Pravilnik o načinu i postupku vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata u kojima su subjekti javnog sektora dužnici i između subjekata javnog sektora, kao i o načinu i postupku preuzimanja podataka o preuzetim obavezama subjekata javnog sektora, radi vršenja tog nadzora
(važi do 08.11.2019.)

Službeni glasnik RS“, broj 88/2015 i 16/2018

Prečišćen tekst propisa

 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se način i postupak vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 68/15 i 113/17 – u daljem tekstu: Zakon), između javnog sektora i privrednih subjekata u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, kao i između subjekata javnog sektora.

Ovim pravilnikom se, u smislu člana 8. stav 2. Zakona, bliže propisuje način i postupak preuzimanja podataka o izmirenim i neizmirenim obavezama subjekata javnog sektora – javnih preduzeća i društava kapitala čiji su osnivači javna preduzeća, koje ti subjekti dostavljaju kroz informacioni sistem Ministarstva finansija – Uprave za trezor (u daljem tekstu: Uprava za trezor), od strane Ministarstva finansija – Odeljenja za budžetsku inspekciju, u cilju sprovođenja nadzora iz člana 2. ovog pravilnika.

Član 2.

Nadzor u smislu člana 8. Zakona vrši Ministarstvo finansija – Odeljenje za budžetsku inspekciju (u daljem tekstu: Odeljenje za budžetsku inspekciju), kod subjekata kod kojih budžetska inspekcija ima nadležnost da vrši kontrolu primene zakona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja budžetskih sredstava u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje budžetski sistem.

1. Način i postupak dostavljanja podataka o preuzetim obavezama javnih preduzeća i društava kapitala čiji su osnivači javna preduzeća Upravi za trezor

Član 3.

U cilju sprovođenja nadzora iz člana 2. ovog pravilnika, javna preduzeća i društva kapitala čiji su osnivači javna preduzeća, dostavljaju podatke o preuzetim obavezama iz člana 4. ovog pravilnika, kroz informacioni sistem Uprave za trezor, on line pristupom odgovarajućoj aplikaciji Uprave za trezor, u skladu sa internim tehničkim uputstvom Uprave za trezor za rad sa tom aplikacijom koje se nalazi na sajtu Uprave za trezor u okviru projekta RINO.

Član 4.

Javna preduzeća i društva kapitala čiji su osnivači javna preduzeća dostavljaju kroz informacioni sistem Uprave za trezor za svaku preuzetu obavezu, sledeće obavezne podatke, i to:

1) naziv korisnika i jedinstveni broj KJS;

2) naziv nadležnog direktnog korisnika sredstava budžeta i njegov JB DBK (KJS);

3) naziv poverioca;

4) PIB i MB poverioca, kada je poverilac privredni subjekt;

5) PIB i JB KJS poverioca, kada je poverilac korisnik javnih sredstava;

6) naziv dokumenta kojim je preuzeta novčana obaveza (ugovor, sporazum i dr.), kao i odgovarajući zahtev za isplatu novčane obaveze (faktura, privremena ili konačna situacija ili drugi odgovarajući zahtev za isplatu);

7) broj i datum dokumenta kojim je preuzeta novčana obaveza, kao i broj i datum odgovarajućeg zahteva za isplatu novčane obaveze;

8) iznos novčane obaveze iz dokumenta kojim je preuzeta novčana obaveza, kao i iznos novčane obaveze iz odgovarajućeg zahteva za isplatu novčane obaveze;

9) datum nastanka novčane obaveze utvrđen u skladu sa članom 3. stav. 3. Zakona;

10) rok za izmirenje novčane obaveze – datum valute plaćanja (ugovoreni rok ili zakonski u slučaju ako rok nije ugovoren);

11) datum izmirenja novčane obaveze;

12) datum evidentiranja obaveze (datum ažuriranja podataka);

13) iznos izmirene novčane obaveze.

Član 5.

Podatke iz člana 4. ovog pravilnika, javna preduzeća i društva kapitala čiji su osnivači javna preduzeća dostavljaju u roku od tri radna dana od dana preuzimanja novčane obaveze, ili prijema dokumenta za plaćanje, odnosno od dana izmirenja novčane obaveze.

Čl. 6 – 11

(Brisani)

Član 12.

(Brisan)

3. Način i postupak preuzimanja podataka o neizmirenim obavezama javnih preduzeća i njihovih društava kapitala od strane Odeljenja za budžetsku inspekciju

Član 13.

U cilju sprovođenja nadzora iz člana 2. ovog pravilnika Odeljenje za budžetsku inspekciju preuzima podatke o izmirenim i neizmirenim obavezama javnih preduzeća i društava kapitala čiji su osnivači javna preduzeća, koji su dostavili podatke iz člana 4. ovog pravilnika kroz informacioni sistem Uprave za trezor – RINO u skladu sa članom 3. ovog pravilnika.

Preuzimanje podataka o izmirenim i neizmirenim obavezama javnih preduzeća i društava kapitala čiji su osnivači javna preduzeća iz stava 1. ovog člana, Odeljenje za budžetsku inspekciju vrši tako što Uprava za trezor, saglasno podnetom zahtevu za pristup sistemu RINO od strane Odeljenja za budžetsku inspekciju, ovlašćuje lica navedena u tom zahtevu za rad u sistemu RINO i vrši primopredaju kredencijala (korisničko ime i lozinka) sa Odeljenjem za budžetsku inspekciju.

Dodeljeno ovlašćenje iz stava 2. ovog člana omogućava on line pristup aplikaciji RINO, koja sadrži sve preglede i izveštaje o izmirenim i neizmirenim obavezama javnih preduzeća i društava kapitala čiji su osnivači javna preduzeća, koji su dostavili podatke iz člana 4. ovog pravilnika kroz informacioni sistem Uprave za trezor – RINO.

4. Postupak vršenja nadzora

Član 14.

Odeljenje za budžetsku inspekciju, na osnovu podataka preuzetih i dostavljenih na način iz člana 13. ovog pravilnika, vrši neposrednu inspekcijsku kontrolu kod subjekata javnog sektora uvidom u njegove poslovne knjige i poslovnu dokumentaciju vezanu za komercijalne transakcije sa drugim subjektima.

Po iskazanoj potrebi inspektori Odeljenja za budžetsku inspekciju vršiće proveru podataka i kod subjekata koji su u ovim komercijalnim transakcijama poverioci subjektu kontrole.

Nadzor nad sprovođenjem Zakona iz člana 2. ovog pravilnika, vrši se u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje budžetski sistem i u skladu sa propisima kojima se uređuje rad i ovlašćenja budžetske inspekcije.

Član 15.

Subjekti kontrole dužni su da na zahtev inspektora stave na uvid svu potrebnu dokumentaciju iz koje bi na nedvosmislen način mogle da se utvrde činjenice koje su bitne za postupak vršenja kontrole u cilju utvrđivanja datuma nastanka dužničko poverilačkog odnosa i datuma izvršenja ugovorene obaveze.

Dokumentaciju na osnovu koje se vrši kontrola čine: fakture, privremene situacije, okončane situacije i drugi odgovarajući zahtevi za isplatu, otpremnice, prijemnice, dokumenti o pregledu robe, zapisnici o prijemu robe ili izvršenih radova i usluga, nalozi za isplatu, instrumenti obezbeđenja plaćanja (bankarske garancije, avalirane menice …) i drugo.

Član 16.

U slučaju da je kontrolom utvrđeno nepoštovanje rokova za izmirenje novčanih obaveza iz člana 4. Zakona, inspektor će nadležnom prekršajnom sudu podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, za prekršaje predviđene članom 12. Zakona.

Član 17.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu i postupku vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između korisnika javnih sredstava i privrednih subjekata kada su korisnici javnih sredstava dužnici („Službeni glasnik RS”, broj 21/13).

Član 18.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se, za ugovore između javnog sektora i privrednih subjekata u kojima su subjekti javnog sektora dužnici od narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a za ugovore između subjekata javnog sektora od 1. januara 2016. godine.

 

Odredbe koje nisu unete u „prečišćen tekst“ propisa

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata u kojima su subjekti javnog sektora dužnici i između subjekata javnog sektora, kao i o načinu i postupku dostavljanja i preuzimanja podataka o preuzetim obavezama subjekata javnog sektora, radi vršenja tog nadzora: „Sl. glasnik RS“, br. 16/2018

Član 12.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Podelite: