Објављен „Службени гласник РС“ број 16 од 5.3.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о декларисању, означавању и рекламирању хране (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину и поступку вршења надзора над спровођењем Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката у којима су субјекти јавног сектора дужници и између субјеката јавног сектора, као и о начину и поступку достављања и преузимања података о преузетим обавезама субјеката јавног сектора, ради вршења тог надзора (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о условима за издавање лиценци за обављање послова у области безбедности и здравља на раду

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 16 од 5.3.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда
 • УРЕДБА о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења
 • УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних службеника
 • ОДЛУКА о утврђивању Бибићеве куће у Меленцима за споменик културе
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за акредитацију здравствених установа Србије за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за акредитацију здравствених установа Србије за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада са Финансијским планом Туристичке организације Србије за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Путеви Србије” за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа „Транснафта”, Панчево за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина”, Књажевац за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм одржавања, организовања и функционисања, изградње и развоја Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије — АМРЕС” за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-1575/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-1761/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-1762/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-1764/2018
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о условима за издавање лиценци за обављање послова у области безбедности и здравља на раду
 • ПРАВИЛНИК о ближим условима, начину и поступку обављања метода и поступака традиционалне медицине
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о посебној обуци и полагању стручног испита из области заштите од пожара
 • ПРАВИЛНИК o измени Правилника о обрасцу и садржини програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја и обрасцу извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о условима у погледу гајења и промета аутохтоних раса домаћих животиња, као и садржини и начину вођења Регистра одгајивача аутохтоних раса домаћих животиња
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о декларисању, означавању и рекламирању хране
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину и поступку вршења надзора над спровођењем Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката у којима су субјекти јавног сектора дужници и између субјеката јавног сектора, као и о начину и поступку достављања и преузимања података о преузетим обавезама субјеката јавног сектора, ради вршења тог надзора
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 201-1/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 201-2/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 201-3/18
 • СУДСКИ ПОСЛОВНИК o изменама и допунама Судског пословника
Друге организације
 • УПУТСТВО о начину спровођења поступка усаглашавања предлога редова вожње са регистрованим редовима вожње у међумесном превозу
 • СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Монус” д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje a.d.
ОГЛАСИ

Поделите: