Правилник о коришћењу подстицаја за органску биљну производњу
(важи до 28.04.2022.)

“Службени гласник РС”, број 31/2018, 23/2019 и 44/2021

 

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују услови, начин и образац захтева за остваривање права на подстицаје за органску биљну производњу, као и максимални износ подстицаја по кориснику.

Члан 2.

Подстицаји за органску биљну производњу остварују се за биљну производњу и утврђују у одговарајућем износу који се увећава 550% од износа за подстицаје који се у складу са посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју исплаћују за основне подстицаје за биљну производњу.

Члан 3.

Право на подстицаје за органску биљну производњу има правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства (у даљем тексту: подносилац захтева), који поред услова прописаних законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно посебним прописом којим се ближе уређује остваривање права на основне подстицаје за биљну производњу, испуњава и следеће услове:

1) да је са овлашћеном контролном организацијом закључио уговор о вршењу контроле и сертификације у органској производњи који важи за годину за коју се подноси захтев за коришћење подстицаја, односно у случају групне сертификације да је закључио уговор о сарадњи са произвођачем и да је у уговору који је тај произвођач закључио са овлашћеном контролном организацијом подносилац захтева наведен као произвођач кооперант, у складу са посебним прописом којим се ближе уређује контрола и сертификација у органској производњи и методе органске производње;

2) да у случају закупа пољопривредног земљишта на коме се обавља органска производња или у случају земљишта које је добијено на коришћење има закључен уговор о закупу, односно о коришћењу земљишта најмање три године од дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје за органску биљну производњу;

3) да у наредне три године од године за коју је остварио право на подстицаје за органску биљну производњу примењује методе органске биљне производње у складу са законом којим се уређује органска производња, на катастарским парцелама за које је остварио право на подстицаје за органску биљну производњу.

Члан 4.

Подстицаји за органску биљну производњу остварују се на начин утврђен посебним прописом којим се уређује остваривање права на основне подстицаје за биљну производњу.

Члан 5.

Захтев за подстицаје за органску биљну производњу подноси се на Обрасцу – Захтев за остваривање права на подстицаје за органску биљну производњу у ________ години, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Захтев из става 1. овог члана подноси се једанпут годишње, у два примерка Министарству финансија – Управи за трезор, од 3. маја до 30. јуна текуће године.

Члан 6.

За остваривање права на подстицаје за органску биљну производњу уз захтев из члана 5. овог правилника, доставља се копија уговора закљученог са овлашћеном контролном организацијом са роком важења за годину за коју се подноси захтев за коришћење подстицаја, односно у случају групне сертификације копија уговора о сарадњи са произвођачем и копија уговора који је тај произвођач закључио са овлашћеном контролном организацијом у којем је подносилац захтева наведен као произвођач кооперант.

За остваривање права на подстицаје за органску биљну производњу у случају закупа пољопривредног земљишта на коме се обавља органска производња или у случају земљишта које је добијено на коришћење, доставља се и оверена копија уговора о закупу, односно коришћењу земљишта.

Члан 7.

Министарство финансија – Управа за трезор утврђује да ли су испуњени услови за остваривање права на подстицаје за органску биљну производњу прописани законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно посебним прописом којим се уређује остваривање права на основне подстицаје за биљну производњу и овим правилником, упоређује податке из захтева са подацима из Регистра пољопривредних газдинстава, односно са подацима о пријављеним површинама и засејаним, односно засађеним површинама, одобрава исплату и даје налог за пренос средстава на наменски рачун пољопривредног газдинства код пословне банке.

Члан 8.

Максимални износ који корисник подстицаја може да оствари за подстицаје за органску биљну производњу је 228.800 динара.

Члан 9.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о коришћењу подстицаја за органску биљну производњу („Службени гласник РС”, број 41/17).

Члан 10.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Одредбе које нису унете у „пречишћен текст“ прописа

Правилник o изменама Правилника o коришћењу подстицаја за органску биљну производњу: „Службени гласник РС“, број 23/2019

Члан 3.

Oвaj прaвилник ступa нa снaгу осмог дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у ,,Службeнoм глaснику Рeпубликe Србиje”.

Правилник o измени Правилника o коришћењу подстицаја за органску биљну производњу: „Службени гласник РС“, број 44/2021

Члан 2.

Оваj правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Образац – Захтев за остваривање права на подстицаје за органску биљну производњу у _______ години

Поделите: