Објављен „Службени гласник РС“ број 3 од 12.1.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 3 од 12.1.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ИСПРАВКА Закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању лучког подручја мећународног путничког пристаништа у Голупцу
 • УРЕДБА o евиденцији извозника воћа и поврћа у Руску Федерацију
 • УРЕДБА о измени Уредбе о условима и начину за примену мера за заштиту права интелектуалне својине на граници
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-13164/2017
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-13160/2017
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 420-13159/2017
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-13168/2017
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-13169/2017
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-13170/2017
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-13172/2017
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-13171/2017
 • ОДЛУКА о емисији државних записа Републике Србије
 • ОДЛУКА о образовању Савета за права детета
 • ОДЛУКА о образовању Савета за унапређење међугенерацијске сарадње и солидарности
 • ОДЛУКА о образовању Посебне радне групе за координацију послова у вези са реализацијом пројекта еИнспектор
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Привременог органа општине Гора
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Савета за безбедност и здравље на раду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Савета за безбедност и здравље на раду
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу и именовању генералног секретара Комисије Републике Србије за сарадњу са Организацијом Уједињених нација за просвету, науку и културу — УНЕСКО
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Националне академије за јавну управу
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања „Железнице Србије” a.д. за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања „Србија Воз” а.д. за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије” а.д. за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе” за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Ниша, Република Србија и општине Серес, Република Грчка
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између градске општине Палилула, град Београд, Република Србија и града Линц, Република Аустрија
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између градске општине Чукарица, Република Србија и општине Петровац, Република Српска, Босна и Херцеговина
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Бачка Паланка, Република Србија и града Бејхај, Народна Република Кина
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Варварин, Република Србија и општине Ползела, Република Словенија
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру Самбо савеза Србије за организовање Првенства света за јуниоре у самбоу
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру Савеза спортских риболоваца за организовање Светског шаранског првенства у спортском риболову за сениоре
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-91/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-92/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-93/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-90/2018
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о поништењу Акта о вредновању, избору, финансирању и праћењу пројеката из Програма основних истраживања и основних усмерених истраживања за период од 2016. до 2020. године и Програма истраживања у области технолошког развоја за период од 2016. до 2019. године
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о мерилима
 • ПРАВИЛНИК о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о коришћењу подстицаја за органску сточарску производњу
 • НАРЕДБА о предузимању мера за спречавање уношења заразне болести животиња трансмисивних спонгиоформних енцефалопатија и других болести животиња које се могу пренети споредним производима животињског порекла у Републику Србију
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-7007/2015 и издвојено мишљење судије
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-5541/2015
Правосуђе
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о управи у Државном правобранилаштву
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о врстама девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о стопи и начину одржавања заштитног слоја капитала за структурни системски ризик
Други државни органи и државне организације
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за децембар 2017. године
Друге организације
 • СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац”, Кањижа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора привредног друштва POTISKI VODOVODI — TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Јавна расвета, услуге и одржавање”, Шид
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија”
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „12. септембар”, Бајина Башта
ОГЛАСИ

Поделите: