Објављен „Службени гласник РС“ број 23 од 29.3.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК o изменама Правилника o коришћењу подстицаја за органску биљну производњу (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 23 од 29.3.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању лучког подручја међународног путничког пристаништа у Кањижи
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о утврђивању лучког подручја луке у Панчеву
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра омладине и спорта
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра омладине и спорта
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Националне академије за јавну управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Националне академије за јавну управу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Геолошког завода Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Геолошког завода Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за јавне набавке
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за вођење спорова у поступку приватизације
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Агенције за вођење спорова у поступку приватизације
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за филозофију и друштвену теорију у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за филозофију и друштвену теорију у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Центра за промоцију науке
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Машинског факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Машинског факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Националног комитета за обезбеђивање у ваздухопловству
 • РЕШЕЊЕ о усклађивању права на национално спортско признање
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Агенције за акредитацију здравствених установа Србије за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на повећање основног капитала „Аеродроми Србије” друштво с ограниченом одговорношћу
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Светског првенства у веслању, у Београду 2023. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Јуниорског европског првенства у веслању, у Београду 2020. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Европског првенства у фитнесу за млађе категорије, у Чачку 2019. године
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3142/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3143/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3149/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3009/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3011/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3012/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3013/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3068/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, 05 број 465-3062/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, 05 број 465-3066/2019
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству
 • ПРАВИЛНИК o изменама Правилника o коришћењу подстицаја за органску биљну производњу
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима и начину остваривања права на кредитну подршку
 • ПРАВИЛНИК о садржини и начину спровођења Годишњег програма мониторинга квалитета деривата нафте и биогорива за 2019. годину
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о цени обрасца и трошковима техничке израде личне карте
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину остваривања права на специјална помагала за читање и писање која се обезбеђују из средстава Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
 • ПРАВИЛНИК о радовима на рехабилитацији јавног пута
 • ПРАВИЛНИК о категоризацији водних путева за пловидбу пловила за рекреацију
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене „Липовица II” на животну средину
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-00878/2014-22
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-02994/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-132/2018
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-134/2018
 • РЕШЕЊЕ Уставног суда Су број 102/1
 • РЕШЕЊЕ Уставног суда Су број 102/2
 • РЕШЕЊЕ Уставног суда Су број 102/3
 • РЕШЕЊЕ Уставног суда Су број 102/4
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о располагању непокретностима Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
 • ОБАВЕЗУЈУЋИ КРИТЕРИЈУМИ за ближе утврђивање логичке нумерације канала
 • РЕШЕЊЕ o утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у јануару и фебруару 2019. године
 • РЕШЕЊЕ o утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у марту 2019. године
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике пензија за април, мај и јун 2019. године
Друге организације
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности
ОГЛАСИ

Поделите: