Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 90 od 6.10.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 90 od 6.10.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • ODLUKA o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Republike Indonezije
 • ODLUKA o izmeni i dopunama Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća „Nacionalni park Kopaonik” sa potpunom odgovornošću, Kopaonik sa Zakonom o javnim preduzećima
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Stalne koordinacione grupe za nadzor nad sprovođenjem Nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma
 • ODLUKA o izmeni Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za sprovođenje Sporazuma o pitanjima sukcesije R
 • EŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika ministra unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju Nacionalnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti zamenika direktora Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje”
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Nacionalne službe za zapošljavanje
 • REŠENJE o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap”
 • REŠENJE o prestanku funkcije člana Upravnog odbora Pravosudne akademije
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Pravosudne akademije
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova Saveta za praćenje primene preporuka mehanizama Ujedinjenih nacija za ljudska prava
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu zaštite životne sredine
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-9623/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-9624/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-9625/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-9626/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-9627/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-9628/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-9629/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-9630/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-9631/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-9632/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-9634/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-9635/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-9636/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-9637/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-9639/2017
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća „Nacionalni park Kopaonik” za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti „Poljoprivredne stručne službe Kikinda” d.o.o. za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program radova za korišćenje sredstava od doplatne poštanske marke „Izgradnja Spomen-hrama Svetog Save” za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap”, Donji Milanovac
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje”
 • REŠENJE o izmeni Rešenja o davanju saglasnosti za proširenje područja Slobodne zone „Subotica”
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-9703/2017
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-9725/2017
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-9728/2017
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-9768/2017
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-9769/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-9471/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-9473/2017
Ministarstva
 • PRAVILNIK o jedinstvenoj metodologiji obračuna neprofitne zakupnine
 • PRAVILNIK o načinu korišćenja tahografa
 • PRAVILNIK o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju
 • PRAVILNIK o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja akcize na proizvode koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama, kao i na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koji se prodaju na osnovu međunarodnog ugovora
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o obavezama pružalaca medijskih usluga tokom predizborne kampanje
 • REŠENJE o utvrđivanju visine naknade pogrebnih troškova za korisnike penzija za oktobar, novembar i decembar 2017. godine
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0051/15-11
Druge organizacije
 • ODLUKA o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)
OGLASI

Podelite: