Објављен „Службени гласник РС“ број 31 од 27.4.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за фебруар 2018. године
 • УРЕДБА o изменама Уредбе о извршавању Закона о порезу на додату вредност на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија за време важења Резолуције Савета безбедности ОУН број 1244 (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о коришћењу подстицаја за органску биљну производњу
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о коришћењу подстицаја за органску сточарску производњу (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о условима за разврставање и утврђивање квалитета средстава за исхрану биља, одступањима садржаја хранљивих материја и минималним и максималним вредностима дозвољеног одступања садржаја хранљивих материја и о садржини декларације и начину обележавања средстава за исхрану биља
 • ПРАВИЛНИК о Регистру квалификованих средстава за креирање електронских потписа и електронских печата
 • ПРАВИЛНИК о Регистру пружалаца квалификованих услуга од поверења

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 31 од 27.4.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ОДЛУКА о усвајању Годишњег плана употребе Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама у 2018. години
 • ОДЛУКА о учешћу припадника Војске Србије у мултинационалним операцијама у 2018. години
 • ОДЛУКА o изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
Влада
 • УРЕДБА о условима давања на зајам и у закуп појединих врста роба из робних резерви и условима за издавање у закуп непокретности
 • УРЕДБА o изменама Уредбе о извршавању Закона о порезу на додату вредност на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија за време важења Резолуције Савета безбедности ОУН број 1244
 • ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене Националног парка „Тара”
 • ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних академских студија криминалистике, форензичког инжењерства, информатике и рачунарства и студијског програма основних струковних студија криминалистике који се финансирају из буџета Републике Србије на Криминалистичко-полицијској академији за школску 2018/2019. годину
 • ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер академских студија криминалистике, форензичког инжењерства и информатике и рачунарства који се финансирају из буџета Републике Србије на Криминалистичко-полицијској академији за школску 2018/2019. годину
 • ОДЛУКА о промени назива Високе пословно-техничке школе струковних студија Ужице
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о распореду и коришћењу средстава за реализацију пројеката Националног инвестиционог плана утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд са Законом о јавним предузећима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за резерве енергената у Министарству рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе за управљање кадровима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и члана Управног одбора Агенције за лиценцирање стечајних управника
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и члана Управног одбора Агенције за лиценцирање стечајних управника
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Службени гласник”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Народне библиотеке Србије — Установе културе од националног значаја
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Народне библиотеке Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Народне библиотеке Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Народне библиотеке Србије
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу и именовању члана Управног одбора Института економских наука у Београду
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за лекове и медицинска средства Србије за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи извештај о раду Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски извештај Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Парк природе „Мокра Гора” д.о.о. за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања „Резерват Увац” д.о.о. за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Скијалишта Србије” за период 1. јануар — 31. децембар 2018. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм Црвеног крста Србије „Припрема за деловање у несрећама — обезбеђивање минималних хуманитарних потреба и примена утврђених стандарда у опремању и обуци тимова Црвеног крста за деловање у несрећама — 2018. година”
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3978/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3981/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3983/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-3739/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-3740/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-3819/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-3928/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-3939/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-3938/2018
 • РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде, 05 број 661-3741/2018
 • РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде, 05 број 661-3742/2018
 • РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде, 05 број 661-3744/2018
 • РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде, 05 број 661-3745/2018
 • РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде, 05 број 661-3770/2018
 • РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде, 05 број 661-3752/2018
 • РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде, 05 број 661-3754/2018
 • РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде, 05 број 661-3755/2018
 • РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде, 05 број 661-3757/2018
 • РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде, 05 број 661-3761/2018
 • РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде, 05 број 661-3764/2018
 • РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде, 05 број 661-3767/2018
 • РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде, 05 број 661-3772/2018
 • РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде, 05 број 661-3774/2018
 • РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде, 05 број 661-3776/2018
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о техничком прегледу возила
 • ПРАВИЛНИК о коришћењу подстицаја за органску биљну производњу
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мера заштите здравља биља за 2018. годину
 • ПРАВИЛНИК о ближим условима за доделу и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о коришћењу подстицаја за органску сточарску производњу
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о условима за разврставање и утврђивање квалитета средстава за исхрану биља, одступањима садржаја хранљивих материја и минималним и максималним вредностима дозвољеног одступања садржаја хранљивих материја и о садржини декларације и начину обележавања средстава за исхрану биља
 • ПРАВИЛНИК о Регистру квалификованих средстава за креирање електронских потписа и електронских печата
 • ПРАВИЛНИК о Регистру пружалаца квалификованих услуга од поверења
 • ПРАВИЛНИК о ученичким задругама
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Списка психоактивних контролисаних супстанци
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике
 • ОДЛУКА о распореду и коришћењу средстава за суфинансирање јединица локалне самоуправе за израду пројектно-техничке документације у 2018. години
 • РЕШЕЊЕ о номиналним износима новчане социјалне помоћи
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-00473/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-00972/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 278-1/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 278-2/18
Правосуђе
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о броју судија у судовима
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-325/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-326/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00279/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00280/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00281/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00282/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00283/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00284/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00285/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00286/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00287/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00288/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00289/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00290/2018-01
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о пуштању у оптицај кованог новца апоена од 1, 2 и 5 динара
Други државни органи и државне организације
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за фебруар 2018. године
Друге организације
 • СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за предшколске установе чији је оснивач Град Београд
ОГЛАСИ

Поделите: