Објављен „Службени гласник РС“ број 119 од 29.12.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 119 од 29.12.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења туристичког промета домаћих туриста на територији Републике Србије
 • УРЕДБА о висини накнаде за коришћење неметаличних сировина за добијање грађевинског материјала за 2018. годину
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о количини расхода (кало, растур, квар и лом) на који се не плаћа акциза
 • УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о стањима у служби професионалних војних лица и о унапређивању официра и подофицира
 • УРЕДБА о измени Уредбе о мониторингу квалитета деривата нафте и биогорива
 • ОДЛУКА о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Републике Суринам
 • ОДЛУКА о утврђивању Енергетског биланса Републике Србије за 2018. годину
 • ОДЛУКА о измени Одлуке o одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине
 • ОДЛУКА о образовању Савета за питања старости и старења
 • ОДЛУКА о образовању Координационог тела за усклађивање посебних закона са Законом о општем управном поступку
 • ОДЛУКА о образовању Координационог тела за усмеравање активности на дигитализацији сала у домовима културе и културним центрима на територији Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Завода за интелектуалну својину
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Генералног секретара Владе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Југоимпорт — СДПР” Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Југоимпорт — СДПР” Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Скијалишта Србије” Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Скијалишта Србије” Београд
 • РЕШЕЊЕ о престанку мандата председника Надзорног одбора Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме” Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Надзорног одбора Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме” Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Путеви Србије” за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије” за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма рада Развојне агенције Србије за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању измена и допуна Финансијског плана Развојне агенције Србије за 2017. годину
 • РЕШЕЊE о давању сагласности на Финансијски план Комисије за заштиту конкуренције за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Статут Јавног предузећа „Национални парк Копаоник”, са потпуном одговорношћу, Копаоник
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Статут Јавног предузећа „Национални парк Тара” Бајина Башта
 • РЕШЕЊЕ о изменама Решења о одређивању снабдевача који ће снабдевати јавне снабдеваче природним гасом
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о одређивању снабдевача који ће обављати резервно снабдевање природним гасом крајњих купаца који немају право на јавно снабдевање
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-12670/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-12671/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-12672/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-12673/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-12669/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-12702/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-12984/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-12985/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-12987/2017
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ пореза на употребу, држање и ношење добара
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о облику и начину вршења унутрашње контроле у туристичкој инспекцији
 • ПРАВИЛНИК о критеријумима за идентификацију предела и начин процене њихових значајних и карактеристичних обележја
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника o захтевима за безбедност пловила за рекреацију и пловила на водомлазни погон
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-1948/2014 и издвојено мишљење судије
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору судије
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о управљању ризицима банке
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о врстама и стандардима медицинских средстава која се уграђују у људски организам на терет средстава обавезног здравственог осигурања
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2017. годину
 • ПРАВИЛНИК о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2018. годину
 • ПЛАН здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања у Републици Србији за 2018. годину
 • ДОПУНА И ИЗМЕНА Минималних услова за избор у звања наставника на универзитету
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији града Смедерева
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији града Суботице
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Водовод” Бездан
ОГЛАСИ

Поделите: