Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ
(важи до 31.12.2020.)

Службени гласник РС“, број 90/2017, 119/2017, 48/2018, 60/2018 и 75/2019

Пречишћен текст прописа

 

I УВОДНА ОДРЕДБА

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређују облик, садржина и начин вођења евиденције о ПДВ, која обезбеђује вршење контроле правилног обрачунавања и плаћања ПДВ, као и облик и садржина прегледа обрачуна ПДВ.

II ОБЛИК, САДРЖИНА И НАЧИН ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ О ПДВ

Члан 2.

Обвезник ПДВ је дужан да, сагласно члану 46. став 1. Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 – исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-др. закон, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18 и 72/19 – у даљем тексту: Закон), ради правилног обрачунавања и плаћања ПДВ, води евиденцију на начин који омогућава контролу обрачунавања и плаћања ПДВ у сваком пореском периоду.

Обвезник ПДВ је дужан да у евиденцији из става 1. овог члана (у даљем тексту: евиденција) обезбеди податке о трансакцијама, активностима, односно другим пословним променама, а нарочито податке који се односе на промет добара и услуга који је обвезник ПДВ извршио, односно који му је извршен, рачунима или другим документима која служе као рачуни у складу са Законом (у даљем тексту: рачун), односно документима којима се потврђује пословна промена (нпр. уговор о осигурању, уговор о закупу закључен са физичким лицем, уговор о ауторском делу, уговор о делу итд.), као и друге податке од значаја за правилно обрачунавање ПДВ.

Подацима из става 2. овог члана сматрају се подаци о:

1) броју и датуму издавања рачуна;

2) броју и датуму издавања примљеног рачуна;

3) износу накнаде, основице, односно вредности добара и услуга, по врстама промета;

4) настанку обавезе обрачунавања ПДВ, пореској стопи и обрачунатом ПДВ за промет за који је обвезник ПДВ у својству испоручиоца добара или услуга, односно примаоца добара или услуга порески дужник у складу са Законом;

5) износу ПДВ који се може одбити као претходни порез;

6) износу ПДВ који се не може одбити као претходни порез;

7) пореској обавези;

8) други подаци од значаја за правилно обрачунавање и плаћање ПДВ.

Врсте промета из става 3. тачка 3) овог члана су промет за који је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза, промет за који је прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза, промет који се опорезује по општој стопи ПДВ, промет који се опорезује по посебној стопи ПДВ, промет за који се сматра да није извршен у складу са чл. 6. и 6а Закона и промет извршен ван Републике.

Прометом извршеним ван Републике из става 4. овог члана, а у смислу овог правилника, сматра се промет добара и услуга чије је место промета ван Републике, у складу са чл. 11. и 12. Закона.

Подаци о промету добара и услуга из става 2. овог члана односе се на промет добара и услуга који се врши уз накнаду, осим ако овим правилником није друкчије уређено.

Члан 2а

Подаци из члана 2. овог правилника евидентирају се на основу извршених трансакција, активности, односно других пословних промена, осим ако овим правилником није друкчије прописано.

Подаци о промету добара и услуга који је обвезнику ПДВ извршио други обвезник ПДВ или лице које није обвезник ПДВ (страно или домаће лице), укључујући и податке о измени накнаде, основице, односно вредности тог промета, евидентирају се на основу рачуна о извршеном промету, измени накнаде, основице, односно вредности тог промета, односно другог документа којим се доказује пословна промена, осим података о:

1) промету добара и услуга за који је порески дужник у складу са Законом и измени основице, односно вредности тог промета;

2) плаћеном авансу, без ПДВ, независно од врсте промета;

3) смањењу основице и исправци – смањењу ПДВ по основу измене – смањења основице за набављена добра, односно примљене услуге за промет за који није порески дужник у складу са законом.

Члан 3.

Евиденција се води као општа евиденција и као посебне евиденције.

1. Општа евиденција
Члан 4.

У општој евиденцији обвезник ПДВ евидентира податке из члана 2. овог правилника, а који се односе на:

1) промет добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза;

2) промет добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза;

3) опорезиви промет добара и услуга и обрачунати ПДВ;

4) обрачунати ПДВ за промет другог лица;

5) посебне поступке опорезивања туристичких агенција и половних добара, уметничких дела, колекционарских добара и антиквитета;

6) увоз добара стављених у слободан промет у складу са царинским прописима;

7) набавку добара и услуга од пољопривредника;

8) набавку добара и услуга, осим набавке добара и услуга од пољопривредника;

9) промет добара и услуга извршен ван Републике и други промет који не подлеже ПДВ.

Изузетно од става 1. овог члана, у општој евиденцији обвезника ПДВ – страног лица евидентирају се подаци који се односе на промет добара и услуга који обвезник ПДВ – страно лице врши у Републици, односно који је обвезнику ПДВ – страном лицу извршен у Републици, као и на увоз добара која су стављена у слободан промет у складу са царинским прописима.   

Члан 5.

Евиденција из члана 4. став 1. тачка 1) овог правилника, која се односи на промет добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза, садржи податке о:

1) промету добара која се отпремају у иностранство из члана 24. став 1. тач. 2) и 3) Закона, укључујући и податке о повећању, односно смањењу накнаде за тај промет;

2) промету добара која се отпремају на територију Аутономне покрајине Косово и Метохија у складу са Уредбом о извршавању Закона о порезу на додату вредност на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија за време важења Резолуције Савета безбедности ОУН број 1244 („Службени гласник РС”, бр. 111/13 и 31/18 – у даљем тексту: Уредба), укључујући и податке о повећању, односно смањењу накнаде за тај промет;

3) промету добара која се уносе у слободну зону и промету добара и услуга у слободној зони из члана 24. став 1. тачка 5) и 5а) Закона, укључујући и податке о повећању, односно смањењу накнаде за тај промет;

4) промету добара и услуга из члана 24. Закона, осим из тач. 1) – 3) овог члана, укључујући и податке о промету инвестиционог злата и промету услуга посредовања код промета инвестиционог злата на који се не обрачунава ПДВ у складу са Законом, као и податке о повећању, односно смањењу накнаде за тај промет;

5) промету добара и услуга без накнаде;

6) накнади или делу накнаде наплаћеном пре извршеног промета (аванс).

Члан 6.

Евиденција из члана 4. став 1. тачка 2) овог правилника, која се односи на промет добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза, садржи податке о:

1) промету новца и капитала из члана 25. став 1. Закона, укључујући и податке о повећању, односно смањењу накнаде за тај промет;

2) промету земљишта и давања у закуп земљишта из члана 25. став 2. тачка 2) Закона, укључујући и податке о повећању, односно смањењу накнаде за тај промет;

3) промету објеката, економски дељивих целина у оквиру објеката и власничких удела на тим добрима из члана 25. став 2. тачка 3) Закона, укључујући и податке о повећању, односно смањењу накнаде за тај промет;

4) промету добара и услуга из члана 25. Закона, осим из тач. 1) до 3) овог става, укључујући и податке о повећању, односно смањењу накнаде за тај промет;

5) промету добара и услуга без накнаде;

6) накнади или делу накнаде наплаћеном пре извршеног промета (аванс).

Објектима и економски дељивим целинама у оквиру објеката из става 1. тачка 3) овог члана, а у смислу овог правилника, сматрају се добра утврђена Правилником о утврђивању појединих добара и услуга из члана 25. Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 120/12 и 86/15).

Члан 7.

Евиденција из члана 4. став 1. тачка 3) овог правилника, која се односи на опорезиви промет добара и услуга и обрачунати ПДВ, садржи податке о:

 1) првом преносу права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру новоизграђених грађевинских објеката и власничким уделима на тим добрима, за који је порески дужник обвезник ПДВ који врши тај промет;

2) промету за који је порески дужник обвезник ПДВ који врши тај промет, осим из тачке 1) овог члана;

3) преносу права располагања на грађевинским објектима за који обвезник ПДВ који врши тај промет није порески дужник;

4) промету за који обвезник ПДВ који врши тај промет није порески дужник, осим из тачке 3) овог члана;

5) повећању основице, односно ПДВ;

6) смањењу основице, односно ПДВ;

7) промету добара и услуга без накнаде;

8) накнади или делу накнаде који је наплаћен пре извршеног промета и ПДВ по том основу (аванс).

Члан 8.

Евиденција из члана 4. став 1. тачка 4) овог правилника, која се односи на обрачунати ПДВ за промет другог лица, садржи податке о:

1) ПДВ за пренос права располагања на грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру грађевинских објеката и власничким уделима на тим добрима, за који је порески дужник обвезник ПДВ – прималац добара;

2) ПДВ за промет добара и услуга који у Републици врши страно лице које није обвезник ПДВ, за који је порески дужник обвезник ПДВ – прималац добара и услуга;

3) ПДВ за промет добара и услуга за који је порески дужник обвезник ПДВ – прималац добара и услуга, осим из тач. 1) и 2) овог члана, укључујући и ПДВ обрачунат у складу са чланом 10. став 4. Закона;

4) повећању обрачунатог ПДВ;

5) смањењу обрачунатог ПДВ;

6) ПДВ за промет добара и услуга без накнаде;

7) ПДВ по основу накнаде или дела накнаде који је плаћен пре извршеног промета (аванс).

Члан 9.

Евиденција из члана 4. став 1. тачка 5) овог правилника, која се односи на посебан поступак опорезивања туристичких агенција у складу са чланом 35. Закона, садржи најмање следеће податке:

1) износ укупне накнаде коју плаћа путник за извршени промет туристичких услуга, укључујући и повећање, односно смањење те накнаде;

1а) износ примљеног аванса за туристичке услуге;

2) износ стварних трошкова који обвезник плаћа за претходне туристичке услуге, укључујући и повећање, односно смањење тих трошкова;

3) пореску основицу;

4) обрачунати ПДВ.

Евиденција из члана 4. став 1. тачка 5) овог правилника, која се односи на посебан поступак опорезивања половних добара, уметничких дела, колекционарских добара и антиквитета у складу са чланом 36. Закона, садржи најмање следеће податке:

1) износ продајне цене добра, укључујући и повећање, односно смањење те цене;

1а) износ примљеног аванса за добра;

2) износ набавне цене добра, укључујући и повећање, односно смањење те цене;

3) пореску основицу;

4) обрачунати ПДВ.

Евиденција из члана 4. став 1. тачка 5) овог правилника, која се односи на промет добара у складу са чланом 36. став 7. Закона, садржи најмање следеће податке:

1) износ продајне цене добра, укључујући и повећање, односно смањење те цене;

2) износ примљеног аванса за добра;

3) износ набавне цене добра, укључујући и повећање, односно смањење те цене.

Члан 10.

Евиденција из члана 4. став 1. тачка 6) овог правилника, која се односи на увоз добара стављених у слободан промет у складу са царинским прописима, садржи податке о:

1) вредности добара стављених у слободан промет у складу са царинским прописима за чији је увоз прописано пореско ослобођење, укључујући и повећање, односно смањење вредности тих добара;

2) увозу добара стављених у слободан промет у складу са царинским прописима на који се плаћа ПДВ, и то:

(1) основици за обрачунавање ПДВ за увоз добара,

(2) повећању основице за увоз добара,

(3) смањењу основице за увоз добара;

3) укупном ПДВ плаћеном при увозу добара;

4) ПДВ плаћеном при увозу добара који се може одбити као претходни порез.

Члан 11.

Евиденција из члана 4. став 1. тачка 7) овог правилника, која се односи на набавку добара и услуга од пољопривредника из члана 34. Закона (у даљем тексту: пољопривредник), садржи податке о:

1) вредности примљених добара и услуга, укључујући и повећање, односно смањење те вредности;

2) вредности плаћених добара и услуга;

3) плаћеној ПДВ надокнади;

4) плаћеној ПДВ надокнади која се може одбити као претходни порез.

Члан 12.

Евиденција из члана 4. став 1. тачка 8) овог правилника, која се односи на набавку добара и услуга, осим набавке добара и услуга од пољопривредника, садржи податке о:

1) набавци добара и услуга у Републици од обвезника ПДВ – промет за који је порески дужник испоручилац добара, односно пружалац услуга, и то за:

(1) први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру новоизграђених грађевинских објеката и власничким уделима на тим добрима,

(2) добра и услуге, осим за добра из подтачке (1) ове тачке,

(3) добара и услуге без накнаде,

(4) измену основице за набављена добра и услуге и исправку ПДВ по основу измене основице – повећање,

(5) измену основице за набављена добра и услуге и исправку ПДВ по основу измене основице – смањење,

(6) накнаду или део накнаде који је плаћен пре извршеног промета и ПДВ по том основу (аванс);

2) набавци добара и услуга у Републици од обвезника ПДВ – промет за који је порески дужник прималац добара, односно услуга, и то за:

(1) пренос права располагања на грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру грађевинских објеката и власничким уделима на тим добрима,

(2) добра и услуге, осим за добра из подтачке (1) ове тачке,

(3) добра и услуге без накнаде,

(4) измену основице за набављена добра и услуге – повећање,

(5) измену основице за набављена добра и услуге – смањење,

(6) накнаду или део накнаде који је плаћен пре извршеног промета (аванс);

3) набавци добара и услуга у Републици од обвезника ПДВ, осим по основу промета за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ из тач. 1) и 2) овог става, и то за:

(1) пренос целокупне, односно дела имовине у складу са чланом 6. став 1. тачка 1) Закона и промет добара и услуга у оквиру реализације уговора о јавно-приватном партнерству са елементима концесије у складу са чланом 6а Закона, са или без накнаде или као улог, укључујући и повећање, односно смањење накнаде за тај пренос, односно промет,

(2) добра и услуге уз накнаду, осим из подтачке (1) ове тачке, укључујући и повећање, односно смањење те накнаде,

(3) добра и услуге без накнаде, осим из подтачке (1) ове тачке;

4) набавци добара и услуга у Републици од страних лица која нису обвезници ПДВ – промет за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ, и то за:

(1) добра и услуге,

(2) добра и услуге без накнаде,

(3) измену основице – повећање,

(4) измену основице – смањење,

(5) накнаду или део накнаде који је плаћен пре извршеног промета (аванс);

5) набавци добара и услуга, осим из тач. 1) – 4) овог става, и то за:

(1) добра и услуге набављених у Републици од страних лица која нису обвезници ПДВ – промет за који не постоји обавеза обрачунавања ПДВ, као и о повећању, односно смањењу накнаде за та добра и услуге, укључујући и набавку без накнаде,

(2) добра и услуге набављених у Републици од лица са територије Републике која нису обвезници ПДВ, као и о повећању, односно смањењу накнаде за та добра и услуге, укључујући и набавку без накнаде,

(3) добра и услуге набављених ван Републике, као и о повећању, односно смањењу накнаде за та добра и услуге, укључујући и набавку без накнаде.

Добрима, односно услугама набављеним у Републици из става 1. тач. 1) до 4) и тачка 5) подтач. (1) и (2) овог члана, а у смислу овог правилника, сматрају се добра, односно услуге чије је место промета у Републици, у складу са чл. 11. и 12. Закона.

Добрима, односно услугама набављеним ван Републике из става 1. тачка 5) подтачка (3) овог члана, а у смислу овог правилника, сматрају се добра, односно услуге чије је место промета ван Републике, у складу са чл. 11. и 12. Закона.

Члан 13.

Евиденција из члана 4. став 1. тачка 9) овог правилника, која се односи на промет добара и услуга извршен ван Републике и другом промету који не подлеже ПДВ, садржи податке о:

1) промету добара и услуга извршеном ван Републике са или без накнаде;

2) преносу целокупне, односно дела имовине, са или без накнаде или као улог, у складу са чланом 6. став 1. тачка 1) Закона;

2а) промету добара и услуга у оквиру реализације уговора о јавно-приватном партнерству са елементима концесије, са или без накнаде или као улог, у складу са чланом 6а Закона;

3) промету добара и услуга из члана 6. Закона, осим из тачке 2) овог члана;

4) накнади, односно делу накнаде наплаћеном пре извршеног промета, односно преноса из тач. 1) – 2а овог члана.

2. Посебне евиденције
Члан 14.

У посебним евиденцијама обвезник ПДВ евидентира податке који се односе на одређене промете које је извршио, односно који су му извршени, моменат прве употребе опреме и објеката за вршење делатности, односно завршетак улагања у објекте за вршење делатности, исправку одбитка претходног пореза, односно накнадно стицање права на одбитак претходног пореза за опрему и објекте за вршење делатности, односно улагања у објекте за вршење делатности, стицање права на одбитак претходног пореза по основу евидентирања за обавезу плаћања ПДВ, као и примену система наплате.

Опремом за вршење делатности из става 1. овог члана, а у смислу овог правилника, сматрају се добра из члана 2. став 1. Правилника о утврђивању опреме и објеката за вршење делатности и улагања у објекте, начину спровођења исправке одбитка претходног пореза и начину утврђивања дела претходног пореза за који накнадно може да се оствари право на одбитак, за опрему и објекте за вршење делатности и улагања у објекте („Службени гласник РС”, број 120/12 – у даљем тексту: Правилник о опреми и објектима).

Објектима за вршење делатности из става 1. овог члана, а у смислу овог правилника, сматрају се добра из члана 2. став 2. Правилника о опреми и објектима.

Улагањима у објекте из става 1. овог члана, а у смислу овог правилника, сматрају се улагања из члана 2. став 3. Правилника о опреми и објектима.

Члан 15.

Обвезник ПДВ који врши промет добара и услуга лицима из члана 24. став 1. тачка 16) Закона, а који је за тај промет порески дужник, дужан је да води посебну евиденцију о овом промету.

Евиденција из става 1. овог члана садржи најмање следеће податке:

1) назив, адресу и ПИБ дипломатског или конзуларног представништва, односно међународне организације;

2) име и презиме лица из члана 24. став 1. тачка 16) подтач. (3) и (4) Закона;

3) број и датум примљеног налога за набавку добара и услуга без ПДВ;

4) износ накнаде за испоручена добра, односно пружене услуге.

Члан 16.

Обвезник ПДВ који је порески дужник за промет добара и услуга из члана 24. став 1. тачка 16а) Закона, дужан је да води посебну евиденцију о овом промету.

Евиденција из става 1. овог члана садржи најмање следеће податке:

1) назив, адресу и ПИБ лица коме је извршен промет добара и услуга, односно лица које је извршило промет добара и услуга;

2) назив, број и датум уговора о донацији;

3) број и датум потврде о пореском ослобођењу за донације;

4) број и датум рачуна о авансним средствима, односно извршеном промету;

5) износ авансних средстава, односно накнаде за испоручена добра или пружене услуге.

Члан 17.

Обвезник ПДВ који је порески дужник за промет добара и услуга из члана 24. став 1. тачка 16б) Закона, дужан је да води посебну евиденцију о овом промету.

Евиденција из става 1. овог члана садржи најмање следеће податке:

1) назив, адресу и ПИБ лица коме је извршен промет добара и услуга, односно лица које је извршило промет добара и услуга;

2) назив, број и датум уговора о кредиту, односно зајму;

3) број и датум потврде о пореском ослобођењу за кредит, односно зајам;

4) број и датум рачуна о авансним средствима, односно извршеном промету;

5) износ авансних средстава, односно накнаде за испоручена добра или пружене услуге.

Члан 18.

Обвезник ПДВ који је порески дужник за промет добара и услуга из члана 24. став 1. тачка 16в) Закона, дужан је да води посебну евиденцију о овом промету.

Евиденција из става 1. овог члана садржи најмање следеће податке:

1) назив, адресу и ПИБ лица коме је извршен промет добара и услуга, односно лица које је извршило промет добара и услуга;

2) назив, број и датум међународног уговора;

3) број и датум потврде о пореском ослобођењу за међународни уговор;

4) број и датум рачуна о авансним средствима, односно извршеном промету;

5) износ авансних средстава, односно накнаде за испоручена добра или пружене услуге.

Члан 18а

Обвезник ПДВ који је порески дужник за промет добара и услуга из члана 24. став 1. тачка 16г) Закона, дужан је да води посебну евиденцију о овом промету.

Евиденција из става 1. овог члана садржи најмање следеће податке:

1) назив, адресу и ПИБ лица коме је извршен промет добара и услуга, односно лица које је извршило промет добара и услуга;

2) назив пројекта из члана 24. став 1. тачка 16г) Закона;

3) број и датум потврде о пореском ослобођењу за реализацију инфраструктурног пројекта изградње аутопута;

4) број и датум рачуна о авансним средствима, односно извршеном промету;

5) износ авансних средстава, односно накнаде за испоручена добра или пружене услуге.

Члан 19.

Обвезник ПДВ коме је извршен промет секундарних сировина, односно услуга непосредно повезаних са тим добрима, у Републици, од лица које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ, дужан је да води посебну евиденцију о том лицу и промету добара и услуга који му је то лице извршило.

Евиденција из става 1. овог члана садржи најмање следеће податке:

1) назив, односно име и презиме, адресу и ПИБ испоручиоца секундарних сировина, односно пружаоца услуга непосредно повезаних са тим добрима;

2) датум промета и вредност испоручених секундарних сировина, односно услуга непосредно повезаних са тим добрима.

Секундарним сировинама и услугама непосредно повезаним са тим добрима из става 1. овог члана, а у смислу овог правилника, сматрају се добра и услуге утврђени Правилником о утврђивању секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са секундарним сировинама, у смислу Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РСˮ, бр. 107/12 и 74/13).

Члан 20.

Обвезник ПДВ коме је извршен промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, у Републици, од пољопривредника који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ, дужан је да води посебну евиденцију о том пољопривреднику и промету добара и услуга који му је тај пољопривредник извршио.

Евиденција из става 1. овог члана садржи најмање следеће податке:

1) име и презиме, адресу и ПИБ пољопривредника;

2) датум промета и вредност испоручених пољопривредних и шумских производа, односно пољопривредних услуга;

3) датум плаћања и вредност плаћених пољопривредних и шумских производа, односно пољопривредних услуга;

4) датум плаћања и износ ПДВ надокнаде плаћене пољопривреднику.

Члан 21.

Обвезник ПДВ који има право на одбитак претходног пореза по основу набавке опреме и објеката за вршење делатности, односно улагања у објекте за вршење делатности, дужан је да у посебној евиденцији обезбеди податак о моменту прве употребе опреме и објеката за вршење делатности, односно моменту завршетка улагања у објекте за вршење делатности.

Обвезник ПДВ из става 1. овог члана, а који у складу са чланом 32. Закона има обавезу исправке одбитка претходног пореза за опрему, објекте, односно улагања у објекте за вршење делатности, дужан је да у посебној евиденцији обезбеди податке о моменту прве употребе опреме и објеката за вршење делатности, односно моменту завршетка улагања у објекте за вршење делатности, моменту престанка испуњености услова за остваривање права на одбитак претходног пореза за опрему, објекте, односно улагања у објекте за вршење делатности, утврђивању исправке одбитка претходног пореза и износу те исправке.

Члан 22.

Обвезник ПДВ који у складу са чланом 32а Закона накнадно стиче право на одбитак претходног пореза за опрему, објекте, односно улагања у објекте за вршење делатности, дужан је да у посебној евиденцији обезбеди податке о моменту прве употребе опреме и објеката, односно завршетка улагања у објекте за вршење делатности, моменту накнадног стицања права на одбитак претходног пореза, утврђивању износа претходног пореза за који накнадно стиче право на одбитак и износу претходног пореза.

Члан 23.

Обвезник ПДВ који стиче право на одбитак претходног пореза у складу са чланом 32б Закона, дужан је да води посебну евиденцију о промету добара о којима је исказао податке у пописној листи, односно о промету добара произведених или састављених од тих добара и износу ПДВ који има право да одбије као претходни порез по основу промета тих добара.

Евиденција из става 1. овог члана нарочито садржи податке о:

1) називу, врсти и количини добара;

2) датуму промета добара;

3) издатим рачунима за промет добара;

4) износу пореске основице;

5) износу обрачунатог ПДВ;

6) износу ПДВ који има право да одбије као претходни порез по основу промета добара из става 1. овог члана.

Члан 24.

Обвезник ПДВ који примењује систем наплате у складу са чланом 36а Закона, дужан је да води евиденцију за промете код којих примењује систем наплате одвојено од евиденције за промете код којих не примењује овај систем.

Евиденција за промете код којих обвезник ПДВ примењује систем наплате из става 1. овог члана садржи нарочито податке о:

1) датуму промета за који обвезник ПДВ примењује систем наплате;

2) моменту наплаћеног потраживања;

3) износу наплаћеног потраживања;

4) промету на који се односи наплаћено потраживање;

5) промету за који није наплаћено потраживање у року од шест месеци од дана извршеног промета;

6) моменту настанка обавезе по основу ПДВ за промет из тачке 5) овог става;

7) моменту плаћања обавезе;

8) износу плаћене обавезе;

9) промету на који се односи плаћена обавеза;

10) повезаним лицима у складу са законом којим се уређује порез на добит правних лица.

Обвезник ПДВ који престаје да примењује систем наплате дужан је да у евиденцији обезбеди податке о:

1) промету на који се односи потраживање које није наплаћено у периоду примене система наплате;

2) обрачунатом ПДВ који се односи на потраживање које није наплаћено у периоду примене система наплате;

3) промету који му је извршен у периоду у којем је примењивао систем наплате, а за који није платио обавезу;

4) износу ПДВ који му је обрачунат за промет из тачке 3) овог става.

Члан 24а

Обвезник ПДВ који врши промет инвестиционог злата дужан је да води посебну евиденцију о свим активностима у вези са инвестиционим златом, и то:

1) евиденцију о набавци, односно производњи инвестиционог злата;

2) евиденцију о промету инвестиционог злата;

3) евиденцију о промету инвестиционог злата извршеног преко посредника.

Евиденција о набавци инвестиционог злата из става 1. тачка 1) овог члана садржи податке о:

1) врсти (полуга, плочица или новчић), количини и опису инвестиционог злата (за полуге и плочице – маса, степен финоће, као и назив произвођача и серијски број ако постоји, а за новчиће – држава порекла и степен финоће);

2) броју и датуму јединствене царинске исправе о стављању у слободан промет инвестиционог злата, односно датуму набавке инвестиционог злата у Републици;

3) називу, односно имену и презимену, адреси и ПИБ-у, односно ЈМБГ-у, односно идентификационом броју страног лица (порески идентификациони број, односно идентификациони број наведен у документу за идентификацију) од којег је набављено инвестиционо злато;

4) вредности инвестиционог злата (вредност наведена у царинском документу, односно у рачуну или другом документу за набавке у Републици).

Евиденција о производњи инвестиционог злата из става 1. тачка 1) овог члана садржи податке о:

1) врсти (полуга или плочица), количини и опису инвестиционог злата (маса, степен финоће, као и серијски број ако постоји);

2) датуму производње инвестиционог злата.

Евиденција о промету инвестиционог злата из става 1. тачка 2) овог члана садржи податке о:

1) врсти (полуга, плочица или новчић), количини и опису инвестиционог злата (за полуге и плочице – маса, степен финоће, као и назив произвођача и серијски број ако постоји, а за новчиће – држава порекла и степен финоће);

2) броју и датуму издавања рачуна;

3) називу, односно имену и презимену, адреси и ПИБ-у, односно ЈМБГ-у, односно идентификационом броју страног лица (порески идентификациони број, односно идентификациони број наведен у документу за идентификацију) лица којем се врши промет инвестиционог злата.

Евиденција о промету инвестиционог злата извршеног преко посредника из става 1. тачка 3) овог члана садржи податке о:

1) називу, односно имену и презимену, адреси и ПИБ-у, односно ЈМБГ-у посредника;

2) врсти (полуга, плочица или новчић), количини и опису инвестиционог злата (за полуге и плочице – маса, степен финоће, као и назив произвођача и серијски број ако постоји, а за новчиће – држава порекла и степен финоће);

3) броју и датуму издавања рачуна;

4) називу, односно имену и презимену, адреси и ПИБ-у, односно ЈМБГ-у, односно идентификационом броју страног лица (порески идентификациони број, односно идентификациони број наведен у документу за идентификацију) лица којем се врши промет инвестиционог злата.

Обвезник ПДВ који врши промет инвестиционог злата на који се не обрачунава ПДВ и промет инвестиционог злата на који се обрачунава ПДВ у складу са Законом, дужан је да о тим прометима води посебне евиденције из става 1. тач. 2) и 3) овог члана.

III ОБЛИК И САДРЖИНА ПРЕГЛЕДА ОБРАЧУНА ПДВ

Члан 25.

На основу података из евиденције, обвезник ПДВ за сваки порески период сачињава преглед обрачуна ПДВ на основу којег се исказују подаци у пореској пријави.

Преглед обрачуна ПДВ обвезник ПДВ подноси уз пореску пријаву, односно измењену пореску пријаву (у даљем тексту: пореска пријава) надлежном пореском органу на Обрасцу ПОПДВ – Преглед обрачуна ПДВ за порески период од __________ до _________ 20__. године, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Преглед обрачуна ПДВ подноси се на начин на који се подноси пореска пријава у складу са правилником којим се уређују облик и садржина пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступак евидентирања и брисања из евиденције и облик и садржина пореске пријаве ПДВ (у даљем тексту: Правилник о пореској пријави).

Преглед обрачуна ПДВ не подноси порески дужник који није обвезник ПДВ.

Члан 26.

Образац ПОПДВ садржи податке о:

1) подносиоцу;

2) промету добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза;

3) промету добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза;

4) опорезивом промету добара и услуга који врши обвезник ПДВ и обрачунатом ПДВ;

5) обрачунатом ПДВ за промет другог лица;

6) посебним поступцима опорезивања туристичких агенција и половних добара, уметничких дела, колекционарских добара и антиквитета;

7) укупном промету добара и услуга и укупно обрачунатом ПДВ;

8) увозу добара стављених у слободан промет у складу са царинским прописима;

9) набавци добара и услуга од пољопривредника;

10) набавци добара и услуга, осим набавке добара и услуга од пољопривредника;

11) ПДВ за промет добара и услуга који се може одбити као претходни порез и исправци одбитка претходног пореза;

12) укупној вредности свих набављених добара и услуга, укључујући и увоз добара стављених у слободан промет;

13) ПДВ који се у пореској пријави исказује као претходни порез;

14) пореској обавези;

15) промету добара и услуга извршеном ван Републике и другом промету који не подлеже ПДВ.

Члан 27.

У делу Подаци о подносиоцу Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о називу, односно имену и презимену и ПИБ-у подносиоца.

Члан 28.

У делу 1. Обрасца ПОПДВ – Промет добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза, исказују се подаци о промету добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза, и то:

1) у поље 1.1 – Промет добара која се отпремају у иностранство, укључујући и повећање, односно смањење накнаде за тај промет, уноси се податак о износу накнаде за промет добара која се отпремају у иностранство из члана 24. став 1. тач. 2) и 3) Закона, увећаном за износ повећања, односно умањеном за износ смањења те накнаде;

2) у поље 1.2 – Промет добара која се отпремају на територију Аутономне покрајине Косово и Метохија, укључујући и повећање, односно смањење накнаде за тај промет, уноси се податак о износу накнаде за промет добара која се отпремају на територију Аутономне покрајине Косово и Метохија у складу са Уредбом, увећаном за износ повећања, односно умањеном за износ смањења те накнаде;

3) у поље 1.3 – Промет добара која се уносе у слободну зону и промет добара и услуга у слободној зони, укључујући и повећање, односно смањење накнаде за тај промет, уноси се податак о износу накнаде за промет добара која се уносе у слободну зону и промет добара и услуга у слободној зони из члана 24. став 1. тачка 5) и 5а) Закона, увећаном за износ повећања, односно умањеном за износ смањења те накнаде;

4) у поље 1.4 – Промет добара и услуга, осим из тач. 1.1 до 1.3, укључујући и повећање, односно смањење накнаде за тај промет, уноси се податак о износу накнаде за промет добара и услуга члана 24. Закона, осим из тач. 1) – 3) овог члана, увећаном за износ повећања, односно умањеном за износ смањења те накнаде. У ово поље уноси се и податак о промету инвестиционог злата и промету услуга посредовања код промета инвестиционог злата на који се не обрачунава ПДВ у складу са Законом;

5) у поље 1.5 – Укупан промет (1.1+1.2+1.3+1.4), аутоматски се уноси  податак о укупном износу накнаде за промет из тач. 1) – 4) овог члана;

6) у поље 1.6 – Промет добара и услуга без накнаде, уноси се податак о вредности промета добара и услуга који се врши без накнаде;

7) у поље 1.7 – Накнада или део накнаде наплаћен пре извршеног промета (аванс), уноси се податак о износу наплаћеног аванса за промет из тач. 1) – 4) овог члана, за који су испуњени услови за остваривање пореског ослобођења.

Члан 29.          

У делу 2. Обрасца ПОПДВ – Промет добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза, исказују се подаци о промету добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза, и то:

1) у поље 2.1 – Промет новца и капитала, укључујући и повећање, односно смањење накнаде за тај промет, уноси се податак о износу накнаде за промет добара и услуга у оквиру промета новца и капитала из члана 25. став 1. Закона, увећаном за износ повећања, односно умањеном за износ смањења те накнаде;

2) у поље 2.2 – Промет земљишта и давање у закуп земљишта, укључујући и повећање, односно смањење накнаде за тај промет, уноси се податак о износу накнаде за промет земљишта из члана 25. став 2. тачка 2) Закона, који се врши као посебан промет, односно који се врши као промет уз који се врши споредан промет добара или услуга, укључујући и податак о износу накнаде за давање у закуп земљишта, увећаном за износ повећања, односно умањеном за износ смањења те накнаде; у ово поље не уноси се податак о промету земљишта које се сматра споредним прометом уз промет објеката у складу са Законом.

3) у поље 2.3 – Промет објеката, укључујући и повећање, односно смањење накнаде за тај промет, уноси се податак о износу накнаде за промет грађевинских објеката, економски дељивих целина у оквиру грађевинских објеката и власничких удела на тим добрима из члана 25. став 2. тачка 3) Закона, увећаном за износ повећања, односно умањеном за износ смањења те накнаде;

4) у поље 2.4 – Промет добара и услуга, осим из тач. 2.1 до 2.3, укључујући и повећање, односно смањење накнаде за тај промет, уноси се податак о износу накнаде за промет добара и услуга из члана 25. Закона, осим из тач. 1) – 3) овог става, увећаном за износ повећања, односно умањеном за износ смањења те накнаде;

5) у поље 2.5 – Укупан промет (2.1+2.2+2.3+2.4), аутоматски се уноси податак о укупном износу накнаде за промет из тач. 1) – 4) овог члана;

6) у поље 2.6 – Промет добара и услуга без накнаде, уноси се податак о вредности промета добара и услуга који се врши без накнаде;

7) у поље 2.7 – Накнада или део накнаде наплаћен пре извршеног промета (аванс), уноси се податак о износу наплаћеног аванса за промет из тач. 1) – 4) овог члана.

Члан 30.

У делу 3. Обрасца ПОПДВ – Опорезиви промет добара и услуга који врши обвезник ПДВ и обрачунати ПДВ, исказују се подаци о опорезивом промету добара и услуга који врши обвезник ПДВ који сачињава преглед обрачуна ПДВ и о обрачунатом ПДВ, и то:

1) у поље 3.1 – Први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима за који је порески дужник обвезник ПДВ који врши тај промет, уносе се подаци о износу основице и обрачунатом ПДВ за први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру новоизграђених грађевинских објеката и власничким уделима на тим добрима, за који је порески дужник обвезник ПДВ који врши тај промет; у ово поље не уносе се подаци о првом преносу права располагања на хипотекованим непокретностима код реализације хипотеке у складу са законом којим се уређује хипотека и првом преносу права располагања на предметним добрима над којима се спроводи извршење у извршном поступку у складу са законом, извршен другом обвезнику ПДВ;

2) у поље 3.2 – Промет за који је порески дужник обвезник ПДВ који врши тај промет, осим из тачке 3.1, уносе се подаци о износу основице и обрачунатом ПДВ за промет за који је порески дужник обвезник ПДВ који врши тај промет, осим из тачке 1) овог става, укључујући и податке о износу основице и обрачунатом ПДВ за промет услуга посредовања код промета инвестиционог злата, за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ у складу са Законом, извршен другом обвезнику ПДВ, као и по основу издатог рачуна за услуге из члана 5. став 3. тачка 1) Закона, услуге непосредно повезане са тим услугама и услуге техничке подршке приликом коришћења софтвера, хардвера и друге опреме на одређени временски период, ако је по основу тог рачуна настала пореска обавеза у смислу члана 16. тачка 2а) Закона;

3) у поље 3.3 – Пренос права располагања на грађевинским објектима за који обвезник ПДВ који врши тај промет није порески дужник, уноси се податак о износу основице за пренос права располагања на грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру грађевинских објеката и власничким уделима на тим добрима, у случају када је уговором на основу којег се врши промет тих добара, закљученим између обвезника ПДВ, предвиђено да ће се на тај промет обрачунати ПДВ, под условом да стицалац обрачунати ПДВ може у потпуности одбити као претходни порез, као и за први пренос права располагања на хипотекованим непокретностима код реализације хипотеке у складу са законом којим се уређује хипотека и први пренос права располагања на предметним добрима над којима се спроводи извршење у извршном поступку у складу са законом, извршен другом обвезнику ПДВ;

4) у поље 3.4 – Промет за који обвезник ПДВ који врши тај промет није порески дужник, осим из тачке 3.3, уноси се податак о износу основице за промет за који обвезник ПДВ који врши тај промет није порески дужник, осим из тачке 3) овог става, и то: за промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, промет добара и услуга из области грађевинарства, промет електричне енергије и природног гаса који се испоручују преко преносне, транспортне и дистрибутивне мреже лицу које је та добра набавило ради даље продаје, промет предмета заложног права код реализације уговора о залози у складу са законом којим се уређује заложно право на покретним стварима и промет добара (покретних ствари) и услуга над којима се спроводи извршење у извршном поступку у складу са законом, укључујући и промет инвестиционог злата за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ у складу са Законом, извршен другом обвезнику ПДВ;

5) у поље 3.5 – Повећање основице, односно ПДВ, уносе се подаци о износу:

(1) за који је повећана основица, односно износу за који је повећан ПДВ по основу измене основице или по другом основу – ако је обвезник ПДВ – испоручилац добара, односно пружалац услуга порески дужник за промет код којег долази до повећања основице, односно ПДВ,

(2) за који је повећана основица – ако обвезник ПДВ – испоручилац добара, односно пружалац услуга није порески дужник за промет код којег долази до повећања основице;

6) у поље 3.6 – Смањење основице, односно ПДВ, уносе се подаци о износу:

(1) за који је смањена основица, односно износу за који је смањен ПДВ по основу измене основице или по другом основу – ако је обвезник ПДВ – испоручилац добара, односно пружалац услуга порески дужник за промет код којег долази до смањења основице, односно ПДВ; у ово поље уносе се и подаци о смањењу износа основице, односно ПДВ по основу сторнирања рачуна за промет добара и услуга,

(2) за који је смањена основица – ако обвезник ПДВ – испоручилац добара, односно пружалац услуга није порески дужник за промет код којег долази до смањења основице; у ово поље уносе се и подаци о смањењу износа основице по основу сторнирања рачуна за промет добара и услуга;

7) у поље 3.7 – Промет добара и услуга без накнаде, уносе се подаци о износу:

(1) основице и обрачунатом ПДВ за промет добара и услуга без накнаде – ако је обвезник ПДВ – испоручилац добара, односно пружалац услуга порески дужник за тај промет,

(2) основице – ако обвезник ПДВ – испоручилац добара, односно пружалац услуга није порески дужник за тај промет;

8) у поље 3.8 – Укупна основица и обрачунати ПДВ за промет добара и услуга (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7), аутоматски се уносе подаци о укупном износу основице за промет добара и услуга и износу обрачунатог ПДВ из тач. 1) – 7) овог става;

9) у поље 3.9 – Накнада или део накнаде који је наплаћен пре извршеног промета и ПДВ обрачунат по том основу (аванс), уносе се подаци о износу:

(1) наплаћеног аванса за промет добара и услуга за који је обвезник ПДВ – испоручилац добара, односно пружалац услуга порески дужник, посебно податка о делу тог износа који се односи на основицу и делу који се односи на обрачунати ПДВ,

(2) наплаћеног аванса за промет добара и услуга за који обвезник ПДВ – испоручилац добара, односно пружалац услуга није порески дужник, у укупном износу у делу основице;

10) у поље 3.10 – Укупно обрачунати ПДВ (3.8+3.9), аутоматски се уноси податак о укупном износу обрачунатог ПДВ.

Износ ПДВ обрачунат за промет добара и услуга из става 1. тач. 1) и 2) овог члана умањује се за износ ПДВ обрачунатог по основу наплаћеног аванса за тај промет ако је по основу наплаћеног аванса настала пореска обавеза у пореском периоду различитом од пореског периода у којем је извршен промет добара и услуга.

Члан 31.

У делу 3а Обрасца ПОПДВ – Обрачунати ПДВ за промет другог лица, исказују се подаци о обрачунатом ПДВ за промет другог лица, и то:

1) у поље 3а.1 – ПДВ за пренос права располагања на грађевинским објектима за који је порески дужник обвезник ПДВ – прималац добара, уноси се податак о износу ПДВ обрачунатом за пренос права располагања на грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру грађевинских објеката и власничким уделима на тим добрима, у случају када је уговором на основу којег се врши промет тих добара, закљученим између обвезника ПДВ, предвиђено да ће се на тај промет обрачунати ПДВ, под условом да стицалац обрачунати ПДВ може у потпуности одбити као претходни порез, као и за први пренос права располагања на хипотекованим непокретностима код реализације хипотеке у складу са законом којим се уређује хипотека и први пренос права располагања на предметним добрима над којима се спроводи извршење у извршном поступку у складу са законом, извршен другом обвезнику ПДВ;

2) у поље 3а.2 – ПДВ за промет добара и услуга који у Републици врши страно лице које није обвезник ПДВ, за који је порески дужник обвезник ПДВ – прималац добара и услуга, уноси се податак о износу ПДВ обрачунатом за промет добара и услуга који у Републици врши страно лице које није обвезник ПДВ, за који је порески дужник обвезник ПДВ – прималац добара и услуга, укључујући и податак о износу обрачунатог ПДВ по основу издатог рачуна за услуге из члана 5. став 3. тачка 1) Закона, услуге непосредно повезане са тим услугама и услуге техничке подршке приликом коришћења софтвера, хардвера и друге опреме на одређени временски период, ако је по основу тог рачуна настала пореска обавеза у смислу члана 16. тачка 2а) Закона;

3) у поље 3а.3 – ПДВ за промет добара и услуга за који је порески дужник обвезник ПДВ – прималац добара и услуга, осим из тач. 3а.1 и 3а.2, укључујући и ПДВ обрачунат у складу са чланом 10. став 4. Закона, уноси се податак о износу ПДВ обрачунатом за промет добара и услуга за који је порески дужник обвезник ПДВ – прималац добара и услуга, осим из тач. 1) и 2) овог става, укључујући и ПДВ обрачунат у складу са чланом 10. став 4. Закона, и то: за промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, промет добара и услуга из области грађевинарства, промет електричне енергије и природног гаса који се испоручују преко преносне, транспортне и дистрибутивне мреже лицу које је та добра набавило ради даље продаје, промет предмета заложног права код реализације уговора о залози у складу са законом којим се уређује заложно право на покретним стварима и промет добара (покретних ствари) и услуга над којима се спроводи извршење у извршном поступку у складу са законом, извршен другом обвезнику ПДВ, по основу престанка услова за необрачунавање ПДВ у случају преноса целокупне или дела имовине, са или без накнаде или као улог, у складу са чланом 6. став 1. тачка 1) Закона, укључујући и ПДВ обрачунат за промет који у Републици врши страно лице које није обвезник ПДВ лицу које није обвезник ПДВ, осим лицу из члана 9. став 1. Закона, а накнаду за тај промет у име и за рачун страног лица наплаћује обвезник ПДВ, као и ПДВ за промет инвестиционог злата за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ у складу са Законом;

4) у поље 3а.4 – Повећање обрачунатог ПДВ, уносе се подаци о износу за који је повећан обрачунати ПДВ због измене основице или по другом основу;

5) у поље 3а.5 – Смањење обрачунатог ПДВ, уносе се подаци о износу за који је смањен обрачунати ПДВ због измене основице или по другом основу;

6) у поље 3а.6 – ПДВ за промет добара и услуга без накнаде, уносе се подаци о износу ПДВ обрачунатом за промет добара и услуга без накнаде;

7) у поље 3а.7 – Укупно обрачунати ПДВ за промет добара и услуга (3а.1+3а.2+3а.3+3а.4+3а.5+3а.6), аутоматски се уноси податак о укупном износу обрачунатог ПДВ за промет добара и услуга из тач. 1) – 6) овог става;

8) у поље 3а.8 – ПДВ по основу накнаде или дела накнаде који је плаћен пре извршеног промета (аванс), уноси се податак о износу ПДВ обрачунатом по основу плаћеног аванса;

9) у поље 3а.9 – Укупно обрачунати ПДВ (3а.7+3а.8), аутоматски се уноси податак о укупном износу обрачунатог ПДВ.

Износ ПДВ обрачунат за промет добара и услуга из става 1. тач. 1) – 3) овог члана умањује се за износ ПДВ обрачунатог по основу плаћеног аванса за тај промет ако је по основу плаћеног аванса настала пореска обавеза у пореском периоду различитом од пореског периода у којем је извршен промет добара и услуга.

Члан 32.

У делу 4. Обрасца ПОПДВ – Посебни поступци опорезивања, исказују се подаци о посебним поступцима опорезивања туристичких агенција и половних добара, уметничких дела, колекционарских добара и антиквитета.

У делу 4.1 – Туристичке агенције, исказују се подаци, и то:

1) у поље 4.1.1 – Накнада коју плаћају путници, укључујући и повећање, односно смањење те накнаде, уноси се податак о износу накнаде коју плаћају путници за извршени промет туристичких услуга, увећаном за износ повећања, односно умањеном за износ смањења те накнаде;

2) у поље 4.1.2 – Стварни трошкови за претходне туристичке услуге, укључујући и повећање, односно смањење тих трошкова, уноси се податак о износу стварних трошкова за претходне туристичке услуге, односно процењеном износу стварних трошкова за претходне туристичке услуге ако износ стварних трошкова није познат на дан настанка пореске обавезе у складу са Законом, увећаном за износ повећања, односно умањеном за износ смањења тих трошкова;

3) у поље 4.1.3 – Разлика, уноси се податак о износу разлике између износа накнаде коју плаћају путници за извршени промет туристичких услуга, укључујући и износ накнаде или дела накнаде наплаћен пре извршеног промета, и износа стварних, односно процењених трошкова за претходне туристичке услуге, укључујући и износ трошкова сразмеран износу накнаде или дела накнаде наплаћеног пре извршеног промета;

4) у поље 4.1.4 – Обрачунати ПДВ, уноси се податак о износу обрачунатог ПДВ по основу разлике из тачке 3) овог става.

У делу 4.2 – Половна добра, уметничка дела, колекционарска добра и антиквитети, исказују се подаци, и то:

1) у поље 4.2.1 – Продајна цена добара, укључујући и повећање, односно смањење те цене, уноси се податак о износу продајне цене добара чији је промет извршен, увећаном за износ повећања, односно умањеном за износ смањења те цене;

2) у поље 4.2.2 – Набавна цена добара, укључујући и повећање, односно смањење те цене, уноси се податак о износу набавне цене добара, увећаном за износ повећања, односно умањеном за износ смањења те цене;

3) у поље 4.2.3 – Разлика, уноси се податак о разлици између износа продајне цене добара, укључујући и наплаћени аванс, и износа набавне цене добара, укључујући и износ набавне цене сразмеран износу наплаћеног аванса;

4) у поље 4.2.4 – Обрачунати ПДВ, уноси се податак о износу обрачунатог ПДВ по основу разлике из тачке 3) овог става.

Ако је за промет из ст. 2. и 3. овог члана наплаћена накнада или део накнаде пре извршеног промета, стварним трошковима, укључујући и процењене стварне трошкове, из става 2. тачка 3) овог члана, односно набавном ценом из става 3. тачка 3) овог члана, сматра се износ сразмеран износу наплаћене накнаде.

Подаци о промету добара из члана 36. Закона, на који се не плаћа ПДВ у складу са чланом 36. став 7. Закона, не исказују се у Обрасцу ПОПДВ.

Члан 33.

У делу 5. Обрасца ПОПДВ – Укупан промет добара и услуга и укупно обрачунати ПДВ, исказују се подаци о укупном промету добара и услуга и укупно обрачунатом ПДВ, и то:

1) у поље 5.1 – Укупан опорезиви промет добара и услуга по општој стопи ПДВ (3.8+4.1.1+4.2.1), аутоматски се уноси податак о укупном износу основице, односно накнаде за опорезиви промет добара и услуга по општој стопи ПДВ;

2) у поље 5.2 – Укупно обрачунати ПДВ по општој стопи ПДВ (3.10+3a.9+4.1.4+4.2.4), аутоматски се уноси податак о укупном износу обрачунатог ПДВ по општој стопи ПДВ;

3) у поље 5.3 – Укупно обрачунати ПДВ по општој стопи ПДВ увећан за износ за који се не може умањити претходни порез из тачке 8e.6 (5.2+(8e.6 у апсолутном износу)), аутоматски се уноси податак о укупном износу обрачунатог ПДВ по општој стопи ПДВ увећаном за износ за који се не може умањити претходни порез;

4) у поље 5.4 – Укупан опорезиви промет добара и услуга по посебној стопи ПДВ (3.8+4.2.1), аутоматски се уноси податак о укупном износу основице, односно накнаде за опорезиви промет добара и услуга по посебној стопи ПДВ;

5) у поље 5.5 – Укупно обрачунати ПДВ по посебној стопи ПДВ (3.10+3a.9+4.2.4), аутоматски се уноси податак о укупном износу обрачунатог ПДВ по посебној стопи ПДВ;

6) у поље 5.6 – Укупан промет добара и услуга (1.5+2.5+5.1+5.4), аутоматски се уноси податак о укупном износу накнаде, односно основице за промет добара и услуга;

7) у поље 5.7 – Укупно обрачунати ПДВ (5.3+5.5), аутоматски се уноси податак о укупно обрачунатом ПДВ.

Члан 34.

У делу 6. Обрасца ПОПДВ – Увоз добара стављених у слободан промет у складу са царинским прописима, исказују се подаци о увозу добара стављених у слободан промет у складу са царинским прописима.

У делу 6.1 – Вредност добара за чији је увоз прописано пореско ослобођење, укључујући и повећање, односно смањење вредности тих добара, уноси се податак о вредности добара за чији је увоз прописано пореско ослобођење, утврђеној у складу са царинским прописима, увећаној за износ повећања, односно умањеној за износ смањења те вредности.

У делу 6.2 – Увоз добара на који се плаћа ПДВ исказују се подаци, и то:

1) у поље 6.2.1 – Основица за увоз добара, уносе се подаци о износу основице за обрачунавање ПДВ за увоз добара;

2) у поље 6.2.2 – Повећање основице за увоз добара, уносе се подаци о износу за који је повећана основица за обрачунавање ПДВ при увозу добара;

3) у поље 6.2.3 – Смањење основице за увоз добара, уносе се подаци о износу за који је смањена основица за обрачунавање ПДВ при увозу добара;

4) у делу 6.3 – Укупна вредност, односно основица за увоз добара (6.1+6.2.1+6.2.2+6.2.3), аутоматски се уноси податак о износу укупне вредности, односно основице за увоз добара;

5)  у делу 6.4 – Укупан ПДВ плаћен при увозу добара, а који се може одбити као претходни порез, уноси се податак о износу укупно плаћеног ПДВ при увозу добара, укључујући и ПДВ плаћен по основу повећања основице за увоз добара, а који се може одбити као претходни порез.

Подаци о промету добара која се допремају са територије Аутономне покрајине Косово и Метохија на територију Републике ван Аутономне покрајине Косово и Метохија у складу са Уредбом, стављених у слободан промет у складу са царинским прописима, исказују се у делу 6. Обрасца ПОПДВ сходно ст. 2. и 3. овог члана.

Члан 35.

У делу 7. Обрасца ПОПДВ – Набавка добара и услуга од пољопривредника, исказују се подаци о набавци добара и услуга од пољопривредника, и то:

1) у поље 7.1 – Вредност примљених добара и услуга, укључујући и повећање, односно смањење те вредности, уноси се податак о вредности примљених добара и услуга од пољопривредника, увећаној за износ повећања, односно умањеној за износ смањења те вредности;

2) у поље 7.2 – Вредност плаћених добара и услуга, уноси се податак о вредности плаћених добара и услуга пољопривреднику. Ако је вредност добара и услуга плаћена пољопривреднику у пореском периоду који претходи пореском периоду у којем је пољопривредник извршио промет добара и услуга, податак о вредности плаћених добара и услуга уноси се у поље 7.2 Обрасца ПОПДВ за порески период у којем је пољопривреник извршио промет тих добара и услуга;

3) у поље 7.3 – Плаћена ПДВ надокнада, уноси се податак о износу плаћене ПДВ надокнаде пољопривреднику;

4) у поље 7.4 – Плаћена ПДВ надокнада која се може одбити као претходни порез, уноси се податак о износу ПДВ надокнаде плаћене пољопривреднику која се може одбити као претходни порез.

Члан 36.

У делу 8. Обрасца ПОПДВ – Набавка добара и услуга, осим набавке добара и услуга од пољопривредника, исказују се подаци о набавци добара и услуга, осим набавке добара и услуга од пољопривредника.

У делу 8a – Набавка добара и услуга у Републици од обвезника ПДВ – промет за који је порески дужник испоручилац добара, односно пружалац услуга исказују се подаци, и то:

1) у поље 8a.1 – Први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, уносе се подаци о износу основице и обрачунатом ПДВ за први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру новоизграђених грађевинских објеката и власничким уделима на тим добрима, за који је порески дужник обвезник ПДВ који врши тај промет; у ово поље не уносе се подаци о првом преносу права располагања на хипотекованим непокретностима код реализације хипотеке у складу са законом којим се уређује хипотека и првом преносу права располагања на предметним добрима над којима се спроводи извршење у извршном поступку у складу са законом, за који је порески дужник обвезник ПДВ – прималац добара;

2) у поље 8a.2 – Добра и услуге, осим добара из тач. 8a.1, уносе се подаци о износу основице и износу обрачунатог ПДВ за промет добара и услуга, осим за промет добара из тачке 1) овог става, укључујући и податке о износу основице и износу обрачунатог ПДВ за промет услуга посредовања код промета инвестиционог злата, за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ у складу са Законом, извршен другом обвезнику ПДВ, као и по основу издатог рачуна за услуге из члана 5. став 3. тачка 1) Закона, услуге непосредно повезане са тим услугама и услуге техничке подршке приликом коришћења софтвера, хардвера и друге опреме на одређени временски период, ако је по основу тог рачуна настала пореска обавеза у смислу члана 16. тачка 2а) Закона;

3) у поље 8а.3 – Добра и услуге без накнаде, уносе се подаци о износу основице и износу обрачунатог ПДВ за промет добара и услуга без накнаде;

4) у поље 8а.4 – Измена основице за набављена добра и услуге и исправка ПДВ по основу измене основице – повећање, уноси се податак о износу за који је повећана основица за набављена добра и услуге и износу за који је повећан ПДВ по основу повећања основице;

5) у поље 8а.5 – Измена основице за набављена добра и услуге и исправка одбитка претходног пореза по основу измене основице – смањење, уноси се податак о износу за који је смањена основица за набављена добра и услуге и износу за који је смањен претходни порез по основу смањења основице;

6) у поље 8а.6 – Укупна основица за набављена добра и услуге (8а.1+8а.2+8а.3+8а.4+8а.5), аутоматски се уноси податак о износу укупне основице за набављена добра и услуге;

7) у поље 8а.7 – Накнада или део накнаде који је плаћен пре извршеног промета и ПДВ обрачунат по том основу (аванс), уноси се податак о износу плаћеног аванса, посебно податка о делу тог износа који се односи на основицу и делу који се односи на обрачунати ПДВ;

8) у поље 8а.8 – Укупно обрачунати ПДВ од стране обвезника ПДВ – претходног учесника у промету (8а.1+8а.2+8а.3+8а.4+8а.5+8а.7), аутоматски се уноси податак о износу укупно обрачунатог ПДВ од стране обвезника ПДВ – претходног учесника у промету.

У делу 8б – Набавка добара и услуга у Републици од обвезника ПДВ – промет за који је порески дужник прималац добара, односно услуга исказују се подаци, и то:

1) у поље 8б.1 – Пренос права располагања на грађевинским објектима, уноси се податак о износу основице за пренос права располагања на грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру грађевинских објеката и власничким уделима на тим добрима, у случају када је уговором на основу којег се врши промет тих добара, закљученим између обвезника ПДВ, предвиђено да ће се на тај промет обрачунати ПДВ, под условом да стицалац обрачунати ПДВ може у потпуности одбити као претходни порез, као и за први пренос права располагања на хипотекованим непокретностима код реализације хипотеке у складу са законом којим се уређује хипотека и први пренос права располагања на предметним добрима над којима се спроводи извршење у извршном поступку у складу са законом;

2) у поље 8б.2 – Добра и услуге, осим добара из тачке 8б.1, уносе се подаци о износу основице за промет добара и услуга, осим за промет добара из тачке 1) овог става, и то: за промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, промет добара и услуга из области грађевинарства, промет електричне енергије и природног гаса који се испоручују преко преносне, транспортне и дистрибутивне мреже лицу које је та добра набавило ради даље продаје, промет предмета заложног права код реализације уговора о залози у складу са законом којим се уређује заложно право на покретним стварима и промет добара (покретних ствари) и услуга над којима се спроводи извршење у извршном поступку у складу са законом, укључујући и промет инвестиционог злата за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ у складу са Законом;;

3) у поље 8б.3 – Добра и услуге без накнаде, уносе се подаци о износу основице за промет добара и услуга без накнаде;

4) у поље 8б.4 – Измена основице за набављена добра и услуге – повећање,   уноси се податак о износу за који је повећана основица за набављена добра и услуге;

5) у поље 8б.5 – Измена основице за набављена добра и услуге – смањење,   уноси се податак о износу за који је смањена основица за набављена добра и услуге;

6) у поље 8б.6 – Укупна основица за набављена добра и услуге (8б.1+8б.2+8б.3+8б.4+8б.5), аутоматски се уноси податак о укупном износу основице за набављена добра и услуге;

7) у поље 8б.7 – Накнада или део накнаде који је плаћен пре извршеног промета (аванс), уноси се податак о износу плаћеног аванса.

У делу 8в – Набавка добара и услуга у Републици од обвезника ПДВ, осим по основу промета за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ из тач. 8а и 8б, исказују се подаци, и то:

1) у поље 8в.1 – Стицање целокупне, односно дела имовине у складу са чланом 6. став 1. тачка 1) Закона и набавка добара и услуга у складу са чланом 6а Закона, са или без накнаде или као улог, укључујући и повећање, односно смањење те накнаде, уноси се податак о износу накнаде, односно вредности целокупне, односно дела имовине стечене у складу са чланом 6. став 1. тачка 1) Закона и добара и услуга набављених у складу са чланом 6а Закона, са или без накнаде или као улог, увећаном за износ повећања, односно умањеном за износ смањења те накнаде;

2) у поље 8в.2 – Добра и услуге уз накнаду, осим из тачке 8в.1, укључујући и повећање, односно смањење те накнаде, уноси се податак о износу накнаде за промет добара и услуга уз накнаду, осим из тачке 8в.1, увећаном за износ повећања, односно умањеном за износ смањења те накнаде;

3) у поље 8в.3 – Добра и услуге без накнаде, осим из тачке 8в.1, уноси се податак о износу вредности промета добара и услуга без накнаде, осим из тачке 1) овог става;

4) у поље 8в.4 – Укупна накнада, односно вредност набављених добара и услуга (8в.1+8в.2+8в.3), аутоматски се уноси податак о износу укупне накнаде, односно вредности набављених добара и услуга.

У делу 8г – Набавка добара и услуга у Републици од страних лица која нису обвезници ПДВ – промет за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ исказују се подаци, и то:

1) у поље 8г.1 – Добра и услуге, уносе се подаци о износу основице за промет набављених добара и услуга, укључујући и податак о износу основице по основу издатог рачуна за услуге из члана 5. став 3. тачка 1) Закона, услуге непосредно повезане са тим услугама и услуге техничке подршке приликом коришћења софтвера, хардвера и друге опреме на одређени временски период, ако је по основу тог рачуна настала пореска обавеза у смислу члана 16. тачка 2а) Закона;

2) у поље 8г.2 – Добра и услуге без накнаде, уносе се подаци о износу основице за промет набављених добара и услуга без накнаде;

3) у поље 8г.3 – Измена основице – повећање, уносе се подаци о износу за који је повећана основица за набављена добра и услуге;

4) у поље 8г.4 – Измена основице – смањење, уносе се подаци о износу за који је смањена основица за набављена добра и услуге;

5) у поље 8г.5 – Укупна основица за набављена добра и услуге (8г.1+8г.2+8г.3+8г.4), аутоматски се уносе подаци о износу укупне основице за набављена добра и услуге;

6) у поље 8г.6 – Накнада или део накнаде плаћен пре извршеног промета (аванс), уноси се податак о износу плаћеног аванса.

У делу 8д – Набавка добара и услуга, осим из тач. 8а до 8г, исказују се подаци, и то:

1) у поље 8д.1 – Добра и услуге набављени у Републици од страних лица која нису обвезници ПДВ – промет за који не постоји обавеза обрачунавања ПДВ, као и повећање, односно смањење накнаде за та добра и услуге, укључујући и набавку без накнаде, уноси се податак о износу накнаде за промет добара и услуга набављених у Републици од страних лица која нису обвезници ПДВ по основу промета за који не постоји обавеза обрачунавања ПДВ, увећаном за износ повећања, односно умањеном за износ смањења те накнаде, укључујући и вредност добара и услуга набављених без накнаде;

2) у поље 8д.2 – Добра и услуге набављени у Републици од лица са територије Републике која нису обвезници ПДВ, као и повећање, односно смањење накнаде за та добра и услуге, укључујући и набавку без накнаде, уноси се податак о износу накнаде за промет добара и услуга набављених у Републици од лица са територије Републике која нису обвезници ПДВ, увећаном за износ повећања, односно умањеном за износ смањења те накнаде, укључујући и вредност добара и услуга набављених без накнаде;

3) у поље 8д.3 – Добра и услуге набављени ван Републике, као и повећање, односно смањење накнаде за та добра и услуге, укључујући и набавку без накнаде, уноси се податак о износу накнаде за промет добара и услуга набављених ван Републике, независно од тога да ли је та набавка извршена од страних лица или лица са територије Републике, обвезника ПДВ или лица која нису обвезници ПДВ, правних или физичких лица, укључујући и предузетнике, увећаном за износ повећања, односно умањеном за износ смањења те накнаде, укључујући и вредност добара и услуга набављених без накнаде; у ово поље уноси се и податак о набавци добара која су увезена, а која нису стављена у слободан промет у складу са царинским прописима.

У делу 8ђ – Укупна основица, накнада, односно вредност набављених добара и услуга (8а.6+8б.6+8в.4+8г.5+8д.1+8д.2+8д.3), аутоматски се уноси податак о износу укупне накнаде, односно вредности набављених добара и услуга.

Члан 37.

У делу 8е Обрасца ПОПДВ – ПДВ за промет добара и услуга који се може одбити као претходни порез и исправке одбитка претходног пореза, исказују се подаци о ПДВ за промет добара и услуга који се може одбити као претходни порез и исправкама одбитка претходног пореза, и то:

1) у поље 8е.1 – Укупно обрачунати ПДВ за промет набављених добара и услуга за који је порески дужник обвезник ПДВ – испоручилац добара, односно пружалац услуга, а који се може одбити као претходни порез (8а.8 умањен за износ ПДВ који се не може одбити као претходни порез), уноси се податак о износу укупно обрачунатог ПДВ за промет набављених добара и услуга за који је порески дужник обвезник ПДВ – испоручилац добара, односно пружалац услуга, а који се може одбити као претходни порез (разлика између износа укупно обрачунатог ПДВ за промет набављених добара и услуга за који је порески дужник обвезник ПДВ – испоручилац добара, односно пружалац услуга и износа ПДВ који се не може одбити као претходни порез);

2) у поље 8е.2 – Укупно обрачунати ПДВ за промет набављених добара и услуга за који је порески дужник обвезник ПДВ – прималац добара, односно услуга, а који се може одбити као претходни порез (3а.9 умањен за износ ПДВ који се не може одбити као претходни порез), уноси се податак о износу укупно обрачунатог ПДВ за промет набављених добара и услуга за који је порески дужник обвезник ПДВ – прималац добара, односно услуга, а који се може одбити као претходни порез (разлика између износа укупно обрачунатог ПДВ за промет набављених добара и услуга за који је порески дужник обвезник ПДВ – прималац добара, односно услуга и износа ПДВ који се не може одбити као претходни порез);

3) у поље 8е.3 – Исправка одбитка – повећање претходног пореза, осим по основу измене основице за промет добара и услуга и по основу увоза добара, уноси се податак о износу за који је повећан одбитак претходног пореза по било ком основу у складу са Законом, осим по основу измене основице за промет добара и услуга и по основу ПДВ плаћеног при увозу добара (нпр. по основу накнадног стицања права на одбитак претходног пореза у складу са чланом 32а Закона, стицања права на одбитак претходног пореза код евидентирања за обавезу плаћања ПДВ у складу са чланом 32б Закона);

4) у поље 8е.4 – Исправка одбитка – смањење претходног пореза, осим по основу измене основице за промет добара и услуга, уноси се податак о износу за који је смањен одбитак претходног пореза по било ком основу у складу са Законом, осим по основу измене основице за промет добара и услуга (нпр. по основу исправке одбитка претходног пореза у складу са чланом 32. Закона, на основу одлуке царинског органа);

5) у поље 8е.5 – Укупно обрачунати ПДВ за промет добара и услуга који се може одбити као претходни порез (8е.1+8е.2+8е.3+8е.4), аутоматски се уноси податак о износу укупно обрачунатог ПДВ за промет добара и услуга који се може одбити као претходни порез;

6) у поље 8е.6 – Укупно обрачунати ПДВ за промет добара и услуга који се може одбити као претходни порез увећан за износ за који се не може умањити обрачунати ПДВ (8е.5+(5.2+5.5 у апсолутном износу)), аутоматски се уноси податак о износу укупно обрачунатог ПДВ за промет добара и услуга који се може одбити као претходни порез увећаног за износ за који се не може умањити обрачунати ПДВ.

Члан 38.

У делу 9. Обрасца ПОПДВ – Укупна вредност набављених добара и услуга, укључујући и увоз добара стављених у слободан промет (6.3+7.1+8ђ), аутоматски се уноси податак о износу укупне вредности набављених добара и услуга, укључујући и вредност увезених добара стављених у слободан промет.

Члан 39.

У делу 9а Обрасца ПОПДВ – ПДВ који се у пореској пријави исказује као претходни порез, исказују се подаци о ПДВ који се у пореској пријави исказује као претходни порез, и то:

1) у поље 9а.1 – ПДВ плаћен при увозу добара, уноси се податак о износу ПДВ плаћеног при увозу добара који се у пореској пријави исказује као претходни порез;

2) у поље 9а.2 – ПДВ надокнада плаћена пољопривреднику, уноси се податак о износу ПДВ надокнаде плаћене пољопривреднику који се у пореској пријави исказује као претходни порез;

 3) у поље 9а.3 – ПДВ по основу набавки добара и услуга, осим из тач. 9а.1 и 9а.2, уноси се податак о износу ПДВ обрачунатом за промет добара и услуга који се у пореској пријави исказује као претходни порез, осим из тач. 1) и 2) овог става;

4) у поље 9а.4 – Укупан ПДВ који се у пореској пријави исказује као претходни порез (9а.1+9а.2+9а.3), аутоматски се уноси податак о износу укупног ПДВ који се у пореској пријави исказује као претходни порез.

Члан 40.

У делу 10. Обрасца ПОПДВ – Пореска обавеза (5.7-9а.4), аутоматски се исказује податак о пореској обавези за порески период (разлика између износа укупно обрачунатог ПДВ и износа укупног ПДВ који се у пореској пријави исказује као претходни порез).

Члан 41.

У делу 11. Обрасца ПОПДВ – Промет добара и услуга извршен ван Републике и други промет који не подлеже ПДВ, исказују се подаци о промету добара и услуга извршеном ван Републике и другим активностима које не подлежу ПДВ, и то:

1) у поље 11.1 – Промет добара и услуга извршен ван Републике, са или без накнаде, уноси се податак о износу накнаде за промет, односно вредности промета добара и услуга који је извршен ван Републике;

2) у поље 11.2 – Пренос целокупне, односно дела имовине у складу са чланом 6. став 1. тачка 1) Закона и промет добара и услуга у складу са чланом 6а Закона, са или без накнаде или као улог, уноси се податак о износу накнаде, односно вредности преноса целокупне, односно дела имовине у складу са чланом 6. став 1. тачка 1) Закона, односно промета добара и услуга у оквиру реализације уговора о јавно-приватном партнерству са елементима концесије у складу са чланом 6а Закона;

3) у поље 11.3 – Промет добара и услуга из члана 6. Закона, осим тачке 11.2, уноси се податак о износу вредности промета добара и услуга из члана 6. Закона, осим тачке 2) овог става.

Ако је пре извршеног промета добара и услуга, односно преноса целокупне или дела имовине из става 1. овог члана наплаћена накнада, односно део накнаде, у поља 11.1 и 11.2 уносе се подаци о износу наплаћене накнаде, односно дела накнаде.

Члан 42.

Подаци о измени износа основице, односно накнаде и износа ПДВ по основу измене основице за промет добара и услуга, уносе се у одговарајућа поља Обрасца ПОПДВ у којима се исказују подаци о измени износа основице, односно накнаде и износа ПДВ у складу са овим правилником, независно од тога у којем је пореском периоду извршен промет добара и услуга.

Члан 43.

Ако за промет добара и услуга без накнаде претходни учесник у промету није издао рачун, а за који постоји обавеза исказивања података у Обрасцу ПОПДВ за порески период у којем је извршен промет у складу са овим правилником, подаци о износу основице, односно вредности добара и услуга, утврђују се проценом тих износа сходно члану 18. ст. 1. – 3. Закона.

Члан 44.

Обвезник ПДВ који примењује систем наплате у складу са чланом 36а Закона уноси податке у Образац ПОПДВ примењујући правила о настанку пореске обавезе и права на одбитак претходног пореза у складу са тим чланом.

Члан 45.

У Образац ПОПДВ подаци се уносе уписивањем износа у одговарајућа поља, у динарима, без децимала.

Подаци из става 1. овог члана могу бити и са предзнаком „минус”.

У Образац ПОПДВ не уносе се подаци у осенчена поља.

Обвезник ПДВ не уноси податке у поља у која се подаци уписују аутоматски у складу са овим правилником.

IV ПРЕЛАЗНА И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 46.    

Образац ПОПДВ подноси се уз пореску пријаву, у електронској форми, почев од подношења пореске пријаве за порески период јул 2018. године, односно порески период јул – септембар 2018. године.

Члан 47.

Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ („Службени гласник РС”, број 120/12) и Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ („Службени гласник РС”, бр. 80/16 и 109/16).

Члан 48.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењиваће се од 1. јула 2018. године.

 

Одредбе које нису унете у „пречишћен текст“ прописа

Правилник о изменама Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ: „Сл. гласник РС“, број 119/17

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу 1. јануара 2018. године.

Правилник о изменама и допунама Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ: „Сл. гласник РС“, број 48/18

Члан 21.

Образац ПОПДВ – Преглед обрачуна ПДВ за порески период од __________ до _________ 20__. године, који је одштампан уз Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ („Службени гласник РСˮ, бр. 90/17 и 119/17) и чини његов саставни део замењује се новим Обрасцем ПОПДВ – Преглед обрачуна ПДВ за порески период од __________ до _________ 20__. године, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 22.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи члан 5. Правилника о начину и поступку достављања обавештења о опредељењу за обрачунавање ПДВ за промет инвестиционог злата, садржини рачуна за промет инвестиционог злата и садржини евиденције о том промету („Службени гласник РСˮ, број 23/18).

Члан 23.

У периоду од 1. јула 2018. године закључно са 30. јуном 2019. године, у поступцима провере правилности исказивања података у Обрасцу ПОПДВ – Преглед обрачуна ПДВ за порески период од __________ до _________ 20__. године, надлежни порески орган не узима у обзир погрешно исказане податке који не утичу на износ пореске обавезе.

Члан 24.

Овај правилник ступа на снагу 1. јула 2018. године.

Правилник о изменама и допунама Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ: „Службени гласник РС“, број 60/18

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Правилник о изменама и допунама Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ: „Службени гласник РС“, број 75/19

Члан 8.

Одредбе чл. 3, 5, 6. и 7. овог правилника примењиваће се од 1. јануара 2020. године.

Члан 9.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Образац ПОПДВ – Преглед обрачуна ПДВ за порески период од ________ до ________ 20 ___. године

 

Поделите: