Пореска управа скреће пажњу на придржавање рокова за доспеће обавезе за плаћање пореза и на предвиђене новчане казне за прекршај

Пореска управа је објавила обавештење којим скреће пажњу пореским обвезницима на придржавање рокова за доспеће обавезе за плаћање пореза које су прописане законом.

Наиме, у случају кашњења у уплати пореза Пореска управа подноси прекршајни налог према члану 168. и 169. Закона о прекршајима. Чланом 177. став 9. Закона о пореском поступку и пореској администрацији прописано је да ће се порески обвезник – правно лице које благовремено поднесе пореску пријаву, а не плати порез у законом прописаном року, казнити за прекршај новчаном казном у износу од 100.000 динара а ставом 12. прописано је да ће се казнити и одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 10.000 динара.

За исти прекршај је предвиђена новчана казна за предузетника у износу од 40.000 динара.

Наведено обавештење је објавио Центар за велике пореске обвезнике Пореске управе (ЦВПО). Подсећамо читаоце да се ради о посебној организационој јединици Пореске управе који се бави администрирањем највећих пореских обвезника. Проценат броја обвезника ЦВПО у односу на укупан број активних правних лица је 0,17%, а проценат учешћа обвезника ЦВПО у укупно оствареним јавним приходима је 37,99%.

С обзиром да имамо информације да су од пре неколико месеци порески обвезници кажњавани због неблаговременог плаћања пореза, а немамо информацију да је Пореска управа званично скренула пажњу осталим пореским обвезницима који нису обвезници ЦВПО да ће започети са кажњавањем због неблаговременог плаћања, претпостављамо да су до сада по том основу кажњавали само обвезнике који нису обвезници ЦВПО. Можда су сада одлучили да започну кажњавање и обвезника ЦВПО па их културно и лепо обавештавају о томе.

У наставку преносимо у целости обавештење Пореске управе:

„Поштовани порески обвезници,

Овом приликом желимо да вам скренемо пажњу на придржавање рокова за доспеће обавезе за плаћање пореза које су прописане законом.

У случају кашњења у уплати пореза Пореска управа издаје опомену пореском обвезнику  и подноси прекршајни налог према члану 168. и 169. Закона о прекршајима („Сл. гласник РС број 65/2013, … 91/2019). Законом о пореском поступку и пореској администацији („Сл. гласник РС“ број 80/2002, … 96/2021; у даљем тексту: Закон) чланом 177. став 9. прописано да  порески обвезник – правно лице које благовремено поднесе пореску пријаву, а не плати порез у законом прописаном року, казниће се за прекршај новчаном казном у износу од 100.000 динара а ставом 12. прописано је да ће се казнити и одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 10.000 динара.

Такође, користимо прилику да вас подсетимо да извршите ажурирање адресе за пријем поште која је регистрована код Агенције за привредне регисте, с обзиром да се та адреса користи за достављање пореског акта пореском обвезнику, према члану 36. став 5.  Закона.  

Овим чланом закона, прописано је да се достављање пореског акта пореском обвезнику – правном лицу врши на адресу његовог седишта уписану у прописаном регистру, односно на посебну адресу за пријем поште која је регистрована код Агенције за привредне регистре. Порески акт сматра се достављеним када се уручи одговорном лицу, односно лицу запосленом код правног лица.“

Поделите: