Правилник о Регистру пружалаца квалификованих услуга од поверења

“Службени гласник РС”, број 31/2018

 

Предмет

Члан 1.

Овим правилником прописује се садржај и начин вођења Регистра пружалаца квалификованих услуга од поверења, начин подношења захтева за упис у Регистар, потребна документација уз захтев, образац захтева и начин провере испуњености услова за пружање квалификоване услуге од поверења.

Регистар пружалаца квалификованих услуга од поверења (у даљем тексту: Регистар) води министарство надлежно за послове информационог друштва (у даљем тексту: Министарство).

Садржај Регистра

Члан 2.

Регистар садржи следеће податке:

1) редни број уписа у Регистар;

2) пословно име пружаоца квалификованих услуга од поверења (у даљем тексту: пружалац услуга);

3) број решења о упису у Регистар;

4) датум уписа у Регистар;

5) матични број;

6) пореско-идентификациони број (ПИБ);

7) седиште (улица и број, место, поштански број и држава);

8) адресу Интернет стране пружаоца услуга;

9) број телефона пружаоца услуга;

10) подаци о упису пружаоца услуга у регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар који се води у складу са законом и то:

(1) назив регистра,

(2) број решења о упису у регистар,

(3) датум уписа,

(4) облик организовања,

(5) шифра делатности,

(6) опис делатности;

11) подаци о одговорном лицу које заступа пружаоца услуга и обиму његових овлашћења и то:

(1) име, презиме,

(2) назив функције,

(3) обим овлашћења,

(4) службени број телефона,

(5) службена електронска адреса;

12) подаци о служби пружаоца услуге за односе са странкама и то:

(1) назив службе,

(2) адреса,

(3) телефон,

(4) електронска адреса;

13) подаци о врсти квалификоване услуге од поверења;

14) подаци у упису промена у регистар и то:

(1) број решења о упису промена у Регистар,

(2) датум уписа промена у Регистар;

15) подаци о брисању из Регистра и то:

(1) број решења о брисању из Регистара,

(2) датум брисања из Регистара.

У Регистар се уписују све промене података из става 1. овог члана.

Начин вођења Регистра и начин објављивања података из Регистра

Члан 3.

Регистар се води у папирном и електронском облику.

Регистар у електронском облику јавно је доступан на Интернет страни Министарства.

Регистар у електронском облику потписује се напредним електронским потписом Министарства.

Начин подношења захтева за упис у Регистар

Члан 4.

Захтев за упис у Регистар (у даљем тексту: захтев) подноси се Министарству, електронским путем, на Обрасцу 1, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део и који се објављује на Интернет страни Министарства.

Захтев из става 1. овог члана и документација која се прилаже уз захтев достављају се у форми електронског документа у оригиналу или у форми овереног дигитализованог акта, у складу са Законом о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању (у даљем тексту: Закон), на електронску адресу Министарства.

Захтев се може поднети и писаним путем, непосредно или поштом, на Обрасцу 1, а документација која се прилаже уз захтев подноси се у оригиналу или се прилаже копија оверена од стране надлежног органа.

Потребна документација уз захтев

Члан 5.

Подносилац уз захтев прилаже:

1) извод или решење надлежног органа о упису у регистар из члана 2. став 1. тачка 10) овог правилника, под условом да се податак о регистрацији не води у оквиру службене евиденције;

2) извештај о оцењивању усаглашености издат од стране тела за оцењивање усаглашености;

3) Опште услове за пружање услуге;

4) Практична правила за пружање услуга;

5) Политику пружања услуге;

6) Политику информационе безбедности;

7) документ о организационој структури подносиоца захтева;

8) потврду о уплаћеној административној такси, у складу са законом којим се уређују републичке административне таксе.

Начин провере испуњености услова за пружање квалификоване услуге од поверења

Члан 6.

Уз захтев из члана 4. овог правилника прилажу се докази о чињеницама исказаним у захтеву укључујући извештај о оцењивању усаглашености издатог од стране тела за оцењивање усаглашености, којим је оцењено да подносилац захтева и квалификоване услуге од поверења које он намерава да пружа испуњавају услове из Закона.

Министарство решава о упису пружаоца услуге у Регистар у року од 60 дана од дана подношења уредног захтева.

У поступку решавања Министарство може захтевати прилагање додатних доказа, као и додатну проверу техничких и безбедносних компоненти и оперативног рада.

Ако пружалац услуга престане да испуњава прописане услове, Министарство доноси решење о његовом брисању из Регистра.

Промена података уписаних у Регистар

Члан 7.

Захтев за промену података уписаних у Регистар подноси се, у року од осам дана од дана настанка промене, на Обрасцу 2, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део и који се објављује на Интернет страни Министарства, на начин из члана 4. овог правилника.

Датум уписа у Регистар

Члан 8.

Упис пружаоца услуга у Регистар, Министарство врши на дан доношења решења о упису у Регистар.

Завршне одредбе

Члан 9.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о Регистру сертификационих тела за издавање квалификованих електронских сертификата у Републици Србији („Службени гласник РС”, број 26/08).

Члан 10.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Прилози

Образац 1 – Захтев за упис у Регистар пружалаца квалификованих услуга од поверења
Образац 2 – Захтев за промену података уписаних у Регистар пружалаца квалификованих услуга од поверења
Повезани текстови

Поделите: