Правилник о начину утврђивања и исправке сразмерног пореског одбитка
(важи до 30.06.2021.)

„Службени гласник РС“, број 96/2019 и 159/2020

Пречишћен текст прописа

 

Члан 1.

Овим правилником уређује се начин утврђивања сразмерног пореског одбитка и начин утврђивања исправке сразмерног пореског одбитка.

1. Начин утврђивања сразмерног пореског одбитка
Члан 2.

Сразмерни порески одбитак из члана 30. став 2. Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 – исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19 и 153/20 – у даљем тексту: Закон) утврђује се применом процента сразмерног пореског одбитка на износ ПДВ који чини збир износа ПДВ обрачунатог за промет добара и услуга који је извршио претходни учесник у промету, укључујући и ПДВ обрачунат по основу авансних средстава, ПДВ надокнаде плаћене пољопривреднику и ПДВ плаћеног при увозу добара у пореском периоду (у даљем тексту: укупан износ претходног ПДВ), умањен за износ који обвезник нема право да одбије као претходни порез у смислу члана 29. став 1. Закона и за износ који је утврђен у складу са чланом 30. став 1. Закона у том пореском периоду.

Обвезник ПДВ утврђује проценат сразмерног пореског одбитка стављањем у однос износа који се односи на промет добара и услуга са правом на одбитак претходног пореза, извршеног на територији Републике Србије и у иностранству (у даљем тексту: износ промета са правом на одбитак претходног пореза) и износа који се односи на укупан промет добара и услуга са и без права на одбитак претходног пореза, извршеног на територији Републике Србије и у иностранству (у даљем тексту: износ укупног промета), од 1. јануара текуће године до истека пореског периода за који се подноси пореска пријава.

Износ промета са правом на одбитак претходног пореза из става 2. овог члана утврђује се као збир износа пореске основице за промет за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ (независно од тога да ли се тај промет врши са или без накнаде), износа накнаде за промет са правом на одбитак претходног пореза за који не постоји обавеза обрачунавања ПДВ и износа вредности тог промета који се врши без накнаде, од 1. јануара текуће године до истека пореског периода за који се подноси пореска пријава.

Износ укупног промета из става 2. овог члана утврђује се као збир износа пореске основице за промет за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ (независно од тога да ли се тај промет врши са или без накнаде), износа накнаде за промет са и без права на одбитак претходног пореза за који не постоји обавеза обрачунавања ПДВ и износа вредности тог промета који се врши без накнаде, од 1. јануара текуће године до истека пореског периода за који се подноси пореска пријава.

Проценат сразмерног пореског одбитка утврђује се по следећој формули:

 

У промет из става 2. овог члана не урачунава се промет добара и услуга за који се у складу са чл. 6. и 6а Закона сматра да није извршен, као ни:

1) промет опреме и објеката за вршење делатности;

2) улагање у објекте за вршење делатности за које се наплаћује накнада;

3) повремени промети непокретности које изврши обвезник којем промет непокретности није уобичајена делатност коју обавља;

4) повремени промети услуга из члана 25. став 1. и став 2. тачка 5) Закона.

Повременим прометима непокретности из става 6. тачка 3) овог члана, у складу са чланом 30. став 5. тачка 3) Закона, сматрају се највише два промета непокретности – земљишта, односно објеката у једној календарској години.

Повременим прометима услуга из става 6. тачка 4) овог члана, у складу са чланом 30. став 5. тачка 4) Закона, сматрају се највише два промета услуга из члана 25. став 1. и два промета услуга из члана 25. став 2. тачка 5) Закона у једној календарској години.

Ако по основу закључења једног уговора чије трајање није дуже од 24 месеца настаје више делимичних услуга, делимичне услуге сматрају се једном услугом пруженом даном закључења тог уговора за сврху примене става 8. овог члана.

Изузетно од одредаба ст. 2–5. овог члана, обвезник који отпочиње ПДВ активност утврђује проценат сразмерног пореског одбитка узимајући у обзир износ промета са правом на одбитак претходног пореза и износ укупног промета, од дана почетка обављања ПДВ активности у текућој години до истека пореског периода за који се подноси пореска пријава.

Обвезник ПДВ који примењује систем наплате утврђује износ промета из става 2. овог члана, независно од тога када за тај промет настаје обавеза по основу ПДВ.

Члан 3.

Након утврђивања процента сразмерног пореског одбитка, обвезник ПДВ утврђује износ сразмерног пореског одбитка.

Износ сразмерног пореског одбитка добија се применом процента сразмерног пореског одбитка на износ ПДВ који је у пореском периоду утврђен на начин из члана 2. став 1. овог правилника.

Ако утврђени проценат сразмерног пореског одбитка износи најмање 98%, обвезник ПДВ није дужан да врши поделу претходног пореза применом процента сразмерног пореског одбитка и да утврђује сразмерни порески одбитак.

2. Начин утврђивања исправке сразмерног пореског одбитка
Члан 4.

У последњем пореском периоду календарске године, обвезник ПДВ врши исправку сразмерног пореског одбитка из члана 2. став 1. овог правилника.

Исправка сразмерног пореског одбитка из става 1. овог члана врши се применом процента сразмерног пореског одбитка из члана 2. став 5. овог правилника, на укупан износ претходног ПДВ у свим пореским периодима календарске године, умањеног за износ који обвезник нема право да одбије као претходни порез у смислу члана 29. став 1. Закона и за износ који је утврђен у складу са чланом 30. став 1. Закона у тим пореским периодима.

Члан 5.

Изузетно од члана 4. овог правилника, обвезник ПДВ који престаје са обављањем ПДВ активности утврђује износ исправке сразмерног пореског одбитка у пореском периоду у којем је престао са обављањем ПДВ активности.

Исправка сразмерног пореског одбитка из става 1. овог члана врши се применом процента сразмерног пореског одбитка из члана 2. став 5. овог правилника, на укупан износ претходног ПДВ у пореским периодима у којима је обављао ПДВ активност у календарској години, умањеног за износ који обвезник нема право да одбије као претходни порез у смислу члана 29. став 1. Закона и за износ који је утврђен у складу са чланом 30. став 1. Закона у тим пореским периодима.

Члан 6.

Износ исправљеног одбитка претходног пореза обвезник ПДВ исказује у прегледу обрачуна ПДВ у складу са правилником којим се уређују облик, садржина и начин вођења евиденције о ПДВ и облик и садржина прегледа обрачуна ПДВ.

Члан 7.

Утврђивање сразмерног пореског одбитка у складу са овим правилником врши се почев за порески период јануар, односно јануар–март 2020. године.

Члан 8.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о начину утврђивања и исправке сразмерног пореског одбитка („Службени гласник РС”, број 122/12).

Члан 9.

Овај правилник ступа на снагу 1. јануара 2020. године.

 

Одредбе које нису унете у „пречишћен текст“ прописа

Правилник о измени и допунама Правилника о начину утврђивања и исправке сразмерног пореског одбитка: „Сл. гласник РС“, број 159/20

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу 1. јануара 2021. године.

Поделите: