Pravilnik o Registru kvalifikovanih sredstava za kreiranje elektronskih potpisa i elektronskih pečata

“Službeni glasnik RS”, broj 31/2018

 

Predmet

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj i način vođenja Registra kvalifikovanih sredstava za kreiranje elektronskih potpisa i elektronskih pečata (u daljem tekstu: Registar), način podnošenja zahteva za upis u Registar, potrebna dokumentacija uz zahtev i obrazac zahteva.

Registar vodi ministarstvo nadležno za poslove informacionog društva (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Sadržaj Registra

Član 2.

Registar sadrži sledeće podatke:

1) redni broj upisa u Registar;

2) naziv sredstva za kreiranje elektronskih potpisa odnosno pečata (u daljem tekstu: sredstvo);

3) podaci o podnosiocu zahteva:

(1) poslovno ime proizvođača,

(2) poslovno ime zastupnika proizvođača ili uvoznika sredstva, ukoliko zahtev podnosi zastupnik proizvođača ili uvoznik sredstva,

(3) sedište podnosioca zahteva (ulica i broj, mesto, poštanski broj i država);

4) vrsta sredstva:

(1) sredstvo za kreiranje elektronskog potpisa,

(2) sredstvo za kreiranje elektronskog pečata;

5) napomena o načinu korišćenja sredstva, ukoliko je predviđeno da se sredstvo koristi putem usluge upravljanja kvalifikovanim sredstvom za kreiranje elektronskog potpisa odnosno pečata;

6) naziv tela za ocenu usaglašenosti sredstava za kreiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa odnosno pečata (u daljem tekstu: imenovano telo);

7) podaci o potvrdi o usaglašenosti sredstva, odnosno izveštaju o oceni usaglašenosti sredstva (u daljem tekstu: izveštaj o oceni usaglašenosti), i to:

(1) datum izdavanja izveštaj o oceni usaglašenosti sredstva,

(2) dokument izveštaja o oceni usaglašenosti sredstva,

(3) broj izveštaja o oceni usaglašenosti,

(4) broj povlačenja izveštaja o usaglašenosti,

(5) datum povlačenja izveštaja o oceni usaglašenosti;

8) drugi priznati način ocene usaglašenosti u skladu sa članom 30.3 Uredbe Evropskog parlamenta i Saveta Evropske unije broj 910/2014 od 23. jula 2014. godine o elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja za elektronske transakcije na unutrašnjem tržištu, koja zamenjuje Direktivu 1999/93/EC (u daljem tekstu: Uredba eIDAS);

9) podaci o izveštaju o usaglašenosti u skladu sa CC (Common Criteria), ukoliko postoji:

(1) broj izveštaja o usaglašenosti u skladu sa CC (Common Criteria), ukoliko postoji,

(2) naziv tela koje je izdalo izveštaj u usaglašenosti u skladu sa CC (Common Criteria),

(3) datum izdavanja izveštaja o usaglašenosti u skladu sa CC (Common Criteria), ukoliko postoji,

(4) dokument izveštaja o usaglašenosti u skladu sa CC (Common Criteria);

10) broj rešenja o upisu u Registar;

11) datum upisa u Registar;

12) osnov upisa u Registar, koji može da bude:

(1) ocena o usaglašenosti sredstva od strane tela za ocenu usaglašenosti sredstava za kreiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa odnosno pečata (u daljem tekstu: imenovano telo),

(2) preuzimanja iz spiska iz člana 31. Uredbe eIDAS kao SSCD (Secure signature creation device),

(3) preuzimanja iz spiska iz člana 31. Uredbe eIDAS kao QSCD (Qualified electronic signature creation device),

(4) na osnovu člana 46. stav 5. Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju;

13) podaci u upisu promena u Registar i to:

(1) broj rešenja o upisu promena u Registar,

(2) datum upisa promena u Registar;

14) podaci o brisanju iz Registra i to:

(1) broj rešenja o brisanju iz Registra,

(2) datum brisanja iz Registra.

U Registar se upisuju sve promene podataka iz stava 1. ovog člana.

U Registar kvalifikovanih sredstava za kreiranje elektronskih potpisa i elektronskih pečata upisuju se i kvalifikovana sredstva za kreiranje elektronskog potpisa i elektronskog pečata sa spiska koji, prema članu 31. Uredbe eIDAS, objavljuje Evropska komisija.

Način vođenja Registra i način objavljivanja podataka iz Registra

Član 3.

Registar se vodi u papirnom i elektronskom obliku.

Registar u elektronskom obliku javno je dostupna na Internet strani Ministarstva.

Registar u elektronskom obliku potpisuje se naprednim elektronskim potpisom ministarstva.

Način podnošenja zahteva

Član 4.

Zahtev za upis u Registar (u daljem tekstu: zahtev) podnosi se Ministarstvu, elektronskim putem, na Obrascu 1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, i koji se objavljuje na Internet strani Ministarstva.

Zahtev iz stava 1. ovog člana i dokumentacija koja se prilaže uz zahtev dostavljaju se u formi elektronskog dokumenta u originalu ili u formi overenog digitalizovanog akta, u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju (u daljem tekstu: Zakon), na elektronsku adresu Ministarstva.

Zahtev se može podneti i pisanim putem, neposredno ili poštom, na Obrascu 1, a dokumentacija koja se prilaže uz zahtev podnosi se u originalu ili se prilaže kopija overena od strane nadležnog organa.

Potrebna dokumentacija uz zahtev

Član 5.

Podnosilac uz Zahtev prilaže:

1) potvrdu o usaglašenosti, odnosno izveštaj o oceni usaglašenosti sredstva izdat od strane imenovanog tela;

2) potvrdu o uplaćenoj administrativnoj taksi, u skladu sa zakonom koji uređuje republičke administrativne takse.

Promena podataka upisanih u Registar

Član 6.

Zahtev za promenu podataka upisanih u Registar podnosi se, u roku od osam dana od dana nastanka promene, na Obrascu 2, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo i koji se objavljuje na Internet strani Ministarstva, na način iz člana 4. ovog pravilnika.

Datum upisa u Registar

Član 7.

Upis sredstva u Registar Ministarstvo vrši na dan donošenja rešenja o upisu u Registar.

Završna odredba

Član 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Prilozi

Obrazac 1 – Zahtev za upis u registar kvalifikovanih sredstava za kreiranje elektronskih potpisa i elektronskih pečata
Obrazac 2 – Zahtev za promenu podataka upisanih u registar kvalifikovanih srestava za kreiranje elektronskih potpisa i elektronskih pečata

Podelite: