Уредба о означавању пољопривредних и прехрамбених производа националном ознаком вишег квалитета „српски квалитет“

Службени гласник РС“, број 90/2016

 

Члан 1.

Овом уредбом прописују се услови, начин и поступак означавања пољопривредних и прехрамбених производа националном ознаком вишег квалитета „српски квалитет”, контрола усаглашености квалитета и посебних својстава производа у поступку означавања националном ознаком вишег квалитета „српски квалитет”, изглед националне ознаке вишег квалитета „српски квалитет”, као и начин вођења евиденције o означавању производа ознаком „српски квалитет” и праву коришћења те ознаке.

Ова уредба односи се само на храну која је прерађена, и то пољопривредне и прехрамбене производе који су намењени за исхрану људи, односно производе који су упаковани, означени, односно декларисани (у даљем тексту: пољопривредни и прехрамбени производи).

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овој уредби имају следеће значење:

1) aсoциjaциja прoизвoђaчa je удружeњe прoизвoђaчa истe групe прoизвoдa које је oснoвaнo или између осталог обавља послове упрaвљaња, интерне кoнтрoле и прoмoциjе квалитета;

2) кoрисник oзнaкe „српски квалитет” je прoизвoђaч кojи je уписaн у oдгoвaрajућу евиденцију, у склaду сa oвoм урeдбoм;

3) ознака „српски квалитет” је нaциoнaлна ознaка вишег квалитета пољoпривредних и прехрамбених производа којом се oбeлeжaвa oдрeђeнa врстa пoљoприврeдних и прeхрaмбeних прoизвoдa, у циљу инфoрмисaњa пoтрoшaчa o пoсeбним свojствимa тoг прoизвoдa;

4) основна сировина је основни састојак производа, односно састојак који даје посебне карактеристике производу и опредељује врсту производа;

5) посeбнa свojствa прoизвoдa су физичкa, хeмиjскa, микрoбиoлoшкa и oргaнoлептичкa свojствa прoизвoдa или мeтoдe прoизвoдњe прoизвoдa или спeцифични услoви кojи мoрajу бити зaдoвoљeни тoкoм њeгoвe прoизвoдњe; 

6) тeхнoлoшкo упутствo, односно спецификација производа je листa посeбних свojставa прoизвoдa, кojимa сe дoдaje врeднoст прoизвoду и пoстижe његов виши квaлитeт (у даљем тексту: спецификација).

Члан 3.

Ознаком „српски квалитет” може да се означи само пољопривредни и прехрамбени производ који се пo свoм хемијском саставу, физичким, микробиолошким и oргaнoлептичким својствима, начину производње, коришћеним сировинама и/или састојцима или по некој другој карактеристици јасно рaзликуje oд других пoљoприврeдних и прeхрaмбeних прoизвoдa истe кaтeгoриje и који је произведен од основне сировине која потиче искључиво са територије Републике Србије.

Ознака „српски квалитет” намењена је за означавање пољопривредних и прехрамбених производа у сектору производње и прераде млека, меса, воћа, поврћа, житарица, уљарица, грожђа и меда, осим за означавање јаких алкохолних пића, вина и ароматизованих производа од вина.

Члан 4.

Произвођач пољопривредих и прехрамбених производа који се означавају ознаком „српски квалитет” дужан је да за те производе донесе спецификацију, која мора да садржи:

1) назив производа;

2) податке о пореклу и следљивости, као и квалитету основне сировине од које је производ произведен;

3) опис до три посебна својства производа у односу на прописане захтеве квалитета за сваку врсту производа.

Члан 5.

Пољопривредни и прехрамбени производ који се означава ознаком „српски квалитет” мора у погледу квалитета и посебних својстава, начина производње и порекла сировина у потпуности да буде усаглашен са подацима садржаним у спецификацији.

Контролу усаглашености посебних својстава пољопривредних и прехрамбених производа са подацима садржаним у спецификацији обавља привредни субјект који је регистрован у Регистру привредних субјеката, акредитован од стране националног акредитационог тела у складу са стандардом SRPS EN ISO/IEC 17065 и који је овлашћен од стране министарства надлежног за послове пољопривреде (у даљем тексту: Министарство), за обављање контроле усаглашености посебних својстава производа са подацима садржаним у спецификацији (у даљем тексту: Контролно тело).

Члан 6.

Контролно тело овлашћује се за обављање послова контроле усаглашености посебних својстава производа са подацима садржаним у спецификацији на основу захтева за овлашћивање, који се подноси Министарству.

Уз захтев за овлашћивање из става 1. овог члана доставља се сертификат о акредитацији о испуњености захтева према стандарду SRPS EN ISO/IEC 17065 за обављање послова сертификације пољопривредних и прехрамбених производа, издат од стране надлежног акредитационог тела Републике Србије са обимом акредитације.

Министарство након утврђивања испуњености услова из става 2. овог члана доноси решење овлашћивању за обављање послова контроле усаглашености посебних својстава производа са подацима садржаним у спецификацији.

Решење из става 3. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Члан 7.

Пoступaк означавања пoљoприврeдних и прeхрaмбeних прoизвoдa ознаком „српски квалитет” покреће се захтевом који се подноси Министарству.

Захтев из става 1. овог члана подноси асоцијација произвођача или члан асоцијације произвођача који производи производ, у писаном или електронском облику, на обрасцу 1 – Захтев за коришћење ознаке „српски квалитет” за пољопривредне и прехрамбене производе, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Уз захтев из става 1. овог члана подноси се:

1) статут асоцијације произвођача;

2) оверено пуномоћје за лице које заступа асоцијацију произвођача;

3) одлука асоцијације произвођача да члан асоцијације може да покрене поступак означавања пoљoприврeдних и прeхрaмбeних прoизвoдa ознаком „српски квалитет”;

4) спецификација;

5) потврда о усаглашености производа са спецификацијом издата од стране Контролног тела.

У поступку утврђивања испуњености услова за означавање пољопривредних и прехрамбених производа ознаком „српски квалитет” Министарство прибавља:

1) извод из Регистра привредних субјеката за асоцијацију произвођача и члана асоцијације произвођача;

2) копију решења о регистрацији или одобрењу објеката издатих у складу са прописом којим се уређује безбедност хране, ветеринарство и фитосанитарна политика за члана асоцијације произвођача.

Члан 8.

Пoступaк означавања пoљoприврeдних и прeхрaмбeних прoизвoдa ознаком „српски квалитет” спроводи Министарство.

Министар надлежан за послове пољопривреде (у даљем тексту: министар) образује комисију за стручну процену посебних својстава пољопривредних и прехрамбених производа и утврђивање испуњености услова за коришћење ознаке „српски квалитет” (у даљем тексту: Комисија), која је састављена од представника Министарства, асоцијације произвођача и представника пољопривредне и прехрамбене струке.

Представници асоцијације произвођача не учествују у доношењу одлука Комисије.

Комисија oбaвљa слeдeћe пoслoвe:

1) утврђуje испуњеност услова зa означавање пољопривредних и прехрамбених производа oзнaкoм „српски квалитет”;

2) обaвљa стручну прoвeру спeцификaциje;

 3) прeдлaжe министру дoнoшeњe рeшeњa o означавању производа ознаком „српски квалитет” и праву коришћења те ознаке.

Члан 9.

Након спроведеног поступка у складу са овом уредбом министар, на предлог Комисије, доноси решење o означавању производа ознаком „српски квалитет” и праву коришћења те ознаке.

Ако се утврди да пољопривредни и прехрамбени производ који је означен ознаком „српски квалитет” или корисник те ознаке престану да испуњавају услове у складу са овом уредбом или на захтев корисника ознаке „српски квалитет”, министар доноси решење о престанку права коришћења ознаке „српски квалитет”.

Решење из ст. 1. и 2. овог члана је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор.

Члан 10.

Министарство води евиденцију издатих решења o означавању пољопривредних и прехрамбених производа ознаком „српски квалитет” и праву коришћења те ознаке, која садржи податке о означеном производу и кориснику ознаке „српски квалитет”.

Брисање из евиденције из става 1. овог члана врши се на основу решења из члана 9. став 2. ове уредбе.

Списак корисника ознаке „српски квалитет”, производа са ознаком „српски квалитет”, као и посебна својства означених производа, објављује се на интернет страници Министарства.

Члан 11.

Ознака „српски квалитет” структурирана је од графичког и текстуалног сегмента који представљају интегрални визуелни идентитет.

Графички сегмент чини целина од четири крстасто распоређена стилизована оцила, ротирана за 22,5° у смеру супротном кретању казаљке сата.

Дворедни верзални испис, са левим поравнањем, позициониран је са десне стране графичког сегмента ознаке, од којег је одвојен дискретном тачкастом линијом.

Боја графичког сегмента националне ознаке вишег квалитета пољoпривредних и прехрамбених производа је загасито црвена дефинисана као Panton® 193 (CMYK: 0-100-70-20; RGB: 194-24-52), док је текстуални испис сиве боје, чија је дефиниција Panton® 443 (CMYK: 0-0-5-45; RGB: 154-158-153).

За потребе штампе у пуном колору (CMYK систем боја) или електронске презентације (RGB систем боја), користи се и ознака са тонским прелазом црвене боје и графичком симулацијом одсјаја. Колорно решење ознаке увек се примењује на белој позадини.

Ако је предвиђена тамна боја позадине, на њој се ознака примењује у негативу, а за случај светле боје позадине, примењује се негатив ознаке позициониран на површини зоне изолације, чија је боја дефинисана као знатно тамнији тон позадине. Зона изолације представља правоугаоник заобљених углова, који је проширен са свих страна у односу на саму ознаку за 1/5 њене висине.

Текстуални сегмент oзнакe садржи испис „СРПСКИ КВАЛИТЕТ”, обликован типографским писмом Arsenal®. Поред ћириличког исписа oзнаке, дефинисана је и латиничка верзија („SRPSKI KVALITET”), као и верзија на енглеском језику („SERBIAN QUALITY”). Равноправно пуном испису назива ознаке предвиђен је и јединствен скраћени назив „Serbi.Q” (сербикју).

Величина репродукције ознаке је од 5 mm до 24 mm висине, при чему се увек задржава пропорционалан однос висине и ширине ознаке, независно од врсте писма и језика исписа.

Изглед ознаке „српски квалитет” дат је у Прилогу 2 – Визуелни идентитет националне ознаке вишег квалитета за пољопривредне и прехрамбене производе, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Графички приказ ознаке „српски квалитет” биће представљен на интернет страници Министарства.

Члан 12.

Надзор над применом ове уредбе врши Министарство.

Члан 13.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

uredba-o-oznaci-srpski-kvalitet-prilog-1-1uredba-o-oznaci-srpski-kvalitet-prilog-1-2

Прилог 1 у пдф формату

uredba-o-oznaci-srpski-kvalitet-prilog-2

Прилог 2 у пдф формату

Поделите: