Објављен „Службени гласник РС“ број 88 од 29.9.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 88 од 29.9.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о основама система образовања и васпитања
 • ЗАКОН о високом образовању
Влада
 • УРЕДБА o изменама Уредбе о начину и поступку утврђивања износа просечне пондерисане малопродајне цене цигарета, дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о количини расхода (кало, растур, квар и лом) на који се не плаћа акциза
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о утврђивању Програма коришћења средстава Буџетског фонда за финансирање активности и мера унапређења и развоја области електронских комуникација и информационог друштва у 2017. години
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2017. години
 • ОДЛУКА о отварању Амбасаде Републике Србије у Републици Зимбабве
 • ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Јерусалиму, Држава Израел
 • ОДЛУКА о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад — Рума — Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац–Лозница
 • ОДЛУКА о образовању Координационог тела за припрему и праћење реализације Акционог плана за спровођење Програма Владе
 • ОДЛУКА о образовању Посебне радне групе за израду Студије изводљивости државног Дата центра
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Центра за разминирање
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Завода за интелектуалну својину
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за људска и мањинска права
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Авио-службе Владе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Генералног секретара Владе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању заменика члана — представника Владе у Социјално-економском савету Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Српско-руског хуманитарног центра
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средње ПТТ школе у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средње ПТТ школе у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Ужицу
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Ужицу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Савета за стручно образовање и образовање одраслих
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела међувладиног Мешовитог одбора са Републиком Хрватском
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела међувладиног Мешовитог одбора са Републиком Хрватском
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Центра за промоцију науке
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Путеви Србије”
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Путеви Србије”
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за реституцију
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Агенције за реституцију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Института за кардиоваскуларне болести „Дедиње”
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Института за кардиоваскуларне болести „Дедиње”
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи извештај о раду Развојне агенције Србије за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски извештај Развојне агенције Србије за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Акционарског друштва „Електромрежа Србије”, Београд за период 2017–2027. године
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7853/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9428/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9434/2017
 • ЗАКЉУЧАК о усвајању Акционог плана за спровођење Националног програма за сузбијање сиве економије за 2017. годину са пројекцијом за 2018. годину
 • ИСПРАВКА Одлуке о оснивању Образовно-културног центра „Вук Караџић”
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о имунизацији и начину заштите лековима
 • ПРАВИЛНИК o квалитету освежавајућих безалкохолних пића
 • ПРАВИЛНИК о квалитету шећера намењеног за људску употребу
 • ПРАВИЛНИК о подстицајима за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз диверсификацију економских активности кроз подршку инвестицијама у прераду и маркетинг на пољопривредном газдинству
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима и начину остваривања права на кредитну подршку
 • ПРАВИЛНИК о подацима који се достављају министарству надлежном за послове енергетике у вези са развојем и инвестицијама, ремонтима и прекидом рада постројења
Правосуђе
 • ОДЛУКА о изменама Пословника о раду Жалбене комисије судова
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа
 • ПРАВИЛНИК о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма
 • ПРАВИЛНИК о стандардима за почетну акредитацију високошколских установа и студијских програма
 • ПРАВИЛНИК о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа
 • ПРАВИЛНИК о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета високошколских установа
 • ОДЛУКА о висини минималне цене рада за 2018. годину
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0969/15-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0806/16-11
Друге организације
 • ОДЛУКА о висини накнаде за објављивање аката који се обавезно објављују у „Службеном гласнику Републике Србије” уз плаћање накнаде и висини накнаде за објављивање аката правних и физичких лица чије објављивање у „Службеном гласнику Републике Србије” није обавезно, у 2018. години
 • ОДЛУКА о висини накнаде за објављивање огласа о јавној набавци на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, у 2018. години
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за производњу и испоруку топлотне енергије „ББ Терм”, Бајина Башта
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Рача”, Рача
ОГЛАСИ

Поделите: