Објављен „Службени гласник РС“ број 68 од 7.9.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 68 од 7.9.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању посебних износа који се плаћају за време трајања „Дечије недеље” у 2018. години
 • УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке
 • ОДЛУКА о оснивању Агенције за квалификације
 • ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене аутопута Е-761, деоница Пожега — Ужице — граница са Босном и Херцеговином
 • ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о одређивању одговорних лица и тела у систему управљања програмима претприступне помоћи Европске уније за период 2007–2013. године
 • ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о одређивању одговорних лица и тела за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014–2020. године
 • ОДЛУКА о оснивању Координационог тела за успостављање заједничког граничног прелаза Прешево–Табановце
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о образовању Комисије за давање предлога Влади за претходну сагласност за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини по цени мањој од тржишне цене, или без накнаде
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Радне групе за праћење реализације оперативних питања у вези имплементације Оквирног уговора о трансакцији између Републике Србије, Etihad Airways PJSC и Air Serbia а.д. Београд и имплементације Плана реструктурирања Air Serbia а.д. Београд
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за железнице
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Завода за судску медицину Ниш
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Завода за судску медицину Ниш
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Централног регистра обавезног социјалног осигурања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Студентског центра Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Народног позоришта у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Надзорног одбора Клинике за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић”
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Надзорног одбора Клинике за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић”
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Мешовите југословенско-ганске комисије за трговинску сарадњу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Српско-руског хуманитарног центра
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Српско-руског хуманитарног центра
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о разрешењу и именовању чланова — представника Владе у Одбору за утврђивање репрезентативности синдиката и удружења послодаваца
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Управног одбора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Управног одбора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о одобравању средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од општег интереса Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм Црвеног крста Србије „Ефикасан одговор Црвеног крста на несреће — јачање капацитета локалне заједнице за смањење ризика и последица од елементарних непогода и других типова несреће — 2018. година”
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8356/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8359/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8360/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8361/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8384/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8385/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8386/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8387/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8388/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8390/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8391/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8392/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8395/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7989/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7990/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-8168/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-8169/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-8170/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-8171/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-8172/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-8173/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-8174/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-8182/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-8185/2018
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области туризма и угоститељства
 • ПРАВИЛНИК о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада
 • ПРАВИЛНИК о ближим условима за организовање, остваривање и праћење исхране ученика у основној школи
 • КОЕФИЦИЈЕНТ за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-4283/2016
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-173/2017
Правосуђе
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о броју судија у судовима
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о броју заменика јавних тужилаца
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о утврђивању цена за лабораторијске здравствене услуге на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
Друге организације
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)
 • СПОРАЗУМ o попустима на Тарифу накнада које Сокој наплаћује по основу јавног саопштавања музичких дела путем биоскопских пројекција
 • ЈАВНИ ПОЗИВ за упис акција без накнаде, Интершпед — Суботица а.д. Суботица
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног стамбеног предузећа „Крагујевац” из Крагујевца
ОГЛАСИ

Поделите: