Правилник о Регистру квалификованих средстава за креирање електронских потписа и електронских печата

“Службени гласник РС”, број 31/2018

 

Предмет

Члан 1.

Овим правилником прописује се садржај и начин вођења Регистра квалификованих средстава за креирање електронских потписа и електронских печата (у даљем тексту: Регистар), начин подношења захтева за упис у Регистар, потребна документација уз захтев и образац захтева.

Регистар води министарство надлежно за послове информационог друштва (у даљем тексту: Министарство).

Садржај Регистра

Члан 2.

Регистар садржи следеће податке:

1) редни број уписа у Регистар;

2) назив средства за креирање електронских потписа односно печата (у даљем тексту: средство);

3) подаци о подносиоцу захтева:

(1) пословно име произвођача,

(2) пословно име заступника произвођача или увозника средства, уколико захтев подноси заступник произвођача или увозник средства,

(3) седиште подносиоца захтева (улица и број, место, поштански број и држава);

4) врста средства:

(1) средство за креирање електронског потписа,

(2) средство за креирање електронског печата;

5) напомена о начину коришћења средства, уколико је предвиђено да се средство користи путем услуге управљања квалификованим средством за креирање електронског потписа односно печата;

6) назив тела за оцену усаглашености средстава за креирање квалификованог електронског потписа односно печата (у даљем тексту: именовано тело);

7) подаци о потврди о усаглашености средства, односно извештају о оцени усаглашености средства (у даљем тексту: извештај о оцени усаглашености), и то:

(1) датум издавања извештај о оцени усаглашености средства,

(2) документ извештаја о оцени усаглашености средства,

(3) број извештаја о оцени усаглашености,

(4) број повлачења извештаја о усаглашености,

(5) датум повлачења извештаја о оцени усаглашености;

8) други признати начин оцене усаглашености у складу са чланом 30.3 Уредбе Европског парламента и Савета Европске уније број 910/2014 од 23. јула 2014. године о електронској идентификацији и услугама од поверења за електронске трансакције на унутрашњем тржишту, која замењује Директиву 1999/93/EC (у даљем тексту: Уредба eIDAS);

9) подаци о извештају о усаглашености у складу са CC (Common Criteria), уколико постоји:

(1) број извештаја о усаглашености у складу са CC (Common Criteria), уколико постоји,

(2) назив тела које је издало извештај у усаглашености у складу са CC (Common Criteria),

(3) датум издавања извештаја о усаглашености у складу са CC (Common Criteria), уколико постоји,

(4) документ извештаја о усаглашености у складу са CC (Common Criteria);

10) број решења о упису у Регистар;

11) датум уписа у Регистар;

12) основ уписа у Регистар, који може да буде:

(1) оцена о усаглашености средства од стране тела за оцену усаглашености средстава за креирање квалификованог електронског потписа односно печата (у даљем тексту: именовано тело),

(2) преузимања из списка из члана 31. Уредбе eIDAS као SSCD (Secure signature creation device),

(3) преузимања из списка из члана 31. Уредбе eIDAS као QSCD (Qualified electronic signature creation device),

(4) на основу члана 46. став 5. Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању;

13) подаци у упису промена у Регистар и то:

(1) број решења о упису промена у Регистар,

(2) датум уписа промена у Регистар;

14) подаци о брисању из Регистра и то:

(1) број решења о брисању из Регистра,

(2) датум брисања из Регистра.

У Регистар се уписују све промене података из става 1. овог члана.

У Регистар квалификованих средстава за креирање електронских потписа и електронских печата уписују се и квалификована средства за креирање електронског потписа и електронског печата са списка који, према члану 31. Уредбе eIDAS, објављује Европска комисија.

Начин вођења Регистра и начин објављивања података из Регистра

Члан 3.

Регистар се води у папирном и електронском облику.

Регистар у електронском облику јавно је доступна на Интернет страни Министарства.

Регистар у електронском облику потписује се напредним електронским потписом министарства.

Начин подношења захтева

Члан 4.

Захтев за упис у Регистар (у даљем тексту: захтев) подноси се Министарству, електронским путем, на Обрасцу 1, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, и који се објављује на Интернет страни Министарства.

Захтев из става 1. овог члана и документација која се прилаже уз захтев достављају се у форми електронског документа у оригиналу или у форми овереног дигитализованог акта, у складу са Законом о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању (у даљем тексту: Закон), на електронску адресу Министарства.

Захтев се може поднети и писаним путем, непосредно или поштом, на Обрасцу 1, а документација која се прилаже уз захтев подноси се у оригиналу или се прилаже копија оверена од стране надлежног органа.

Потребна документација уз захтев

Члан 5.

Подносилац уз Захтев прилаже:

1) потврду о усаглашености, односно извештај о оцени усаглашености средства издат од стране именованог тела;

2) потврду о уплаћеној административној такси, у складу са законом који уређује републичке административне таксе.

Промена података уписаних у Регистар

Члан 6.

Захтев за промену података уписаних у Регистар подноси се, у року од осам дана од дана настанка промене, на Обрасцу 2, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део и који се објављује на Интернет страни Министарства, на начин из члана 4. овог правилника.

Датум уписа у Регистар

Члан 7.

Упис средства у Регистар Министарство врши на дан доношења решења о упису у Регистар.

Завршна одредба

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Прилози

Образац 1 – Захтев за упис у регистар квалификованих средстава за креирање електронских потписа и електронских печата
Образац 2 – Захтев за промену података уписаних у регистар квалификованих срестава за креирање електронских потписа и електронских печата

Поделите: