Правилник о коришћењу подстицаја за органску сточарску производњу

Садржај

„Службени гласник РС“, број 41/2017, 3/2018 и 31/2018

Пречишћен текст прописа

 

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја за органску сточарску производњу, услови, начин остваривања права на подстицаје, обрасци захтева за остваривање права на подстицаје и максималан износ подстицаја по кориснику и по врсти поједине мере.

Члан 2.

Подстицаји за органску сточарску производњу обухватају следеће врсте подстицаја у одговарајућим износима по врсти поједине мере, и то за:

1) премију за млеко произведено методом органске производње (у даљем тексту: премија за млеко);

2) тов јунади;

3) тов јагњади;

4) тов јаради;

5) тов свиња;

6) краве дојиље;

7) кошнице пчела;

8) производњу конзумне рибе;

9) краве за узгој телади за тов;

10) квалитетне приплодне млечне краве;

11) квалитетне приплодне товне краве и бикове (у даљем тексту: квалитетне приплодне товне краве);

12) квалитетне приплодне овце и овнове, козе и јарчеве (у даљем тексту: квалитетне приплодне овце и козе);

13) квалитетне приплодне крмаче и нерастове (у даљем тексту: квалитетне приплодне крмаче);

14) родитељске кокошке тешког типа;

15) родитељске кокошке лаког типа;

16) родитељске ћурке;

17) квалитетне приплодне матице риба шарана;

18) квалитетне приплодне матице риба пастрмке.

Подстицаји из става 1. овог члана утврђују се у одговарајућем износу по врсти поједине мере који се увећава 40% од износа за подстицаје који се за исту врсту мере исплаћују у складу са посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју за премију за млеко, подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради, подстицаје у сточарству за краве дојиље, кошнице пчела, производњу конзумне рибе, краве за узгој телади за тов и подстицаје у сточарству за квалитетне приплодне млечне краве, квалитетне приплодне товне краве, квалитетне приплодне овце и козе, квалитетне приплодне крмаче, родитељске кокошке тешког типа, родитељске кокошке лаког типа, родитељске ћурке, квалитетне приплодне матице риба шарана и квалитетне приплодне матице риба пастрмке (у даљем тексту: квалитетна приплодна грла).

Члан 3.

Право на подстицаје из члана 2. став 1. овог правилника остварује правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства (у даљем тексту: подносилац захтева), које поред услова прописаних законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно посебним прописима којима се ближе уређују услови за остваривање права на премију за млеко, подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради, подстицаје у сточарству за краве дојиље, кошнице пчела, производњу конзумне рибе, краве за узгој телади за тов и подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла, испуњава и услов да је са овлашћеном контролном организацијом (у даљем тексту: овлашћена организација) закључило уговор о вршењу контроле и сертификације у органској производњи који важи за годину за коју се подноси захтев за коришћење подстицаја, односно у случају групне сертификације да је закључило уговор о сарадњи са произвођачем, као и да је у уговору који је тај произвођач закључио са овлашћеном организацијом подносилац захтева наведен као произвођач кооперант, у складу са посебним прописом којим се ближе уређује контрола и сертификација у органској производњи и методе органске производње.

Члан 4.

Подстицаји за органску сточарску производњу, у зависности од врсте подстицаја, остварују се на начин утврђен посебним прописима којима се уређује остваривање права на премију за млеко, подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради, подстицаје у сточарству за краве дојиље, кошнице пчела, производњу конзумне рибе, краве за узгој телади за тов и подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла.

Члан 5.

Захтев за премију за млеко подноси се непосредно или преко правног лица односно предузетника, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју.

Захтев из става 1. овог члана који се подноси непосредно подноси се на Обрасцу 1 – Захтев за премију за млеко произведено методом органске производње за _______ квартал у _____ години (у даљем тексту: Образац 1), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Уз Образац 1 подноси се изјава правног лица односно предузетника о количини примљеног млека произведеног методом органске производње дата у Прилогу 1 – Изјава правног лица односно предузетника о количини примљеног млека произведеног методом органске производње, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Захтев из става 1. овог члана који се подноси преко правног лица односно предузетника подноси се на Обрасцу 2 – Захтев за премију за млеко произведено методом органске производње за _______ квартал у _____ години (у даљем тексту: Образац 2), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Уз Образац 2 подноси се:

1) списак испоручилаца млека који су предали млеко правном лицу односно предузетнику у одговарајућем кварталу календарске године дат у Прилогу 2 – Списак испоручилаца млека произведеног методом органске производње у ____ кварталу ______ године, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део;

2) изјава правног лица односно предузетника о количини примљеног млека произведеног методом органске производње дата у Прилогу 3 – Изјава правног лица односно предузетника о количини примљеног млека произведеног методом органске производње, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део;

3) фотокопија картона депонованих потписа, уз први захтев за премију поднет у току календарске године за коју се подноси захтев.

Захтев из ст. 2. и 4. овог члана подноси се Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управи за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа), и то за:

1) први и други квартал (1. јануар – 30. јун календарске године) – од 1. јула до 15. јула текуће године,

2) трећи квартал (1. јул – 30. септембар календарске године) – од 1. октобра до 15. октобра текуће године,

3) четврти квартал (1. октобар – 31. децембар календарске године) – од 1. јануара до 15. јануара наредне календарске године.

Члан 6.

Захтев за остваривање права на подстицаје за тов јунади у органској сточарској производњи подноси се Управи за сваку календарску годину до 31. децембра текуће календарске године, на Обрасцу 3 – Захтев за подстицаје за тов јунади у органској сточарској производњи за _______ годину, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Уз захтев из става 1. овог члана за грла предата кланици подноси се пријемница за откупљена грла оверена од стране кланице и надлежног ветеринарског инспектора, која је дата у Прилогу 4 – Пријемница за откупљена грла (у даљем тексту: Прилог 4), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Уз захтев из става 1. овог члана подноси се и копија уверења о здравственом стању животиња, оверена од стране надлежног ветеринарског инспектора.

Члан 7.

Захтев за остваривање права на подстицаје за тов јагњади у органској сточарској производњи подноси се за сваку календарску годину до 31. децембра текуће календарске године, на Обрасцу 4 – Захтев за подстицаје за тов јагњади у органској сточарској производњи за ______ годину, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Захтев за остваривање права на подстицаје за тов свиња у органској сточарској производњи подноси се за сваку календарску годину до 31. децембра текуће календарске године, на Обрасцу 5 – Захтев за подстицаје за тов свиња у органској сточарској производњи за ______ годину, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Захтев за остваривање права на подстицаје за тов јаради у органској сточарској производњи подноси се за сваку календарску годину до 31. децембра текуће календарске године, на Обрасцу 6 – Захтев за подстицаје за тов јаради у органској сточарској производњи за _____ годину, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Уз захтев из ст. 1–3. овог члана за грла предата кланици подноси се пријемница за откупљена грла из Прилога 4 овог правилника, оверена од стране кланице и надлежног ветеринарског инспектора и копија уверења о здравственом стању животиња оверена од стране надлежног ветеринарског инспектора.

Захтеви из ст. 1–3. овог члана подносе се Управи.

Члан 8.

Захтев за остваривање права на подстицаје у органској сточарској производњи за краве дојиље подноси се Управи за сваку календарску годину од 3. маја текуће године до 31. јануара наредне године, за грла укључена у производњу од 1. јануара до 31. децембра текуће године, на Обрасцу 7 – Захтев за подстицаје у органској сточарској производњи за краве дојиље за ______ годину, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Уз захтев из става 1. овог члана подноси се записник о одржаној селекцијској смотри, оверен од стране основне и регионалне одгајивачке организације. 

Подстицаји у органској сточарској производњи за краве дојиље остварују се за краве дојиље, старости преко 24 месеца, које припадају товним грлима чисте расе, и то: херефорд, шароле, лимузин, абердин ангус, шортхорн, белгијско плаво, кијанина, ромањола, маркиђана, блонд аквитен, сименталац и салерс или мелезима наведених товних раса, које припадају стаду намењеном за узгој телади за производњу меса.

Члан 9.

Захтев за остваривање права на подстицаје у органској сточарској производњи по кошници пчела подноси се Управи за сваку календарску годину, једанпут годишње од 3. маја до 30. јуна текуће године, на Обрасцу 8 – Захтев за подстицаје у органској сточарској производњи по кошници пчела за ______ годину, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Лице из члана 3. овог правилника право на подстицаје у органској сточарској производњи по кошници пчела може да оствари под условом да има најмање десет кошница пчела.

Члан 10.

Захтев за остваривање права на подстицаје за производњу конзумне рибе у органској сточарској производњи (у даљем тексту: конзумне рибе) подноси се Управи за сваку календарску годину до 31. децембра текуће календарске године на Обрасцу 9 – Захтев за подстицаје у органској сточарској производњи за производњу конзумне рибе за ______ годину, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Уз захтев из става 1. овог члана за произведену конзумну рибу подноси се:

1) копија отпремнице, доставнице или пријемнице оверенa од стране правног лица, односно предузетника који се бави расецањем и прерадом меса рибе, односно прометом рибе на мало који има одговарајући објекат одобрен у складу са законом којим се уређује ветеринарство и који је уписан у Централни регистар објеката у складу са законом којим се уређује безбедност хране;

2) обрачун подстицаја за производњу конзумне рибе у ______ години дат у Прилогу 5 – Обрачун подстицаја за производњу конзумне рибе у______ години, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део;

3) изјава правног лица, односно предузетника о количини примљене конзумне рибе дата у Прилогу 6 – Изјава правног лица, односно предузетника о количини примљене конзумне рибе, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

За извезену конзумну рибу уз захтев из става 1. овог члана подноси се:

1) копија међународне ветеринарске потврде (сертификата), издате у складу са законом којим се уређује ветеринарство оверена од стране надлежног ветеринарског инспектора као и копија Јединствене царинске исправе, издате у складу са законом којим се уређује царински поступак;

2) обрачун подстицаја за произвeдену и извезену конзумну рибу у ______ години дат у Прилогу 7 – Обрачун подстицаја за произведену и извезену конзумну рибу у ______ години, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 11.

Захтев за остваривање права на подстицаје за краве за узгој телади за тов у органској сточарској производњи подноси се Управи за сваку годину од 3. маја до 30. септембра текуће календарске године, за краве отељене у периоду од 1. септембра претходне календарске године до 31. августа текуће календарске године на Обрасцу 10 – Захтев за подстицаје за краве за узгој телади за тов у органској сточарској производњи за ______ годину, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 12.

Захтев за подстицаје у органској сточарској производњи за квалитетна приплодна грла подноси се Управи, и то:

1) од 20. маја до 30. октобра текуће године;

2) од 1. до 31. јануара наредне године – за грла укључена у производњу од 15. октобра до 31. децембра претходне календарске године.

Захтев из става 1. овог члана подноси се на Обрасцу 11 – Захтев за подстицаје за квалитетна приплодна грла у органској сточарској производњи за ______ годину, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Зaхтeв из стaвa 1. oвoг члaнa пoднoси сe пoсeбнo зa свaку врсту квaлитeтних приплoдних грлa, с тим дa сe зa исту врсту квaлитeтних приплoдних грлa пoднoси сaмo jедaн зaхтeв у пeриoду из стaвa 1. тaчкa 1) oвoг члaнa, oднoснo у пeриoду из стaвa 1. тaчкa 2) oвoг члaнa, a зa истo грлo зaхтeв мoжe дa сe пoднeсe jеднoм зa jедну кaлeндaрску гoдину.

Уз захтев из става 1. овог члана подноси се извод из главне матичне евиденције за квалитетна приплодна грла за која се подноси захтев, оверен од стране oсновне и главне одгајивачке организације.

Лице из члана 3. овог правилника право на подстицаје у органској сточарској производњи за квалитетна приплодна грла остварује без обзира на број квалитетних приплодних грла.

Члан 13.

За остваривање права на подстицаје из члана 2. овог правилника, поред докумената који се достављају уз захтеве из чл. 5–12. овог правилника, доставља се и копија уговора закљученог са овлашћеном организацијом са роком важења за годину за коју се подноси захтев за коришћење подстицаја, односно у случају групне сертификације копија уговора о сарадњи са произвођачем и копија уговора који је тај произвођач закључио са овлашћеном организацијом у којем је подносилац захтева наведен као произвођач кооперант.

Члан 14.

За подстицаје из чл. 5–12. овог правилника Управа утврђује испуњеност прописаних услова за остваривање права на подстицаје, одобрава исплату и даје налог за пренос средстава на наменски рачун пољопривредног газдинства код пословне банке, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју.

Члан 15.

Укупно за све врсте подстицаја из члана 2. овог правилника корисник подстицаја може да оствари максимално 55.000.000 динара.

Члан 16.

Изузетно у 2017. години лице из члана 3. овог правилника може да оствари право на подстицај за краве за узгој телади за тов у органској сточарској производњи, за краве отељене у периоду од 1. јануара до 31. августа 2017. године.

Члан 17.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о коришћењу подстицаја за органску производњу (,,Службени гласник РС”, бр. 52/14, 57/14, 71/14, 62/15 и 33/16), у делу који се односи на премију за млеко и органску сточарску производњу и Правилник о коришћењу подстицаја у органској сточарској производњи за краве дојиље („Службени гласник РС”, бр. 94/13 и 42/14).

Члан 18.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Одредбе које нису унете у „пречишћен текст“ прописа

Правилник о изменама Правилника о коришћењу подстицаја за органску сточарску производњу: „Службени гласник РС“, број 31/2018

Члан 4.

У Обрасцу 1–11 и Прилогу 1–7, слова: „М.П.” бришу се.

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Образац 1 – Захтев за премију за млеко произведено методом органске производње за _______ квартал у _____ години (са прилогом 1)
Образац 2 – Захтев за премију за млеко произведено методом органске производње за _______ квартал у _____ години (са прилозима 2. и 3.)
Образац 3 – Захтев за подстицаје за тов јунади у органској сточарској производњи за _______ годину
Образац 4 – Захтев за подстицаје за тов јагњади у органској сточарској производњи за ______ годину
Образац 5 – Захтев за подстицаје за тов свиња у органској сточарској производњи за ______ годину
Образац 6 – Захтев за подстицаје за тов јаради у органској сточарској производњи за _____ годину (са прилогом 4)
Образац 7 – Захтев за подстицаје у органској сточарској производњи за краве дојиље за ______ годину
Образац 8 – Захтев за подстицаје у органској сточарској производњи по кошници пчела за ______ годину
Образац 9 – Захтев за подстицаје у органској сточарској производњи за производњу конзумне рибе за ______ годину (са прилозима 5-7.)
Образац 10 – Захтев за подстицаје за краве за узгој телади за тов у органској сточарској производњи за ______ годину
Образац 11 – Захтев за подстицаје за квалитетна приплодна грла у органској сточарској производњи за ______ годину

 

Поделите: