Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 3 od 12.1.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 3 od 12.1.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ISPRAVKA Zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju lučkog područja mećunarodnog putničkog pristaništa u Golupcu
 • UREDBA o evidenciji izvoznika voća i povrća u Rusku Federaciju
 • UREDBA o izmeni Uredbe o uslovima i načinu za primenu mera za zaštitu prava intelektualne svojine na granici
 • ODLUKA o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti, 05 broj 424-13164/2017
 • ODLUKA o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti, 05 broj 424-13160/2017
 • ODLUKA o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti, 05 broj 420-13159/2017
 • ODLUKA o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti, 05 broj 424-13168/2017
 • ODLUKA o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti, 05 broj 424-13169/2017
 • ODLUKA o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti, 05 broj 424-13170/2017
 • ODLUKA o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti, 05 broj 424-13172/2017
 • ODLUKA o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti, 05 broj 424-13171/2017
 • ODLUKA o emisiji državnih zapisa Republike Srbije
 • ODLUKA o obrazovanju Saveta za prava deteta
 • ODLUKA o obrazovanju Saveta za unapređenje međugeneracijske saradnje i solidarnosti
 • ODLUKA o obrazovanju Posebne radne grupe za koordinaciju poslova u vezi sa realizacijom projekta eInspektor
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o razrešenju člana Privremenog organa opštine Gora
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Saveta za bezbednost i zdravlje na radu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Saveta za bezbednost i zdravlje na radu
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju generalnog sekretara Komisije Republike Srbije za saradnju sa Organizacijom Ujedinjenih nacija za prosvetu, nauku i kulturu — UNESKO
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Nacionalne akademije za javnu upravu
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja „Železnice Srbije” a.d. za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja „Srbija Voz” a.d. za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja „Infrastruktura železnice Srbije” a.d. za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode” za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između grada Niša, Republika Srbija i opštine Seres, Republika Grčka
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između gradske opštine Palilula, grad Beograd, Republika Srbija i grada Linc, Republika Austrija
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između gradske opštine Čukarica, Republika Srbija i opštine Petrovac, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između opštine Bačka Palanka, Republika Srbija i grada Bejhaj, Narodna Republika Kina
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između opštine Varvarin, Republika Srbija i opštine Polzela, Republika Slovenija
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na kandidaturu Sambo saveza Srbije za organizovanje Prvenstva sveta za juniore u sambou
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na kandidaturu Saveza sportskih ribolovaca za organizovanje Svetskog šaranskog prvenstva u sportskom ribolovu za seniore
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-91/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-92/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-93/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-90/2018
 • REŠENJE o izmeni Rešenja o poništenju Akta o vrednovanju, izboru, finansiranju i praćenju projekata iz Programa osnovnih istraživanja i osnovnih usmerenih istraživanja za period od 2016. do 2020. godine i Programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za period od 2016. do 2019. godine
Ministarstva
 • PRAVILNIK o merilima
 • PRAVILNIK o tehničkim normativima za instalacije hidrantske mreže za gašenje požara
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o korišćenju podsticaja za organsku stočarsku proizvodnju
 • NAREDBA o preduzimanju mera za sprečavanje unošenja zarazne bolesti životinja transmisivnih spongioformnih encefalopatija i drugih bolesti životinja koje se mogu preneti sporednim proizvodima životinjskog porekla u Republiku Srbiju
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-7007/2015 i izdvojeno mišljenje sudije
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-5541/2015
Pravosuđe
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o upravi u Državnom pravobranilaštvu
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o vrstama deviza i efektivnog stranog novca koje se kupuju i prodaju na deviznom tržištu
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge
 • ODLUKA o izmeni Odluke o stopi i načinu održavanja zaštitnog sloja kapitala za strukturni sistemski rizik
Drugi državni organi i državne organizacije
 • INDEKSI potrošačkih cena za decembar 2017. godine
Druge organizacije
 • SPORAZUM o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za komunalne usluge „Komunalac”, Kanjiža
 • REŠENJE o imenovanju direktora privrednog društva POTISKI VODOVODI — TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Javna rasveta, usluge i održavanje”, Šid
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta „Kuršumlija”
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „12. septembar”, Bajina Bašta
OGLASI

Podelite: