Објављен „Службени гласник РС“ број 159 од 30.12.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања пореског дужника за порез на додату вредност
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину утврђивања пореске основице за обрачунавање ПДВ код промета добара или услуга који се врши уз накнаду
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о начину утврђивања и исправке сразмерног пореског одбитка
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању добара која се сматрају половним добрима, уметничким делима, колекционарским добрима и антиквитетима
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2021. годину
 • ОДЛУКА о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2021. години
 • ОДЛУКА о измени Одлуке o одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 159 од 30.12.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКЉУЧАК поводом представљања Извештаја Европске комисије о Републици Србији за 2020. годину
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Костарики, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Сијудад Мексику
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Костарики, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Сијудад Мексику
Влада
 • УРЕДБА о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2021. години
 • УРЕДБА о условима и начину спровођења субвенционисане набавке путничких возила за потребе обнове возног парка такси превоза као јавног превоза
 • УРЕДБА о утврђивању Државног програма обнове, односно хитних радова на санацији објеката за заштиту од вода оштећених у поплавама изазваним елементарном непогодом у јуну 2020. године
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о утврђивању Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава у јуну 2020. године
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о поступку и начину на који законити ималац акција Акционарског фонда даје налог брокеру за прву продају акција
 • УРЕДБА о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
 • УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при подземној и површинској експлоатацији минералних сировина
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2021. годину
 • ОДЛУКА о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2021. години
 • ОДЛУКА о измени Одлуке o одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине
 • ОДЛУКА о утврђивању подручја уз Улицу кнеза Милоша у Београду за просторно културно-историјску целину
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Тела за координацију послова информационе безбедности
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за праћење реализације пројекта изградње топловода Обреновац – Нови Београд
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-11041/2020
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-11043/2020
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Привредног друштва „Просветни преглед” д.о.о. Београд за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Друштва с ограниченом одговорношћу „Аеродроми Србије” Ниш за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11233/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11243/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11245/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11246/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11349/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11351/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11383/2020
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања пореског дужника за порез на додату вредност
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину утврђивања пореске основице за обрачунавање ПДВ код промета добара или услуга који се врши уз накнаду
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза
 • ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о начину утврђивања и исправке сразмерног пореског одбитка
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању добара која се сматрају половним добрима, уметничким делима, колекционарским добрима и антиквитетима
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица
 • ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на премију за млеко
 • ПРАВИЛНИК о условима за обављање послова испитивања средстава за заштиту биља и обрасцу сертификата о поступању у складу са смерницама добре експерименталне праксе
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о подстицајима за подршку програмима који се односе на припрему и спровођење локалних стратегија руралног развоја
 • ПРАВИЛНИК о квалитету сирове кафе, производа од кафе, замена за кафу, као и сродних производа
 • ПРАВИЛНИК о ближим условима за подношење захтева за одобрење привременог боравка електронским путем
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о наградама и признањима у Министарству унутрашњих послова
 • ПРАВИЛНИК о систему за разврставање и шифрирање квалификација у Националном оквиру квалификација Републике Србије
 • ПРАВИЛНИК о садржају и начину вођења Регистра Националног оквира квалификација Републике Србије
 • ПРАВИЛНИК о стицању истраживачких и научних звања
 • ПРАВИЛНИК о категоризацији и рангирању научних часописа
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о националној категоризацији врхунских спортиста
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-02112/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-03223/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-06022/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности сталног судског преводиоца, број 740-06-00167/97-22
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности сталног судског преводиоца, број 740-06-00633/98-04
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 670-2/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 670-3/20
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-213/2019
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Новом Саду
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о приступу поштанској мрежи јавног поштанског оператора
 • ПРАВИЛНИК о обрасцу и начину издавања легитимације овлашћеног лица за обављање стручног надзора над радом поштанског оператора
 • РЕШЕЊЕ o утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у децембру 2020. године
 • РЕШЕЊЕ Савета Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-55/2020-11
 • РЕШЕЊЕ Савета Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-56/2020-33
 • РЕШЕЊЕ Савета Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-85/2020-10
 • РЕШЕЊЕ Савета Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-188/2020-15
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0339/19-11
 • ИСПРАВКА Правилника о изменама и допунама Правилника о евиденцијама које воде железнички превозник и управљач инфраструктуре
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Centrosinergija д.o.o. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Mercata VT” д.о.о. Нови Сад
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА o одређивању матичних подручја на територији града Сремска Митровица
ОГЛАСИ

Поделите: