Уредба о начину и поступку утврђивања износа просечне пондерисане малопродајне цене цигарета, дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина

„Службени гласник РС“, број 55/2012 и 88/2017

Пречишћен текст прописа

 

Члан 1.

Овом уредбом уређује се начин и поступак утврђивања износа просечне пондерисане малопродајне цене цигарета, дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина.

Члан 2.

Просечна пондерисана малопродајна цена цигарета, дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина (у даљем тексту: дуванске прерађевине) представља однос укупне вредности свих дуванских прерађевина које су пуштене у промет по малопродајним ценама, са укупном количином дуванских прерађевина пуштених у промет у Републици Србији, у претходној календарској години.

Члан 3.

Просечна пондерисана малопродајна цена цигарета израчунава се стављањем у однос укупне вредности свих цигарета које су пуштене у промет по малопродајним ценама, са укупном количином цигарета пуштених у промет у Републици Србији, у претходној календарској години.

Просечна пондерисана малопродајна цена дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина (резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут) израчунава се стављањем у однос укупне вредности целокупног дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина (резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут) пуштених у промет по малопродајним ценама, са укупном количином дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина (резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут) пуштених у промет у Републици Србији, у претходној календарској години.

Члан 4.

Укупна вредност свих дуванских прерађевина представља збир појединачних вредности дуванских прерађевина, која се утврђује тако што се свака марка дуванских прерађевина по свим малопродајним ценама посебно која је пријављена Управи за дуван (у даљем тексту: Управа) и објављена у „Службеном гласнику Републике Србије“ у претходној календарској години множи са количином тих дуванских прерађевина посебно пуштених у промет у Републици Србији, у претходној календарској години.

Марке дуванских прерађевина из става 1. овог члана морају бити уписане у одговарајући регистар код Управе.

Укупном количином дуванских прерађевина пуштених у промет у Републици Србији, сматра се укупна количина продатих дуванских прерађевина трговини на велико коју остваре произвођачи, односно увозници у претходној календарској години у Републици Србији.

Изузетно, ако произвођач, односно увозник дуванских прерађевина има сопствену трговину на велико, тада се у укупну количину дуванских прерађевина пуштених у промет у Републици Србији, из става 3. овог члана тог произвођача, односно увозника урачунава и укупна количина продатих дуванских прерађевина коју оствари његова трговина на велико трговини на мало.

Произвођачи, односно увозници дуванских прерађевина дужни су да утврде укупну вредност свих дуванских прерађевина и укупну количину пуштених у промет дуванских прерађевина за сваку марку дуванских прерађевина по свим малопродајним ценама посебно које су пријављене Управи и објављене у „Службеном гласнику Републике Србије“, у претходној календарској години и извештај са тим подацима доставе Управи у року од 15 дана по истеку те календарске године.

Управа за сваку врсту тих дуванских прерађевина образују ценовне категорије које обухватају све дуванске прерађевине исте врсте које имају исту малопродајну цену, независно од тога што припадају различитим маркама тих врста дуванских прерађевина, ради утврђивања укупне вредности свих дуванских прерађевина и укупне количине дуванских прерађевина пуштених у промет у Републици Србији, у претходној календарској години у Републици Србији.

Члан 5.

Обрађене податке из члана 4. ове уредбе Управа доставља министарству надлежном за послове финансија (у даљем тексту: министарство), ради утврђивања предлога износа просечне пондерисане малопродајне цене дуванских прерађевина и минималне акцизе.

Министарство утврђује предлог износа просечне пондерисане малопродајне цене дуванских прерађевина и минималне акцизе из члана 10. став 5. Закона о акцизама („Службени гласник РС“, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 55/15, 103/15 и 108/16), на основу података о укупној вредности свих цигарета, дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина (резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут) пуштених у промет по малопродајним ценама објављеним у „Службеном гласнику Републике Србије“ и укупној количини цигарета, дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина (резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут) пуштених у промет у Републици Србији, у претходној календарској години.

Износе просечне пондерисане малопродајне цене дуванских прерађевина и минималне акцизе из става 2. овог члана министарство предлаже Влади.

Члан 6.

Влада, на предлог министарства, једном годишње, и то до 15. фебруара текуће године, утврђује износ просечне пондерисане малопродајне цене дуванских прерађевина у претходној календарској години из члана 5. став 2. ове уредбе, а износе минималне акцизе из члана 5. став 2. ове уредбе утврђује два пута годишње, и то до 15. фебруара, односно до 31. јула текуће године.

Износ просечне пондерисане малопродајне цене из става 1. овог члана, за све врсте дуванских прерађевина, утврђен до 15. фебруара текуће године, примењиваће се до почетка примене новог износа просечне пондерисане малопродајне цене за све врсте дуванских прерађевина утврђен до 15. фебруара наредне године, а износи минималне акцизе за све врсте дуванских прерађевина из става 1. овог члана, утврђени до 15. фебруара, односно до 31. јула текуће године, примењиваће се до почетка примене нових износа минималне акцизе за све врсте дуванских прерађевина утврђених до 31. јула текуће године, односно до 15. фебруара наредне године.

Члан 7.

Износ просечне пондерисане малопродајне цене и износ минималне акцизе из члана 6. ове уредбе примењиваће се од наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Члан 8.

Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице – произвођач, односно увозник дуванских прерађевина ако не достави у прописаном року извештај са траженим подацима (члан 4. став 5).

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара.

Члан 9.

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о начину и поступку утврђивања износа најпопуларнијих цена цигарета, цигара, цигарилоса, дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина („Службени гласник РС“, бр. 49/05, 116/06, 22/09 и 41/09).

Члан 10.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

 

Одредбе које нису унете у „пречишћен текст“ прописа

Уредба о изменама Уредбе о начину и поступку утврђивања износа просечне пондерисане малопродајне цене цигарета, дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина: „Сл. гласник РС“, бр. 88/2017

Члан 6.

Прво утврђивање износа просечне пондерисане малопродајне цене и износа минималне акцизе на цигарете, дуван за пушење и остале дуванске прерађевине (резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут), у складу са овом уредбом, извршиће се до 15. фебруара 2018. године, на основу података Управе за дуван о укупној вредности свих цигарета, дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина (резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут) пуштених у промет по малопродајним ценама објављеним у „Службеном гласнику Републике Србије“ и укупној количини цигарета, дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина (резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут) пуштених у промет у Републици Србији, у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. године.

Члан 7.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Поделите: