Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 68 od 7.9.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 68 od 7.9.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju posebnih iznosa koji se plaćaju za vreme trajanja „Dečije nedelje” u 2018. godini
 • UREDBA o izmeni i dopuni Uredbe o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke
 • ODLUKA o osnivanju Agencije za kvalifikacije
 • ODLUKA o izradi Prostornog plana područja posebne namene autoputa E-761, deonica Požega — Užice — granica sa Bosnom i Hercegovinom
 • ODLUKA o izmenama i dopuni Odluke o određivanju odgovornih lica i tela u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći Evropske unije za period 2007–2013. godine
 • ODLUKA o izmenama i dopuni Odluke o određivanju odgovornih lica i tela za upravljanje programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014–2020. godine
 • ODLUKA o osnivanju Koordinacionog tela za uspostavljanje zajedničkog graničnog prelaza Preševo–Tabanovce
 • ODLUKA o izmeni i dopuni Odluke o obrazovanju Komisije za davanje predloga Vladi za prethodnu saglasnost za otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini po ceni manjoj od tržišne cene, ili bez naknade
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Radne grupe za praćenje realizacije operativnih pitanja u vezi implementacije Okvirnog ugovora o transakciji između Republike Srbije, Etihad Airways PJSC i Air Serbia a.d. Beograd i implementacije Plana restrukturiranja Air Serbia a.d. Beograd
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za železnice
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika Glavnog istražitelja Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika Glavnog istražitelja Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o prestanku dužnosti direktora Zavoda za sudsku medicinu Niš
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Zavoda za sudsku medicinu Niš
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Studentskog centra Beograd
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Narodnog pozorišta u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Klinike za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović”
 • REŠENJE o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Klinike za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović”
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela Mešovite jugoslovensko-ganske komisije za trgovinsku saradnju
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Srpsko-ruskog humanitarnog centra
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Srpsko-ruskog humanitarnog centra
 • REŠENJE o izmeni Rešenja o razrešenju i imenovanju članova — predstavnika Vlade u Odboru za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom
 • REŠENJE o razrešenju članova Upravnog odbora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje
 • REŠENJE o imenovanju članova Upravnog odbora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Akcionarskog društva za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom „Infrastruktura železnice Srbije”, Beograd za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava obezbeđenja za poslove koji nisu iz okvira delatnosti od opšteg interesa Javnog preduzeća „Pošta Srbije”, Beograd
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program Crvenog krsta Srbije „Efikasan odgovor Crvenog krsta na nesreće — jačanje kapaciteta lokalne zajednice za smanjenje rizika i posledica od elementarnih nepogoda i drugih tipova nesreće — 2018. godina”
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-8356/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-8359/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-8360/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-8361/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-8384/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-8385/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-8386/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-8387/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-8388/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-8390/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-8391/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-8392/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-8395/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7989/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7990/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-8168/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-8169/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-8170/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-8171/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-8172/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-8173/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-8174/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-8182/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-8185/2018
Ministarstva
 • PRAVILNIK o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora u oblasti turizma i ugostiteljstva
 • PRAVILNIK o obavljanju društveno-korisnog, odnosno humanitarnog rada
 • PRAVILNIK o bližim uslovima za organizovanje, ostvarivanje i praćenje ishrane učenika u osnovnoj školi
 • KOEFICIJENT za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-4283/2016
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUo-173/2017
Pravosuđe
 • ODLUKA o izmeni Odluke o broju sudija u sudovima
 • ODLUKA o izmenama Odluke o broju zamenika javnih tužilaca
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o izmeni i dopunama Pravilnika o utvrđivanju cena za laboratorijske zdravstvene usluge na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
Druge organizacije
 • ODLUKA o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)
 • SPORAZUM o popustima na Tarifu naknada koje Sokoj naplaćuje po osnovu javnog saopštavanja muzičkih dela putem bioskopskih projekcija
 • JAVNI POZIV za upis akcija bez naknade, Interšped — Subotica a.d. Subotica
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog stambenog preduzeća „Kragujevac” iz Kragujevca
OGLASI

Podelite: