Правилник o утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања пореског дужника за порез на додату вредност
(важи до 30.06.2021.)

„Службени гласник РС“, број 86/2015 и 159/2020

Пречишћен текст прописа

 

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређује шта се, у смислу члана 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 – исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19 и 153/20 – у даљем тексту: Закон), сматра добрима и услугама из области грађевинарства.

Члан 2.

Добрима и услугама из области грађевинарства, у смислу члана 10. став 2. тачка 3) Закона, сматрају се добра и услуге чији се промет врши у складу са чланом 4. став 1. и став 3. тачка 6) и чланом 5. став 1. и став 3. тачка 3) Закона, у оквиру обављања делатности из следећих група Класификације делатности које су прописане Уредбом о класификацији делатности („Службени гласник РС”, број 54/10), у вредности већој од 500.000 динара, без ПДВ, и то:

1) 41.20 Изградња стамбених и нестамбених зграда;

2) 42.11 Изградња путева и аутопутева;

3) 42.12 Изградња железничких пруга и подземних железница;

4) 42.13 Изградња мостова и тунела;

5) 42.21 Изградња цевовода;

6) 42.22 Изградња електричних и телекомуникационих водова;

7) 42.91 Изградња хидротехничких објеката;

8) 42.99 Изградња осталих непоменутих грађевина;

9) 43.11 Рушење објеката;

10) 43.12 Припрема градилишта;

11) 43.21 Постављање електричних инсталација;

12) 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система;

13) 43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству;

14) 43.31 Малтерисање;

15) 43.32 Уградња столарије;

16) 43.33 Постављање подних и зидних облога;

17) 43.34 Бојење и застакљивање;

18) 43.91 Кровни радови;

19) 43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови.

Када обвезник пореза на додату вредност (у даљем тексту: ПДВ) обавља активности из става 1. овог члана, независно од тога да ли је регистрован за обављање тих активности у складу са законом, по налогу наручиоца, од сопственог материјала, под условом да се не ради само о додацима или другим споредним материјалима, сматра се да обвезник ПДВ, у складу са чланом 4. ст. 1. и 3. тачка 6) Закона, врши промет добара из области грађевинарства из члана 10. став 2. тачка 3) Закона.

Када обвезник ПДВ обавља активности из става 1. овог члана, независно од тога да ли је регистрован за обављање тих активности у складу са Законом, по налогу наручиоца, од материјала наручиоца, сматра се да обвезник ПДВ, у складу са чланом 5. ст. 1. и 3. тачка 3) Закона, врши промет услуга из области грађевинарства из члана 10. став 2. тачка 3) Закона.

Вредност промета из става 1. овог члана одређује се на дан тог промета.

Повећање, односно смањење вредности промета добара и услуга из става 1. овог члана нема утицај на одређивање да ли се тај промет сматра прометом добара и услуга из области грађевинарства из члана 10. став 2. тачка 3) Закона.

Вредност промета из става 1. овог члана односи се и на делимичну испоруку добара, односно пружање услуга.

Ако је плаћен аванс који се у моменту плаћања сматра авансом за промет добара, односно услуга из области грађевинарства у складу са чланом 10. став 2. тачка 3) Закона, после чега обвезник ПДВ изврши промет који се не сматра прометом добара, односно услуга из области грађевинарства у складу са чланом 10. став 2. тачка 3) Закона, обвезник ПДВ дужан је да за тај промет обрачуна ПДВ у складу са Законом, а прималац добара, односно услуга из области грађевинарства у складу са чланом 10. став 2. тачка 3) Закона врши исправку обрачунатог ПДВ и ПДВ који је одбијен као претходни порез.

Ако је плаћен аванс који се у моменту плаћања не сматра авансом за промет добара, односно услуга из области грађевинарства у складу са чланом 10. став 2. тачка 3) Закона, после чега обвезник ПДВ изврши промет који се сматра прометом добара, односно услуга из области грађевинарства у складу са чланом 10. став 2. тачка 3) Закона, обвезник ПДВ који је извршио тај промет има право да сторнира авансни рачун и да изврши исправку обрачунатог ПДВ ако поседује документ примаоца којим се потврђује да је извршио исправку одбитка претходног пореза, односно да ПДВ по авансном рачуну није користио као претходни порез, а прималац добара, односно услуга из области грађевинарства у складу са чланом 10. став 2. тачка 3) Закона обрачунава ПДВ за тај промет у складу са Законом.

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу 15. октобра 2015. године.

 

Одредбе које нису унете у „пречишћен текст“ прописа

Правилник о изменама и допунама Правилника о утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања пореског дужника за порез на додату вредност: „Сл. гласник РС“, број 159/20

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу 1. јануара 2021. године.

Поделите: