Правилник о начину и поступку вршења надзора над спровођењем Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката у којима су субјекти јавног сектора дужници и између субјеката јавног сектора, као и о начину и поступку преузимања података о преузетим обавезама субјеката јавног сектора, ради вршења тог надзора
(важи до 08.11.2019.)

Службени гласник РС“, број 88/2015 и 16/2018

Пречишћен текст прописа

 

Члан 1.

Овим правилником прописује се начин и поступак вршења надзора над спровођењем Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 68/15 и 113/17 – у даљем тексту: Закон), између јавног сектора и привредних субјеката у којима су субјекти јавног сектора дужници, као и између субјеката јавног сектора.

Овим правилником се, у смислу члана 8. став 2. Закона, ближе прописује начин и поступак преузимања података о измиреним и неизмиреним обавезама субјеката јавног сектора – јавних предузећа и друштава капитала чији су оснивачи јавна предузећа, које ти субјекти достављају кроз информациони систем Министарства финансија – Управе за трезор (у даљем тексту: Управа за трезор), од стране Министарства финансија – Одељења за буџетску инспекцију, у циљу спровођења надзора из члана 2. овог правилника.

Члан 2.

Надзор у смислу члана 8. Закона врши Министарство финансија – Одељење за буџетску инспекцију (у даљем тексту: Одељење за буџетску инспекцију), код субјеката код којих буџетска инспекција има надлежност да врши контролу примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења буџетских средстава у складу са одредбама закона којим се уређује буџетски систем.

1. Начин и поступак достављања података о преузетим обавезама јавних предузећа и друштава капитала чији су оснивачи јавна предузећа Управи за трезор

Члан 3.

У циљу спровођења надзора из члана 2. овог правилника, јавна предузећа и друштва капитала чији су оснивачи јавна предузећа, достављају податке о преузетим обавезама из члана 4. овог правилника, кроз информациони систем Управе за трезор, on line приступом одговарајућој апликацији Управе за трезор, у складу са интерним техничким упутством Управе за трезор за рад са том апликацијом које се налази на сајту Управе за трезор у оквиру пројекта РИНО.

Члан 4.

Јавна предузећа и друштва капитала чији су оснивачи јавна предузећа достављају кроз информациони систем Управе за трезор за сваку преузету обавезу, следеће обавезне податке, и то:

1) назив корисника и јединствени број КЈС;

2) назив надлежног директног корисника средстава буџета и његов ЈБ ДБК (КЈС);

3) назив повериоца;

4) ПИБ и МБ повериоца, када је поверилац привредни субјект;

5) ПИБ и ЈБ КЈС повериоца, када је поверилац корисник јавних средстава;

6) назив документа којим је преузета новчана обавеза (уговор, споразум и др.), као и одговарајући захтев за исплату новчане обавезе (фактура, привремена или коначна ситуација или други одговарајући захтев за исплату);

7) број и датум документа којим је преузета новчана обавеза, као и број и датум одговарајућег захтева за исплату новчане обавезе;

8) износ новчане обавезе из документа којим је преузета новчана обавеза, као и износ новчане обавезе из одговарајућег захтева за исплату новчане обавезе;

9) датум настанка новчане обавезе утврђен у складу са чланом 3. став. 3. Закона;

10) рок за измирење новчане обавезе – датум валуте плаћања (уговорени рок или законски у случају ако рок није уговорен);

11) датум измирења новчане обавезе;

12) датум евидентирања обавезе (датум ажурирања података);

13) износ измирене новчане обавезе.

Члан 5.

Податке из члана 4. овог правилника, јавна предузећа и друштва капитала чији су оснивачи јавна предузећа достављају у року од три радна дана од дана преузимања новчане обавезе, или пријема документа за плаћање, односно од дана измирења новчане обавезе.

Чл. 6 – 11

(Брисани)

Члан 12.

(Брисан)

3. Начин и поступак преузимања података о неизмиреним обавезама јавних предузећа и њихових друштава капитала од стране Одељења за буџетску инспекцију

Члан 13.

У циљу спровођења надзора из члана 2. овог правилника Одељење за буџетску инспекцију преузима податке о измиреним и неизмиреним обавезама јавних предузећа и друштава капитала чији су оснивачи јавна предузећа, који су доставили податке из члана 4. овог правилника кроз информациони систем Управе за трезор – РИНО у складу са чланом 3. овог правилника.

Преузимање података о измиреним и неизмиреним обавезама јавних предузећа и друштава капитала чији су оснивачи јавна предузећа из става 1. овог члана, Одељење за буџетску инспекцију врши тако што Управа за трезор, сагласно поднетом захтеву за приступ систему РИНО од стране Одељења за буџетску инспекцију, овлашћује лица наведена у том захтеву за рад у систему РИНО и врши примопредају креденцијала (корисничко име и лозинка) са Одељењем за буџетску инспекцију.

Додељено овлашћење из става 2. овог члана омогућава on line приступ апликацији РИНО, која садржи све прегледе и извештаје о измиреним и неизмиреним обавезама јавних предузећа и друштава капитала чији су оснивачи јавна предузећа, који су доставили податке из члана 4. овог правилника кроз информациони систем Управе за трезор – РИНО.

4. Поступак вршења надзора

Члан 14.

Одељење за буџетску инспекцију, на основу података преузетих и достављених на начин из члана 13. овог правилника, врши непосредну инспекцијску контролу код субјеката јавног сектора увидом у његове пословне књиге и пословну документацију везану за комерцијалне трансакције са другим субјектима.

По исказаној потреби инспектори Одељења за буџетску инспекцију вршиће проверу података и код субјеката који су у овим комерцијалним трансакцијама повериоци субјекту контроле.

Надзор над спровођењем Закона из члана 2. овог правилника, врши се у складу са одредбама закона којим се уређује буџетски систем и у складу са прописима којима се уређује рад и овлашћења буџетске инспекције.

Члан 15.

Субјекти контроле дужни су да на захтев инспектора ставе на увид сву потребну документацију из које би на недвосмислен начин могле да се утврде чињенице које су битне за поступак вршења контроле у циљу утврђивања датума настанка дужничко поверилачког односа и датума извршења уговорене обавезе.

Документацију на основу које се врши контрола чине: фактуре, привремене ситуације, окончане ситуације и други одговарајући захтеви за исплату, отпремнице, пријемнице, документи о прегледу робе, записници о пријему робе или извршених радова и услуга, налози за исплату, инструменти обезбеђења плаћања (банкарске гаранције, авалиране менице …) и друго.

Члан 16.

У случају да је контролом утврђено непоштовање рокова за измирење новчаних обавеза из члана 4. Закона, инспектор ће надлежном прекршајном суду поднети захтев за покретање прекршајног поступка, за прекршаје предвиђене чланом 12. Закона.

Члан 17.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о начину и поступку вршења надзора над спровођењем Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између корисника јавних средстава и привредних субјеката када су корисници јавних средстава дужници („Службени гласник РС”, број 21/13).

Члан 18.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се, за уговоре између јавног сектора и привредних субјеката у којима су субјекти јавног сектора дужници од наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а за уговоре између субјеката јавног сектора од 1. јануара 2016. године.

 

Одредбе које нису унете у „пречишћен текст“ прописа

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и поступку вршења надзора над спровођењем Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката у којима су субјекти јавног сектора дужници и између субјеката јавног сектора, као и о начину и поступку достављања и преузимања података о преузетим обавезама субјеката јавног сектора, ради вршења тог надзора: „Сл. гласник РС“, бр. 16/2018

Члан 12.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Поделите: