Уредба о количини расхода (кало, растур, квар и лом) на који се не плаћа акциза

Службени гласник РС“, број 137/2004, 109/2009, 96/2012, 88/2017 и 119/2017

Пречишћен текст прописа

 

Члан 1.

Овом уредбом утврђује се количина расхода (кало, растур, квар и лом – у даљем тексту: расход) акцизних производа, на који се, у смислу члана 21. став 2. тачка 4) Закона о акцизама („Службени гласник РС“, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 55/15, 103/15 и 108/16 – у даљем тексту: Закон), не плаћа акциза.

Члан 2.

Расходом се сматрају губици који настају при манипулацији са производима, а који су несумњиво последица технолошког процеса, односно предузимања неопходних радњи у поступању са производима у акцизном складишту.

Утврђивање расхода у смислу става 1. овог члана и члана 21. став 2. тачка 4) Закона, сматра се и утврђивање расхода који је настао код произвођача кафе у поступку производње кафе, под којом се у смислу ове уредбе сматра пржење непржене кафе, односно паковање млевене пржене кафе.

Члан 3.

Обвезник акцизе утврђује расход непосредно пошто је одређени расход настао редовним или ванредним пописом робе у акцизном складишту.

Изузетно од става 1. овог члана произвођач кафе расход утврђује непосредно након настанка одређеног расхода или редовним, односно ванредним пописом производа.

Утврђивање расхода из ст. 1. и 2. овог члана врши овлашћено лице или пописна комисија пореског обвезника, а о извршеном попису обавезно се састављају записник и пописна листа.

Члан 4.

Акциза се не плаћа на расход из чл. 2. и 3. ове уредбе, највише до количине утврђене према Нормативу за утврђивање расхода на који се не плаћа акциза (у даљем тексту: Норматив расхода), који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Норматив расхода из става 1. овог члана изражава се у проценту од количине производа који је у одређеном обрачунском периоду произвођач сместио у акцизно складиште.

Норматив расхода из става 1. овог члана за кафу изражава се као проценат расхода од количине кафе који је настао приликом пржења кафе, односно приликом паковања млевене кафе у одређеном обрачунском периоду. У Норматив расхода из става 1. овог члана, за кафу у процесу пржења, може се признати и расход на љуспице и опне од кафе из тарифне ознаке номенклатуре ЦТ 0901 90 10 00 из члана 14. став 1. тачка 3) Закона, под условом да се исте, након процеса пржења кафе, као комунални отпад уништавају у складу са прописима којима се уређује управљање отпадом, о чему произвођач кафе мора поседовати одговарајућу документацију, и то до висине утврђене у Нормативу расхода, тако да укупни расход на кафу у пржeњу не може прећи утврђен расход у Нормативу расхода под редним бројем 9).

Члан 4а

(Брисан)

Члан 5.

Даном почетка примене ове уредбе престаје да важи Уредба о количини расхода (кало, растур, квар и лом) на који се не плаћа акциза и порез на промет производа („Службени гласник РС“, број 68/2001).

Члан 6.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, а примењиваће се од 1. јануара 2005. године.

 

Одредбе које нису унете у „пречишћен текст“ прописа

Уредба о изменама и допунама Уредбе о количини расхода (кало, растур, квар и лом) на који се не плаћа акциза: „Сл. гласник РС“, бр. 109/2009

Члан 6.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Уредба о изменама и допунама Уредбе о количини расхода (кало, растур, квар и лом) на који се не плаћа акциза: „Сл. гласник РС“, бр. 96/2012

Члан 6.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Уредба о изменама и допунама Уредбе о количини расхода (кало, растур, квар и лом) на који се не плаћа акциза: „Сл. гласник РС“, бр. 88/2017

Члан 5.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, а примењиваће се од 1. јануара 2018. године.

Уредба о изменама и допунама Уредбе о количини расхода (кало, растур, квар и лом) на који се не плаћа акциза: „Сл. гласник РС“, бр. 119/2017

Члан 4.

Норматив за утврђивање расхода на који се не плаћа акциза, који чини саставни део Уредбе о количини расхода (кало, растур, квар и лом) на који се не плаћа акциза („Службени гласник РС”, бр. 137/04, 109/09, 96/12 и 88/17), замењује се новим Нормативом за утврђивање расхода на који се не плаћа акциза, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 5.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењиваће се од 1. јануара 2018. године.

Норматив за утврђивање расхода на који се не плаћа акциза
Редни број Назив производа Стопа (%)
1) оловни бензин 0,425
2) безоловни бензин 0,425
3) гасна уља 0,325
4) керозин 0,325
5) течни нафтни гас 0,535
6) остали деривати нафте који се добијају од фракција нафте које имају распон дестилације до 380° C 0,325
7) цигарете и остале прерађевине од дувана 0
8) алкохолна пића 1,00
9) кафа (у пржењу) 19,35
10) кафа (у паковању) 0,80

 

Поделите: