Правилник о квалитету шећера намењеног за људску употребу

Службени гласник РС“, број 88/2017

 

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују услови у погледу квалитета шећера намењеног за људску употребу (у даљем тексту: производи), и то за: класификацију, категоризацију и назив производа; физичка, физичко-хемијска, хемијска и сензорска својства, као и састав производа; методе испитивања квалитета производа; паковање и декларисање производа и додатне захтеве за означавање производа.

Члан 2.

Производи, као и услови у погледу квалитета, и то за: класификацију, категоризацију и назив производа; физичка, физичко-хемијска, хемијска и сензорска својства, као и састав производа дати су у Прилогу 1 – Називи, дефиниције и општи захтеви квалитета производа (у даљем тексту: Прилог 1), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 3.

Субјект у пословању храном пре почетка производње доноси произвођачку спецификацију, у складу са законом којим се уређује безбедност хране.

Произвођачка спецификација из става 1. овог члана нарочито садржи:

1) назив производа и његово трговачко име, ако га производ има;

2) кратак опис технолошког поступка производње;

3) податке о основној сировини и додатим састојцима;

4) основне захтеве квалитета производа (физичка, хемијска и сензорска својства);

5) податке из декларације у складу са овим прописом и прописом којим се уређује декларисање, означавање и рекламирање хране;

6) датум доношења и евиденцијски број произвођачке спецификације.

Произвођачка спецификација из става 1. овог члана доноси се и за шећер у праху, шећер у коцки, кандис шећер, смеђи шећер и за друге сродне производе чији су основ производи из Прилога 1.

Члан 4.

У производњи производа могу се користити адитиви у складу са прописом којим се уређује употреба адитива у храни.

Члан 5.

Производи који се стављају у промет, декларисани су и означени у складу са овим правилником и прописом којим се уређује декларисање, означавање и рекламирање хране.

Поред података који су утврђени у складу са прописом којим се уређује декларисање, означавање и рекламирање хране, декларација садржи и следеће податке:

1) садржај суве материје и инвертног шећера при декларисању раствора шећера, раствора инвертног шећера, као и сирупа инвертног шећера;

2) речи: „кристализован/а/о” ако раствор сирупа и инвертног шећера садржи кристале;

3) називе производа из Прилога 1, осим када производи из тач. 7. и 8. Прилога 1 садрже више од 5% фруктозе на садржај сувe материје, било да се стављају на тржиште под својим називом или као састојак друге хране, и означавају се као „глукозно-фруктозни сируп” или „фруктозно-глукозни сируп” и „сушени глукозно-фруктозни сируп” или „сушени фруктозно-глукозни сируп”, у зависности да ли садрже већи удео глукозе или фруктозе.

При декларисању упакованих производа из Прилога 1 чија је нето количина мања од 20 g није обавезно њено навођење.

Упаковани производ из става 3. овог члана је сваки појединачни производ који је, као такав, намењен крајњем потрошачу и објектима јавне исхране, а који се састоји од производа из Прилога 1 и амбалаже у коју је стављен пре него што је понуђен за продају, било да га амбалажа у потпуности или само делимично затвара, али тако да садржај не може бити промењен без отварања или промене амбалаже.

Члан 6.

Усаглашеност производа са захтевима квалитета прописаним овим правилником утврђује се методама које су дате у Прилогу 2 – Списак метода испитивања квалитета производа (у даљем тексту: Прилог 2), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, као и са другим међународно признатим методама.

Члан 7.

Даном почетка примене овог правилника престају да важе Правилник о квалитету шећера („Службени лист СФРЈ”, број 7/92 и „Службени лист СЦГ”, бр. 56/03 – др. правилник и 4/04 – др. правилник) и одредбе Правилника о квалитету скроба и производа од скроба за прехрамбене сврхе („Службени лист СРЈ”, број 33/95 и „Службени лист СЦГ”, бр. 56/03 – др. правилник и 4/04 – др. правилник) које се односе на течну глукозу (декстроза) и скробне шећере, декстрозу-монохидрат, анхидровану декстрозу.

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. новембра 2017. године.

Прилог 1 – Називи, дефиниције и општи захтеви квалитета производа

Прилог 2 – Списак метода испитивања квалитета производа

Поделите: