Објављен „Службени гласник РС“ број 75 од 23.10.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о утврђивању услуга телекомуникација и услуга пружених електронским путем, у смислу Закона о порезу на додату вредност, и о утврђивању критеријума и претпоставки за одређивање места седишта, сталне пословне јединице, пребивалишта или боравишта примаоца услуга телекомуникација, радијског и телевизијског емитовања и услуга пружених електронским путем
 • ПРАВИЛНИК o изменама и допунама Правилника o облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2019. години

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 75 од 23.10.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ОДЛУКА о избору председника судова
 • ОДЛУКА о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију
 • ОДЛУКА о престанку функције јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Краљеву
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Лесото, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Преторији
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Лесото, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Преторији
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Држави Израел
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Северној Македонији
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Држави Кувајт
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Белорусији
Влада
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2019. години
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања „Коридори Србије” друштво с ограниченом одговорношћу Београд за 2019. годину
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о ближим условима, начину и поступку остваривања ослобођења од плаћања акцизе на производе које произвођач, односно увозник продаје дипломатским и конзуларним представништвима и међународним организацијама, као и на деривате нафте, биогорива и биотечности који се продају на основу међународног уговора
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину и поступку обрачунавања и плаћања акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању услуга телекомуникација и услуга пружених електронским путем, у смислу Закона о порезу на додату вредност, и о утврђивању критеријума и претпоставки за одређивање места седишта, сталне пословне јединице, пребивалишта или боравишта примаоца услуга телекомуникација, радијског и телевизијског емитовања и услуга пружених електронским путем
 • ПРАВИЛНИК o изменама и допунама Правилника o облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ
 • ПРАВИЛНИК о врсти радова и начину извођења радова на ургентном одржавању јавног пута
 • ПРАВИЛНИК о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија објеката малопродаје боца са течним нафтним гасом
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-00756/2014-22
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-04115/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-03420/2010-03
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-175/2015
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-00-2345/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-00-2346/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-00-2347/2019-01
 • ОДЛУКУ о избору судије, број 119-00-2348/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-00-2349/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-00-2350/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-00-2351/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-00-2352/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-00-2353/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-00-2354/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-00-2355/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-00-2356/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-00-2357/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-00-2358/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-00-2359/2019-01
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 45727/16 и 51 друга, Костић и други против Србије
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 11362/17 и 9 других, Михајловић и други против Србије
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 60162/16 и 27 других, Голић и други против Србије
ОГЛАСИ

Поделите: