Pravilnik o utvrđivanju dobara koja se smatraju polovnim dobrima, umetničkim delima, kolekcionarskim dobrima i antikvitetima
(važi do 30.06.2021.)

„Službeni glasnik RS“, broj 159/2020

 

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se uređuje šta se, u smislu člana 36. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19 i 153/20), smatra polovnim dobrima, umetničkim delima, kolekcionarskim dobrima i antikvitetima.

Član 2.

Polovnim dobrima, u smislu člana 1. ovog pravilnika, smatraju se pokretne korišćene stvari u stanju u kome su nabavljene, ili nakon popravke, a koje su pogodne za dalju upotrebu, osim umetničkih dela, kolekcionarskih dobara i antikviteta.

Član 3.

Umetničkim delima, u smislu člana 1. ovog pravilnika, smatraju se:

1) slike, crteži, kolaži i dekorativne ploče, ako ih autori izrađuju rukom, osim planova i crteža za arhitektonske, inženjerske, industrijske, komercijalne, topografske ili slične svrhe, ručno dekorisanih izrađenih dela, crteža za pozorišni scenario, studijski slikanih tkanina ili sličnih slikarskih platna;

2) originalne gravure, štampane slike i litografije, ako ih autor izradi rukom u ograničenom broju u crno-beloj tehnici ili u boji jedne ili više ploča, bez obzira na postupak i materijal koji je upotrebljen, osim ako je bio primenjen mehanički ili fotomehanički postupak;

3) originalne skulpture i kipovi od bilo kog materijala, ako ih izradi autor, kao i odlivci skulptura čija je izrada ograničena na osam kopija, ako je kontroliše autor ili njegov naslednik;

4) tapiserije i rukom tkani tekstilni zidni predmeti na osnovu originalnog umetničkog dela, pod uslovom da nema više od osam kopija svakog od njih;

5) unikatni keramički predmeti izrađeni isključivo od strane autora i sa njegovim potpisom;

6) slike u bakru izrađene isključivo rukom, ograničene na osam numerisanih kopija sa potpisom autora ili studija;

7) umetničke fotografije koje snimi, odnosno odštampa autor ili koje su snimljene pod njegovim nadzorom, ako su potpisane i numerisane i ograničene na 30 kopija u svim veličinama.

Član 4.

Kolekcionarskim dobrima, u smislu člana 1. ovog pravilnika, smatraju se:

1) poštanske i taksene marke, poštanski žigovi, prigodni koverti prvog dana izdavanja, pisaći pribor i odštampane pismonosne pošiljke, frankirane ili ako nisu frankirane da nisu u opticaju ili nisu namenjene za upotrebu;

2) kolekcije i delovi kolekcija i primerci od zoološkog, botaničkog, minerološkog, anatomskog, istorijskog, arheološkog, paleontološkog, etnografskog ili numizmatičkog značaja.

Član 5.

Antikvitetima, u smislu člana 1. ovog pravilnika, smatraju se predmeti, osim umetničkih dela i kolekcionarskih dobara, koji su stari više od 100 godina.

Član 6.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o utvrđivanju dobara koja se smatraju polovnim dobrima, umetničkim delima, kolekcionarskim dobrima i antikvitetima („Službeni glasnik RS”, br. 105/04 i 118/12).

Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2021. godine.

Podelite: