Правилник о утврђивању добара која се сматрају половним добрима, уметничким делима, колекционарским добрима и антиквитетима
(важи до 30.06.2021.)

„Службени гласник РС“, број 159/2020

 

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређује шта се, у смислу члана 36. Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 – исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19 и 153/20), сматра половним добрима, уметничким делима, колекционарским добрима и антиквитетима.

Члан 2.

Половним добрима, у смислу члана 1. овог правилника, сматрају се покретне коришћене ствари у стању у коме су набављене, или након поправке, а које су погодне за даљу употребу, осим уметничких дела, колекционарских добара и антиквитета.

Члан 3.

Уметничким делима, у смислу члана 1. овог правилника, сматрају се:

1) слике, цртежи, колажи и декоративне плоче, ако их аутори израђују руком, осим планова и цртежа за архитектонске, инжењерске, индустријске, комерцијалне, топографске или сличне сврхе, ручно декорисаних израђених дела, цртежа за позоришни сценарио, студијски сликаних тканина или сличних сликарских платна;

2) оригиналне гравуре, штампане слике и литографије, ако их аутор изради руком у ограниченом броју у црно-белој техници или у боји једне или више плоча, без обзира на поступак и материјал који је употребљен, осим ако је био примењен механички или фотомеханички поступак;

3) оригиналне скулптуре и кипови од било ког материјала, ако их изради аутор, као и одливци скулптура чија је израда ограничена на осам копија, ако је контролише аутор или његов наследник;

4) таписерије и руком ткани текстилни зидни предмети на основу оригиналног уметничког дела, под условом да нема више од осам копија сваког од њих;

5) уникатни керамички предмети израђени искључиво од стране аутора и са његовим потписом;

6) слике у бакру израђене искључиво руком, ограничене на осам нумерисаних копија са потписом аутора или студија;

7) уметничке фотографије које сними, односно одштампа аутор или које су снимљене под његовим надзором, ако су потписане и нумерисане и ограничене на 30 копија у свим величинама.

Члан 4.

Колекционарским добрима, у смислу члана 1. овог правилника, сматрају се:

1) поштанске и таксене марке, поштански жигови, пригодни коверти првог дана издавања, писаћи прибор и одштампане писмоносне пошиљке, франкиране или ако нису франкиране да нису у оптицају или нису намењене за употребу;

2) колекције и делови колекција и примерци од зоолошког, ботаничког, минеролошког, анатомског, историјског, археолошког, палеонтолошког, етнографског или нумизматичког значаја.

Члан 5.

Антиквитетима, у смислу члана 1. овог правилника, сматрају се предмети, осим уметничких дела и колекционарских добара, који су стари више од 100 година.

Члан 6.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о утврђивању добара која се сматрају половним добрима, уметничким делима, колекционарским добрима и антиквитетима („Службени гласник РС”, бр. 105/04 и 118/12).

Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу 1. јануара 2021. године.

Поделите: