Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 119 od 29.12.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 119 od 29.12.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije
 • UREDBA o visini naknade za korišćenje nemetaličnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala za 2018. godinu
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza
 • UREDBA o izmeni i dopuni Uredbe o stanjima u službi profesionalnih vojnih lica i o unapređivanju oficira i podoficira
 • UREDBA o izmeni Uredbe o monitoringu kvaliteta derivata nafte i biogoriva
 • ODLUKA o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Republike Surinam
 • ODLUKA o utvrđivanju Energetskog bilansa Republike Srbije za 2018. godinu
 • ODLUKA o izmeni Odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine
 • ODLUKA o obrazovanju Saveta za pitanja starosti i starenja
 • ODLUKA o obrazovanju Koordinacionog tela za usklađivanje posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku
 • ODLUKA o obrazovanju Koordinacionog tela za usmeravanje aktivnosti na digitalizaciji sala u domovima kulture i kulturnim centrima na teritoriji Republike Srbije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Inspektorata za rad u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva odbrane
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Agencije za zaštitu životne sredine u Ministarstvu zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Zavoda za intelektualnu svojinu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika Generalnog sekretara Vlade
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Jugoimport — SDPR” Beograd
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Jugoimport — SDPR” Beograd
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Skijališta Srbije” Beograd
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Skijališta Srbije” Beograd
 • REŠENJE o prestanku mandata predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća za gazdovanje šumama „Srbijašume” Beograd
 • REŠENJE o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća za gazdovanje šumama „Srbijašume” Beograd
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Putevi Srbije” za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja Javnog preduzeća „Nuklearni objekti Srbije” za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa rada Razvojne agencije Srbije za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju izmena i dopuna Finansijskog plana Razvojne agencije Srbije za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Komisije za zaštitu konkurencije za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća „Nacionalni park Kopaonik”, sa potpunom odgovornošću, Kopaonik
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća „Nacionalni park Tara” Bajina Bašta
 • REŠENJE o izmenama Rešenja o određivanju snabdevača koji će snabdevati javne snabdevače prirodnim gasom
 • REŠENJE o izmeni Rešenja o određivanju snabdevača koji će obavljati rezervno snabdevanje prirodnim gasom krajnjih kupaca koji nemaju pravo na javno snabdevanje
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-12670/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-12671/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-12672/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-12673/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-12669/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-12702/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-12984/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-12985/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-12987/2017
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara
Ministarstva
 • PRAVILNIK o obliku i načinu vršenja unutrašnje kontrole u turističkoj inspekciji
 • PRAVILNIK o kriterijumima za identifikaciju predela i način procene njihovih značajnih i karakterističnih obeležja
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o zahtevima za bezbednost plovila za rekreaciju i plovila na vodomlazni pogon
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-1948/2014 i izdvojeno mišljenje sudije
Pravosuđe
 • ODLUKA o izboru sudije
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o upravljanju rizicima banke
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o vrstama i standardima medicinskih sredstava koja se ugrađuju u ljudski organizam na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • PRAVILNIK o izmeni i dopuni Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2017. godinu
 • PRAVILNIK o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2018. godinu
 • PLAN zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Srbiji za 2018. godinu
 • DOPUNA I IZMENA Minimalnih uslova za izbor u zvanja nastavnika na univerzitetu
Lokalna samouprava
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji grada Smedereva
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji grada Subotice
 • REŠENJE o imenovanju direktora JKP „Vodovod” Bezdan
OGLASI

Podelite: