Uredba o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza

Službeni glasnik RS“, broj 137/2004, 109/2009, 96/2012, 88/2017 i 119/2017

Prečišćen tekst propisa

 

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se količina rashoda (kalo, rastur, kvar i lom – u daljem tekstu: rashod) akciznih proizvoda, na koji se, u smislu člana 21. stav 2. tačka 4) Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS“, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 55/15, 103/15 i 108/16 – u daljem tekstu: Zakon), ne plaća akciza.

Član 2.

Rashodom se smatraju gubici koji nastaju pri manipulaciji sa proizvodima, a koji su nesumnjivo posledica tehnološkog procesa, odnosno preduzimanja neophodnih radnji u postupanju sa proizvodima u akciznom skladištu.

Utvrđivanje rashoda u smislu stava 1. ovog člana i člana 21. stav 2. tačka 4) Zakona, smatra se i utvrđivanje rashoda koji je nastao kod proizvođača kafe u postupku proizvodnje kafe, pod kojom se u smislu ove uredbe smatra prženje nepržene kafe, odnosno pakovanje mlevene pržene kafe.

Član 3.

Obveznik akcize utvrđuje rashod neposredno pošto je određeni rashod nastao redovnim ili vanrednim popisom robe u akciznom skladištu.

Izuzetno od stava 1. ovog člana proizvođač kafe rashod utvrđuje neposredno nakon nastanka određenog rashoda ili redovnim, odnosno vanrednim popisom proizvoda.

Utvrđivanje rashoda iz st. 1. i 2. ovog člana vrši ovlašćeno lice ili popisna komisija poreskog obveznika, a o izvršenom popisu obavezno se sastavljaju zapisnik i popisna lista.

Član 4.

Akciza se ne plaća na rashod iz čl. 2. i 3. ove uredbe, najviše do količine utvrđene prema Normativu za utvrđivanje rashoda na koji se ne plaća akciza (u daljem tekstu: Normativ rashoda), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Normativ rashoda iz stava 1. ovog člana izražava se u procentu od količine proizvoda koji je u određenom obračunskom periodu proizvođač smestio u akcizno skladište.

Normativ rashoda iz stava 1. ovog člana za kafu izražava se kao procenat rashoda od količine kafe koji je nastao prilikom prženja kafe, odnosno prilikom pakovanja mlevene kafe u određenom obračunskom periodu. U Normativ rashoda iz stava 1. ovog člana, za kafu u procesu prženja, može se priznati i rashod na ljuspice i opne od kafe iz tarifne oznake nomenklature CT 0901 90 10 00 iz člana 14. stav 1. tačka 3) Zakona, pod uslovom da se iste, nakon procesa prženja kafe, kao komunalni otpad uništavaju u skladu sa propisima kojima se uređuje upravljanje otpadom, o čemu proizvođač kafe mora posedovati odgovarajuću dokumentaciju, i to do visine utvrđene u Normativu rashoda, tako da ukupni rashod na kafu u prženju ne može preći utvrđen rashod u Normativu rashoda pod rednim brojem 9).

Član 4a

(Brisan)

Član 5.

Danom početka primene ove uredbe prestaje da važi Uredba o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza i porez na promet proizvoda („Službeni glasnik RS“, broj 68/2001).

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjivaće se od 1. januara 2005. godine.

 

Odredbe koje nisu unete u „prečišćen tekst“ propisa

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza: „Sl. glasnik RS“, br. 109/2009

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza: „Sl. glasnik RS“, br. 96/2012

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza: „Sl. glasnik RS“, br. 88/2017

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjivaće se od 1. januara 2018. godine.

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza: „Sl. glasnik RS“, br. 119/2017

Član 4.

Normativ za utvrđivanje rashoda na koji se ne plaća akciza, koji čini sastavni deo Uredbe o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza („Službeni glasnik RS”, br. 137/04, 109/09, 96/12 i 88/17), zamenjuje se novim Normativom za utvrđivanje rashoda na koji se ne plaća akciza, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od 1. januara 2018. godine.

Normativ za utvrđivanje rashoda na koji se ne plaća akciza
Redni broj Naziv proizvoda Stopa (%)
1) olovni benzin 0,425
2) bezolovni benzin 0,425
3) gasna ulja 0,325
4) kerozin 0,325
5) tečni naftni gas 0,535
6) ostali derivati nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380° C 0,325
7) cigarete i ostale prerađevine od duvana 0
8) alkoholna pića 1,00
9) kafa (u prženju) 19,35
10) kafa (u pakovanju) 0,80

 

Podelite: