Објављен „Службени гласник РС“ број 90 од 6.10.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 90 од 6.10.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • ОДЛУКА о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Републике Индонезије
 • ОДЛУКА о измени и допунама Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа „Национални парк Копаоник” са потпуном одговорношћу, Копаоник са Законом о јавним предузећима
 • ОДЛУКА o измени Одлуке о образовању Сталне координационе групе за надзор над спровођењем Националне стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању Координационог тела за спровођење Споразума о питањима сукцесије Р
 • ЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању Националног координатора за борбу против трговине људима
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности заменика директора Института за кардиоваскуларне болести „Дедиње”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Националне службе за запошљавање
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Национални парк Ђердап”
 • РЕШЕЊЕ о престанку функције члана Управног одбора Правосудне академије
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Правосудне академије
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу и именовању члана Управног одбора Института за архитектуру и урбанизам Србије у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Савета за праћење примене препорука механизама Уједињених нација за људска права
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9623/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9624/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9625/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9626/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9627/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9628/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9629/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9630/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9631/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9632/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9634/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9635/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9636/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9637/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9639/2017
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Национални парк Копаоник” за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити „Пољопривредне стручне службе Кикинда” д.о.о. за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм радова за коришћење средстава од доплатне поштанске марке „Изградња Спомен-храма Светог Саве” за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Статут Јавног предузећа „Национални парк Ђердап”, Доњи Милановац
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Института за кардиоваскуларне болести „Дедиње”
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о давању сагласности за проширење подручја Слободне зоне „Суботица”
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9703/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9725/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9728/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9768/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9769/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-9471/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-9473/2017
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о јединственој методологији обрачуна непрофитне закупнине
 • ПРАВИЛНИК о начину коришћења тахографа
 • ПРАВИЛНИК о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу
 • ПРАВИЛНИК о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ближим условима, начину и поступку остваривања ослобођења од плаћања акцизе на производе које произвођач, односно увозник продаје дипломатским и конзуларним представништвима и међународним организацијама, као и на деривате нафте, биогорива и биотечности који се продају на основу међународног уговора
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о обавезама пружалаца медијских услуга током предизборне кампање
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике пензија за октобар, новембар и децембар 2017. године
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0051/15-11
Друге организације
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)
ОГЛАСИ

Поделите: