Poreska uprava skreće pažnju na pridržavanje rokova za dospeće obaveze za plaćanje poreza i na predviđene novčane kazne za prekršaj

Poreska uprava je objavila obaveštenje kojim skreće pažnju poreskim obveznicima na pridržavanje rokova za dospeće obaveze za plaćanje poreza koje su propisane zakonom.

Naime, u slučaju kašnjenja u uplati poreza Poreska uprava podnosi prekršajni nalog prema članu 168. i 169. Zakona o prekršajima. Članom 177. stav 9. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji propisano je da će se poreski obveznik – pravno lice koje blagovremeno podnese poresku prijavu, a ne plati porez u zakonom propisanom roku, kazniti za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 100.000 dinara a stavom 12. propisano je da će se kazniti i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 10.000 dinara.

Za isti prekršaj je predviđena novčana kazna za preduzetnika u iznosu od 40.000 dinara.

Navedeno obaveštenje je objavio Centar za velike poreske obveznike Poreske uprave (CVPO). Podsećamo čitaoce da se radi o posebnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave koji se bavi administriranjem najvećih poreskih obveznika. Procenat broja obveznika CVPO u odnosu na ukupan broj aktivnih pravnih lica je 0,17%, a procenat učešća obveznika CVPO u ukupno ostvarenim javnim prihodima je 37,99%.

S obzirom da imamo informacije da su od pre nekoliko meseci poreski obveznici kažnjavani zbog neblagovremenog plaćanja poreza, a nemamo informaciju da je Poreska uprava zvanično skrenula pažnju ostalim poreskim obveznicima koji nisu obveznici CVPO da će započeti sa kažnjavanjem zbog neblagovremenog plaćanja, pretpostavljamo da su do sada po tom osnovu kažnjavali samo obveznike koji nisu obveznici CVPO. Možda su sada odlučili da započnu kažnjavanje i obveznika CVPO pa ih kulturno i lepo obaveštavaju o tome.

U nastavku prenosimo u celosti obaveštenje Poreske uprave:

„Poštovani poreski obveznici,

Ovom prilikom želimo da vam skrenemo pažnju na pridržavanje rokova za dospeće obaveze za plaćanje poreza koje su propisane zakonom.

U slučaju kašnjenja u uplati poreza Poreska uprava izdaje opomenu poreskom obvezniku  i podnosi prekršajni nalog prema članu 168. i 169. Zakona o prekršajima („Sl. glasnik RS broj 65/2013, … 91/2019). Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administaciji („Sl. glasnik RS“ broj 80/2002, … 96/2021; u daljem tekstu: Zakon) članom 177. stav 9. propisano da  poreski obveznik – pravno lice koje blagovremeno podnese poresku prijavu, a ne plati porez u zakonom propisanom roku, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 100.000 dinara a stavom 12. propisano je da će se kazniti i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 10.000 dinara.

Takođe, koristimo priliku da vas podsetimo da izvršite ažuriranje adrese za prijem pošte koja je registrovana kod Agencije za privredne registe, s obzirom da se ta adresa koristi za dostavljanje poreskog akta poreskom obvezniku, prema članu 36. stav 5.  Zakona.  

Ovim članom zakona, propisano je da se dostavljanje poreskog akta poreskom obvezniku – pravnom licu vrši na adresu njegovog sedišta upisanu u propisanom registru, odnosno na posebnu adresu za prijem pošte koja je registrovana kod Agencije za privredne registre. Poreski akt smatra se dostavljenim kada se uruči odgovornom licu, odnosno licu zaposlenom kod pravnog lica.“

Podelite: