik PDV za svaki poreski period sačinjava pregled obračuna PDV na osnovu kojeg se iskazuju podaci u poreskoj prijavi.

Pregled obračuna PDV obveznik PDV podnosi uz poresku prijavu, odnosno izmenjenu poresku prijavu (u daljem tekstu: poreska prijava) nadležnom poreskom organu na Obrascu POPDV – Pregled obračuna PDV za poreski period od __________ do _________ 20__. godine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Pregled obračuna PDV podnosi se na način na koji se podnosi poreska prijava u skladu sa pravilnikom kojim se uređuju oblik i sadržina prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupak evidentiranja i brisanja iz evidencije i oblik i sadržina poreske prijave PDV (u daljem tekstu: Pravilnik o poreskoj prijavi).

Pregled obračuna PDV ne podnosi poreski dužnik koji nije obveznik PDV.

Član 26.

Obrazac POPDV sadrži podatke o:

1) podnosiocu;

2) prometu dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza;

3) prometu dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza;

4) oporezivom prometu dobara i usluga koji vrši obveznik PDV i obračunatom PDV;

5) obračunatom PDV za promet drugog lica;

6) posebnim postupcima oporezivanja turističkih agencija i polovnih dobara, umetničkih dela, kolekcionarskih dobara i antikviteta;

7) ukupnom prometu dobara i usluga i ukupno obračunatom PDV;

8) uvozu dobara stavljenih u slobodan promet u skladu sa carinskim propisima;

9) nabavci dobara i usluga od poljoprivrednika;

10) nabavci dobara i usluga, osim nabavke dobara i usluga od poljoprivrednika;

11) PDV za promet dobara i usluga koji se može odbiti kao prethodni porez i ispravci odbitka prethodnog poreza;

12) ukupnoj vrednosti svih nabavljenih dobara i usluga, uključujući i uvoz dobara stavljenih u slobodan promet;

13) PDV koji se u poreskoj prijavi iskazuje kao prethodni porez;

14) poreskoj obavezi;

15) prometu dobara i usluga izvršenom van Republike i drugom prometu koji ne podleže PDV.

Član 27.

U delu Podaci o podnosiocu Obrasca POPDV iskazuju se podaci o nazivu, odnosno imenu i prezimenu i PIB-u podnosioca.

Član 28.

U delu 1. Obrasca POPDV – Promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza, iskazuju se podaci o prometu dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza, i to:

1) u polje 1.1 – Promet dobara koja se otpremaju u inostranstvo, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet, unosi se podatak o iznosu naknade za promet dobara koja se otpremaju u inostranstvo iz člana 24. stav 1. tač. 2) i 3) Zakona, uvećanom za iznos povećanja, odnosno umanjenom za iznos smanjenja te naknade;

2) u polje 1.2 – Promet dobara koja se otpremaju na teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet, unosi se podatak o iznosu naknade za promet dobara koja se otpremaju na teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija u skladu sa Uredbom, uvećanom za iznos povećanja, odnosno umanjenom za iznos smanjenja te naknade;

3) u polje 1.3 – Promet dobara koja se unose u slobodnu zonu i promet dobara i usluga u slobodnoj zoni, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet, unosi se podatak o iznosu naknade za promet dobara koja se unose u slobodnu zonu i promet dobara i usluga u slobodnoj zoni iz člana 24. stav 1. tačka 5) i 5a) Zakona, uvećanom za iznos povećanja, odnosno umanjenom za iznos smanjenja te naknade;

4) u polje 1.4 – Promet dobara i usluga, osim iz tač. 1.1 do 1.3, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet, unosi se podatak o iznosu naknade za promet dobara i usluga člana 24. Zakona, osim iz tač. 1) – 3) ovog člana, uvećanom za iznos povećanja, odnosno umanjenom za iznos smanjenja te naknade. U ovo polje unosi se i podatak o prometu investicionog zlata i prometu usluga posredovanja kod prometa investicionog zlata na koji se ne obračunava PDV u skladu sa Zakonom;

5) u polje 1.5 – Ukupan promet (1.1+1.2+1.3+1.4), automatski se unosi  podatak o ukupnom iznosu naknade za promet iz tač. 1) – 4) ovog člana;

6) u polje 1.6 – Promet dobara i usluga bez naknade, unosi se podatak o vrednosti prometa dobara i usluga koji se vrši bez naknade;

7) u polje 1.7 – Naknada ili deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa (avans), unosi se podatak o iznosu naplaćenog avansa za promet iz tač. 1) – 4) ovog člana, za koji su ispunjeni uslovi za ostvarivanje poreskog oslobođenja.

Član 29.          

U delu 2. Obrasca POPDV – Promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza, iskazuju se podaci o prometu dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza, i to:

1) u polje 2.1 – Promet novca i kapitala, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet, unosi se podatak o iznosu naknade za promet dobara i usluga u okviru prometa novca i kapitala iz člana 25. stav 1. Zakona, uvećanom za iznos povećanja, odnosno umanjenom za iznos smanjenja te naknade;

2) u polje 2.2 – Promet zemljišta i davanje u zakup zemljišta, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet, unosi se podatak o iznosu naknade za promet zemljišta iz člana 25. stav 2. tačka 2) Zakona, koji se vrši kao poseban promet, odnosno koji se vrši kao promet uz koji se vrši sporedan promet dobara ili usluga, uključujući i podatak o iznosu naknade za davanje u zakup zemljišta, uvećanom za iznos povećanja, odnosno umanjenom za iznos smanjenja te naknade; u ovo polje ne unosi se podatak o prometu zemljišta koje se smatra sporednim prometom uz promet objekata u skladu sa Zakonom.

3) u polje 2.3 – Promet objekata, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet, unosi se podatak o iznosu naknade za promet građevinskih objekata, ekonomski deljivih celina u okviru građevinskih objekata i vlasničkih udela na tim dobrima iz člana 25. stav 2. tačka 3) Zakona, uvećanom za iznos povećanja, odnosno umanjenom za iznos smanjenja te naknade;

4) u polje 2.4 – Promet dobara i usluga, osim iz tač. 2.1 do 2.3, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet, unosi se podatak o iznosu naknade za promet dobara i usluga iz člana 25. Zakona, osim iz tač. 1) – 3) ovog stava, uvećanom za iznos povećanja, odnosno umanjenom za iznos smanjenja te naknade;

5) u polje 2.5 – Ukupan promet (2.1+2.2+2.3+2.4), automatski se unosi podatak o ukupnom iznosu naknade za promet iz tač. 1) – 4) ovog člana;

6) u polje 2.6 – Promet dobara i usluga bez naknade, unosi se podatak o vrednosti prometa dobara i usluga koji se vrši bez naknade;

7) u polje 2.7 – Naknada ili deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa (avans), unosi se podatak o iznosu naplaćenog avansa za promet iz tač. 1) – 4) ovog člana.

Član 30.

U delu 3. Obrasca POPDV – Oporezivi promet dobara i usluga koji vrši obveznik PDV i obračunati PDV, iskazuju se podaci o oporezivom prometu dobara i usluga koji vrši obveznik PDV koji sačinjava pregled obračuna PDV i o obračunatom PDV, i to:

1) u polje 3.1 – Prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet, unose se podaci o iznosu osnovice i obračunatom PDV za prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima, ekonomski deljivim celinama u okviru novoizgrađenih građevinskih objekata i vlasničkim udelima na tim dobrima, za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet; u ovo polje ne unose se podaci o prvom prenosu prava raspolaganja na hipotekovanim nepokretnostima kod realizacije hipoteke u skladu sa zakonom kojim se uređuje hipoteka i prvom prenosu prava raspolaganja na predmetnim dobrima nad kojima se sprovodi izvršenje u izvršnom postupku u skladu sa zakonom, izvršen drugom obvezniku PDV;

2) u polje 3.2 – Promet za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet, osim iz tačke 3.1, unose se podaci o iznosu osnovice i obračunatom PDV za promet za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet, osim iz tačke 1) ovog stava, uključujući i podatke o iznosu osnovice i obračunatom PDV za promet usluga posredovanja kod prometa investicionog zlata, za koji postoji obaveza obračunavanja PDV u skladu sa Zakonom, izvršen drugom obvezniku PDV, kao i po osnovu izdatog računa za usluge iz člana 5. stav 3. tačka 1) Zakona, usluge neposredno povezane sa tim uslugama i usluge tehničke podrške prilikom korišćenja softvera, hardvera i druge opreme na određeni vremenski period, ako je po osnovu tog računa nastala poreska obaveza u smislu člana 16. tačka 2a) Zakona;

3) u polje 3.3 – Prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima za koji obveznik PDV koji vrši taj promet nije poreski dužnik, unosi se podatak o iznosu osnovice za prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima, ekonomski deljivim celinama u okviru građevinskih objekata i vlasničkim udelima na tim dobrima, u slučaju kada je ugovorom na osnovu kojeg se vrši promet tih dobara, zaključenim između obveznika PDV, predviđeno da će se na taj promet obračunati PDV, pod uslovom da sticalac obračunati PDV može u potpunosti odbiti kao prethodni porez, kao i za prvi prenos prava raspolaganja na hipotekovanim nepokretnostima kod realizacije hipoteke u skladu sa zakonom kojim se uređuje hipoteka i prvi prenos prava raspolaganja na predmetnim dobrima nad kojima se sprovodi izvršenje u izvršnom postupku u skladu sa zakonom, izvršen drugom obvezniku PDV;

4) u polje 3.4 – Promet za koji obveznik PDV koji vrši taj promet nije poreski dužnik, osim iz tačke 3.3, unosi se podatak o iznosu osnovice za promet za koji obveznik PDV koji vrši taj promet nije poreski dužnik, osim iz tačke 3) ovog stava, i to: za promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva, promet električne energije i prirodnog gasa koji se isporučuju preko prenosne, transportne i distributivne mreže licu koje je ta dobra nabavilo radi dalje prodaje, promet predmeta založnog prava kod realizacije ugovora o zalozi u skladu sa zakonom kojim se uređuje založno pravo na pokretnim stvarima i promet dobara (pokretnih stvari) i usluga nad kojima se sprovodi izvršenje u izvršnom postupku u skladu sa zakonom, uključujući i promet investicionog zlata za koji postoji obaveza obračunavanja PDV u skladu sa Zakonom, izvršen drugom obvezniku PDV;

5) u polje 3.5 – Povećanje osnovice, odnosno PDV, unose se podaci o iznosu:

(1) za koji je povećana osnovica, odnosno iznosu za koji je povećan PDV po osnovu izmene osnovice ili po drugom osnovu – ako je obveznik PDV – isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga poreski dužnik za promet kod kojeg dolazi do povećanja osnovice, odnosno PDV,

(2) za koji je povećana osnovica – ako obveznik PDV – isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga nije poreski dužnik za promet kod kojeg dolazi do povećanja osnovice;

6) u polje 3.6 – Smanjenje osnovice, odnosno PDV, unose se podaci o iznosu:

(1) za koji je smanjena osnovica, odnosno iznosu za koji je smanjen PDV po osnovu izmene osnovice ili po drugom osnovu – ako je obveznik PDV – isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga poreski dužnik za promet kod kojeg dolazi do smanjenja osnovice, odnosno PDV; u ovo polje unose se i podaci o smanjenju iznosa osnovice, odnosno PDV po osnovu storniranja računa za promet dobara i usluga,

(2) za koji je smanjena osnovica – ako obveznik PDV – isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga nije poreski dužnik za promet kod kojeg dolazi do smanjenja osnovice; u ovo polje unose se i podaci o smanjenju iznosa osnovice po osnovu storniranja računa za promet dobara i usluga;

7) u polje 3.7 – Promet dobara i usluga bez naknade, unose se podaci o iznosu:

(1) osnovice i obračunatom PDV za promet dobara i usluga bez naknade – ako je obveznik PDV – isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga poreski dužnik za taj promet,

(2) osnovice – ako obveznik PDV – isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga nije poreski dužnik za taj promet;

8) u polje 3.8 – Ukupna osnovica i obračunati PDV za promet dobara i usluga (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7), automatski se unose podaci o ukupnom iznosu osnovice za promet dobara i usluga i iznosu obračunatog PDV iz tač. 1) – 7) ovog stava;

9) u polje 3.9 – Naknada ili deo naknade koji je naplaćen pre izvršenog prometa i PDV obračunat po tom osnovu (avans), unose se podaci o iznosu:

(1) naplaćenog avansa za promet dobara i usluga za koji je obveznik PDV – isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga poreski dužnik, posebno podatka o delu tog iznosa koji se odnosi na osnovicu i delu koji se odnosi na obračunati PDV,

(2) naplaćenog avansa za promet dobara i usluga za koji obveznik PDV – isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga nije poreski dužnik, u ukupnom iznosu u delu osnovice;

10) u polje 3.10 – Ukupno obračunati PDV (3.8+3.9), automatski se unosi podatak o ukupnom iznosu obračunatog PDV.

Iznos PDV obračunat za promet dobara i usluga iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana umanjuje se za iznos PDV obračunatog po osnovu naplaćenog avansa za taj promet ako je po osnovu naplaćenog avansa nastala poreska obaveza u poreskom periodu različitom od poreskog perioda u kojem je izvršen promet dobara i usluga.

Član 31.

U delu 3a Obrasca POPDV – Obračunati PDV za promet drugog lica, iskazuju se podaci o obračunatom PDV za promet drugog lica, i to:

1) u polje 3a.1 – PDV za prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima za koji je poreski dužnik obveznik PDV – primalac dobara, unosi se podatak o iznosu PDV obračunatom za prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima, ekonomski deljivim celinama u okviru građevinskih objekata i vlasničkim udelima na tim dobrima, u slučaju kada je ugovorom na osnovu kojeg se vrši promet tih dobara, zaključenim između obveznika PDV, predviđeno da će se na taj promet obračunati PDV, pod uslovom da sticalac obračunati PDV može u potpunosti odbiti kao prethodni porez, kao i za prvi prenos prava raspolaganja na hipotekovanim nepokretnostima kod realizacije hipoteke u skladu sa zakonom kojim se uređuje hipoteka i prvi prenos prava raspolaganja na predmetnim dobrima nad kojima se sprovodi izvršenje u izvršnom postupku u skladu sa zakonom, izvršen drugom obvezniku PDV;

2) u polje 3a.2 – PDV za promet dobara i usluga koji u Republici vrši strano lice koje nije obveznik PDV, za koji je poreski dužnik obveznik PDV – primalac dobara i usluga, unosi se podatak o iznosu PDV obračunatom za promet dobara i usluga koji u Republici vrši strano lice koje nije obveznik PDV, za koji je poreski dužnik obveznik PDV – primalac dobara i usluga, uključujući i podatak o iznosu obračunatog PDV po osnovu izdatog računa za usluge iz člana 5. stav 3. tačka 1) Zakona, usluge neposredno povezane sa tim uslugama i usluge tehničke podrške prilikom korišćenja softvera, hardvera i druge opreme na određeni vremenski period, ako je po osnovu tog računa nastala poreska obaveza u smislu člana 16. tačka 2a) Zakona;

3) u polje 3a.3 – PDV za promet dobara i usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV – primalac dobara i usluga, osim iz tač. 3a.1 i 3a.2, uključujući i PDV obračunat u skladu sa članom 10. stav 4. Zakona, unosi se podatak o iznosu PDV obračunatom za promet dobara i usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV – primalac dobara i usluga, osim iz tač. 1) i 2) ovog stava, uključujući i PDV obračunat u skladu sa članom 10. stav 4. Zakona, i to: za promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva, promet električne energije i prirodnog gasa koji se isporučuju preko prenosne, transportne i distributivne mreže licu koje je ta dobra nabavilo radi dalje prodaje, promet predmeta založnog prava kod realizacije ugovora o zalozi u skladu sa zakonom kojim se uređuje založno pravo na pokretnim stvarima i promet dobara (pokretnih stvari) i usluga nad kojima se sprovodi izvršenje u izvršnom postupku u skladu sa zakonom, izvršen drugom obvezniku PDV, po osnovu prestanka uslova za neobračunavanje PDV u slučaju prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade ili kao ulog, u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 1) Zakona, uključujući i PDV obračunat za promet koji u Republici vrši strano lice koje nije obveznik PDV licu koje nije obveznik PDV, osim licu iz člana 9. stav 1. Zakona, a naknadu za taj promet u ime i za račun stranog lica naplaćuje obveznik PDV, kao i PDV za promet investicionog zlata za koji postoji obaveza obračunavanja PDV u skladu sa Zakonom;

4) u polje 3a.4 – Povećanje obračunatog PDV, unose se podaci o iznosu za koji je povećan obračunati PDV zbog izmene osnovice ili po drugom osnovu;

5) u polje 3a.5 – Smanjenje obračunatog PDV, unose se podaci o iznosu za koji je smanjen obračunati PDV zbog izmene osnovice ili po drugom osnovu;

6) u polje 3a.6 – PDV za promet dobara i usluga bez naknade, unose se podaci o iznosu PDV obračunatom za promet dobara i usluga bez naknade;

7) u polje 3a.7 – Ukupno obračunati PDV za promet dobara i usluga (3a.1+3a.2+3a.3+3a.4+3a.5+3a.6), automatski se unosi podatak o ukupnom iznosu obračunatog PDV za promet dobara i usluga iz tač. 1) – 6) ovog stava;

8) u polje 3a.8 – PDV po osnovu naknade ili dela naknade koji je plaćen pre izvršenog prometa (avans), unosi se podatak o iznosu PDV obračunatom po osnovu plaćenog avansa;

9) u polje 3a.9 – Ukupno obračunati PDV (3a.7+3a.8), automatski se unosi podatak o ukupnom iznosu obračunatog PDV.

Iznos PDV obračunat za promet dobara i usluga iz stava 1. tač. 1) – 3) ovog člana umanjuje se za iznos PDV obračunatog po osnovu plaćenog avansa za taj promet ako je po osnovu plaćenog avansa nastala poreska obaveza u poreskom periodu različitom od poreskog perioda u kojem je izvršen promet dobara i usluga.

Član 32.

U delu 4. Obrasca POPDV – Posebni postupci oporezivanja, iskazuju se podaci o posebnim postupcima oporezivanja turističkih agencija i polovnih dobara, umetničkih dela, kolekcionarskih dobara i antikviteta.

U delu 4.1 – Turističke agencije, iskazuju se podaci, i to:

1) u polje 4.1.1 – Naknada koju plaćaju putnici, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje te naknade, unosi se podatak o iznosu naknade koju plaćaju putnici za izvršeni promet turističkih usluga, uvećanom za iznos povećanja, odnosno umanjenom za iznos smanjenja te naknade;

2) u polje 4.1.2 – Stvarni troškovi za prethodne turističke usluge, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje tih troškova, unosi se podatak o iznosu stvarnih troškova za prethodne turističke usluge, odnosno procenjenom iznosu stvarnih troškova za prethodne turističke usluge ako iznos stvarnih troškova nije poznat na dan nastanka poreske obaveze u skladu sa Zakonom, uvećanom za iznos povećanja, odnosno umanjenom za iznos smanjenja tih troškova;

3) u polje 4.1.3 – Razlika, unosi se podatak o iznosu razlike između iznosa naknade koju plaćaju putnici za izvršeni promet turističkih usluga, uključujući i iznos naknade ili dela naknade naplaćen pre izvršenog prometa, i iznosa stvarnih, odnosno procenjenih troškova za prethodne turističke usluge, uključujući i iznos troškova srazmeran iznosu naknade ili dela naknade naplaćenog pre izvršenog prometa;

4) u polje 4.1.4 – Obračunati PDV, unosi se podatak o iznosu obračunatog PDV po osnovu razlike iz tačke 3) ovog stava.

U delu 4.2 – Polovna dobra, umetnička dela, kolekcionarska dobra i antikviteti, iskazuju se podaci, i to:

1) u polje 4.2.1 – Prodajna cena dobara, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje te cene, unosi se podatak o iznosu prodajne cene dobara čiji je promet izvršen, uvećanom za iznos povećanja, odnosno umanjenom za iznos smanjenja te cene;

2) u polje 4.2.2 – Nabavna cena dobara, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje te cene, unosi se podatak o iznosu nabavne cene dobara, uvećanom za iznos povećanja, odnosno umanjenom za iznos smanjenja te cene;

3) u polje 4.2.3 – Razlika, unosi se podatak o razlici između iznosa prodajne cene dobara, uključujući i naplaćeni avans, i iznosa nabavne cene dobara, uključujući i iznos nabavne cene srazmeran iznosu naplaćenog avansa;

4) u polje 4.2.4 – Obračunati PDV, unosi se podatak o iznosu obračunatog PDV po osnovu razlike iz tačke 3) ovog stava.

Ako je za promet iz st. 2. i 3. ovog člana naplaćena naknada ili deo naknade pre izvršenog prometa, stvarnim troškovima, uključujući i procenjene stvarne troškove, iz stava 2. tačka 3) ovog člana, odnosno nabavnom cenom iz stava 3. tačka 3) ovog člana, smatra se iznos srazmeran iznosu naplaćene naknade.

Član 33.

U delu 5. Obrasca POPDV – Ukupan promet dobara i usluga i ukupno obračunati PDV, iskazuju se podaci o ukupnom prometu dobara i usluga i ukupno obračunatom PDV, i to:

1) u polje 5.1 – Ukupan oporezivi promet dobara i usluga po opštoj stopi PDV (3.8+4.1.1+4.2.1), automatski se unosi podatak o ukupnom iznosu osnovice, odnosno naknade za oporezivi promet dobara i usluga po opštoj stopi PDV;

2) u polje 5.2 – Ukupno obračunati PDV po opštoj stopi PDV (3.10+3a.9+4.1.4+4.2.4), automatski se unosi podatak o ukupnom iznosu obračunatog PDV po opštoj stopi PDV;

3) u polje 5.3 – Ukupno obračunati PDV po opštoj stopi PDV uvećan za iznos za koji se ne može umanjiti prethodni porez iz tačke 8e.6 (5.2+(8e.6 u apsolutnom iznosu)), automatski se unosi podatak o ukupnom iznosu obračunatog PDV po opštoj stopi PDV uvećanom za iznos za koji se ne može umanjiti prethodni porez;

4) u polje 5.4 – Ukupan oporezivi promet dobara i usluga po posebnoj stopi PDV (3.8+4.2.1), automatski se unosi podatak o ukupnom iznosu osnovice, odnosno naknade za oporezivi promet dobara i usluga po posebnoj stopi PDV;

5) u polje 5.5 – Ukupno obračunati PDV po posebnoj stopi PDV (3.10+3a.9+4.2.4), automatski se unosi podatak o ukupnom iznosu obračunatog PDV po posebnoj stopi PDV;

6) u polje 5.6 – Ukupan promet dobara i usluga (1.5+2.5+5.1+5.4), automatski se unosi podatak o ukupnom iznosu naknade, odnosno osnovice za promet dobara i usluga;

7) u polje 5.7 – Ukupno obračunati PDV (5.3+5.5), automatski se unosi podatak o ukupno obračunatom PDV.

Član 34.

U delu 6. Obrasca POPDV – Uvoz dobara stavljenih u slobodan promet u skladu sa carinskim propisima, iskazuju se podaci o uvozu dobara stavljenih u slobodan promet u skladu sa carinskim propisima.

U delu 6.1 – Vrednost dobara za čiji je uvoz propisano poresko oslobođenje, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje vrednosti tih dobara, unosi se podatak o vrednosti dobara za čiji je uvoz propisano poresko oslobođenje, utvrđenoj u skladu sa carinskim propisima, uvećanoj za iznos povećanja, odnosno umanjenoj za iznos smanjenja te vrednosti.

U delu 6.2 – Uvoz dobara na koji se plaća PDV iskazuju se podaci, i to:

1) u polje 6.2.1 – Osnovica za uvoz dobara, unose se podaci o iznosu osnovice za obračunavanje PDV za uvoz dobara;

2) u polje 6.2.2 – Povećanje osnovice za uvoz dobara, unose se podaci o iznosu za koji je povećana osnovica za obračunavanje PDV pri uvozu dobara;

3) u polje 6.2.3 – Smanjenje osnovice za uvoz dobara, unose se podaci o iznosu za koji je smanjena osnovica za obračunavanje PDV pri uvozu dobara;

4) u delu 6.3 – Ukupna vrednost, odnosno osnovica za uvoz dobara (6.1+6.2.1+6.2.2+6.2.3), automatski se unosi podatak o iznosu ukupne vrednosti, odnosno osnovice za uvoz dobara;

5)  u delu 6.4 – Ukupan PDV plaćen pri uvozu dobara, a koji se može odbiti kao prethodni porez, unosi se podatak o iznosu ukupno plaćenog PDV pri uvozu dobara, uključujući i PDV plaćen po osnovu povećanja osnovice za uvoz dobara, a koji se može odbiti kao prethodni porez.

Podaci o prometu dobara koja se dopremaju sa teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija na teritoriju Republike van Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija u skladu sa Uredbom, stavljenih u slobodan promet u skladu sa carinskim propisima, iskazuju se u delu 6. Obrasca POPDV shodno st. 2. i 3. ovog člana.

Član 35.

U delu 7. Obrasca POPDV – Nabavka dobara i usluga od poljoprivrednika, iskazuju se podaci o nabavci dobara i usluga od poljoprivrednika, i to:

1) u polje 7.1 – Vrednost primljenih dobara i usluga, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje te vrednosti, unosi se podatak o vrednosti primljenih dobara i usluga od poljoprivrednika, uvećanoj za iznos povećanja, odnosno umanjenoj za iznos smanjenja te vrednosti;

2) u polje 7.2 – Vrednost plaćenih dobara i usluga, unosi se podatak o vrednosti plaćenih dobara i usluga poljoprivredniku. Ako je vrednost dobara i usluga plaćena poljoprivredniku u poreskom periodu koji prethodi poreskom periodu u kojem je poljoprivrednik izvršio promet dobara i usluga, podatak o vrednosti plaćenih dobara i usluga unosi se u polje 7.2 Obrasca POPDV za poreski period u kojem je poljoprivrenik izvršio promet tih dobara i usluga;

3) u polje 7.3 – Plaćena PDV nadoknada, unosi se podatak o iznosu plaćene PDV nadoknade poljoprivredniku;

4) u polje 7.4 – Plaćena PDV nadoknada koja se može odbiti kao prethodni porez, unosi se podatak o iznosu PDV nadoknade plaćene poljoprivredniku koja se može odbiti kao prethodni porez.

Član 36.

U delu 8. Obrasca POPDV – Nabavka dobara i usluga, osim nabavke dobara i usluga od poljoprivrednika, iskazuju se podaci o nabavci dobara i usluga, osim nabavke dobara i usluga od poljoprivrednika.

U delu 8a – Nabavka dobara i usluga u Republici od obveznika PDV – promet za koji je poreski dužnik isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga iskazuju se podaci, i to:

1) u polje 8a.1 – Prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima, unose se podaci o iznosu osnovice i obračunatom PDV za prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima, ekonomski deljivim celinama u okviru novoizgrađenih građevinskih objekata i vlasničkim udelima na tim dobrima, za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet; u ovo polje ne unose se podaci o prvom prenosu prava raspolaganja na hipotekovanim nepokretnostima kod realizacije hipoteke u skladu sa zakonom kojim se uređuje hipoteka i prvom prenosu prava raspolaganja na predmetnim dobrima nad kojima se sprovodi izvršenje u izvršnom postupku u skladu sa zakonom, za koji je poreski dužnik obveznik PDV – primalac dobara;

2) u polje 8a.2 – Dobra i usluge, osim dobara iz tač. 8a.1, unose se podaci o iznosu osnovice i iznosu obračunatog PDV za promet dobara i usluga, osim za promet dobara iz tačke 1) ovog stava, uključujući i podatke o iznosu osnovice i iznosu obračunatog PDV za promet usluga posredovanja kod prometa investicionog zlata, za koji postoji obaveza obračunavanja PDV u skladu sa Zakonom, izvršen drugom obvezniku PDV, kao i po osnovu izdatog računa za usluge iz člana 5. stav 3. tačka 1) Zakona, usluge neposredno povezane sa tim uslugama i usluge tehničke podrške prilikom korišćenja softvera, hardvera i druge opreme na određeni vremenski period, ako je po osnovu tog računa nastala poreska obaveza u smislu člana 16. tačka 2a) Zakona;

3) u polje 8a.3 – Dobra i usluge bez naknade, unose se podaci o iznosu osnovice i iznosu obračunatog PDV za promet dobara i usluga bez naknade;

4) u polje 8a.4 – Izmena osnovice za nabavljena dobra i usluge i ispravka PDV po osnovu izmene osnovice – povećanje, unosi se podatak o iznosu za koji je povećana osnovica za nabavljena dobra i usluge i iznosu za koji je povećan PDV po osnovu povećanja osnovice;

5) u polje 8a.5 – Izmena osnovice za nabavljena dobra i usluge i ispravka odbitka prethodnog poreza po osnovu izmene osnovice – smanjenje, unosi se podatak o iznosu za koji je smanjena osnovica za nabavljena dobra i usluge i iznosu za koji je smanjen prethodni porez po osnovu smanjenja osnovice;

6) u polje 8a.6 – Ukupna osnovica za nabavljena dobra i usluge (8a.1+8a.2+8a.3+8a.4+8a.5), automatski se unosi podatak o iznosu ukupne osnovice za nabavljena dobra i usluge;

7) u polje 8a.7 – Naknada ili deo naknade koji je plaćen pre izvršenog prometa i PDV obračunat po tom osnovu (avans), unosi se podatak o iznosu plaćenog avansa, posebno podatka o delu tog iznosa koji se odnosi na osnovicu i delu koji se odnosi na obračunati PDV;

8) u polje 8a.8 – Ukupno obračunati PDV od strane obveznika PDV – prethodnog učesnika u prometu (8a.1+8a.2+8a.3+8a.4+8a.5+8a.7), automatski se unosi podatak o iznosu ukupno obračunatog PDV od strane obveznika PDV – prethodnog učesnika u prometu.

U delu 8b – Nabavka dobara i usluga u Republici od obveznika PDV – promet za koji je poreski dužnik primalac dobara, odnosno usluga iskazuju se podaci, i to:

1) u polje 8b.1 – Prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima, unosi se podatak o iznosu osnovice za prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima, ekonomski deljivim celinama u okviru građevinskih objekata i vlasničkim udelima na tim dobrima, u slučaju kada je ugovorom na osnovu kojeg se vrši promet tih dobara, zaključenim između obveznika PDV, predviđeno da će se na taj promet obračunati PDV, pod uslovom da sticalac obračunati PDV može u potpunosti odbiti kao prethodni porez, kao i za prvi prenos prava raspolaganja na hipotekovanim nepokretnostima kod realizacije hipoteke u skladu sa zakonom kojim se uređuje hipoteka i prvi prenos prava raspolaganja na predmetnim dobrima nad kojima se sprovodi izvršenje u izvršnom postupku u skladu sa zakonom;

2) u polje 8b.2 – Dobra i usluge, osim dobara iz tačke 8b.1, unose se podaci o iznosu osnovice za promet dobara i usluga, osim za promet dobara iz tačke 1) ovog stava, i to: za promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva, promet električne energije i prirodnog gasa koji se isporučuju preko prenosne, transportne i distributivne mreže licu koje je ta dobra nabavilo radi dalje prodaje, promet predmeta založnog prava kod realizacije ugovora o zalozi u skladu sa zakonom kojim se uređuje založno pravo na pokretnim stvarima i promet dobara (pokretnih stvari) i usluga nad kojima se sprovodi izvršenje u izvršnom postupku u skladu sa zakonom, uključujući i promet investicionog zlata za koji postoji obaveza obračunavanja PDV u skladu sa Zakonom;;

3) u polje 8b.3 – Dobra i usluge bez naknade, unose se podaci o iznosu osnovice za promet dobara i usluga bez naknade;

4) u polje 8b.4 – Izmena osnovice za nabavljena dobra i usluge – povećanje,   unosi se podatak o iznosu za koji je povećana osnovica za nabavljena dobra i usluge;

5) u polje 8b.5 – Izmena osnovice za nabavljena dobra i usluge – smanjenje,   unosi se podatak o iznosu za koji je smanjena osnovica za nabavljena dobra i usluge;

6) u polje 8b.6 – Ukupna osnovica za nabavljena dobra i usluge (8b.1+8b.2+8b.3+8b.4+8b.5), automatski se unosi podatak o ukupnom iznosu osnovice za nabavljena dobra i usluge;

7) u polje 8b.7 – Naknada ili deo naknade koji je plaćen pre izvršenog prometa (avans), unosi se podatak o iznosu plaćenog avansa.

U delu 8v – Nabavka dobara i usluga u Republici od obveznika PDV, osim po osnovu prometa za koji postoji obaveza obračunavanja PDV iz tač. 8a i 8b, iskazuju se podaci, i to:

1) u polje 8v.1 – Sticanje celokupne, odnosno dela imovine u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 1) Zakona i nabavka dobara i usluga u skladu sa članom 6a Zakona, sa ili bez naknade ili kao ulog, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje te naknade, unosi se podatak o iznosu naknade, odnosno vrednosti celokupne, odnosno dela imovine stečene u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 1) Zakona i dobara i usluga nabavljenih u skladu sa članom 6a Zakona, sa ili bez naknade ili kao ulog, uvećanom za iznos povećanja, odnosno umanjenom za iznos smanjenja te naknade;

2) u polje 8v.2 – Dobra i usluge uz naknadu, osim iz tačke 8v.1, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje te naknade, unosi se podatak o iznosu naknade za promet dobara i usluga uz naknadu, osim iz tačke 8v.1, uvećanom za iznos povećanja, odnosno umanjenom za iznos smanjenja te naknade;

3) u polje 8v.3 – Dobra i usluge bez naknade, osim iz tačke 8v.1, unosi se podatak o iznosu vrednosti prometa dobara i usluga bez naknade, osim iz tačke 1) ovog stava;

4) u polje 8v.4 – Ukupna naknada, odnosno vrednost nabavljenih dobara i usluga (8v.1+8v.2+8v.3), automatski se unosi podatak o iznosu ukupne naknade, odnosno vrednosti nabavljenih dobara i usluga.

U delu 8g – Nabavka dobara i usluga u Republici od stranih lica koja nisu obveznici PDV – promet za koji postoji obaveza obračunavanja PDV iskazuju se podaci, i to:

1) u polje 8g.1 – Dobra i usluge, unose se podaci o iznosu osnovice za promet nabavljenih dobara i usluga, uključujući i podatak o iznosu osnovice po osnovu izdatog računa za usluge iz člana 5. stav 3. tačka 1) Zakona, usluge neposredno povezane sa tim uslugama i usluge tehničke podrške prilikom korišćenja softvera, hardvera i druge opreme na određeni vremenski period, ako je po osnovu tog računa nastala poreska obaveza u smislu člana 16. tačka 2a) Zakona;

2) u polje 8g.2 – Dobra i usluge bez naknade, unose se podaci o iznosu osnovice za promet nabavljenih dobara i usluga bez naknade;

3) u polje 8g.3 – Izmena osnovice – povećanje, unose se podaci o iznosu za koji je povećana osnovica za nabavljena dobra i usluge;

4) u polje 8g.4 – Izmena osnovice – smanjenje, unose se podaci o iznosu za koji je smanjena osnovica za nabavljena dobra i usluge;

5) u polje 8g.5 – Ukupna osnovica za nabavljena dobra i usluge (8g.1+8g.2+8g.3+8g.4), automatski se unose podaci o iznosu ukupne osnovice za nabavljena dobra i usluge;

6) u polje 8g.6 – Naknada ili deo naknade plaćen pre izvršenog prometa (avans), unosi se podatak o iznosu plaćenog avansa.

U delu 8d – Nabavka dobara i usluga, osim iz tač. 8a do 8g, iskazuju se podaci, i to:

1) u polje 8d.1 – Dobra i usluge nabavljeni u Republici od stranih lica koja nisu obveznici PDV – promet za koji ne postoji obaveza obračunavanja PDV, kao i povećanje, odnosno smanjenje naknade za ta dobra i usluge, uključujući i nabavku bez naknade, unosi se podatak o iznosu naknade za promet dobara i usluga nabavljenih u Republici od stranih lica koja nisu obveznici PDV po osnovu prometa za koji ne postoji obaveza obračunavanja PDV, uvećanom za iznos povećanja, odnosno umanjenom za iznos smanjenja te naknade, uključujući i vrednost dobara i usluga nabavljenih bez naknade;

2) u polje 8d.2 – Dobra i usluge nabavljeni u Republici od lica sa teritorije Republike koja nisu obveznici PDV, kao i povećanje, odnosno smanjenje naknade za ta dobra i usluge, uključujući i nabavku bez naknade, unosi se podatak o iznosu naknade za promet dobara i usluga nabavljenih u Republici od lica sa teritorije Republike koja nisu obveznici PDV, uvećanom za iznos povećanja, odnosno umanjenom za iznos smanjenja te naknade, uključujući i vrednost dobara i usluga nabavljenih bez naknade;

3) u polje 8d.3 – Dobra i usluge nabavljeni van Republike, kao i povećanje, odnosno smanjenje naknade za ta dobra i usluge, uključujući i nabavku bez naknade, unosi se podatak o iznosu naknade za promet dobara i usluga nabavljenih van Republike, nezavisno od toga da li je ta nabavka izvršena od stranih lica ili lica sa teritorije Republike, obveznika PDV ili lica koja nisu obveznici PDV, pravnih ili fizičkih lica, uključujući i preduzetnike, uvećanom za iznos povećanja, odnosno umanjenom za iznos smanjenja te naknade, uključujući i vrednost dobara i usluga nabavljenih bez naknade; u ovo polje unosi se i podatak o nabavci dobara koja su uvezena, a koja nisu stavljena u slobodan promet u skladu sa carinskim propisima.

U delu 8đ – Ukupna osnovica, naknada, odnosno vrednost nabavljenih dobara i usluga (8a.6+8b.6+8v.4+8g.5+8d.1+8d.2+8d.3), automatski se unosi podatak o iznosu ukupne naknade, odnosno vrednosti nabavljenih dobara i usluga.

Član 37.

U delu 8e Obrasca POPDV – PDV za promet dobara i usluga koji se može odbiti kao prethodni porez i ispravke odbitka prethodnog poreza, iskazuju se podaci o PDV za promet dobara i usluga koji se može odbiti kao prethodni porez i ispravkama odbitka prethodnog poreza, i to:

1) u polje 8e.1 – Ukupno obračunati PDV za promet nabavljenih dobara i usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV – isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga, a koji se može odbiti kao prethodni porez (8a.8 umanjen za iznos PDV koji se ne može odbiti kao prethodni porez), unosi se podatak o iznosu ukupno obračunatog PDV za promet nabavljenih dobara i usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV – isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga, a koji se može odbiti kao prethodni porez (razlika između iznosa ukupno obračunatog PDV za promet nabavljenih dobara i usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV – isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga i iznosa PDV koji se ne može odbiti kao prethodni porez);

2) u polje 8e.2 – Ukupno obračunati PDV za promet nabavljenih dobara i usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV – primalac dobara, odnosno usluga, a koji se može odbiti kao prethodni porez (3a.9 umanjen za iznos PDV koji se ne može odbiti kao prethodni porez), unosi se podatak o iznosu ukupno obračunatog PDV za promet nabavljenih dobara i usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV – primalac dobara, odnosno usluga, a koji se može odbiti kao prethodni porez (razlika između iznosa ukupno obračunatog PDV za promet nabavljenih dobara i usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV – primalac dobara, odnosno usluga i iznosa PDV koji se ne može odbiti kao prethodni porez);

3) u polje 8e.3 – Ispravka odbitka – povećanje prethodnog poreza, osim po osnovu izmene osnovice za promet dobara i usluga i po osnovu uvoza dobara, unosi se podatak o iznosu za koji je povećan odbitak prethodnog poreza po bilo kom osnovu u skladu sa Zakonom, osim po osnovu izmene osnovice za promet dobara i usluga i po osnovu PDV plaćenog pri uvozu dobara (npr. po osnovu naknadnog sticanja prava na odbitak prethodnog poreza u skladu sa članom 32a Zakona, sticanja prava na odbitak prethodnog poreza kod evidentiranja za obavezu plaćanja PDV u skladu sa članom 32b Zakona);

4) u polje 8e.4 – Ispravka odbitka – smanjenje prethodnog poreza, osim po osnovu izmene osnovice za promet dobara i usluga, unosi se podatak o iznosu za koji je smanjen odbitak prethodnog poreza po bilo kom osnovu u skladu sa Zakonom, osim po osnovu izmene osnovice za promet dobara i usluga (npr. po osnovu ispravke odbitka prethodnog poreza u skladu sa članom 32. Zakona, na osnovu odluke carinskog organa);

5) u polje 8e.5 – Ukupno obračunati PDV za promet dobara i usluga koji se može odbiti kao prethodni porez (8e.1+8e.2+8e.3+8e.4), automatski se unosi podatak o iznosu ukupno obračunatog PDV za promet dobara i usluga koji se može odbiti kao prethodni porez;

6) u polje 8e.6 – Ukupno obračunati PDV za promet dobara i usluga koji se može odbiti kao prethodni porez uvećan za iznos za koji se ne može umanjiti obračunati PDV (8e.5+(5.2+5.5 u apsolutnom iznosu)), automatski se unosi podatak o iznosu ukupno obračunatog PDV za promet dobara i usluga koji se može odbiti kao prethodni porez uvećanog za iznos za koji se ne može umanjiti obračunati PDV.

Član 38.

U delu 9. Obrasca POPDV – Ukupna vrednost nabavljenih dobara i usluga, uključujući i uvoz dobara stavljenih u slobodan promet (6.3+7.1+8đ), automatski se unosi podatak o iznosu ukupne vrednosti nabavljenih dobara i usluga, uključujući i vrednost uvezenih dobara stavljenih u slobodan promet.

Član 39.

U delu 9a Obrasca POPDV – PDV koji se u poreskoj prijavi iskazuje kao prethodni porez, iskazuju se podaci o PDV koji se u poreskoj prijavi iskazuje kao prethodni porez, i to:

1) u polje 9a.1 – PDV plaćen pri uvozu dobara, unosi se podatak o iznosu PDV plaćenog pri uvozu dobara koji se u poreskoj prijavi iskazuje kao prethodni porez;

2) u polje 9a.2 – PDV nadoknada plaćena poljoprivredniku, unosi se podatak o iznosu PDV nadoknade plaćene poljoprivredniku koji se u poreskoj prijavi iskazuje kao prethodni porez;

 3) u polje 9a.3 – PDV po osnovu nabavki dobara i usluga, osim iz tač. 9a.1 i 9a.2, unosi se podatak o iznosu PDV obračunatom za promet dobara i usluga koji se u poreskoj prijavi iskazuje kao prethodni porez, osim iz tač. 1) i 2) ovog stava;

4) u polje 9a.4 – Ukupan PDV koji se u poreskoj prijavi iskazuje kao prethodni porez (9a.1+9a.2+9a.3), automatski se unosi podatak o iznosu ukupnog PDV koji se u poreskoj prijavi iskazuje kao prethodni porez.

Član 40.

U delu 10. Obrasca POPDV – Poreska obaveza (5.7-9a.4), automatski se iskazuje podatak o poreskoj obavezi za poreski period (razlika između iznosa ukupno obračunatog PDV i iznosa ukupnog PDV koji se u poreskoj prijavi iskazuje kao prethodni porez).

Član 41.

U delu 11. Obrasca POPDV – Promet dobara i usluga izvršen van Republike i drugi promet koji ne podleže PDV, iskazuju se podaci o prometu dobara i usluga izvršenom van Republike i drugim aktivnostima koje ne podležu PDV, i to:

1) u polje 11.1 – Promet dobara i usluga izvršen van Republike, sa ili bez naknade, unosi se podatak o iznosu naknade za promet, odnosno vrednosti prometa dobara i usluga koji je izvršen van Republike;

2) u polje 11.2 – Prenos celokupne, odnosno dela imovine u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 1) Zakona i promet dobara i usluga u skladu sa članom 6a Zakona, sa ili bez naknade ili kao ulog, unosi se podatak o iznosu naknade, odnosno vrednosti prenosa celokupne, odnosno dela imovine u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 1) Zakona, odnosno prometa dobara i usluga u okviru realizacije ugovora o javno-privatnom partnerstvu sa elementima koncesije u skladu sa članom 6a Zakona;

3) u polje 11.3 – Promet dobara i usluga iz člana 6. Zakona, osim tačke 11.2, unosi se podatak o iznosu vrednosti prometa dobara i usluga iz člana 6. Zakona, osim tačke 2) ovog stava.

Ako je pre izvršenog prometa dobara i usluga, odnosno prenosa celokupne ili dela imovine iz stava 1. ovog člana naplaćena naknada, odnosno deo naknade, u polja 11.1 i 11.2 unose se podaci o iznosu naplaćene naknade, odnosno dela naknade.

Član 42.

Podaci o izmeni iznosa osnovice, odnosno naknade i iznosa PDV po osnovu izmene osnovice za promet dobara i usluga, unose se u odgovarajuća polja Obrasca POPDV u kojima se iskazuju podaci o izmeni iznosa osnovice, odnosno naknade i iznosa PDV u skladu sa ovim pravilnikom, nezavisno od toga u kojem je poreskom periodu izvršen promet dobara i usluga.

Član 43.

Ako za promet dobara i usluga bez naknade prethodni učesnik u prometu nije izdao račun, a za koji postoji obaveza iskazivanja podataka u Obrascu POPDV za poreski period u kojem je izvršen promet u skladu sa ovim pravilnikom, podaci o iznosu osnovice, odnosno vrednosti dobara i usluga, utvrđuju se procenom tih iznosa shodno članu 18. st. 1. – 3. Zakona.

Član 44.

Obveznik PDV koji primenjuje sistem naplate u skladu sa članom 36a Zakona unosi podatke u Obrazac POPDV primenjujući pravila o nastanku poreske obaveze i prava na odbitak prethodnog poreza u skladu sa tim članom.

Član 45.

U Obrazac POPDV podaci se unose upisivanjem iznosa u odgovarajuća polja, u dinarima, bez decimala.

Podaci iz stava 1. ovog člana mogu biti i sa predznakom „minus”.

U Obrazac POPDV ne unose se podaci u osenčena polja.

Obveznik PDV ne unosi podatke u polja u koja se podaci upisuju automatski u skladu sa ovim pravilnikom.

IV PRELAZNA I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 46.    

Obrazac POPDV podnosi se uz poresku prijavu, u elektronskoj formi, počev od podnošenja poreske prijave za poreski period jul 2018. godine, odnosno poreski period jul – septembar 2018. godine.

Član 47.

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV („Službeni glasnik RS”, broj 120/12) i Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV („Službeni glasnik RS”, br. 80/16 i 109/16).

Član 48.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od 1. jula 2018. godine.

 

Odredbe koje nisu unete u „prečišćen tekst“ propisa

Pravilnik o izmenama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV: „Sl. glasnik RS“, broj 119/17

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2018. godine.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV: „Sl. glasnik RS“, broj 48/18

Član 21.

Obrazac POPDV – Pregled obračuna PDV za poreski period od __________ do _________ 20__. godine, koji je odštampan uz Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV („Službeni glasnik RSˮ, br. 90/17 i 119/17) i čini njegov sastavni deo zamenjuje se novim Obrascem POPDV – Pregled obračuna PDV za poreski period od __________ do _________ 20__. godine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 22.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi član 5. Pravilnika o načinu i postupku dostavljanja obaveštenja o opredeljenju za obračunavanje PDV za promet investicionog zlata, sadržini računa za promet investicionog zlata i sadržini evidencije o tom prometu („Službeni glasnik RSˮ, broj 23/18).

Član 23.

U periodu od 1. jula 2018. godine zaključno sa 30. junom 2019. godine, u postupcima provere pravilnosti iskazivanja podataka u Obrascu POPDV – Pregled obračuna PDV za poreski period od __________ do _________ 20__. godine, nadležni poreski organ ne uzima u obzir pogrešno iskazane podatke koji ne utiču na iznos poreske obaveze.

Član 24.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. jula 2018. godine.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV: „Službeni glasnik RS“, broj 60/18

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV: „Službeni glasnik RS“, broj 75/19

Član 8.

Odredbe čl. 3, 5, 6. i 7. ovog pravilnika primenjivaće se od 1. januara 2020. godine.

Član 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV: „Službeni glasnik RS“, broj 159/20

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2021. godine.

Obrazac POPDV – Pregled obračuna PDV za poreski period od ________ do ________ 20 ___. godine

 

Podelite: